geroepenen, uitverkorenen en getrouwen

Spoedig zal deze tijdperk van de Gemeente afgesloten zijn en gaan we over naar het Duizendjarig Vrederijk, wat het Koninkrijk van God zal zijn hier op aarde daar waar Jeshua zijn Koningschap zal aanvaarden en zal regeren.
Wanneer God iets nieuws doet heeft Hij altijd een instrument nodig, en God wacht in deze fase op het mannelijk kind en alleen de wegvoering van het mannelijk kind uit Openb. 12 naar de troon van God kan dat versnellen.

Zij zijn het in Openb. 12 waar van staat, dat ze overwonnen hebben door het Bloed van het Lam, en door het Woord van hun getuigenis en dat ze hun leven niet liefhebben gehad tot in de dood. Zij zullen als eersten naar de troon van God weggevoerd worden
De VROUW uit Openbaringen 12 openbaart de dingen in de eindtijd. De vrouw, die Israël als Gemeente is, die bestaat uit het huis Israël en het huis Juda en de gelovigen vanuit de heidenen die geënt zijn op de Edele Olijf.

De vrouw uit Openbaringen 12 baart in geestelijke zin vanuit de verborgenheid van haar schoot het volgroeide mannelijke zoon voort, dit is een speciale groep van mensen die als eersteling gekocht zijn voor God en het Lam (Openb. 14). Zij zullen zichtbaar en openbaar worden en naar voren treden en iedereen zal ze zien.

De beweging van het mannelijk kind, die de overwinnaars en de eerste gerste-oogst zijn vanuit de Gemeente,  die samen met Hem zullen regeren, wat een kleine groep is van geroepenen en uitverkorenen en getrouwen vergeleken met het hele Lichaam, rust de taak van Gods plan op hun schouders.

De gerste-oogst is de eerste oogst van het seizoen wat geoogst en binnen gehaald wordt en dan volgt de tarwe-oogst in volgorde. De gerste-oogst is eerder rijp dan de tarwe en is verschillend van aard en wordt eerst geoogst. Niet dat de gerst (gezalfde eerstelingen) beter zijn of meer dan de tarwe (gemeente, de vrouw) maar ze zijn eerder rijp en volwassenen om geoogst te worden.In Openbaringen 2:26,27, en in Openbaringen 12:5 wordt gezegd van Jeshua en de overwinnaars (gerste-oogst)  “En wie overwint en mijn werken tot het einde toe bewaart, hem zal Ik macht geven over de heidenen; 27 en hij zal hen hoeden met een ijzeren staf, als aardewerk worden zij verbrijzeld, gelijk ook Ik van mijn Vader ontvangen heb”.
Er wordt hier dus van hen gezegd dat zij alle heidenen zullen hoeden met een ijzeren staf, net zoals dit ook van Jeshua wordt gezegd.
Het mannelijk kind verwijst naar de overwinnaars uit de gemeente en toch is Jeshua hierbij inbegrepen, want Hij is de ‘eerste overwinnaar’ en alle overwinnaars zijn in Hem inbegrepen.
Als er geen mannelijk kind is, geen overwinnaars, dan zal het werk van satan op geen enkele andere manier teniet gedaan kunnen worden. Satan is reeds veroordeeld door de verlossing, toen Jeshua stierf werd al de macht van satan vernietigt, maar de straf moet nog uitgevoerd worden door het Koninkrijk, en dit oordeel uit te voeren rust op de Gemeente, die voortdurend met hem en de boze geesten af moeten rekenen en hem moeten onderwerpen in de Naam van Jeshua. De gemeente in het algemeen heeft hier in gefaald, en heeft niet altijd zijn verantwoordelijkheid genomen en daarom is het belangrijk dat er overwinnaars zijn die de positie van de gehele gemeente innemen, want indien de eerstelingen heilig zijn, zo is ook het deeg heilig, en zij zullen namens de gehele gemeente overwinnen om Gods werk te doen. Dan zal het Koninkrijk komen.
Deze “mannelijke kind” is het beeld van de 144.000 “zonen Gods” (gekocht uit de mensen als eersteling en voor God en het Lam – zie Openb. 14:4).
En deze 144.000 staat een korte maar zeer krachtige bediening van God te wachten hier op aarde in de volheid en kracht van Gods Heilige Geest, het zijn de “heilanden” of “verlossers” uit Obadja 1:21.
“Verlossers zullen de berg Sion opgaan om het bergland van Ezau te oordelen, en het koningschap zal van de HERE zijn”

Het Hebreeuws Joods nieuwjaar, wat afgelopen jaar begonnen is in september 5779 is een jaar van “nieuwe geboorte”  en wat doorgaat tot dit jaar rond onze tijd september 2019. Wanneer de zonen Gods geboren en openbaar worden begint de uittocht (door de verdrukking) en dat zal 3,5 jaar duren die de Heiligen gegeven is, de late regen zal dan vallen en de Geest van God zal uitgestort worden op al het vlees (dit is dezelfde tijd 3,5 jaar dat Jezus op aarde in de volle bediening stond). De Zonen Gods zullen (in de geest van Mozes en Elia) in eenheid verbonden met het Lam, Hem ten volle openbaren aan heel de schepping om zo het volk uit te leiden in de grote Exodus. Deze zal dan de volheid vinden bij de Feest van de bazuinen wanneer er de opstanding zal zijn van de Gemeente die de Here tegemoet gaat in de lucht (de tarwe-oogst).

Na die 3,5 jaar  (1260 dagen) bij het Feest van de Bazuinen, wanneer daar verzoening zal zijn, en de grote oogst wordt binnen gehaald en het Loofhuttenfeest zal zijn en wij mogen komen allen onder Zijn Choepah, Zijn Loofhut.

Als we rondom de geboorte van Mozes en Jezus zien, zien we dat ze allebei ontsnapt zijn aan de gruwelijke kindermoord (Gen 1:22, Math. 2) en leden allebei onder een regiem van Heersers (Farao en Herodes) door middel van geweld en onderdrukking.

Ze waren allebei geadopteerd en gaven allebei hun leven als een offer als een verzoening van de zonden van het volk. Jezus lijkt daarin het meest op Mozes in het feit dat Mozes zichzelf ook opofferde om te sterven voor de zonden van het volk’ (Ex 32,30-33). Aan hun beide middelaarschap en leiderschap werd getwijfeld, maar God had hun aangesteld. Mozes profeteerde dat God een profeet zoals hemzelf zou geven en zou doen opstaan waar ze naar moesten luisteren (Deut. 18:5).

Maar nu zien we rondom het openbaar worden van de Zonen Gods (Rom. 8:19), de eerstelingen van God en het Lam (Openb. 12, 14) zij die hun leven volkomen als een offer op het altaar hebben gelegd,  dat er veel problemen  rond zwangerschappen zijn en met het zwanger worden. Maar ook zien we rondom de tijd van de geboorte en het openbaar worden van de Zonen Gods dat er weer veel kinderoffers aan de Moloch worden geofferd (abortus, en dat zelf tot de 9de maand)  en vele kinderen worden gedood in de moederschoot, en vele baby’s en jonge kinderen worden geofferd aan satan en worden satanisch ritueel misbruikt. 

De regeerders zijn geen dienaars, net als in de tijd van Jezus en Mozes, maar zijn heersers en rovers en dieven en gebruiken geweld en onderdrukking.

De Zonen Gods weten zich geadopteerd te zijn door God en hebben het zoonschap ontvangen waardoor ze roepen Abba, Vader.

In Obadja worden deze zonen Gods, de eerstelingen van God en het Lam,  samen met Jezus verlossers genoemd.   “Verlossers zullen de berg Sion bestijgen om over het gebergte van Ezau gericht te oefenen, en het koningschap zal zijn aan de Here.”

We leven in een tijd dat de geboorteweeën te merken zijn in het Lichaam.
Velen zijn geestelijk zwanger en zien uit naar Gods belofte van het openbaar worden van de Zonen Gods.

Het nieuwe leven staat op het punt om door te breken.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *