Gosen Gods Beveiligt erf

Gosen, een licht in de duisternis. Terwijl het in Egypte (beeld van de wereld) dikke duisternis was maakte de Heer het in Gosen/of Goshen licht. Goshen betekend “nabijkomen”. De Heer weet ons te beschermen en door de benauwdheid en druk heen zal Hij ons tot een veilige haven voeren. Hij zal ons beschutten en beschermen in Zijn afgeschermd gebied, Zijn Gosen, Zijn beveiligd erf.

Zacharia 2:5 En Ik zelf luidt het woord des Heren, zal haar een vurige muur zijn rondom, en heerlijkheid binnen in haar.

Gods Volk, Zijn Gemeente maakten die duisternis niet mee in het OT zij hadden licht waar zij woonden in Gosen. Zo zal de Heer ook nu doen, ze zullen uittrekken uit al de volken en in Zijn Schaapskooi in Zijn veilige Schuilplaats komen en daar veilig wonen, en daar zal het Licht en Zijn heerlijkheid zijn. De Heer zal hen beschermen in de woestijn der volken, in hun Gosen. In de tijd van Israël in Egypte grensde Gosen aan de woestijn. Voor landbouw en veeteelt was het land Gosen zeer geschikt, daar het uitmuntte door zijn vruchtbaarheid. Farao noemde Gosen het beste deel van het land.

In Openbaringen 16 wordt gesproken over de 7 plagen. In Exodus 7 tot 11 wordt over de 10 plagen gesproken. Deze plagen van uit het OT en NT komen veel overeen.

Openbaringen 16:10 “En de vijfde goot zijn schaal uit over de troon van het beest, en zijn rijk werd VERDUISTERD, en zij kauwden op hun tong van pijn.

Hier spreekt Openbaringen over vreselijke duisternis, dit is als straf en oordeel voor de goddelozen en het beest, degenen die satan dienen. In plaats van zich te bekeren volharden ze in hun zondige werken. Er staat dat de schaal over de troon van het beest werd gegoten en zijn rijk werd verduisterd. Het oude is meestal een schaduw van het nieuwe. In Exodus 10 vers 22 staat onder de negende plaag, duisternis.

Daarna zeide de Here tot Mozes: Strek uw hand uit naar de hemel, opdat er duisternis zij over het land Egypte, zodat men de duisternis kan tasten. 22 En Mozes strekte zijn hand uit naar de hemel, en er was gedurende drie dagen een dikke duisternis in het gehele land Egypte. 23 Gedurende drie dagen kon niemand een ander zien, noch van zijn plaats opstaan; maar alle Israëlieten hadden licht, waar zij woonden.

Zoals Israël uit de slavernij geleid werd uit Egypte door Mozes (die een type van Christus is) En met de staf wat Gods autoriteit en gezag uitbeeld heeft hij Israël uit zijn diensthuis geleid. Het is de staf van God en niet de staf van Mozes! Het is de staf die wonderen verricht en de 10 plagen op Egypte inleidde.

Farao is een OT type van de Antichrist (de duivel), de goddeloze koning die afgoderij pleegt en demonen aanbid en die het volk Israël (Zijn Gemeente) vervolgt. Van alle rampen en plagen, welke Egypte treffen, omdat de farao de Israëlieten niet wilde laten vertrekken, bleef Gosen geheel verschoond (Ex. 9:26).

In Matheus 27:45 zien we ook een duisternis over de aarde kwam, voor “3 uur” bij het sterven van Jezus. “En van het zesde uur af kwam er DUISTERNIS over het gehele land tot het negende uur. 46 Omstreeks het negende uur riep Jezus met luider stem, zeggende: Eli, Eli, lama sabachtani? Dat is: Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten?”Zo is Jeshua als eerstgeborene van de Vader JHWH gestorven aan het Kruis om Zijn Volk te verlossen, na de 3 uur duisternis over het gehele land. Zo zien we hier de vervulling waarin Jezus de duisternis en dood heeft overwonnen. Het schaduw beeld is werkelijkheid geworden.

Maar ik geloof dat in de eindtijd, zoals in Openbaringen 16 staat beschreven, nogmaals een dikke duisternis over de gehele aarde zal zijn over heel het beestsysteem. Er zullen plagen komen waar Openbaringen 16 over spreekt en duisternis.

Er zal een tweede exodus komen, het gelovig overblijfsel van geheel Israël, het huis Israël (10 stammen) en het huis Juda (2 stammen), samen met al de gelovigen uit de heidenvolken, de Gemeente, zullen ze samen wederkeren uit Egypte/uit Babylon en terug keren naar Sion, de Stad van God, onder de leiding van de Messias Jeshua. Het oude testament is een afbeelding en schaduw van de toekomstige dingen, de komende tweede Exodus is naar de schaduw van het oude testament, we zullen de volheid ingaan, op naar het Loofhuttenfeest.

Er zal een derde wereldoorlog komen waarin er 3 dagen van diepe duisternis zal zijn. Buiten zal het dikke duisternis zijn, niemand kan een ander zien, noch van zijn plaats opstaan. De Heer zal scheiding maken tussen Egypte (de wereld) en de Israëlieten (De Gemeente). Het zal een tijd van zuivering zijn voor de Gemeente ze zullen gereinigd en gelouterd worden.

Gods Volk, Zijn Gemeente (de Israëlieten) maakten die duisternis niet mee in het OT zij hadden licht waar zij woonden in Gosen. Jezus is het Licht, bij Hem is het in het geheel geen duisternis. Wij zijn niet kinderen van deze wereld, van dit beestsysteem maar kinderen van Gods Koninkrijk, we zijn kinderen van de dag en niet van de nacht. De Here maakt scheiding tussen Egypte (het beestsysteem, Babylon) en tussen Gods Volk, de Gemeente, Israël, ze zullen worden afgezonderd.  Zo zal de Heer ook nu doen, ze zullen uittrekken uit al de volken en er zal een grote exodus zijn groter dan de eerste, en ze zullen in Zijn Schaapskooi in Zijn veilige Schuilplaats komen en daar veilig wonen, ze zullen afgezonderd worden van de wereld en het beestsysteem, en daar zal het Licht en Zijn heerlijkheid zijn. De Heer zal hen beschermen voor Zijn komst in de woestijn der volken (Openb. 12), in hun Gosen, in hun beveiligt erf, Zijn Ark waar zij voor een tijd veilig zullen zijn buiten het bereik van de slang en waar ze gevoed en onderhouden zullen worden, een tijden en een halve tijd (drie en een half jaar, of 1260 dagen).

JP

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *