Een Vogelvlucht van gebeurtenissen.

Wanneer de overwinnaars hebben overwonnen uit al de zeven Gemeenten van Openbaringen 2 en 3 (want niet allen zullen overwinnaars zijn) maakt God een Leger, dat zijn de eerstelingen van God en het Lam (Openb. 14), die ook het mannelijk kind is dat wordt gebaard in openbaringen 12.
Zij zullen als eerst, na Jezus, een verheerlijkt opstandingslichaam ontvangen.
Wanneer de 144.000 eerstelingen van God en het Lam worden weggevoerd naar de Troon van God (Openb. 14), zal satan in die zelfde tijd als een ster uit de hemel op aarde vallen samen met zijn demonen (Openb. 12) die ook de sleutel heeft van de afgrond en die de put opent (Openb. 9).
In die zelfde tijd wordt de vrouw (Openb. 12), dat zijn al de gelovigen uit Israël en de gelovigen uit de heidenen weggevoerd naar Zijn Schuilplaats, de plaats met vele woningen hier op aarde.
Daar zullen ze 3,5 jaar bewaard blijven uit zicht van de slang en waar ze onderhouden worden door God zelf tot het einde van de verdrukking.
Dan spelen er gelijktijdig binnen een paar jaar enkele hoofdstukken uit openbaringen gelijktijdig af, o.a. 9, 12, 14.
In de tussen tijd heb je dan ook nog openbaringen 11, de twee Getuigen die 1260 dagen last wordt gegeven te profeteren, die op de aarde zullen zijn in de tijd van de grote verdrukking en benauwdheid, maar ook het leger uit overwinnaars die met de Heer mee zullen strijden en die krachtig zullen profeteren over vele natiën en volkeren . Het zal een sterk en machtig ingrijpen van God zijn vóór de wederkomst van Jezus op de wolken weder.
God laat een profetische waarschuwing over het wereldrond gaan, een op het eindoordeel voorbereidende waarschuwing. Er gebeurt iets op een buitenmenselijk vlak in de wereld der geesten en daar vindt een voorlopig gericht over satan plaats, helaas zonder gunstig gevolg voor de wereldgeschiedenis.
Mensen kunnen in die tijd nog steeds tot berouw en bekering komen, maar zullen helaas gedood worden.
Dan wanneer het einde van de verdrukking en benauwdheid is komt Jezus op de wolken weder, en zullen allen, de gelovigen die op aarde overgebleven zijn en hen die uit de Schuilplaats zijn de Here tegemoet gaan in de lucht en deze zullen dan verandert worden en een verheerlijkt lichaam ontvangen, een opstandingslichaam en zullen dan samen met de Heer hier op aarde regeren met Hem, duizend jaar lang als Koningen en Priester

Hierin zullen de najaarsfeesten vervuld worden.

6 gedachten over “Een Vogelvlucht van gebeurtenissen.”

 1. Olivebranch Pietersma

  Er is maar één OPNAME voor de troon van God en dat is alleen die van de 144.000 eerstelingen van God en het Lam (ook wel de overwinnaars, of het mannelijk kind).
  Er is één WEGVOERING van al de gelovigen uit Israël en de gelovigen uit de heidenen naar Gods Schuilplaats in de woestijn waar zij onderhouden worden door God zelf, buiten het gezicht van de slang, 3,5 jaar.
  Dan wanneer het einde van de verdrukking en benauwdheid is komt Jezus op de wolken weder, en zullen allen, de gelovigen die op aarde overgebleven zijn en hen die uit de Schuilplaats zijn de Here tegemoet gaan in de lucht (dus dat is tussen hemel en aarde) en deze zullen dan verandert worden en een verheerlijkt lichaam ontvangen, een opstandingslichaam en zullen dan samen met de Heer hier op aarde regeren met Hem, duizend jaar lang als Koningen en Priesters,
  Dus Jezus is de eersteling voor God, Hij kreeg als eerste een verheerlijkt opstandingslichaam, en dan de 144.000 eerstelingen van God en het Lam (Openb. 12, mann.kind en openb.14) dezen krijgen ten tweede een verheerlijkt opstandingslichaam en dan aan het einde de gehele Gemeente bij Zijn komst op de wolken weder .
  De opstanding bestaat dus uit drie delen, net zoals de oudtestamentisch oogstfeesten..

   1. In Openbaringen 12 wordt geschreven dat God de vrouw, de Gemeente bewaard en onderhoud in de woestijn buiten het bereik van de slang.
    En daarbij is Psalm 91 een mooie Psalm om Zijn Schuilplaats te laten zien.

    Wie in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, vernacht in de schaduw des Almachtigen. Ik zeg tot de Here : Mijn toevlucht en mijn vesting, mijn God, op wie ik vertrouw. Want Hij is het, die u redt van de strik des vogelvangers, van de verderfelijke pest. Met zijn vlerken beschermt Hij u, en onder zijn vleugelen vindt gij een toevlucht; zijn trouw is schild en pantser. Gij hebt niet te vrezen voor de verschrikking van de nacht, voor de pijl, die des daags vliegt; voor de pest, die in het duister rondwaart, voor het verderf, dat op de middag vernielt. Al vallen er duizend aan uw zijde, en tienduizend aan uw rechterhand, tot u zal het niet genaken; slechts zult gij het met uw ogen aanschouwen, en de vergelding aan de goddelozen zien. Want Gij, o Here , zijt mijn toevlucht. De Allerhoogste hebt gij tot uw schutse gesteld;

    Psalmen 91:1‭-‬9 NBG51

 2. Zoals we kunnen zien wordt de oogst in verschillende fasen binnen gehaald. De vrouw uit Openbaringen 12, die de Gemeente is (de Gemeente is Israël, omdat aan het het verbond is gegeven, en alle gelovigen die geënt zijn op de edele Olijf) heeft ook een groep van eerstelingen, het mannelijk kind, dit noemen ze de eerstelingen van God en het Lam, waar van Ex. 23 vers 16 zegt., ” Het beste der eerstelingen van uw bodem zult gij in het huis van de Here, uw God brengen.
  De 144.000 eerstelingen van God en het Lam die de eersten van uw bodem zijn zullen worden weggevoerd en opgenomen in het huis van de Here, naar de troon van God.
  Dit is niet zo met de Gemeente, dat is de vrouw uit Openbaringen 12, dezen worden niet naar de troon van God weggevoerd maar verzameld in de Graanschuur (veilige Schuilplaats)
  Het oogsten begint dus pas wanneer het koren rijp is. De Eerstelingen zijn die gelovigen die het eerst rijp zijn, en daarom worden zij als eerste binnengehaald.
  Een Eersteling van God en het Lam wordt voor Hem speciaal apart gezet, uitverkoren en wordt voor Hem als een beweegoffer bewogen.(Lev.23:7)
  Zoals je leest in Math. 13 waar het onkruid (de dolik) bijeen word gehaald…en in bossen gebonden om het dan te verbranden! Daarna word het koren bijeen gebracht…en dan in Mijn schuur!
  Hier lees je dat de Heer zegt dat Hij ze bijeenbrengt in MIJN (Graan)schuur en niet naar de Troon van God.
  Dus de rest komt niet in het huis van de Here zoals de 144.000 eerstelingen van God en het Lam, maar die komt in de graanschuur, dat is Gods Schuilplaats (woestijn openbaringen 12) hier op aarde.
  De Eerstelingen zijn de eerste van de volle rijpe oogst, en dezen zijn het die eerst opgenomen zullen worden, of weggevoerd zullen worden naar God en zijn troon, zij zullen bewogen worden als een beweegoffer voor de Heer, zoals beschreven staat in Lev, 8:21.
  Het verzamelen van de koren in de Graanschuur is echter een beeld van de gelovigen die de Here tegemoet gaan in de Lucht, want de graanschuur staat tussen het veld en het huis, waarbij de veld de wereld is, en het huis de hemel.

  De Boer begint met het oogsten wanneer het koren rijp is. De oogst is een teken van Gods zegen. Wat hij afmaait verzamelt hij in de graanschuur: hij laat het koren niet op het veld liggen. Want het beste der eerstelingen van uw bodem zult gij in het huis van de Here, uw God brengen.

  Wanneer dan de grote oogst is, het Loofhuttenfeest, dit is het feest van de oogst of de feest van de inzameling’, dan pas zal de grote scheiding er ook zijn tussen het goede zaad en de dolik (onkruid). Het uitroeien van het kwaad zou blijkbaar bijzonder schadelijk zijn voor de gelovigen en daarom mag het absoluut niet nu al gebeuren. De Heer geeft de tegenstander ruimte, maar in die ruimte heeft het graan tijd om te groeien tot de oogst. Uiteindelijk komt ook Zijn tijd beslist, maar dat is dan ook de dag van het oordeel, de oogst.

 3. In je stuk over de twee getuigen zeg je: ‘Als we het over Elia en Mozes hebben, geloof ik dat de twee Getuigen de 144.000 eerstelingen van God en het Lam zijn uit Openbaringen 14, de zonen Gods die openbaar zullen worden. ’ En dat je gelooft dat de 144.000 (en dus 2 getuigen) opgenomen wordn.

  In dit stuk hierboven echter zeg je ‘In de tussen tijd heb je dan ook nog openbaringen 11, de twee Getuigen die 1260 dagen last wordt gegeven te profeteren, die op de aarde zullen zijn in de tijd van de grote verdrukking en benauwdheid, maar ook het leger uit overwinnaars die met de Heer mee zullen strijden en die krachtig zullen profeteren over vele natiën en volkeren .

  Dus enerzijds worden de getuigen opgenomen nadat hun profeteren vervuld is en breekt dan de grote verdrukking aan. Maar anderzijds zeg je dat de getuigen tijdens de grote verdrukking op aarde zullen zijn.

  Je begrijpt mijn verwarring?

  1. Wanneer de zonen Gods geboren en openbaar worden begint de uittocht (door de verdrukking) en dat zal 3,5 jaar duren die de Heiligen gegeven is, de late regen zal dan vallen en de Geest van God zal uitgestort worden op al het vlees (dit is dezelfde tijd 3,5 jaar dat Jezus op aarde in de volle bediening stond). De Zonen Gods zullen (dat is een groep van mensen in de geest van Mozes en Elia) in eenheid verbonden met het Lam, Hem ten volle openbaren aan heel de schepping om zo het volk uit te leiden in de grote Exodus. Deze zal dan de volheid vinden bij de Feest van de bazuinen wanneer er de opstanding zal zijn van de Gemeente die de Here tegemoet gaat in de lucht (de tarwe-oogst).

   Na die 3,5 jaar (1260 dagen) bij het Feest van de Bazuinen, wanneer daar verzoening zal zijn, en de grote oogst wordt binnen gehaald en het Loofhuttenfeest zal zijn en wij mogen komen allen onder Zijn Choepah, Zijn Loofhut.

   Als we rondom de geboorte van Mozes en Jezus zien, zien we dat ze allebei ontsnapt zijn aan de gruwelijke kindermoord (Gen 1:22, Math. 2) en leden allebei onder een regiem van Heersers (Farao en Herodes) door middel van geweld en onderdrukking.

   Ze waren allebei geadopteerd en gaven allebei hun leven als een offer als een verzoening van de zonden van het volk. Jezus lijkt daarin het meest op Mozes in het feit dat Mozes zichzelf ook opofferde om te sterven voor de zonden van het volk’ (Ex 32,30-33). Aan hun beide middelaarschap en leiderschap werd getwijfeld, maar God had hun aangesteld. Mozes profeteerde dat God een profeet zoals hemzelf zou geven en zou doen opstaan waar ze naar moesten luisteren (Deut. 18:5).

   Maar nu zien we rondom het openbaar worden van de Zonen Gods (Rom. 8:19), de eerstelingen van God en het Lam (Openb. 12, 14) zij die hun leven volkomen als een offer op het altaar hebben gelegd, dat er veel problemen rond zwangerschappen zijn en met het zwanger worden. Maar ook zien we rondom de tijd van de geboorte en het openbaar worden van de Zonen Gods dat er weer veel kinderoffers aan de Moloch worden geofferd (abortus, en dat zelf tot de 9de maand) en vele kinderen worden gedood in de moederschoot, en vele baby’s en jonge kinderen worden geofferd aan satan en worden satanisch ritueel misbruikt.

   De regeerders zijn geen dienaars, net als in de tijd van Jezus en Mozes, maar zijn heersers en rovers en dieven en gebruiken geweld en onderdrukking.

   De Zonen Gods weten zich geadopteerd te zijn door God en hebben het zoonschap ontvangen waardoor ze roepen Abba, Vader.

   In Obadja worden deze zonen Gods, de eerstelingen van God en het Lam, samen met Jezus verlossers genoemd. “Verlossers zullen de berg Sion bestijgen om over het gebergte van Ezau gericht te oefenen, en het koningschap zal zijn aan de Here.”

   We leven in een tijd dat de geboorte-weeën te merken zijn in het Lichaam.
   Velen zijn geestelijk zwanger en zien uit naar Gods belofte van het openbaar worden van de Zonen Gods.

   Het nieuwe leven staat op het punt om door te breken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *