Het oordeel begint bij het huis van God

1 Petrus 4:17  “Want het is nu de tijd, dat het oordeel begint bij het huis Gods; als het bij ons begint, wat zal het einde zijn van hen, die ongehoorzaam blijven aan het evangelie Gods?

Ezechiël 9: 4 “En de Here zeide tot hem: Trek midden door de stad, midden door Jeruzalem, en maak een teken (tav/kruis) op de voorhoofden der mannen die zuchten en kermen over al de gruwelen die daar bedreven worden. 5 Tot de anderen zeide Hij te mijnen aanhoren: Trekt achter hem aan door de stad en slaat neer. Ontziet niet en hebt geen deernis. 6 Grijsaards, jongelingen en jonge meisjes, kleine kinderen en vrouwen, moet gij doden en verdelgen; maar niemand die het teken draagt, moogt gij aanraken; bij mijn heiligdom moet gij beginnen.’

***

Voor Jeshua (Jezus) terugkomt naar de aarde gaat Hij de mensen persoonlijk en als gemeente en al de leiders testen en beproeven wat in hun harten is en waar ze voor zullen kiezen als ze onder druk staan. Hij test de Gemeente waar ze hun vertrouwen op zullen stellen en als ze ook ontzag en Vreze voor de HERE hebben. Zijn ogen gaan over de gehele aarde op zoek naar hen wier hart volkomen toegewijd naar Hem uitgaat.

Zoals in de brief van Petrus staat “het oordeel begint bij het huis van God” voor Hij de aarde gaat oordelen. Het oordeel zal komen over het ongehoorzaam en zondig en afvallig deel. Veel christenen hebben moeite met het oordeel van God, omdat in Christus geen veroordeling is (Rom. 8) maar toch leert de Bijbel dat het oordeel over de zonde en wetteloosheid bij het huis van God begint. Wij moeten eerst zelf het oordelende Woord van God horen en verstaan over de zonde en erdoor worden gelouterd, om het zelf zuiver en vol kracht en autoriteit door te kunnen geven aan Gemeente en aan de wereld.

Degene die verzegeld zijn en een teken hebben ontvangen (zie o.a. ook Openb. 7) en schuilen onder het teken/het kruis, en Gods wet op hun harten hebben geschreven zullen beschermd worden voor het goddelijke oordeel en een veilige schuilplaats bij Hem hebben,  zij zullen gespaard worden en het oordeel zal niet over hen komen, zij zijn het die niet meededen met de gruwelen die bedreven werden en de afgoderij en hoererijen, de seksuele onreinheid, de onrecht en corruptie die zelfs de Gemeente binnen sluipt en zij die niet met de massa zijn meegegaan en daarin leed dragen hoe alles is geworden. Ze zijn bezorgd om de eer van Zijn Naam en Zijn Heiligheid, ze voelden als het ware de pijn van God zelf en het verdriet wat het Hem zou doen. Zijn we net als Lot, die zijn rechtvaardige ziel werd gekweld door het zien en horen van hun ongerechtige wetteloze werken en de ontuchtige wandel, die zuchten en roepen. Hij beschermt allen die bekommerd zijn om Zijn eer.

Maar hen (de gelovigen) die wetteloos zijn en tegen God rebelleren en denken de HERE ziet ons niet en die geen ontzag voor Hem hebben, daar komt het goddelijk oordeel over. Ezechiëls verzegeling tav/kruis was een voorafschaduwing hiervan.

Christenen die blind zijn voor hun eigen fouten voelen zich veilig in het oordeel wat over de wereld en over de zondaars komt, maar beseffen niet dat God eerst hen zal oordelen. De HERE test niet alleen de mens persoonlijk maar ook de kerk en elke denominatie, want ieders werk, elke corruptie, elke verborgen zonde zal aan het licht komen want de dag zal het doen blijken, omdat het met vuur verschijnt, hoedanig ieders werk is. Alles wat niet van God is zal vernietigt worden alle werken zover de kerk de Babylonische wegen heeft overgenomen of het beestsysteem zijn gevolgd zal beoordeeld worden naar hun werken. De HERE is een rechtvaardig en onpartijdig God en zal de ene groep niet boven de andere bevooroordelen. Het komende oordeel is om de harten van Zijn volk te veranderen en te louteren.

Wanneer God de kerk als geheel beoordeelt, maakt Hij onderscheid tussen de overwinnaars en de rest van de Gemeente, zoal we zien in de boodschap aan de zeven Gemeenten in Openbaringen. De Heer zoekt overwinnaars en niet iedereen zal een overwinnaar blijken te zijn, niet iedereen zal een (reine) Bruid blijken te zijn, ook zullen er wijze en dwaze maagden zijn, en de deur voor de dwazen zal worden toegesloten. (Ik zeg niet dat ze niet gered zullen zijn, maar dan als door vuur heen, leert de Bijbel, 1 kor. 3: 11-15).

Het Woord van God en de Geest van God die in ons hart woont doorzoekt en oordeelt al onze gedachten en overlegging van ons hart, en we moeten God ons hierin laten oordelen, want als we het nu niet doen en God dit niet toelaten in ons, zolang wij op deze aarde zijn komt straks de tijd dat openlijk alles aan het licht zal komen, we zullen als het ware binnenste buiten worden gekeerd. God is zeer nauwgezet aan het werk en duldt geen zonde en oordeelt dat als wij het niet doen. Dus laten wij er ernst mee maken, schuil achter het kruis achter het Bloed van Jeshua, lees je Bijbel zodat je opwast in geloof tot volheid van Christus, zodat we voor eeuwig verborgen zijn in Hem ook als de gerichten van God zich voltrekken. Wat de HERE vasthoudt houdt Hij voor eeuwig vast.

JP

9 gedachten over “Het oordeel begint bij het huis van God”

 1. Misschien heb ik het mis maar ik kan mij niet voorstellen dat het hier bij om het teken van het kruis gaat want dit kruisteken was van oorsprong het teken van Tamuz.
  Ik geloof dan ook dat met dit teken Zijn sabbat wordt bedoeld.
  Er staat vervloekt zij een ieder die aan het hout is gehangen en dit zou dan ook net zo goed een paal kunnen zijn geweest en iemand die met een stuk touw om zijn nek aan een boom hangt, hangt in feite ook aan het hout.
  Bij het huis van God moet ik in de eerste instantie denken aan het nieuwe Jeruzalem en dat zou betekenen dat het oordeel dan ook bij ons zal beginnen.

 2. 16 Dat dan de kinderen Israëls den sabbat houden, den sabbat onderhoudende in hun geslachten, tot een eeuwig verbond.
  17 Hij zal tussen Mij en tussen de kinderen Israëls een TEKEN in eeuwigheid zijn; dewijl de HEERE, in zes dagen, den hemel en de aarde gemaakt, en op den zevenden dag gerust en Zich verkwikt heeft.

  Exodus 31 15-17

 3. Het heeft niets te maken met het kruisteken van Tammuz, maar de laatste letter van het Hebreeuws alfabet, de Alef en de Tav.
  De TAV is de 22 ste letter wat bestond uit twee gekruiste lijnen, soms ook als X maar ook T. Tav betekent merkteken. Dus Ez 9 kregen ze letterlijk een TAV op hun voorhoofd, een kruisteken.

  Ezechiël 9:4 – En de HERE zeide tot hem: Trek door het midden van de stad, door het midden van Jeruzalem, en zet een merkteken (tav H8420 ) op de voorhoofden van de mannen die zuchten en schreeuwen om al de gruwelen die in het midden ervan.

  Strong’s nummer H8420 komt overeen met het Hebreeuwse תָּו ( tāv ),

  De eerste groep 144.000 uit Openbaringen 7 die zijn verzegeld, deze zijn uit de tarwe-oogst en aards, zij komen uit de 12 stammen van Israël. Behalve Efraïm en de stam Dan. 3 Joodse stammen – 9 Israëlitische stammen (niet Joods). De verzegeling is een kruisteken TAV strong’s H8420

  teken (als een teken van vrijstelling van oordeel)

  Het Hebreeuwse woord dat met “merkteken” is vertaald, is tav. Dat is ook de laatste letter van het Hebreeuwse alfabet. Deze letter komt overeen met onze letter ‘t’. In de tijd van Ezechiël werd deze letter in de vorm van een kruis geschreven, zoals we ook herkennen in onze letter ‘t’. We kunnen er wel de toepassing in zien dat de gelovigen in Jeruzalem voor het oordeel worden bewaard door het teken van het kruis dat door de Man in linnen kleren op hun voorhoofden is aangebracht.

 4. Shalom Jelly,

  Dank je wel voor het geschreven stukje.
  Het merkteken van een tav/ kruisteken is opmerkelijk zo niet verwonderlijk. Dit teken verwijst naar Yahshua. Het aanvaarden, accepteren én bewust zijn van, dát Yahshua jouw Koning, Verlosser is. Jouw Redder. Het staat onzichtbaar maar duidelijk voor het Hemelse rijk op ons “geschreven.” Het merkteken van en voor Zijn Volk. Daarnaast heeft Martien m.i ook gelijk. ER staat geschreven dat Yahshua de Heer van de shabbat is. Het onderhouden van de 7e dag die geboden is voor zijn volk, Én het aanvaarden van Yahshua bloedoffer zijn onderdeel van het gehele teken.
  Jammer genoeg, is mijn constatering dat ik weinig / geen gemeenten ken, die denken zoals diegenen die de zienswijze van deze site erkennen. De gemeenten die ik ken ( in Nederland )zijn op fysiek Israël georiënteerd. Waardoor mijn woestijn reis in deze wereldse maatschappij op dit vlak van ‘gemeenten zijn ‘een eenzame tocht is. ( geworden)
  Mijn vraag is gezien jouw visie en schrijven hoe jij de huidige gemeenten/ kerk beziet.

 5. Klopt, ik ken geen Gemeenten, soms enkele personen, die deze zienswijze zo kennen zoals ik schrijf, en dat vind ik een heel gemis en is zoals je zegt een eenzame tocht.

  Toen wij door JHWH uit de Gemeente zijn geleid rond 2003 zei Hij dat Hij ons ontgiften zou van het instituut kerk en ontgiften zou van alle Babylonische invloeden, alle dogma’s en leerstellingen die in de kerken werden geleerd dat Hij die bij ons zou wegnemen.
  Wij hebben nog steeds geen Gemeente en hebben moeite om ons ergens bij aan te sluiten, we liggen in visies ver uiteen. We kunnen nergens een Gemeente vinden waar we ons in de dingen die de Here ons heeft laten zien kunnen aansluiten, en ervaren daar vaak strijd in, soms heb je een gevoel als tussen wal en schip te raken en zolang de Heer ons nog niet ergens heen leidt blijven we op deze weg doorgaan en gaan we alleen daar waar de Heer ons heenleidt. We kunnen niet terug vanwaar we kwamen maar kunnen ook niet verder zoals het nu gemiddeld voor staat in een Messiaanse Gemeente, door de jaren is er veel opgedrongen en zijn velen beschadigt en is er zo over mensen heen gewalst waardoor we ons op een bepaalde manier hebben teruggetrokken.
  De kerk heeft door de eeuwen heen veel verloren en is veel kwijtgeraakt waardoor er geen goed zicht meer is op het profetisch Woord.

  We moesten opnieuw Gods Woord lezen, en leren zien wat er staat door Gods Geest en Hij opende ons het Woord op Zijn tijd. Zo kregen we in 1996 openbaring over de twee huizen van Israël. Het huis Juda en het huis Israël, in die tijd, nu bijna 27 jaar geleden, was er niets over bekend en moest ik alles zelf uitzoeken, de eerste die ik ontmoete met zicht op de twee huizen was Jan den Admirant, Schoon schip in kerk en staat, het was een hele bevestiging voor mij. Maar gaande weg leerden we de Feesten van de Heer kennen en de sabbatten, want in Hosea 2:10 staat, toen het huis Israël met een Scheidbrief in ballingschap werd gezonden, dat al deze Feesten door de Heer zijn opgehouden en van hun afgenomen zijn. Nu, in deze tijd is de Heer bezig alles weer te herstellen, en gaat zo met een ieder zijn eigen weg in zijn eigen tempo. Gaande weg leert Hij ons, en wij zijn er nog niet, er zijn nog blokkades en we zijn nog niet op de plaats waar we zo graag zouden willen staan, maar stap voor stap gaan we verder en komen tot de volheid van JHWH zijn Plan met ons.

  Ja, deze studies zijn soms een heel ander denken en zicht dan die de gemiddelde gelovigen hebben, omdat het hun nooit goed uitgelegd is. Ik kan me daarom ook wel voorstellen dat deze studies die ik plaats bij een bepaalde groep mensen verwarring in hun visie en denken kan brengen, wat hun een naar gevoel geeft en misschien dat er ook zijn die boos kunnen worden omdat deze studies in strijd zijn met hun eigen overtuiging wat weerstand op roept. Het is soms een hele ommekeer in hun denken, Maar als je de Bijbel er naast legt, en het Woord goed onderzoekt en Gods Geest zelf laat overtuigen kom je tot diepere waarheden uit Gods Woord.
  Velen blijven in elkaars leerstellingen en doctrines en hun dromen hangen en durven niet te denken buiten hun comfort zone omdat hun hele visie dan ineenstort en dat wat ze dachten dat ze hadden hebben ze niet meer en dat voelt als een fundament die onder hun voeten wordt weggehaald en dan moeten ze erkennen dat dit toch geen waarheid is.

  1. Dank je wel Jelly voor je uitvoerige uiteenzetting.
   Gezien je verhaal en wandel door de Schrift, kan ik alleen hierop AMEN zeggen. Ook ik loop letterlijk en figuurlijk meer dan 40 jaar een woestijntocht. Zoekende om de Waarheid te vinden. Inderdaad wat je schrijft betreffende comfort zone, is overal een hekelpunt. Ik citeer jouw woorden:

   Het is soms een hele ommekeer in hun denken, Maar als je de Bijbel er naast legt, en het Woord goed onderzoekt en Gods Geest zelf laat overtuigen kom je tot diepere waarheden uit Gods Woord.
   Velen blijven in elkaars leerstellingen en doctrines en hun dromen hangen en durven niet te denken buiten hun comfort zone omdat hun hele visie dan ineenstort en dat wat ze dachten dat ze hadden hebben ze niet meer en dat voelt als een fundament die onder hun voeten wordt weggehaald

   Zelf ben ik in 1992 bij de Jehovah getuigen weggegaan nadat ik de shabbat heb onderzocht. Daarna dacht ik de Waarheid te hebben gevonden. Begon de nieuwe zoektocht bij vele kerken. in de pas ontstane Messiaanse gemeenten kwamen steeds meer varianten / ver-geschillen. De messiaanse gemeenten zijn helaas, naarmate de tijd vorderde helaas net zo verdeeld als de christenheid. Gelukkig zijn er toch via de ‘digitale wereld’ mensen te vinden die gelijkgestemd zijn. Het moet mij daarom van het hart dat de samenhorigheid, onderlinge Bijbelse liefde en genegenheid in de broederschap, ik zelf nooit meer terug heb kunnen vinden als bij de Jehovah getuigen. Ondanks, jammer genoeg niet hun juiste inzichten, zijn zij wat dat betreft wel een eenheid en familie. Keuzes maken ter wille om Yahshua te volgen, blijft een onderdeel in deze wat eenzame geloofstocht. Dus bedankt dat er meerdere mensen zijn die zich op dit bevinden. Misschien dat wij elkaar eens mogen ontmoeten tijdens deze zoektocht.

   1. Dankjewel Lennie voor je schrijven en hoe jou zoektocht is geweest, altijd bijzonder te horen de weg die de Heer met een ieder gaat en hoe Hij met een ieder tot Zijn doel komt. En zoals de Here wil en leidt zal Hij de mensen samenbrengen zodat ze elkaar ook kunnen ontmoeten.

    Gods liefdevolle zegen en shalom 👑🌿

 6. Toeval of niet, de Tav is de 22e letter en er word inderdaad vaak de betekenis van het kruis aan gehangen. Mij lijkt dit zeker correct en logisch.
  Het Woord van God (Yeshua) vind zijn letterlijke vervulling aan het kruis. Daardoor is de laatste letter van het Hebreeuws ook die letter. Het Woord stopt bij het kruis.
  Daarna gaat het woord van fysiek over op het geestelijke en begint werkelijk te leven. De letter dood, de Geest maakt leven.
  Extra hint krijgen we als we psalm 22 erbij pakken:
  Psalmen 22:2 Mijn God, mijn God, waarom hebt U mij verlaten, bent U ver van mijn verlossing, van de woorden van mijn jammerklacht?

 7. Martien , in Ezechiël wordt geschreven over een teken op het voorhoofd.
  De laatste letter van het Hebreeuwse alphabet is een tav . Tav = teken .
  In het oud Hebreeuws ziet de tav eruit al een kruis zoals wij dat kennen.
  Toen ik in Israël was bezochten we Ein Avdat, dat ligt in de Negev woestein. Er lagen daar grafstenen met een kruis teken en davidster naast elkaar. Dat vonden we een vreemde combinatie. Maar toen ik later leerde dat dat een tav voorstelde, klopte het wel.
  In Ezechiël werden de mensen met een tav (teken) op hun voorhoofd, niet gedood , maar gered.
  Toen werden de mensen dus al gered door het kruis. (Tav/teken)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *