Het millennium

Vanaf Ezechiël 40 tot en met 48 laat JHWH Ezechiël het visioen zien van de nieuwe tempel, wat zal heten “de berg van het huis des HEEREN”.

Het boek van Ezechiël bestaat uit 13 rollen. De volgorde waarin deze boekrollen werden samengevoegd, hebben veel verwarring veroorzaakt, waarbij mensen ervan uitgaan dat de tempel herbouwd moet worden en er opnieuw een offerdienst moet komen. De sleutel om het boek van Ezechiël te begrijpen ligt in het feit dat de sluitende hoofdstukken ouder zijn dan in het begin,  de openingstijd van 5 jaar, waardoor we lezen dat het eerste gedeelte niet door Ezechiël zelf zijn geschreven maar door een ander, een derde persoon. Zodra dit wordt begrepen, valt alles op zijn plaats en het boek Ezechiël lijkt niet langer meer in tegenspraak te zijn met het evangelie van Jeshua de Messias en de brieven van Paulus. Hebreeën is een boek dat van betere dingen spreekt.  In Hebreeën 12 staat: ”Want wij zijn genaderd tot de berg Sion, tot de stad van de levende God, het hemelse Jeruzalem, en tot tienduizendtallen van engelen, en tot een feestelijke en plechtige vergadering van eerstgeborenen, die ingeschreven zijn in de hemelen, en tot God, de Rechter over allen, en tot de geesten der rechtvaardigen, die de voleinding bereikt hebben, en tot Jezus, de middelaar van een nieuw verbond, en tot het bloed der besprenging, dat krachtiger spreekt dan Abel.”

De OT priesters verrichten dienst bij een afbeelding en schaduw van het hemelse. Jeshua verrichte Zijn dienst in het Heiligdom, de ware Tabernakel in de hemel, die de Here opgericht heeft. Met ander woorden de eredienst in het verleden werd gedaan onder types en schaduwingen die de werkelijkheid nooit konden bereiken. Want Jeshua, het Lam van God,  heeft door Zijn bloed eeuwige verlossing verworven, want zonder bloedstorting geschied er geen vergeving. Jeshua de Messias is het Heiligdom binnen gegaan om voor Gods aangezicht te komen en heeft zichzelf als éénmalig offer gegeven en heeft de zonde op zich genomen en die voor ons voor eeuwig weggedragen. Terwijl hoofdstukken 40 tot en met 48 van Ezechiël NIET verwijzen naar de Millennium Tempel en priesterschap in Jeruzalem, maar naar een Tempel die zou kunnen zijn als het Huis van Israël zich van hun nationale zonden had bekeerd en berouw hadden getoond over hun zonden om daarna terug te keren naar God nadat zij in Assyrische gevangenschap/ ballingschap  waren genomen en weggevoerd waren.

Er zal zeker geen tempel in het duizendjarig vrederijk komen naar het ontwerp van Ezechiël, dat was een eenmalig aanbod als zij zich hadden bekeerd, maar ze hebben zich niet bekeerd. Het zal een Huis zijn  ZONDER  offerdienst en rituelen, want we gaan niet terug naar Oud testamentische offerdienst, we moeten dit in nieuwtestamentische zin begrijpen. Daarom zegt Jeshua bij zijn komst in de wereld: Slachtoffer en offergave hebt Gij niet gewild, maar Gij hebt Mij een lichaam bereid; in brandoffers en zondoffers hebt Gij geen welbehagen gehad. Toen zeide Ik: zie, hier ben Ik – in de boekrol staat van Mij geschreven – om uw wil, o God, te doen. Krachtens die wil zijn wij eens voor altijd geheiligd door het offer van het lichaam van Jezus Christus. (Hebr. 10:5-7,10) God heeft het Oude Jeruzalem verlaten en heeft Zijn Naam geplaatst in het Nieuwe Jeruzalem en in een Nieuwe Tempel, gemaakt van Levende stenen, en dat uit alle wedergeboren gelovigen wier harten besneden zijn door Zijn Geest. Wel zal dit boekrol van Ezechiël een type en afschaduw zijn voor de toekomst, voor de ware Tabernakel en Heiligdom, dit moeten wij zo accepteren en mag beslist niet in tegenspraak zijn met het boek Hebreeën, want het offer is Volbracht.

Jeshua zal nooit meer terug keren naar het oude Jeruzalem naar aardse gebouwen en tempels die gemaakt zijn van hout en steen, of in organisaties of denominaties en systemen om Zijn Naam daarin te doen wonen, Zijn verlangen was om in ons mensen te wonen met Zijn Heerlijkheid en volheid van Zijn Geest om daar voor Zijn Naam een rustplaats te vinden, en wil door Zijn aanwezigheid in en door ons heen Zijn grote werken manifesteren.
Gods heeft Zijn Naam op ons geplaatst, en Zijn Naam zal op onze voorhoofden zijn want wie overwint, hem zal Ik maken tot een zuil in de tempel mijns Gods en hij zal niet meer daaruit gaan; en Ik zal op hem schrijven de naam mijns Gods en de naam van de stad mijns Gods, het nieuwe Jeruzalem, dat uit de hemel nederdaalt van mijn God, en mijn nieuwe naam.

Dus Jeshua zal beslist niet terugkeren naar het oude Jeruzalem om Hogepriester (naar de orde van Melchisedek) te zijn over levitische priesters die dierenoffers brengen in een fysieke tempel. Het Nieuwe Verbond is geen tijdelijk intermezzo, waarna de bepalingen van het Oude Verbond hersteld zullen worden. Het Oude Verbond was defect en verouderd. Het “betere” verbond en zijn bepalingen blijven hier. Degenen die de oude manier promoten, kennen de zin van Christus niet. Heb. 8:13 zegt, Hij spreekt van een nieuw (verbond), heeft Hij daarmede het eerste voor verouderd verklaard. En wat veroudert en verjaart, is niet ver van verdwijning.

In het duizendjarig Vrederijk zullen er twee soorten typen van Priesterschap naast elkaar blijven staan, een hemelse (in verheerlijkt opstandingslichaam, wijze maagden) en een aardse priesterschap (in aards sterfelijk lichaam, dwaze maagden). Het ware hemelse Priesterschap is naar de orde van Melchisedek (de zonen van Sadok) en zal vanuit het hemelse zijn vanuit Gods Heiligdom vanuit het Nieuwe Jeruzalem, daar waar Jeshua de Hogepriester voor eeuwig is. De zonen van Sadok worden onderscheiden van de levieten die een rest van de Gemeente vertegenwoordigen, zij zullen op die dag de mensen in het buitenste voorhof besturen (in hun aardse lichaam, is wollen-kleding), maar alleen de zonen van Sadok zullen naast over mensen ook samen met God besturen (linnen kleding = hemels lichaam). De naam Sadok betekent rechtvaardig, gerechtigheid, wat overeenstemt met bestemming. En we zien dat zijn naam een gedeelte bevat van Melchisedek. De “Zonen van Sadok” worden profetisch geïdentificeerd als degenen die gekwalificeerd zijn om JHWH te dienen in Zijn Heiligdom. JHWH sprak niet over de letterlijke zonen van Sadok in zijn eigen tijd, maar over de orde van Melchisedek die de bediening nog moest ontvangen wanneer de Hoge Priester Jeshua zou verschijnen, de fysieke zonen van Sadok dienden slechts als type van het ware priesterschap wat nog moest komen.

Het Heiligdom des HEREN hier op aarde, daar zal de voorhof zijn daar waar ook een priesterdienst zal zijn wat aards zal zijn, vanuit een aards lichaam, deze zal verricht worden door hen die van Gods afgedwaald waren achter de afgoden aan en gehoereerd hebben en hardnekkig waren en die God dienden met het valse vuur en een verdeeld hart hadden wat Hem een afschuw was en wat een struikelblok tot ongerechtigheid was, zij zullen in het heiligdom dienst doen als wachters bij de poorten van het huis en zullen daar als dienaren het volk dienen. Deze priesters zullen God niet naderen om Hem als priester te dienen en zullen niet naderen tot al Gods heilige, ja tot al Gods allerheiligste dingen, maar alleen zorgdragen voor het huis en voor het gehele dienst daarvan.

“Voorzeker, de Levieten die zich ver van Mij hebben gehouden toen Israël afdwaalde … moeten wel hun ongerechtigheden dragen; toch moeten zij in Mijn heiligdom dienst doen en de ambten bij de poorten van het huis vervullen, en ook dienstdoen in het huis .. 13 En zij mogen niet tot Mij naderen om Mij als priester te zijn “ (Ezech. 44:10-13)

Maar de priesters naar de orde van Melchisedek (Sadok) deze is hemels, deze zullen dienen vanuit verheerlijkt opstandingslichaam, deze zullen dienst doen in Zijn Heiligdom, de Stad op de Hoge Berg, de Stad met zijn vele woningen.

“Maar de levitische priesters, de zonen van Sadok, die de dienst in mijn heiligdom in acht genomen hebben, toen de Israëlieten van Mij afdwaalden, die zullen tot Mij naderen om Mij te dienen, en zij zullen in mijn dienst staan om Mij vet en bloed te brengen, luidt het woord van de Here Here. 16 Die zullen mijn heiligdom binnengaan, en die zullen tot mijn tafel naderen om Mij te dienen, en zij zullen mijn dienst waarnemen”. (Ezech. 44:15,16)

Dus na het schaduwbeeld van Ezechiël 40-48, zal het Heiligdom des Heren, het heilige deel niet in het midden van het aardse Jeruzalem zijn maar in het midden van het land, te midden van de Heilige Heffing. Dat  houdt in dicht bij Siloh, deze Heiligdom zal in verbinding staan met de Heilige weg, het Nieuwe Jeruzalem, de Levende Stad van God. Deze Stad van God deze zweeft als het ware tussen hemel en aarde, daar zullen de priesters van Sadok tot God naderen om Hem te dienen. Zij zullen zich bewegen tussen de geestelijke en fysieke dimensie zoals Jeshua deed en zullen niet meer gebonden zijn door normale beperkingen van het vlees. Zij zullen in Zijn dienst staan en zullen het Heiligdom binnengaan, en die zullen tot de tafel van de Heer naderen om Hem te dienen, en zij zullen zijn dienst waarnemen. Het draait om de hemelse Tabernakel die naar de aarde komt en ons bekleed met Zijn Heerlijkheid – het verheerlijkt lichaam. Zij zullen zowel in Zijn Heiligdom dienen aan Zijn tafel als in het buitenste voorhof het volk waar zij de heerlijkheid van God aan anderen in de buitenplaats zullen openbaren. 

Wanneer zij het volk bedienen zullen ze elke keer hun kleren moeten verwisselen, omdat in strijd met de wet is om het volk te dienen in linnen kleding. Ze zullen hen in wollen kleding in het voorhof dienen.

Wanneer zij dan de poorten van de binnenste voorhof ingaan, zullen zij linnen klederen aantrekken; zij mogen geen wol dragen, als zij dienst doen in de poorten van de binnenste voorhof of in het huis. 18 Linnen hoofddoeken zullen op hun hoofd zijn en linnen broeken aan hun heupen, zij zullen zich niet omgorden met iets dat doet zweten. 19 En wanneer zij uitgaan naar de buitenste voorhof tot het volk, dan zullen zij hun klederen waarin zij dienst gedaan hebben, uittrekken en die neerleggen in de vertrekken van het heiligdom, en andere klederen aantrekken, opdat zij door hun klederen het volk niet heiligen.  (Ezech. 44:17-19)

Linnen is afkomstig van planten en wol is een dierlijk product. Linnen stelt de rechtvaardige daden van de heiligen voor (Openb. 19:8) , en stelt het geestelijk opstandingslichaam voor waarbij ze tot God in het Heiligdom mogen naderen en Hem mogen dienen. En wol stelt het vleselijke en fysieke lichaam voor en zo zullen ze wanneer ze naar de aarde keren het wol aan doen om zo het volk in het voorhof te dienen.

En zo zullen ze hen onderscheid leren tussen heilig en onheilig en het onderscheid doen kennen tussen rein en onrein. Ook zullen zij optreden bij een geschil om recht te spreken. Maar ook leren Gods wet en inzettingen hoe ze die moeten onderhouden, en de feesttijden en sabbatten.  Zij zullen geen erfdeel en bezitting in Israël hebben wat de Heer zegt, Ik ben hun erfdeel, Ik ben hun bezitting. 

Eens zal de dag komen dat de berg met het huis van de Heer rotsvast zal staan, verheven boven de heuvels, hoger dan alle bergen. Alle volken zullen daar samenkomen, machtige naties zullen zeggen: “Laten wij optrekken naar de berg van de Heer, naar de tempel van Jacobs God. Hij zal ons richten, ons de weg wijzen, en wij zullen zijn paden bewandelen. Vanaf Sion klinkt zijn onderricht, vanuit Jeruzalem spreek de Heer. Hij zal rechtspreken tussen de volken, over machtige naties een oordeel vellen. Zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal nog het zwaard trekken tegen een ander volk, geen mens zal meer weten wat oorlog is (Jes. 2:2-4). 

JP

2 gedachten over “Het millennium”

 1. AANVULLING

  Gods volk (Israël, en de vreemdelingen die ingeënt zijn op de edele olijf, deze zult gij als onder de Israëlieten geboren beschouwen (Ez. 47:22) deze zullen geheel uit rechtvaardigen bestaan, en zullen het hoofd zijn van alle volkeren.

  Jes. 65 : 21 Uw volk zal geheel uit rechtvaardigen bestaan, voor altoos zullen zij het land bezitten: een scheut die Ik geplant heb, een werk mijner handen, tot mijn verheerlijking.

  De goede natiën die nog uit vlees en bloed zullen zijn op aarde in het Millennium. (dat betekent nog niet dat ze automatisch gered zijn)

  Math. 25:32 En al de volken zullen vóór Hem verzameld worden, en Hij zal ze van elkander scheiden, zoals de herder de schapen scheidt van de bokken, 33 en Hij zal de schapen zetten aan zijn rechterhand en de bokken aan zijn linkerhand. 34Dan zal de Koning tot hen, die aan zijn rechterhand zijn, zeggen: Komt, gij gezegenden mijns Vaders, beërft het Koninkrijk, dat u bereid is van de grondlegging der wereld af.

  Er zal nog steeds zonde zijn op aarde. Maar zij zullen zeggen: Kom laten we opgaan naar de berg van de Heere (Jes.2:3) Van jaar tot jaar zullen ze opgaan en zich buigen voor de Messias en zullen ze het Loofhuttenfeest vieren.

  Zach. 14: 16,17
  16 Allen, die zijn overgebleven van al de volken, die tegen Jeruzalem zijn opgerukt, zullen van jaar tot jaar heentrekken om zich neer te buigen voor de Koning, de Here der heerscharen, en het Loofhuttenfeest te vieren. 17Maar wie uit de geslachten der aarde niet naar Jeruzalem zal heentrekken om zich voor de Koning, de Here der heerscharen, neder te buigen, op hem zal geen regen vallen, 18en indien het geslacht der Egyptenaren niet zal heentrekken en komen, op wie geen (regen) valt, dan zal toch komen de plaag waarmee de Here de volken zal treffen, die niet heentrekken om het Loofhuttenfeest te vieren.

  En de slechte natiën zijn dan vernietigt.

  Math 25: 41 Dan zal Hij ook tot hen, die aan zijn linkerhand zijn, zeggen: Gaat weg van Mij, gij vervloekten, naar het eeuwige vuur, dat voor de duivel en zijn engelen bereid is.

  Openb. 19:21 En de overigen werden gedood met het zwaard, dat kwam uit de mond van Hem, die op het paard zat; en al de vogels werden verzadigd van hun vlees.

  In het duizendjarig vrederijk is er nog steeds ziekte, pijn en dood en vloek, maar zullen ze langer leven. En ook kunnen ze nog misleid worden aan het einde van de 1000 jaar. Iedereen die weigert gehoorzaam te zijn zullen meteen gebroken worden

  Jesaja 65 : 20, 23
  Daar zal niet langer een zuigeling zijn, die slechts weinige dagen leeft, noch een grijsaard, die zijn dagen niet voleindigt, want de jongeling zal als honderdjarige sterven, zelfs de zondaar zal eerst als honderdjarige door de vloek getroffen worden.
  Zij zullen niet tevergeefs zwoegen en geen kinderen voortbrengen tot een vroegtijdige dood..´

  Ook zal er nog steeds het huwelijk zijn, de bewoners die nog geen opstandingslichaam hebben zullen nog kinderen krijgen. Maar zij die een opstandingslichaam hebben zullen niet meer huwen (Mat. 22:30).

  Dat houd dus in dat er in het Millennium aardse ( vleselijke lichaam) en geestelijk (verheerlijkt opstandingslichaam) mensen zijn.

 2. Ja, het blijft een moeilijk punt, uitspraken en profetieën uit het Oude testament, zoals Ezechiël, en de teksten, de profetieën uit Jesaja, Maleachi en Zacharia dezen moeten geïnterpreteerd worden vanuit het licht van het nieuwe testament.
  De kijk op de profetie van Ezechiël bij het letterlijke interpreteren van deze visioen is rechtstreeks in tegenspraak met het boek Hebreeën, we moeten een weg vinden zodat deze tegenspraak deze boeken elkaar niet tegenspreken, en Gods Woord, die door Zijn Geest geïnspireerd is zal dat ook nooit doen.
  Het NT herinterpreteert alle oudtestamentische principes in een nieuw licht. Waar Mozes over offeren spreekt, wijst het NT naar Christus als het laatste permanente Offer dat niet dagelijks herhaald hoeft te worden, zoals in het verleden werd gedaan.
  Waar Mozes een Levitisch priesterschap instelde, schaft het NT dit af ten gunste van priesters naar de ordening van Melchizedek.

  Dus wanneer van deze priesters wordt gezegd dat ze een offer brengen in Ezechiël 44:15 , profeteert het over Christus, niet over dieren. Wanneer er wordt gesproken over hun wollen en linnen kleding in Ezechiël 44:17-19 , profeteert het over de twee die hen bekleden – wat Paulus ook beschreef in 2 Korintiërs 5:1-6 . Dit zijn de twee lichamen, vlees (aards) en geest (verheerlijkt lichaam), waarmee we de mensen op aarde en God in de hemel dienen.

  De tempel die God nu aan het bouwen is, is die van de berg Sion, de levende Stad van God, het nieuwe Jeruzalem, waartoe wij genaderd zijn.
  In Efez. 2 staat :” dat we gebouwd zijn op het fundament van de apostelen en profeten, terwijl Christus Jezus zelf de hoeksteen is. 21 In Hem wast elk bouwwerk, goed ineensluitend, op tot een tempel, heilig in de Here, 22 in wie ook gij mede gebouwd wordt tot een woonstede Gods in de Geest.

  Dit is de ware tempel waarin JHWH woont, en niet in een aards gebouw.

  Hoewel men die veranderingen als tegenstrijdig kan zien, maken ze in feite deel uit van de voortgang van het Koninkrijk. Het oudtestamentische model was niet het echte werk, maar slechts een profetisch patroon voor iets groters dat nog moet komen.

  Er zijn geen twee evangeliën, een voor de Joden en een voor de heidenen, we zijn allen door Jeshua gered en niet los daarvan (dit is de leer van dispensationalisme). Het is één evangelie, anders gaan we naar het Judaïsme toe. We hebben in de laatste 2 millenniums geen dierenoffers gehad, zou dit nu dan in het laatste millennium dan wel moeten ? Dan maken we er een evangelie van voor Christenen en een andere evangelie weer voor de Joden, dat klopt niet, het is geen tweedeling, het is één evangelie..
  Offers en aanbidding werd in het verleden onder typen en schaduwen gedaan die nooit hun doel konden bereiken, zou dat dan nu wel zo zijn met de nieuwe tempel met dierenoffers van Ezechiël ?
  Bij de wederkomst van Christus zou het “betere” worden vervangen door dat wat in wezen slechter is ?

  Het punt is dat we Ezechiël 44 moeten interpreteren in het licht van het Nieuwe Testament, in plaats van het Nieuwe Testament te interpreteren om in overeenstemming te zijn met het Oude Testament. Het is de oudtestamentische vorm die veranderde – niet het nieuwe testament. Het jodendom herkent het Nieuwe Testament natuurlijk helemaal niet, dus ze kunnen dit niet op een hoger niveau zien. Christenen, die het Nieuwe Testament als Schrift erkennen, hebben een ander perspectief.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *