Eerstelingen Leger van God en het Lam

“En ik zag het beest en de koningen der aarde en hun legerscharen verzameld om de oorlog te voeren tegen Hem, die op het paard zat, en tegen zijn leger. “

Wie zijn zij, “ZIJN Leger” uit Openbaringen 19:19 die samen met de Here oorlog voeren en overwinnen hier op aarde en die Zijn Woord volbrengen en daar waar Gods gerechtigheid wordt onderwezen. Het zijn Zijn Heerscharen die in de hemel zijn die Hem volgen daar waar Hij gaat, het zijn zij die met Hem zijn, de geroepenen en uitverkorenen en getrouwen (Openb. 17:14). De soldaten van dat leger zullen als Jozef zijn die vooruitgaat en die genoemd zullen worden behouders van het leven om een voortbestaan op aarde te verzekeren en een groot aantal geredden in het leven te behouden.  Het is een leger dat de werken van satan zal vernietigen en onder de voeten van Jeshua zal treden, zij zijn als het ware de weerhouders van het kwaad. Zij zullen samen met Jeshua de heidenen hoeden met een ijzeren staf ( Openb. 2:27 ; 12:5 ; Openb. 19:15 ). Dezen zijn het die door God zelf zwaar getraind zijn in geloof en liefde en karaktervorming om overwinnaar te worden naar Zijn soevereine wil. Daarom ondervinden ze in hun leven veel tegenstand waardoor ze gevormd worden.  

We zien dat niet allen uitverkorenen en getrouwen zijn, en dat niet allen overwinnaars zijn. De Bijbel zegt velen zijn geroepen, maar weinig uitverkoren (Math. 22:14). Velen zijn verlosten maar weinigen overwinnaars. Maar wie zijn die overwinnaars.

Deze overwinnaars zijn de eerste rijpe vruchten die tot mannelijke rijpheid en volle wasdom zijn gekomen, zij zijn de 144.000 eerstelingen van God en het Lam uit Openbaringen 14, zij die voor de troon van God en voor de 4 dieren en de oudsten staan, en die de Naam van God en het Lam op hun voorhoofden hebben staan, want verzegeld waren ze al door de Heilige Geest toen ze tot levend geloof kwamen en Jeshua als Heer en Verlosser aannamen. Zij alleen zijn het die een nieuw gezang zingen voor de troon van God, en voor de vier dieren en de oudsten en niemand kon het gezang leren dan alleen zij de 144.000 losgekochten van de aarde die verbonden zijn aan het hemelse Jeruzalem waar hun hoofdkwartier is vanwaar zij de Openb. 7 uitverkoren groep uit alle stammen van Israël zullen helpen en dienen wanneer ze als getuigen over de aarde gaan. De eerstelingen van God en het Lam zijn voor de Grote verdrukking al weggevoerd naar de troon van God, en naar de berg Sion.

Bijzonder is als we Openb. 5:9 lezen dat ook daar een “Nieuw gezang”  gezongen wordt en dat door de 4 levende wezens en de 24 ouderlingen,  net zoals de 144.000 eerstelingen dat doen, een “Nieuw gezang” die niemand anders kan zingen dan alleen zij. In vers 10 lezen we dan verder dat Hij hen heeft vrijgekocht met Zijn bloed, “uit elke stam en taal en volk en natie”, net zoals Hij dat met de eerstelingen uit Openb. 14 ook heeft gedaan, uit al de losgekochten van de aarde en zij zijn gemaakt tot een koninkrijk en tot priesters, en zij zullen als koningen heersen op de aarde (5:10). Maar als we naar de bovenstaande groep, Zijn Leger uit Openb. 14 zien, wordt hier dus niet gesproken over de Openbaring 7 groep, de  12 x 12.000 uitverkoren knechten van God uit elke stam van Israël die verzegeld worden aan hun voorhoofd hier op aarde (behalve de stam Dan en Efraïm), ze zijn de getuigen hier op aarde, en die worden verzegeld tussen het zesde en zevende zegel voor de oordelen (de winden die nog worden vast gehouden) over de aarde komen, zij die door de Grote verdrukking heen zullen gaan en ze zullen beschermd worden en men zal ze niet mogen aanraken en hen geen schade doen en ze mogen niet gedood worden. B.v. in Openbaringen 9:4,5 staat dat deze verzegelden niet door deze sprinkhanen gepijnigd kunnen worden en ze daaraan zullen ontsnappen en ze konden hen niet doden.  Daaruit zien we dat zij op aarde blijven in tegenstelling tot Openb. 14, die direct naar de troon van God gaan, omdat deze een beweegoffer voor God zijn, Zijn eerstelingen.

Dit is de tijd waarin de Openbaring 7 groep uit de stammen van Israël op aarde vele werken van God uit kunnen oefenen (samen met het hemelse Leger, de eerstelingen van God en het Lam uit Openb. 14) en dan met het oog op de bekering en loutering Van Gods kinderen en waarin de Late regen zal zijn en we een hele grote opleving zullen zien om straks een Grote oogst van mensen te zien binnenkomen in het Loofhuttenfeest.

Maar in het bovenstaande uit Openb. 19 gaat het hier over Gods Leger, over de “losgekochten der aarde” die op de berg Sion staan, welke getuigenis hemels is, want zoals we bemerkt hebben is Openb. 7 groep hier op aarde.

We moeten niet vergeten dat Efraïm het “eerstgeboorterecht” erfde en een volheid van volken zal worden (Gen. 48:8-20). Maar uit het geslacht van Dan zal straks de antichrist voortkomen de slang is het symbool van de duivel/satan – (zie Gen. 49:17). Maar straks daar meer over.

Deze eerstelingen zijn het die voor de verdrukking worden weggenomen naar de troon van God, want zij zijn het mannelijk kind uit Openbaringen 12, die naar de troon van God weggevoerd worden wanneer satan uit de hemel wordt geworpen (Openb. 9).

De Heer zegt heel duidelijk over de eerstelingen dat zij niet op het veld (dat is op de aarde)  mogen blijven liggen maar direct in het huis van God gebracht moeten worden wanneer zij rijp zijn. (Ex.34:26).

Alle eerstgeborenen (uit de eerstelingen Gemeente) zullen God geheiligd worden en zal Zijn eigendom zijn. We weten dat alle gelovigen behoren tot de “losgekochten der aarde”, maar deze Eerstelingen worden als eerste thuis gebracht.

“Heilig Mij alle eerstgeborenen, die onder de Israëlieten het eerst uit een moederschoot voortkomen, zowel van mens als van dier; zij zijn mijn eigendom”.  (Ex.13:1)

Jeshua de Messias is de  eerste vrucht, de Eersteling van de opstanding, Hij is de eersteling van de gerste-oogst die vroeg in het seizoen al rijp is, maar niet alle gerst op het Land was tegelijk rijp, en de gezalfde Eerstelingen van God en het Lam zij zijn de rest, en een overblijfsel van de gerste-oogst, deze zijn de overwinnaars, de zonen Gods. De Eerstelingen van de oogst zullen als een beweegoffer aan de Heer aangeboden worden en bewogen worden voor het aangezicht van de Heer.

De 144.000 Eerstelingen worden als onder de opstanding van Yeshua geplaatst (dat is de gerste-oogst). Zijn de eerstelingen Heilig, dan ook het deeg, hier is de belofte voor de volgende komende tarwe-oogst die aan wordt gekondigd.

De Eerstelingen van God en het Lam  staat een korte maar zeer krachtige bediening te wachten, ze worden ook wel in Obadja 1:21 genoemd als “verlossers” die met Yeshua gericht zullen oefenen. “Verlossers zullen de berg Sion bestijgen om over het gebergte van Ezau gericht te oefenen, en het koningschap zal zijn aan de Here.” en Judas 1:14-15, waar wij lezen: Zie, de Here is gekomen met Zijn tienduizenden heiligen.

Nu even terug naar Efraïm. Efraïm,  die het “eerstgeboorterecht” heeft geërfd (en niet het huis Juda, de Joden) , is een zoon van Jozef/Israël  en van een heidense vrouw uit Egypte Asnath, de dochter van Potifera. Iemand die een beetje Bijbels inzicht heeft en bekend is met de twee huizen van Israël, het huis Israël, de 10 stammen, (die geen Joden zijn maar Israëlieten), en het huis Juda, de 2 stammen (die de Joden zijn), weten we dat het huis Israël (de 10 stammen) ook wel Efraïm worden genoemd, en die een volheid van volken zal worden. Het huis Israël/ Efraïm zijn door God weggestuurd in ballingschap  met een Scheidbrief (Jer. 3:8)  door hun zonde, hun hoererij en ontucht en door hun afgoderij en dienen van Baäls.  Maar God heeft hen in het nieuwe verbond niet vergeten, in Hebreeën 8 staat, “Zie, er komen dagen, spreekt de Here, dat Ik voor het huis Israëls en het huis Juda een nieuw verbond tot stand zal brengen, 9 niet zoals het verbond, dat Ik met hun vaderen maakte ten dage, dat Ik hen bij de hand nam om hen uit het land Egypte te leiden, want zij hebben zich niet gehouden aan mijn verbond en Ik heb Mij niet meer om hen bekommerd, spreekt de Here. 10 Want dit is het verbond, waarmede Ik Mij verbinden zal aan het huis Israëls na die dagen, spreekt de Here: Ik zal mijn wetten in hun verstand leggen, en Ik zal die in hun harten schrijven, en Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen Mij tot een volk zijn.

In Jeremia 31 staat want Ik ben Israël tot een Vader, en Efraïm is Mijn eerstgeborene.  Het gaat hier niet om de zoon Efraïm, maar over het volk en huis Israël de 10 stammen, dat met de naam Efraïm aangeduid wordt. Zij zijn de eerstgeborenen die verborgen zijn onder de heidenen en die met een Scheidbrief waren weggezonden en de naam en hun identiteit als Israël kwijt waren, en die hun Feesten en hoogtijdagen allen kwijt waren geraakt,  en die helemaal verheidendst waren.

Maar Efraïm heeft het “eerstgeboorterecht”, en we zien ze onder de 144.000 eerstelingen van God en het Lam weer terugkomen, want ze zijn onder de Gemeente en zij komen uit elke stam en taal en volk en natie, Hallelujah !! De Gemeente bestaat uit Israël en de heiden-volken. Net zoals Jozef een heidense-vrouw Asnath heeft, heeft Yeshua een vrouw uit Israël en de heiden-volken.

We zien dat mensen uit Israël / Efraïm wakker worden, en er is onder hen een hele opleving, ze worden bewust van wie ze zijn en God openbaart hun identiteit wie ze zijn en zij gaan weer terug naar hun Bijbelse wortels, naar hun Feesten en Hoogtijdagen zoals God het bedoeld heeft, en verlaten Babylon en komen uit de leugens uit hun valse overleveringen, leringen en Feesten.

Voor het huis Israël (dus niet de Joden, het huis Juda) was het onmogelijk om terug te komen (Deut. 24), dan alleen door de dood van de eerste Man, de Man Jeshua is gestorven en de weg is vrij om weer terug te komen, de Scheidbrief is aan het Kruis genageld en het huis Israël is weer vrij en zij mogen zich weer door het geloof opnieuw verbinden in het nieuwe huwelijksverbond, onder het Nieuwe verbond in het Bloed van Jeshua mogen ze weer thuis komen als de verloren zoon.

In deze ‘eersten’ zal Gods Licht en Heerlijkheid opgaan en volkomen zichtbaar worden en een ieder zal het zien wat voor heerlijkheid ze uitstralen en dan zullen de volken opgaan en komen naar dat stralende licht en ze zullen komen en voor Gods aangezicht uitgaan om Zijn Woord te spreken.. en op hun zullen ze wachten ..!!

JP

One thought to “Eerstelingen Leger van God en het Lam”

  1. Heel hartelijk bedankt voor het plaatsen van ‘ Eerstelingen Leger van God en het Lam’. Echt geestelijke spijze op de juiste tijd (Matt 24 : 45).

    G Van Vliet

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *