Israël Mijn eerstgeboren zoon

Jacob/Israël gaf het eerstgeboorterecht aan Jozef
Jozef was de houder van het eerstgeboorterecht en droeg de naam Israël, de belofte van het deze eerstgeboorterecht was het Zoonschap.

Het eerstgeboorterecht was aan Jozef gegeven en dat lezen we in 1 Kron. 5:1-2 waar staat

De zonen van Ruben, de eerstgeborene van Israël – hij was namelijk de eerstgeborene, maar omdat hij het bed van zijn vader geschonden had, is zijn eerstgeboorterecht aan de zonen van Jozef, de zoon van Israël, gegeven, maar niet zo, dat deze in het geslachtsregister als eerstgeborene werd ingeschreven, 2 want Juda werd machtig onder zijn broers, en een uit hem werd tot vorst, maar het eerstgeboorterecht was van Jozef.

Het eerstgeboorterecht werd later door Jacob overgedragen aan de zonen van Jozef en dan in het bijzonder Efraïm, wie zijn naam “vruchtbaarheid” betekent. (Genesis 48)

Omdat de stammen van Jozef (Efraïm en Manasse), die bewaarders van de naam ISRAËL waren en deze binnen de tien stammen bevonden, was de natie van de tien stammen van het noorden degene die wettelijk de naam van het eerstgeboorterecht mochten gebruiken. (Huis van Israël) en de dus niet de Joden, het huis Juda.
De bestemming van het huis van Juda was het voortbrengen van de Koning-Messias (Huis van Juda).

Goed om te lezen Ezechiël 37: 1-28 : De herrijzenis van Israël en De hereniging van Israël en Juda

Waar is Israël nu .. !!
ze zitten verborgen in de Gemeente, het Lichaam van Christus wereldwijd.
Het huis Israël, de 10 stammen werden verstrooit over de gehele aarde, geschud onder alle volken, gelijk men met een zeef schudt, en geen steentje zal ter aarde vallen. (Amos 9:8,9). Zij zijn hun identiteit als Israël kwijt geraakt, maar God gaat zichzelf aan hen openbaren.
Het eerstgeboorterecht van Jozef/Efraim kwam onder de natiën terecht en zullen een Koninklijk Priesterschap zijn, naar de orde van Melchizedek.
De scheidbrief is verbroken, waarmee het huis Israël weggestuurd werd (Jer. 3:8) de Eerste Man is gestorven en de weg is open om te komen door het geloof in het vernieuwde verbond in het bloed van Jezus.

Maar nu zegt de HERE :

Israël is mijn eerstgeboren zoon daarom zeg Ik u :
LAAT MIJN ZOON GAAN
Opdat hij Mij diene

One thought to “Israël Mijn eerstgeboren zoon”

 1. Amen. Mooi om dit te delen aan de vooravond van het Bijbelse nieuw jaar dat begint zodra de nieuwe maan gezien wordt. Waarschijnlijk vanavond
  Amen. Mooi om dit te delen aan de vooravond van het Bijbelse nieuw jaar dat begint zodra de nieuwe maan gezien wordt. Waarschijnlijk vanavond
  In Exodus 12 heeft God dit ingesteld.
  2Deze maand (abib) zal voor u het begin van de maanden zijn. Hij zal voor u de eerste zijn van de maanden van het jaar.
  In het tweede jaar na de bevrijding uit Egypte wordt op de eerste van de eerste maand door God gezegd:
  2Op de eerste dag van de eerste maand moet u de tabernakel, de tent van ontmoeting, opbouwen.
  en dan eindigt Exodus 40 met het 38ste vers:
  38Want de wolk van de HEERE was overdag op de tabernakel, en ‘s nachts was er een vuur in, voor de ogen van heel het huis van Israël tijdens al hun tochten.
  Begon Exodus 1 vers 1 met de zonen van Israël als individuen, het eindigt met het Huis Israëls. De individuen zijn onderweg gegroeid tot een Huis.
  Dan lezen we 2 Kronieken 29:
  1Hizkia werd koning, vijfentwintig jaar oud, en hij regeerde negenentwintig jaar in Jeruzalem. De naam van zijn moeder was Abia, de dochter van Zacharia.
  2Hij deed wat juist was in de ogen van de HEERE, …..
  3Hij was het die in het eerste jaar van zijn regering, in de eerste maand, de deuren van het huis van de HEERE opende en ze herstelde.
  4En hij liet de priesters en de Levieten komen en verzamelde hen op het Oostplein.5Hij zei tegen hen: Luister naar mij, Levieten. Heilig nu uzelf, en heilig het huis van de HEERE, de God van uw vaderen, en breng de onreinheid buiten het heiligdom.
  7Zij begonnen met het heiligen op de eerste dag van de eerste maand;
  Als we goed beseffen dat Het Huis van Israël (12 stammen + de vreemdelingen die zich bij hen gevoegd hadden) bij de berg Horeb stond in Exodus 19 en dat daar het eerste verbond gesloten werd dan is dit de schaduw van wat later zou gebeuren. Van hst 19 tm hst 24 wordt daar het verbond gesloten en ontvangt Israël de Ketuba of te wel de huwelijksacte.
  Mozes is klaar en dan gaat hij de berg en dan staat er:
  15Toen Mozes de berg opklom, bedekte de wolk de berg.
  16De heerlijkheid van de HEERE bleef op de berg Sinaï rusten, en de wolk bedekte hem zes dagen lang. Op de zevende dag riep Hij Mozes, vanuit het midden van de wolk.

  Voor mij persoonlijk is dit een beeld van de hemelvaart van Jesjoea en dat hij tm de zesde dag bij Zijn Vader is om daar een plaats voor ons gereed te maken. Om op de 7e dag Zijn Koninkrijk hier op aarde te starten.
  Jesjoea had gezegd:
  2In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen; als dat niet zo was, zou Ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken.
  3En als Ik heengegaan ben en plaats voor u gereedgemaakt heb, kom Ik terug en zal u tot Mij nemen, opdat ook u zult zijn waar Ik ben.

  Velen denken hier aan een huis in de hemel en verbinden dit met de opname van de gemeente.
  Maar broeders en zusters dit is een beeldspraak van Jesjoea die verwijst naar de periode dat Mozes op de berg was en met God sprak.
  Wat besprak God met Mozes (40 dagen lang) of te wel hst 25 tm 32 van Exodus. Het gaat te ver hier diep op in te gaan. Maar Mozes kreeg instructies om de Tabernakel en alle voorwerpen en de heilige priesterkleding te maken, naar het voorbeeld zoals het in de hemel is.
  Jesjoea bouwt Zijn Tempel.
  Efeziërs 2: 19Zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God,
  20gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus Zelf de hoeksteen is,
  21en op Wie het hele gebouw, goed samengevoegd, verrijst tot een heilige tempel in de Heere;
  Die Tempel bent u. Die Tempel is het Hele Huis van Israël bestaande uit het Huis van Juda (zeg maar het Israël wat de meesten nu onder Israël verstaan) en het Huis van Jozef (het beeld van de Gemeente) Die twee huizen worden samengevoegd volgens Ezechiël 37 en Johannes 10
  Maar toen Mozes terug kwam hadden de Israëlieten het gouden kalf gemaakt. Want die Mozes bleef zo lang weg. Etc…
  Ook Jesjoea is al 2000 jaar als het ware op de berg, bij Zijn vader. Vindt Hij een reine Bruid bij Zijn terugkomst of een hoer die het gouden kalf achter na loopt?
  Daarom staat er in het laatste hoofdstuk van Openbaring:
  12En zie, Ik kom spoedig en Mijn loon is bij Mij om aan ieder te vergelden zoals zijn werk zal zijn.
  13Ik ben de Alfa, en de Omega, het Begin en het Einde, de Eerste en de Laatste.
  14Zalig zijn zij die Zijn geboden doen, zodat zij recht mogen hebben op de Boom des levens, en opdat zij door de poorten de stad mogen binnengaan.

  Die geboden zijn niet anders dan de Thora leven door de Heilige Geest die geschreven is in het hart van het Huis van Israël en het Huis van Juda.

  Als uw huis nog niet op orde is:
  Start dan op de eerste van de eerste, Zijn nieuw jaar, ook met het reinigen en heiligen van uw tempel!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *