De zegen van Abraham

“Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt zal ik vervloeken, en met u zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden.” Gen. 12 vers 3.

In Galaten 3 vers 17 en 7-9 vers 28,29 staat:

16 Nu werden aan Abraham de beloften gedaan en aan zijn zaad. Hij zegt niet: en aan zijn zaden, in het meervoud, maar in het enkelvoud: en aan uw zaad, dat wil zeggen: AAN CHRISTUS (Jeshua de Messias). Gij bemerkt dus, dat zij, DIE UIT HET GELOOF ZIJN (dus die in de Messias Jeshua geloven), kinderen van Abraham zijn. 8 En de Schrift, die tevoren zag, dat God de heidenen uit geloof rechtvaardigt, heeft tevoren aan Abraham het evangelie verkondigd: In u zullen alle volken gezegend worden. 9 Zij, die uit het geloof zijn, worden dus gezegend tezamen met de gelovige Abraham. 28 Hierbij is geen sprake van Jood of Griek, van slaaf of vrije, van mannelijk en vrouwelijk: gij allen zijt immers één in Jeshua de Messias. 29 Indien gij nu van Christus zijt, dan zijt gij zaad van Abraham, en naar de belofte erfgenamen.

Er is veel verblinding over Israël en over het woord Jood. Velen noemen al de 12 stammen van Israël Joden, maar is dat wel juist !!  Veel Bijbelleraren en leiders zijn er niet in geslaagd de waarheid aan het licht te brengen en onderscheid te maken in de twee huizen van Israël, het huis Israël (de 10 stammen) en het huis Juda (de twee stammen, die alleen Joden worden genoemd). Wat we nodig hebben, zijn meer leraren die de sleutel vinden tot de verborgen waarheden in de Schriften aangaande Israël. Alles wordt tegenwoordig op één hoop gegooid en het zicht op Israël en Juda is vertroebelt en velen worden misleid en zijn verblind. Tegenwoordig is het heel moeilijk om deze dingen uit te leggen, mensen zijn verhard in hun denken. Men moet leren open te staan voor het idee om dingen af te leren, leerstellingen en doctrines los te laten die ons verkeerd zijn aangeleerd en overgeleverd, om ons denken opnieuw te veranderen wat de Bijbel werkelijk zegt.

Wat betekend Jood:

De Hebreeuwse tekst heeft hier het woord “Yehuwdy” wat betekent: een JUDAHIET, een afstammeling van Jacobs vierde zoon Juda (“yehuwdah”). In plaats van nu dit woord “JOOD” uitsluitend en terecht op te vatten als “Judahiet” of eventueel “Judeeër” (een man uit het land Juda) heeft men de naam “JOOD” ook gegeven aan mensen die helemaal niet van Juda afstammen of uit het land Juda afkomstig zijn.

Het is een vermenging geworden.
Deze naam is ook gegeven aan al diegenen die het Joodse geloof het Judaïsme hebben aangenomen, iedereen die zich tot het Jodendom bekeert, onverschillig tot welk volk zij door afstamming behoorden.

De volksgroepen hebben in de historie hetzij gedwongen, zoals de Idumeeërs of Edomieten, (koning Herodes die ook Jood werd genoemd was ook een afstammeling van Edom) hetzij vrijwillig zoals de Khazaren (verzameling van verschillende volkeren), dit geloof omhelsd en Ashkenazische Joden, die in wezen afstammen van Jafeth en niet van Sem (Gen 10:3).  

Wat Edom betreft, die in 126 voor Christus ingelijfd zijn bij het Joodse volk, is tussen Jacob en Esau een eeuwigdurende strijd en het conflict zal worden voortgezet tot de terugkeer van de Messias Jeshua. Maar Esau-Edom heeft zich niet alleen onder de Joden vermengd maar onder elke natie en heeft vandaag de dag heerschappij en de controle over de hele aarde. We zien nu steeds duidelijker een omgekeerde rol voor ons ogen afspelen. Izaäks zegen aan Ezau/Edom was “Van je zwaard zul je leven, en je broer (Jacob) zul je dienen. Maar als je je losrukt, schud je zijn juk van je nek !’  (“Maar er zal een tijd komen, als je heel erg je best doet, dat je zijn juk van je schouders zal kunnen afgooien.”) Genesis 27:40.

Maar zoals Jacob zich vroeger voordeed als Ezau en zich kleedde met zijn kleed om de zegen te ontvangen, zo doet Ezau dat nu, hij vermomt zich nu als Jacob in Jacobs klederen, en als een Jood infiltreert hij zich ongemerkt om het land te beërven en het verlorene met list weer terug te winnen. Hij zegt dat hij Jood is maar is het niet. Ezau schijnt te weten dat het bezit van het beloofde land uiteindelijk zal moeten leiden tot een antichristelijke “wereldheerschappij”. We zullen ze kunnen herkennen aan de vrucht van de boom. Vele Bijbelse profetieën zullen op een hele andere manier vervuld worden dan de meeste mensen verwachten en denken en zullen niet in staat zijn deze gebeurtenis uit te leggen omdat ze Gods wetten van verdrukking niet kennen omdat de kerk die heeft afgeschaft. Ezau wilde het Koninkrijk van God regeren en dat niet alleen, hij wil het gehele land Israël voor zijn eigen persoonlijk gewin en met vleselijke motieven en methoden. En slaagt hij erin ???

4 Ezra 6: 9 zegt “Want het einde dezer eeuw is Ezau, en het begin der toekomende is Jakob.”

In de Bijbel is geen enkele aanduiding te vinden waaraan men de bevoegdheid zou kunnen ontlenen om de naam “Yehuwdy” in het oude of nieuwe testament op iemand anders toe te passen dan op “een man van Juda” dan wel op “een man uit het land Juda”.
De naam “Jood” geldt daarom alleen voor hun nakomelingen, niet voor hun voorouders en ook niet voor de (andere) 10 stammen (die hun naam Israël zelfs kwijt waren geraakt met een Scheidbrief)  en niet voor volkeren die zich door hun religie aangesloten hebben.  De Joden zijn dus slechts een klein deel van het gehele voltallige volk Israël, dat uit de 12 stammen bestond.

De echte aanval op Gods volk, op Israël, om hen uit te wissen en te vernietigen is er één die al heel lang voor ons verborgen is gebleven, en onschuldige mensen, leiders en bijbelleraars worden gebruikt om het ware verhaal van wie Israël is te verdoezelen, we worden afgeleid door de fysieke staat Israël, dat ons voortdurend in het vizier wordt gehouden door ons daar voortdurend ons aandacht op te richten, om het “ware” Israël uit ons geheugen te wissen.

Want wie is een ware Jood en wie is een ware Israëliet !!

In Romeinen 2 vers 28 en 29, “Want niet híj is een Jood (of Israëliet), die het uiterlijk is, en niet dát is besnijdenis, wat uiterlijk, aan het vlees, geschiedt, 29 maar híj is een Jood, die het in het verborgen is, en de (ware) besnijdenis is die van het hart, naar de Geest, niet naar de letter. Dan komt zijn lof niet van mensen, maar van God. “

Daaruit blijkt dat een ware fysieke nakomeling naar het vlees niet het ware Israël is, maar naar de Geest, door wedergeboorte, door het geloof en gehoorzaamheid aan Jeshua de Messias, en daarin hebben ze deel aan de belofte van Abraham doordat zij geestelijk wederomgeboren Israël zijn. Dat houdt dus in dat Joden naar het vlees geen ware Jood voor God zijn ook al is hij dat uiterlijk en fysiek en ook niet deel hebben aan de belofte van Abraham.

God heeft zijn belofte met zijn volk niet gebroken. Maar Romeinen 9 vers 6 zegt Want niet alle Israëlieten behoren werkelijk tot Israël of stammen van Israël af, vers 7 en niet alle nakomelingen van Abraham zijn ook werkelijk zijn kinderen. Er staat immers geschreven: ‘Alleen de nakomelingen van Isaak zullen gelden als jouw nageslacht. Dus niet kinderen van het vlees (genealogie, fysiek) zijn kinderen van God, maar de kinderen der belofte gelden voor het nageslacht.  Romeinen 11 vers 5 zegt dan ook in de tegenwoordige tijd een overblijfsel gelaten naar de verkiezing der genade, het uitverkoren deel heeft het verkregen en de anderen zijn verhard.

Openbaringen is geschreven rond 90 na Christus, en wat zegt het “hetgeen weldra moet geschieden”. In dit boek staat wat er binnenkort gaat gebeuren, wat er dus in de toekomst gebeuren zal.

Het woord Joden wordt twee keer gebruikt in het boek Openbaring, en beide keren worden ze in hoofdstuk 2:9 en 3:9 de synagoge van satan genoemd. Israël en Joden zijn 2 verschillende dingen, twee huizen, dus daar moet ook onderscheid in worden gemaakt. Het gaat hier specifiek over de Joden het huis Juda. Openbaring 2:9 zegt: “Ik ken de godslastering van hen die zeggen dat ze Joden zijn, en dat niet zijn, maar dat ze de synagoge van satan zijn”.  Ze zeggen dat ze Joden zijn maar liegen. Eén religie gebruikt synagogen en dat is het Jodendom. Hij zegt tegen de Gemeente Filadelfia, zie ik zal maken dat zij zullen komen en zich nederwerpen voor uw voeten, en erkennen dat Ik u heb liefgehad.

Overigens wordt iedereen, die Christus afwijst, zowel Jood als heiden, in de Bijbel aangeduid als een kind van de duivel (Johannes 8:42-44, 1 Johannes 3:10).

Johannes 8:37 is interessant omdat Jeshua dit zei: “Ik weet, dat gij Abrahams zaad zijt.” Hij erkent dus het feit dat zij fysieke afstammelingen van Abraham zijn. Hij zei: “Ik weet, dat gij Abrahams zaad zijt; maar gij zoekt Mij te doden; want Mijn woord heeft in u geen plaats. Ik spreek wat Ik bij Mijn Vader gezien heb; “gij doet dan ook, wat gij bij uw vader gezien hebt. Zij antwoordden en zeiden tot Hem: Abraham is onze vader. “Jeshua zeide tot hen: Indien gij Abrahams kinderen waart, zo zoudt gij de werken van Abraham doen.” Het is dus interessant omdat hij in vers 37 erkent dat zij Abrahams zaad zijn, dat zij fysieke afstammelingen van Abraham zijn, maar dan trekt hij dat in vers 39 in twijfel.

Hij zegt: “Indien gij Abrahams kinderen waart, zo zoudt gij de werken van Abraham doen.” Hij zegt eigenlijk dat zij niet de kinderen van Abraham zijn omdat hij later in de passage (Joh. 8:44) zegt: “Gij hebt de duivel tot vader”. Het is dus interessant dat Jeshua zelf zei dat je een fysieke afstammeling van Abraham kan zijn, en van het zaad van Abraham kan zijn, en hij je toch niet beschouwt als kind van Abraham.

Johannes 8:44 Gij hebt de duivel tot vader en wilt de begeerten van uw vader doen. Die was een mensenmoorder van den beginne en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid.

Dus Genesis 12 “Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt zal ik vervloeken, en met u zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden.” Is alleen voor hen zij de Joden en Israëlieten en voor alle gelovigen uit de heidenen, zij die aan geheel Israël zijn toegevoegd, zij die geënt zijn op de edele olijf, zij DIE UIT HET GELOOF ZIJN (dus die in de Messias Jeshua geloven), zij alleen zijn kinderen van Abraham en geld deze belofte.

JP/ 7juni 2024

One thought to “De zegen van Abraham”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *