het einde dezer eeuw is Ezau, en het begin der toekomende is Jakob

4 Ezra 6:

7. En ik antwoordde en sprak: ‘Hoe ziet het wisselen van de tijden eruit? Wanneer zal het einde van de eerste eeuw zijn en het begin van de eeuw die hierop volgt?’ 8. Hij zei tegen mij: ‘Van Abraham over op Isaak, omdat uit hem Jakob en Esau geboren zijn, want Jakob hield de hiel van Esau vanaf het begin vast. 9 zegt “Want het einde dezer eeuw is Ezau, en het begin der toekomende is Jakob.”

***

Er is nog steeds een strijd tussen Ezau en Jacob gaande die verborgen voor onze ogen uitgestreden wordt. Ezau is onder de stam van Juda de Joden ingelijfd en zijn er in opgegaan, ze zijn één volk geworden. Door Jacob zijn bedrog tegenover zijn vader en Ezau heeft hij de zegen en geboorterecht op een onwettige manier ontvangen omdat hij dacht dat God niet in staat was te doen wat Hij had geprofeteerd zonder hulp van Jacob en de HEER zal deze bedrog niet ongestraft laten en hier recht in verschaffen. Omdat wij mensen de goddelijke wet niet altijd meer begrijpen en daar een verblinding over is gekomen zal de HEER door Zijn wettige orde het geschil tussen Jacob en Ezau zelf herstellen. En door de blindheid voor de geschiedenis van het huis Israël (dat zijn de 10 stammen van Israël die Israëlieten genoemd worden, hen behoort het eerstgeboorterecht toe) en huis van Juda (de Joden) en van het huis van Ezau/Edom is de ware identiteit verduisterd.We zien nu steeds duidelijker een omgekeerde rol voor ons ogen afspelen, zoals Jacob zich vroeger voordeed als Ezau en zich kleedde met zijn kleed om de zegen te ontvangen, zo doet Ezau dat nu, hij vermomt zich nu als Jacob in Jacobs klederen, en als een Jood infiltreert hij zich ongemerkt om het land te beërven en het verlorene met list weer terug te winnen. Hij zegt dat hij Jood is maar is het niet. Eerst werd Jacob aangezien voor Esau. Nu wordt Esau aangezien voor Jacob. Ezau schijnt te weten dat het bezit van het beloofde land uiteindelijk zal moeten leiden tot een antichristelijke “wereldheerschappij”. We zullen ze kunnen herkennen aan de vrucht van de boom. En we zullen het kaf van het koren moeten onderscheiden, de tarwe of de dolik. Wanneer er in de eindtijd een grote strijd is in Jeruzalem tegen de vijanden van God zullen er aan alle zijden vele doden vallen. Mensen zullen denken dat er veel Joden zullen worden gedood maar infeite zijn het de valse slechte vijgen (lees Jer. 24) en de Joden die zeggen dat ze Joden zijn maar het niet zijn maar de synagoge van satan. Er zal veel verwarring zijn en mensen zullen het niet meer begrijpen omdat het hen niet onderwezen is. Vele Bijbelse profetieën zullen op een hele andere manier vervuld worden dan de meeste mensen verwachten en denken en zullen niet in staat zijn deze gebeurtenis uit te leggen omdat ze Gods wetten van verdrukking niet kennen omdat de kerk die heeft afgeschaft. De wet van verdrukking die God over de mensen zou brengen als ze weigerden zich Hem te volgen en te gehoorzamen. Het enige wat ze moeten doen om terug te keren is zich te bekeren van hun vijandschap jegens hun Wetgever, Jeshua de Messias. (De wet verbood hen terug te keren zonder berouw, wat staat geschreven in Leviticus 26:40-42 en Deut. 28 :48,49).

Enkele teksten die ik noemen wil zijn:

Ezechiël 35 over de wraak over Edom (Ezau)

Omdat gij (Edom) gezegd hebt: Die beide volken (het huis Israël en het huis Juda) en die beide landen (Noorder en Zuiderrijk) zullen mij toebehoren; wij nemen ze in bezit – hoewel de Here daar was – 11 daarom, zo waar Ik leef, luidt het woord van de Here Here, met dezelfde toorn en naijver waarmee gij hen in uw haat behandeld hebt, zal Ik ook handelen en Mij onder hen doen kennen, wanneer Ik u richten zal. 12 En gij zult weten, dat Ik de Here ben.

Ezau wilde het Koninkrijk van God regeren en dat niet alleen hij wil het gehele land voor zijn eigen persoonlijk gewin en met vleselijke motieven en methoden.

De profeet Ezechiël spreekt Gods Woord tegen Israël over Edom.

36: 2 Zo zegt de Here Here: omdat de vijand van u gezegd heeft: ha, eeuwige hoogten zijn in ons bezit gekomen, 3 daarom profeteer en zeg: zo zegt de Here Here: juist omdat men u van alle kanten verwoest en vertreden heeft, opdat gij het bezit zoudt worden van het overblijfsel der volken, en omdat gij in opspraak gebracht en belasterd zijt door de mensen – 4 daarom, bergen van Israël, hoort het woord van de Here Here. Zo zegt de Here Here tot de bergen, de heuvels, de beekbeddingen en de dalen, tot de woeste puinhopen en de ontvolkte steden, die voor het overblijfsel der omwonende volken tot buit en tot een voorwerp van spot geworden zijn, 5 daarom, zo zegt de Here Here, voorwaar, in het vuur van mijn naijver heb Ik gesproken tot het overblijfsel der volken en tot geheel Edom, die met hartgrondige vreugde en diepe minachting mijn land voor zichzelf ten erfdeel hadden bestemd om het volkomen uit te plunderen; 6 daarom, profeteer over het land van Israël en zeg tot de bergen en de heuvels, tot de beekbeddingen en de dalen: zo zegt de Here Here: zie, Ik spreek in mijn naijver en in mijn grimmigheid: omdat gij de smaad der volken gedragen hebt, 7 daarom, zo zegt de Here Here, zweer Ik: voorwaar, de volken die rondom u wonen, zullen zelf hun smaad dragen.

Maleachi 1: 4,5.

Wanneer Edom zegt: Wij zijn verwoest, doch wij zullen de puinhopen weer opbouwen – zo zegt de Here der heerscharen: Laten dezen bouwen, maar Ik zal afbreken; men zal het noemen: gebied der goddeloosheid, en: het volk waarop de Here voor eeuwig toornt.

Enkele versen uit Obadja, deze hele hoofdstuk gaat over het oordeel over Edom.

10 Je hebt je tegen het volk van Jakob gekeerd, geweld gebruikt tegen je eigen broeder. Daarom zul je met schande worden overdekt en voor altijd worden uitgeroeid.15 Maar de dag van de HEER is nabij voor alle volken; dan zal met jou gedaan worden wat jij met hen gedaan hebt, dan zullen je daden op je eigen hoofd neerkomen.17Maar op de berg Sion zal er ontkoming zijn, en die zal een heiligdom wezen; en het huis van Jakob zal zijn bezittingen weer in bezit nemen. 18Het huis van Jakob zal het vuur zijn, het huis van Jozef de vlam, en het huis van Esau de stoppels: zij zullen hen in brand steken en verteren, en van het huis van Esau zal niemand ontkomen; want de Here heeft het gesproken.21Verlossers zullen de berg Sion bestijgen om over het gebergte van Esau gericht te oefenen, en het koningschap zal zijn aan de Here.

4 gedachten over “het einde dezer eeuw is Ezau, en het begin der toekomende is Jakob”

 1. Ezau is onder de stam van Juda de Joden ingelijfd en zijn er in opgegaan, ze zijn één volk geworden

  Waar kan ik dit via de bijbel mee onderbouwen?
  Als dit werkelijk zo is, dan maakt dit voor mij wel heel veel duidelijk.

  1. Door de eeuwen heen is er veel vermenging gekomen.
   In Esther 8 zie je het begin al vanaf ver 17 “.. en velen uit de volken des lands werden Joden, want de schrik voor de Joden was op hen gevallen”
   Ook onder Juda in de Makkabeeën-periode werden op bevel van Johannes Hyrcanus de Edomieten (Ezau) gedwongen zich te laten besnijden en zo bij het Jodendom worden ingelijfd. Sedertdien bevindt zich de aartsvijand van Israël binnen en onder het ware Joodse volk . In het boek Openbaringen wordt door Jezus zelf gesproken over mensen “die zeggen dat zij Joden zijn, doch het niet zijn, maar een synagoge van satans “(Openb. 2:9 ; 3:9)
   Als de vijand onkruid zaait tussen de tarwe en onkruid wordt het moeilijk te onderscheiden, maar in de oogsttijd zal het verschil zich meer en meer openbaren.

 2. Ik ken verder echt niemand die zoveel inzicht en wijsheid van de Vader heeft gekregen als u.
  Alles wat u heeft geschreven is volledig waar.
  Hen die begrijpen wat Hij doet zijn dan ook niet zijn knechten maar zijn vrienden.
  Dus die tekst, wie is er blind als Mijn knecht Jakob is dan ook niet op u van toepassing .

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *