Filadelfia of Laodicea

De Bijbel laat zien vanuit Openbaringen aan de 7 Gemeenten dat er twee groepen van Christenen zijn, de ene wordt bewaard door de verdrukking en de andere niet. Want Paulus zegt in Openb. 1:9 Ik, Johannes uw broeder en deelgenoot in de verdrukking, verteld u hetgeen weldra geschieden moet.

Aan de Gemeente van Filadelfia staat geschreven, in vs 10  “Omdat gij het bevel bewaard hebt om Mij te blijven verwachten, zal ook Ik u bewaren voor de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken hen, die op de aarde wonen.”

We weten allemaal dat dit de Grote verdrukking is die komende is en hier krijgen we een belofte van Gods bewaring en bescherming over de verzoeking die over de gehele aarde komt. Er staat “bewaren” maar er staat niets over een opname, de wegvoering de Here tegemoet en ontvangen van een verheerlijkt opstandingslichaam is van latere orde. We worden op deze aarde bewaard net zoals Noach op aarde werd bewaard in de Ark met zijn gezin. We zullen op een bovennatuurlijke wijze bewaard en gevoed en geleid worden net zoals Mozes Israël uit Egypte leidde en ze bewaard werden onder Gods vleugelen. We zullen Gods bewaring en bescherming genieten en zullen wonderen en tekenen zien net zoals Israël in de Grote Uittocht (Exodus). Laten we dus niet ongehoorzaam en weerspannig zijn zoals Israël die ons ten voorbeeld is gegeven maar naar Zijn Woord horen en gehoorzamen en luisteren naar Hem, dan zal het ons goed gaan en zal Hij als een Arend over Zijn volk zijn en waken en Zijn vleugelen over ons uitspreiden en ons dragen door de verdrukking heen. We moeten de Here nauwgezet volgen, Zijn Woord met volharding bewaren en Zijn Naam in alle omstandigheden niet verloochenen,  en leren de Weg te bewandelen van Filadelfia, en de Here vragen ons te bewaren voor al deze dingen die in de verdrukking geschieden zal over de aarde. Zij zullen blijven bestaan tot de wederkomst van Jezus.

Maar nu de andere groep Christenen, de Gemeente te Laodicea, zij is een lauwe Gemeente waarvan Jezus zegt “Ik weet uw werken, dat gij noch koud zijt, noch heet. Waart gij maar koud of heet! Zo dan, omdat gij lauw zijt en noch heet, noch koud, zal Ik u uit mijn mond spuwen.” (openb.3 14-22).

Deze groep Christenen, zij zullen niet beschermd worden door de verdrukking heen als zij niet naar de waarschuwingen van Jezus horen en Zijn raad niet aannemen. Jezus raad hun aan om goud te kopen van Hem dat in vuur gelouterd is en een wit kleed aandoet opdat hun schande van hun naaktheid  niet zichtbaar wordt en oogzalf om te zien.

Want als Hij ons loutert en beproeft zullen wij als goud uitkomen, want Gods liefde dringt Hem.

Dit is een gemeente die gevallen is en Christenen zijn die naar hun eigen mening, regels en tradities leven en waar de meerderheid de doorslag geeft en zich niet laten leiden door God en Zijn Woord en Geest.

Zij zullen behouden worden maar gelouterd, gezuiverd en beproeft worden als door vuur der verdrukking heen.

1 Petrus 4:12,13: Geliefden, laat de hitte van de verdrukking onder u, die tot uw beproeving dient, u niet bevreemden, alsof u iets vreemds overkwam. Maar verblijd u naar de mate waarin u gemeenschap hebt aan het lijden van Christus, …

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *