Eeuwig of eeuwigdurend

In het OT werd er hoofdzakelijk Hebreeuws gesproken, in het NT Hebreeuws en Aramees, en later werden de Hebreeuws Geschriften in het Grieks vertaald omdat ze zo het evangelie verder konden verspreiden en meerdere mensen konden bereiken. Maar in het Grieks was het vaak moeilijk om bepaalde woorden vanuit het Hebreeuws te vertalen, en dan vertaalden ze het met een gelijkwaardig woord, wat het er het dichtst bijstond. In het Hebreeuws kun je bepaalde woorden van verschillende kanten bekijken en meerdere betekenissen wat in het Grieks soms alleen zwart/ wit is. In het Grieks denken hangen mensen sneller vast aan bepaalde interpretaties of visies, in het Hebreeuws worden verschillende kanten aan een tekst belicht.

Het Hebreeuwse woord dat vertaald is met “eeuwigdurend” is Olam (H5769) deze komt van het stamwoord alam (H5956)  wat betekend “verbergen, verborgen zijn, geheim zijn, verstoppen, aan het oog onttrekken”.  Olam is een zelfstandig naamwoord dat dus  “verborgen” betekent of ook wel onbepaalde of oneindige toekomst en verwijst naar iets wat onbekend is. Wanneer het woord wordt toegepast op tijd, betekent het een verborgen (onbekende) tijdsperiode en is niet noodzakelijk eeuwigdurend. Men moet naar de context kijken om de werkelijke tijdsduur en periode te zien. Het woord Olam vertelt het je niet, omdat het onbepaald is en evenzeer kan worden toegepast op een korte of lange tijdsperiode. Het is dus niet noodzakelijk “eeuwigdurend”.

Het Griekse gelijkwaardige woord van Olam in het Nieuwe Testament is aionisch wat “eeuwigdurend betekent” (G165, G166)  meervoud voor aion. Aionisch wat vaak wordt vertaald met “eeuwig” of “zonder begin of einde, dat wat altijd is geweest en altijd zal zijn”, wat voor altijd en ononderbroken van tijd is. Je ziet hier in het Griekse woord aionisch niet het verschil in de betekenis van de  woorden Olam (H5769), wat dus eeuwigdurend kan zijn maar wat ook een tijd kan zijn wat verborgen is, wat nog geheim is en nog niet duidelijk is en niet noodzakelijk eeuwigdurend hoeft te zijn. De context zal dat duidelijk maken.

God heeft de eeuwen, de tijdperken gemaakt, aion en aionian zijn niet altijd eeuwig maar beperkte tijdsperioden die eindigen. In de Bijbel staan daar vele voorbeelden van, want tijdperken moet je onderscheiden.

Bijv. Math. 28  Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb. 20 En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld (tijdperk / aionos G165). Dit is een tijddeling vanaf hemelvaart tot Zijn wederkomst.

1 Tim. 1:17 zegt : De Koning der eeuwen (ton aionon, “van de eeuwen”), de onvergankelijke, de onzienlijke, de enige God, zij eer en heerlijkheid in alle eeuwigheid (aionas ton aionon, eeuwen der eeuwen ) ! Amen.

Openb. 11:15 Het koningschap over de wereld is gekomen aan onze Here en aan zijn Gezalfde, en Hij zal als koning heersen tot in alle eeuwigheden (aionas ton aionon / “voor de eeuwen der eeuwen”, van tijdperken tot tijdperken, tot het Millennium, het Messiaanse Tijdperk).

Numerie 19:10 Hij die de as van de koe verzameld heeft, moet zijn kleren wassen, en hij is tot de avond onrein. Dit is voor de Israëlieten, en voor de vreemdeling die in hun midden verblijft, tot een eeuwige verordening (olam/H5769).

Om deze reden werden de dierenoffers in de wet, die “voor altijd” of altoosdurend  moesten worden gebracht “olam” (H5769), niet voor altijd en eeuwigdurend, maar totdat Christus zou komen om een ​​einde te maken aan die offers. Om dit “eeuwigdurend” te vertalen druist in tegen het nieuw testamentische begrip van de wet. 

Aäron en zijn zonen kregen het deel van de hefoffers ” voor altijd, eeuwig” ( olam (H5769) in Exodus 29:28 . Dit duurde tot de verandering van priesterschap plaatsvond ( Hebreeën 7:12 ), toen Christus kwam als de hogepriester van de Melchizedek-orde. 

Een ander voorbeeld is het verbond dat God sloot met Pinehas. Het was “een verbond van eeuwig (olam) – priesterschap ” ( Numeri 25:13 ). Duurde dit voor altijd? Nee, helemaal niet. Het eindigde na ongeveer 300 jaar, toen Eli’s priesterlijke dynastie werd vervangen door Zadok, die uit een andere priesterfamilie kwam, in de vroege dagen van Salomo’s heerschappij ( 1 Koningen 2:35 ). Maar in de dagen van Pinehas was het niet bekend hoe lang zijn nakomelingen het hogepriesterschap zouden bekleden, net zoals het niet bekend was hoe lang de priesters zouden moeten doorgaan met het brengen van dierenoffers.

Dus als iedereen volhoudt dat “olam”  echt eeuwig betekent en dat deze dingen op de een of andere manier bewijzen dat dierenoffers en het Oude Verbond zullen worden hersteld na een tijdelijk intermezzo van het Nieuwe Verbond, wijs ik nogmaals op het priesterschap van Phineas als een voorbeeld van het tijdelijke priesterschap van zijn nakomelingen.

We zien door de tijd en eeuwen heen dat woorden kunnen veranderen, we moeten dan altijd weer terug naar de bron, naar de grondtekst waarin iets geschreven is, en de cultuur en denkwijze en gedachte waarin iets wordt bedoeld. Dus wanneer we de Griekse sleutelwoorden bestuderen moeten we ze duidelijk in termen van Hebreeuwse gelijkwaardige woorden zoeken, ondanks de nauwkeurige Griekse omschrijving. We zien vaak dat Paulus in het Hebreeuws denkt hoewel hij Grieks schrijft.

Dus zo zien we dat we het Griekse woord “aionian” (wat voor altijd of eeuwigdurend is) en het Hebreeuwse woord “Olam” (wat dus eeuwigdurend kan zijn, maar ook wat verborgen, onbekend of onbepaald betekend)  niet verkeerd moeten interpreteren omdat hier een heel groot verschil in kan zijn, maar God vertrouwen dat Hij zijn beloften werkelijk maakt.

JP

6 gedachten over “Eeuwig of eeuwigdurend”

 1. Hoi,

  Bedankt voor je duidelijke uitleg.
  Is dit ook toe te passen voor de sabbath? Wat wordt hierbij gezegd? Is dit altijd en eeuwigdurend of ook voor een bepaalde tijd? Mogen christenen de zondag als hun bijeenkomst dag houden of blijft dit de sabbath

  1. Laat de Israëlieten dan de sabbat in acht nemen, door de sabbat te houden, al hun generaties door, als een eeuwig verbond.
   Exodus 31:16 HSV

   Eeuwig verbond =
   Strong’s H5769 – ʿôlām

   Dan moet je naar de context kijken, wat de Bijbel zegt. De Bijbel leert dat de sabbat een schaduw is van toekomstige dingen dat die een vervulling zullen hebben. We zien uit Colossenzen 2 in vers 17 dat de sabbat een schaduw was van hetgeen komen moest terwijl de werkelijkheid van Christus is. Ook zien we in Hebr. 10 vers 1 zien we dat een voorafschaduw iets is wat nog niet werkelijkheid is maar toont iets wat nog in de toekomst komen moet. Dus vandaar uit kun je opmaken dat het dus niet eeuwigdurend is, maar tijdelijk, een tijdperk(en), omdat de volheid zal komen.

   Als iemand de sabbat of zondag wil houden is tussen de Heer en de gelovige zelf. Je kunt ook de sabbat een rustdag houden, en zondag naar een dienst gaan, dat is hoe een ieder dat zelf invult.

 2. Dank je wel voor je goede uitleg. Ik neem die mee voor anderen om het woord goed te kunnen uitleggen. Ik sta achter je uitleg. Helaas is elke vertaling een verschraling. Op het gebied van Abba Zijn Woord kan hiermee, en daarmee grote misverstanden komen.

  Graag wil ik tav Jannette opmerken dat buiten alle richtlijnen en leefregels vanuit het O.T de tien gouden richtlijnen( geboden) door Yahshua in het N.T worden aangehaald. Niet alle 10 maar duidelijk is waarom. Daarnaast zegt onze Messias dat Hij de Heer van de Shabbat is. ( Math. 128 en Lukas 2 27) Ging Paulus en de anderen…”zoals zij gewend waren volgens hun gewoonte op shabbat naar de Synagoge om te onderwijzen.” Is het aan de mensheid gegeven, die waardering hebben voor de 7e dag om Zijn rust te ervaren.

 3. Hallo Jelly…

  Dank je voor de uitleg.
  Ikzelf ben nooit echt bezig met alles vanuit het Hebreeuws.
  Eeuwig of eeuwigdurend…. maar heb met interesse gelezen.

  Ik begreep het niet altijd… maar geloofde wel dat God Zichzelf niet kon tegenspreken.
  Ik wist dat Jezus alles vervulde vanuit het Oude Verbond… en zo was/is het eeuwigdurend.

  Ook het eeuwig van uit het Oude Verbond… zaten altijd voorwaarden aan vast.
  Velen konden zich niet ook al aan die voorwaarden houden.
  Pas in Jezus Christus… werd het waarlijk Eeuwigheid.

  Juist pas met de Heilige Geest krijgt men veel meer inzicht in het raadsbesluit van God en Christus.

  Maar genoot wel van de fijne uitleg, Jelly… zo kan men nog van elkaar leren.

  Hallo Lennie… u haalde Paulus en de anderen aan wat betreft de Sabbat.
  ”zoals zij gewend waren volgens hun gewoonte op shabbat naar de Synagoge om te onderwijzen.”

  Het antwoord zit er eigenlijk al in… zij waren het gewend volgens hun gewoonte…
  Dat kleine zinnetje staat niet voor niets ertussen.
  Er staat nergens dat het nog steeds verplicht was, na Jezus sterven en opstanding.
  HIJ alleen is onze sabbat… daarom kon Hij Zichzelf ook Heere van de Sabbat noemen.
  Hij is als het ware Heere van de hele wet. Hij alleen… heeft alles volledig vervuld.

  Het allerbelangrijkste voor een gelovige is, het kostbare bloed van de Heere Jezus voor onze zonden.
  Dáár alleen zit onze zaligheid in. Dat is het Nieuwe Verbond… in Christus Jezus.
  En niet in de sabbat of welke ander deel van de oude wet… Jezus alleen.

  Ieder die de sabbat houd voor de Heere, respecteer het in liefde van elkaar.
  Ieder die dat niet doet… ook voor de Heere, laten we dat ook respecteren van elkaar.
  Wij kijken niet in elkaars hart, wat daar leeft….
  Christus Jezus onze Heere alleen, weet wat in al onze harten leeft.

  Jelly, dank voor je artikelen, en Vaders zegen om je heen… ook voor de reageerders.
  Lieve groet van mij,
  Esther.

 4. Shabbat shaloom voor diegenen , die dit lezen,

  Uiteraard is deze site niet gemaakt/ bedoeling om met elkaar over Het Woord “in beraadt te gaan. Nav Esther haar reactie vraagt dit mi toch van mij een toelichting. In liefde in Het verbond van Liefde!

  Esther schrijft: Het allerbelangrijkste voor een gelovige is, het kostbare bloed van de Heere Jezus voor onze zonden.
  Dáár alleen zit onze zaligheid in. Dat is het Nieuwe Verbond… in Christus Jezus.

  Mijn antwoord is AMEN.
  Echter zijn de 10 leefregels wat inclusief het 4e gebod voor de mensheid gegeven. NA de dood van Yahshua werd door de navolgers, waaronder Paulus , Zijn manier van leven door de 7e dag van ABBA te blijven respecteren uitgedragen aan diegenen die zich aansloten om navolgers van de gestorven Meester te onderwijzen.

 5. Hallo Lennie, ben het ook met u eens…
  We mogen dankbaar zijn, dat we op véél Bijbelse manieren de Heere Jezus kunnen en willen volgen.

  Vaders zegen en liefdevolle groet, ook voor de anderen…. Esther.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *