Gods zaad / DNA

Genesis 28:10-20  Jakobs droom te Betel

10. Jakob vertrok uit Berseba en ging naar Haran. 11 En hij bereikte een plaats, waar hij bleef overnachten, omdat de zon ondergegaan was. En hij nam een van de stenen der plaats, legde die onder zijn hoofd en ging op die plaats slapen. 12 Toen droomde hij, en zie, op de aarde was een ladder opgericht, waarvan de top tot aan de hemel reikte, en zie, engelen Gods klommen daarlangs op en daalden daarlangs neder. 13 En zie, de Here stond bovenaan en zeide: Ik ben de Here, de God van uw vader Abraham en de God van Isaak; het land, waarop gij ligt, zal Ik aan u en aan uw nageslacht geven. 14 En uw nageslacht zal zijn als het stof der aarde, en gij zult u uitbreiden naar het westen, oosten, noorden en zuiden, en met u en met uw nageslacht zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden. 15 En zie, Ik ben met u en Ik zal u behoeden overal waar gij gaat, en Ik zal u wederbrengen naar dit land, want Ik zal u niet verlaten, totdat Ik gedaan heb wat Ik u heb toegezegd. 16 Toen Jakob uit zijn slaap ontwaakte, zeide hij: Waarlijk, de Here is aan deze plaats, en ik heb het niet geweten. 18 En hij vreesde en zeide: Hoe ontzagwekkend is deze plaats. Dit is niet anders dan een huis Gods, dit is de poort des hemels. 18 De volgende morgen vroeg nam Jakob de steen die hij onder zijn hoofd gelegd had, stelde die tot een opgerichte steen en goot er olie bovenop. 20 En hij noemde die plaats Betel, maar tevoren was de naam der stad Luz.

***

De Heer bepaalde me bij de Jacobs ladder en bij Zijn DNA.  Jeshua/Jezus is de brug, de ladder, de verbinding tussen God en de mensen. De engelen zijn de boodschappers, de Messengers die het Woord van God brengen naar de mensen en van mensen naar God, op en neer. Jeshua werd Jacobs ladder, zo noemde Hij zichzelf ook,  wat we kunnen lezen in Johannes 1:51

“Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Hierna zult u de hemel geopend zien en de engelen van God zien opstijgen en neerdalen op de Zoon des mensen.”

Het zaad is het Levende Woord van God (Jeshua) wat 100% DNA is. Jeshua is Gods Zaad, en wij zijn Zijn Lichaam en Zijn Zaad, Zijn DNA is in ons. DNA is een taal, het Woord en spreekt. Het zaad is in ons geplant en die zal ons van binnenuit veranderen. We zijn uit God geboren uit Hem ontstaan en verwekt. Wij zijn Gods kinderen geworden, zonen en dochters van de Allerhoogste God.

1 Joh. 3:9

9 Een ieder, die uit God geboren is, doet geen zonde; want het zaad (Gods) blijft in hem en hij kan niet zondigen, want hij is uit God geboren. 10 Hieraan zijn de kinderen Gods en de kinderen des duivels kenbaar.

Joh. 3:3

Jezus antwoordde en zeide tot hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het Koninkrijk Gods niet zien.

We zijn wederom geboren kinderen van God en hebben het geestelijke DNA van Christus, het zaad van Christus. Jeshua is Gods zaad gezaaid in elke gelovig geestelijk mens, wij zijn één Geest met Hem (1 Cor. 6:17).

1 Petr. 1:23-25

als wedergeborenen niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en blijvende woord van God.

Omdat Zijn Zaad door de wedergeboorte en door het nieuwe verbond in Zijn bloed in ons is gepland zijn Gods Woorden en beloften in ons DNA opgeschreven en opgeslagen en gecodeerd, en Hij zal het uitwerken in ons en door ons in al ons geslachten. Net zoals menselijk DNA “kennis” en “informatie” kan overdragen, zo doen de engelen dat die opstijgen en afdalen op de Jacobs-ladder. God sloot een verbond met Jakob en dat verbond maakte communicatie en gemeenschap met God mogelijk. Zo geeft Hij ons door de wedergeboorte Zijn DNA en hebben wij nu zelf een ladder om met Hem te communiceren en kunnen we gemeenschap met Hem hebben. De Heilige Geest is de Geleider die alles verbind.

JHWH zal met ons zijn, met Israël Zijn Gemeente die Zijn Lichaam is en ons behoeden overal waar we gaan. Hij zal Zijn volk weder brengen naar het beloofde Land en zal hen niet verlaten totdat Hij gedaan heeft wat Hij in Zijn Woord heeft toegezegd. Al Zijn Woorden en beloften zijn in Zijn Zaad, in het DNA opgeschreven. Gods Woorden, die het boek des Levens is zijn in ons DNA. Jakob begon als een “bedrieger” en werd de patriarch van het uitverkoren volk, de vader van de lijn van zowel koningen als priesters, en zelfs de Messias Zelf. 

DNA is het molecuul van al het leven. De complexiteit van onze DNA is wonderbaar, God schiep ons naar Zijn beeld zodat we ons naar Zijn gelijkenis zouden ontwikkelen. De DNA-molecule is de drager van Gods woorden, van onze Schepper. Ons DNA weerspiegeld Gods karakter, eigenschappen en natuur, door Zijn Zaad die in ons is zal het generaties doorgaan.  Zijn blauwdruk zal door de wedergeboorte door Zijn Geest in de mens uitgewerkt en zichtbaar worden. Jeshua was het beloofde zaad, de Levende Thora (Woord) wat vlees is geworden. Want in Hem woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk. Wij als tempel van Gods Geest zijn Gods levende brieven.

Jeshua is het komende zaad (=DNA) om heel de schepping te herstellen, Hij was het die Zijn Lichaam zal bouwen uit Zijn kinderen, zijn zonen en dochters, die Zijn tempel zijn. Want in 1 Kor. 3 staat dat wij Gods bouwwerk zijn, en Gods tempel waar Gods Geest in woont. Want de tempel Gods, en dat zijt gij, is heilig!

God sprak tot de slang : “Ik zal vijandschap stellen tussen u en de vrouw, en tussen uw zaad (gevallen corrupte zaad / DNA) en haar zaad (Jeshua’s zaad/ DNA); het zal u de kop vermorzelen, en gij zult het zijn hiel vermorzelen”.

De strijd tussen het zaad van de Slang en het zaad van de Vrouw is tenslotte een bloedlijnoorlog.

Het is het zaad van Christus door wedergeboorte wat ons als erfgenaam maakt en waarin Hij Zijn DNA-streng aan onze aardse leven verbindt en herprogrammeert en hercodeert en volkomen herstelt als de ene Nieuwe Mens, een nieuwe Schepping in Christus. En we zullen vrucht dragen elk zaad/DNA naar zijn eigen soort.

Math. 13:38 Het goede zaad zijn de kinderen van het Koninkrijk

Die het goede zaad zaait, is de Zoon des mensen; 38 de akker is de wereld; het goede zaad, dat zijn de kinderen van het Koninkrijk; 39 het onkruid zijn de kinderen van de boze; de vijand, die het gezaaid heeft, is de duivel.

Gods zaad/DNA zal vrucht dragen ten goede en tot leven en welzijn. Maar er is ook vrucht ten kwade, de mRNA is de valse messias, de valse boodschapper met de kroon en het valse zaad/DNA  en zijn handlangers zijn de “messengers” van het valse zaad. Hij is verkleed als “een lam” die binnen in het lichaam zich zal voordoen als de boodschapper van het heil, van verlossing en vrijheid, maar deze zal ten kwade zijn. Hij is de wolf in schaapsklederen, de valse herder die zich vermomd heeft als “de waarheid” en eenmaal binnengelaten rooft hij het huis en brengt dood en verderf, en zal hij zich voordoen als gastheer en daar plaatsnemen. En zo zal hij zichzelf plaatsen op de troon in het huis van God (het Lichaam van Christus) en zich voordoen als God zelf die valse vrede geeft.

Satan wil het Lichaam van Christus aanvallen en het overige zaad (van het lichaam) doden zodat het Gods zaad, de boom des levens zal afsterven en dat aan hen niet meer wordt gedacht.

Wij zijn in Christus, en in Hem hebben wij het Woord/zaad/DNA van God ontvangen, maar dit Woord mogen wij niet wijzigen het is Gods eigendom en het vernielen hiervan vertegenwoordigt het uitvoeren van gen-bewerking door menselijke theorieën, waarmee ongewenste genen uit DNA verwijderd worden – of nieuwe genen worden toegevoegd. De Bijbel leert indien iemand aan Gods woorden toevoegt, God zal hem toevoegen de plagen die in het Woord zijn beschreven of indien iemand afneemt van de woorden van God, Hij zal zijn deel afnemen van het geboomte des levens en van de heilige stad.

Het is niet Gods wil dat de menselijke genetische samenstelling wordt aangepast en corrupt wordt gemaakt net zoals het gebeurd is in het verleden door de gevallen engelen (Nephilims/reuzen), voordat de grote vloed plaats vond in de tijd van Noach. De vermenging van menselijk DNA en gevallen engel-DNA zorgde ervoor dat het nageslacht van vrouwen ophield mens te zijn God moest tussenbeide komen anders zou satans plan die hij beraamde misschien slagen om de genenpool (de erfelijke eigenschappen) van de gehele mensheid corrupt te maken zodat hij voorkomen zou dat de Messias zou komen om zo deze Messiaanse lijn te beëindigen. De zonde was zo ernstig dat God drastische maatregelen moest nemen, en moest de mensheid wegvagen door de zondvloed. Satans plan faalde en hij zal gedoemd zijn om altijd van God te verliezen ook al zal hij voortdurend de mensheid verleiden en misleiden, ook in deze tijd wanneer hij het weer op het DNA en de genen heeft voorzien en de genetische samenstelling wil veranderen en beschadigen en ze zullen ophouden mens te zijn, ook hierin zullen zijn plannen falen.

Wat is de sleutel tot een directe communicatie met God om te horen van Hem en om een open hemel te ervaren en verbonden te zijn met Hem om die intimiteit te ervaren en dicht aan Zijn hart en boezem te zijn. God verlang dat wij Hem aanroepen met een open en oprecht hart, en dat wij Hem ernstig zoeken in Woord en gebed. Hij wil Zijn Licht in ons laten schijnen en tot ons spreken en verbonden met ons zijn zodat Hij Zijn wil en weg aan ons bekend zal maken en Hij ons Zijn geheimenissen openbaart.

De Heer zegt : ”Ik zal jullie een weg  wijzen die nog veel verder omhoog voert …

JP

Jacob's ladder

4 gedachten over “Gods zaad / DNA”

 1. Goed artikel en up to date voor de tijd waarin we leven.
  Heeft Matt. 10:20-22 hierover misschien ook iets te zeggen ?
  Het schiet ineens door m’n hoofd daar mijn man en
  een aantal van onze kinderen afstand hebben genomen van het Woord. Alsook hebben ze zich laten vaccineren wat in het begin toch wat strijd met zich meebrengt. Het thema ligt trouwens nog steeds gevoelig.

 2. Citaat: “…ook in deze tijd wanneer hij het weer op het DNA en de genen heeft voorzien en de genetische samenstelling wil veranderen en beschadigen en ze zullen ophouden mens te zijn, ook hierin zullen zijn plannen falen.”
  Beste redactie,
  Nu kan het niet via de reuzen en Nefilim maar gebruikt hij het vaccin. Zelf Modrena heeft erkent dat vaccin- spike-eiwit DNA wijzigingen aanbrengt. En voor Gaby de bemoediging: bid dat God de werking van het vaccin bij je man en kinderen teniet doet.
  Als je zoekt bij “Duitse kinderarts beantwoord uw vragen” krijg je een duidelijk uitleg over de werking echt vaccin en dit genetische spike-eiwit. Ik noem het rattenvergif. Geef mijn prikkie maar een Fikkie. En dank voor jullie fijne uitleg en kennis.
  Groet Piet

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *