Jacobs benauwdheid

Ik werd de laatste tijd bepaald bij de tekst uit Jeremia 30 vers 7 :

‘O wee ! want die dag is zo groot, dat zijns gelijke niet geweest is; en het is een tijd van benauwdheid voor Jakob; maar daaruit zal hij gered worden. “

Want er zal dan een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is van het begin der wereld tot nu toe en ook nooit meer wezen zal.  (Matth.24:21)

Te dien tijde zal Michaël opstaan, de grote vorst, die de zonen van uw volk terzijde staat; en er zal een tijd van grote benauwdheid zijn, zoals er niet geweest is sinds er volken bestaan, tot op die tijd toe. Maar in die tijd zal uw volk ontkomen: al wie in het boek geschreven wordt bevonden. Daniël 12:1 

Nabij is de grote dag des Heren, nabij en hij nadert haastig. Hoort, de dag des Heren; bitter schreeuwt dan de held. Die dag is een dag van verbolgenheid, een dag van benauwdheid en van angst, een dag van vernieling en van vernietiging, een dag van duisternis en van donkerheid, een dag van wolken en van dikke duisternis, een dag van bazuingeschal en van krijgsgeschreeuw tegen de versterkte steden en tegen de hoge hoektorens.  Zefanja 1:15 

Wanneer gij in angst zult zijn, en u al deze dingen zullen treffen; in het laatste der dagen, dan zult gij weerkeren tot de Heere, uw God, en Zijn stem gehoorzaam zijn. (Deut. 4:30).

Wat is Jacobs benauwdheid !

Deze benauwdheid is het zelfde als de Grote verdrukking, het is de zevenvoudige verzwaarde corrigeren bestraffing tot berouw en bekering die God in Zijn grimmigheid over Zijn volk uitstorten zal voor hun ongerechtigheid en afgoderij. Hij gaat de volken zwaar tuchtigen allen die zich tegen Hem verzetten en niet luisteren en Hem niet willen gehoorzamen (Lev. 26).

Door deze tijd van benauwdheid vlak voor de komst van de Messias, zal de Heer de volken corrigeren, tuchtigen en terechtwijzen en dat voor hun eigen welzijn en behoud. Dat ze de lessen ter harte zullen nemen en ze er van zullen leren, zodat zij van het juk van de Babylonische slavernij, uit dit beestsysteem verlost en bevrijd zullen worden allen die in het boek geschreven staan, zodat ze niet meer geknecht zullen worden.

Voor wie is Jacobs benauwdheid !

Als we naar de naam Jacob kijken is dat zijn naam in zijn zondige staat, maar als Jacob Israël werd genoemd, nadat hij met een engel worstelde te Pniël,  kreeg hij de naam Israël.  En zo geldt dat ook voor ons, nadat we deel hebben gekregen aan Jeshua door Zijn verlossend werk zijn wij erfgenamen en ware Israëlieten geworden. Ondanks iemand een lijfelijke nakomelingen van Jacob/Israël is, maakt hen nog geen ware Israëliet. De Bijbel zegt ook want niet allen die uit Israël voortkomen zijn Israël. Alleen zij die Jeshua als Messias hebben aangenomen.  Deze benauwdheid is dus niet alleen voor het Joodse volk, het huis Juda wat uit twee stammen bestaat maar ook voor het huis Israël/Efraïm, de 10 stammen. Efraïm de tweede zoon van Jozef, hij heeft het eerstgeboorterecht gekregen en diens nageslacht zal een volheid van volken worden (Gen. 48:19,20). De beide huizen Juda en Israël, alle 12 zonen van Jacob die over de hele aarde verspreid zijn zullen door een tijd van benauwdheid heen gaan en daar zullen zij gezuiverd en gelouterd worden.

Want de Heer zegt in hun benauwdheid zullen zij Mij ernstig zoeken.”(Hosea 5:15).

De enige manier waarop Israël of Juda kan terugkeren als burgers van het Koninkrijk is door hun Messias Jeshua. Als ze Hem als Koning accepteren, zijn ze allemaal verenigd als één lichaam in één Koninkrijk – samen met alle anderen in de wereld die in de Messias geloven. Niemand kan het staatsburgerschap van het Koninkrijk claimen door zijn genealogie voor te leggen. Alleen het geloof doet er toe. Het is echter belangrijk om te begrijpen dat de status van “Mijn volk” van Paulus gebaseerd was op het Nieuwe Verbond en zijn geloof in Jeshua de Messias – niet op zijn genealogie, noch op het Oude Verbond. De naties Israël en Juda waren onder het Oude Verbond samengesteld uit burgers. Dat verbond werd verbroken en werd zo als verouderd verklaard (Hebreeën 8:13). Vanwege hun zonde beroofde God zowel Israël als Juda van hun burgerschap in het Koninkrijk. De enige manier om het burgerschap terug te krijgen is door het Nieuwe Verbond. Men kan het Oude Verbond niet meer gebruiken als basis van burgerschap in het Koninkrijk. De Heer wil hun heel duidelijk maken dat ze geen excuus hebben om de methoden van het Oude Verbond te bepleiten en te ondersteunen, christenen van het nieuwe verbond  mogen hun geestelijke gaven niet uit het oog verliezen, want het voornaamste wapen is het Zwaard van de Geest, dat is het Woord van God (Efez., 6:17) dat veel krachtiger is.

We mogen als Christenen/ Messiaanse gelovigen niet het Zionisme van het Oude verbond steunen, want het zal geen vrucht dragen, want er is maar één Deur naar het Koninkrijk. We zullen openbaringen door het Zwaard van de Geest moeten ontvangen. Galaten 4 zegt dat Sarah en Hagar twee huwelijks verbonden zijn die gebaseerd en gegrond zijn op twee types en afschaduwingen. Paulus identificeert het oude Verbond als Hagar, het aardse Jeruzalem, en het Judaïsme dat tot slavernij en de dood leidt. Toen de Joden besloten om onder de gezag van het Oude Verbond te blijven (de berg Sinaï), plaatsten zij Jeruzalem onder het gezag van de berg Sinaï in Arabië – hetgeen de erfenis van Hagar en Ismaël is (Gal. 4:25).

Is de eindstrijd begonnen ? het zou best mogelijk kunnen zijn. Netanyahu heeft officieel de oorlog verklaard tegen de Palestijnen , waar dit heen leidt weten we niet maar dan zal het wel eens heel anders kunnen gaan dan men gedacht en verwacht heeft. De meeste christenen verwachten dat God op het laatste moment komt om te redden omdat ze geloven en veronderstellen dat de staat Israël die we nu zien het Bijbelse Israël is. Ze kunnen niet onderscheiden van wie werkelijk het ware Israël is. Ze veronderstellen ook dat God Jeruzalem zal redden, terwijl Jeruzalem in feite is bestemd voor totale vernietiging (Jer. 19:10-11 ; Jes. 29:2-4). Wanneer dat geschieden zal, God weet het.

Hiermee komen we dan ook heel dicht bij de Derde Wereldoorlog zoals voorspeld door vrijmetselaar Albert Pike in 1871.  
De Derde Wereldoorlog zal ontstaan door het tegen elkaar opzetten van Zionisten en de Islam, doel is dat beiden elkaar zullen vernietigen. Andere landen zullen worden meegesleurd in het conflict en het eindresultaat zal zijn totale uitputting, chaos, zowel politiek, economisch als spiritueel. Uit deze chaos zal dan uiteindelijk de New World Order verrijzen.

De benauwdheid en oordelen die zullen komen over de aarde deze zullen ons als Gemeente, de vrouw Israël louteren en reinigen en we zullen hierin onze ware aard en karakter leren kennen en zien wat er werkelijk ten diepste in ons hart is en wie we zullen dienen en waar wij werkelijk ons vertrouwen op hebben gevestigd.

De Bijbel leert, er is een uitweg zodat geen plaag ons zelfs maar zal naderen.

God zal alleen onze Schuilplaats zijn en ons toevlucht en dat is ons enigste veilige plaats waar we onaantastbaar zijn.

Psalm 91 zegt : “Al vallen er duizend aan uw zijde, en tienduizend aan uw rechterhand, tot u zal het niet genaken; slechts zult gij het met uw ogen aanschouwen, en de vergelding aan de goddelozen zien. Want Gij, o HERE, zijt mijn toevlucht. De Allerhoogste hebt gij tot uw schutse gesteld; geen onheil zal u treffen, en geen plaag zal uw tent naderen; want Hij zal aangaande u zijn engelen gebieden, dat zij u behoeden op al uw wegen; op de handen zullen zij u dragen, opdat gij uw voet niet aan een steen stoot.

God heeft de leden van het ware Lichaam van Christus veiligheid beloofd:


Openbaring 3:10 Omdat gij het bevel bewaard hebt om Mij te blijven verwachten, zal ook Ik u bewaren voor de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken hen, die op de aarde wonen.

Jesaja 26:20 Kom, mijn volk, ga in uw binnenkamers, en sluit uw deuren achter u; verberg u een korte tijd, tot de gramschap over is. 21 Want zie, de Here verlaat zijn plaats om de ongerechtigheid der bewoners van de aarde aan hen te bezoeken; dan zal de aarde het op haar vergoten bloed aan het licht brengen en haar verslagenen niet langer bedekken.


Openbaring 12:14 En aan de vrouw (Israël, de Gemeente) werden de twee vleugels van de grote arend gegeven om naar de woestijn te vliegen, naar haar plaats, waar zij onderhouden wordt buiten het gezicht van de slang, een tijd en tijden en een halve tijd.

Het is voor de Vrouw Israël, zij die de beloften en verbonden dragen, Israël die bestaat uit het Huis Juda (de twee stammen, de Joden) en het huis Israël (de 10 stammen, de Israëlieten die nog steeds in ballingschap zijn en verstrooit zijn over de hele aarde en die gerekend word als onder de heidenen nadat zij met een Scheidbrief weggezonden zijn Jer.3:8) De Vrouw Israël van hen wier hart door het geloof in Jeshua de Messias door de Geest besneden is, en alle gelovigen uit de heidenvolken die in Jeshua de Messias geloven en die mede-erfgenamen zijn, medeleden en medegenoten van de belofte in Christus Jezus door het evangelie, en geënt zijn op de Edele Olijf (Rom. 11:11-24). Zij horen er helemaal bij, Zij allen tezamen zullen als één Lichaam uitgeleid worden uit alle volkeren en hoeken van de aarde met Gods opgeheven Hand en gebracht worden in het Beloofde land, de plaats die God bereid heeft.

Alle Israëlieten (Het huis Juda en huis Israël) werden geroepen, maar slechts het overblijfsel van de genade, een kleine minderheid,  werd feitelijk gekozen.

Maar Romeinen 11:7 concludeert:

7 Wat dan? Wat Israël zoekt, heeft het niet verkregen, maar degenen die uitverkoren waren, hebben het verkregen, en de rest werd verhard (d.w.z. verblind) .

Daarom was het ‘geroepen’ niet hetzelfde als ‘uitverkoren’. Er zijn geen uitverkoren mensen buiten het geloof in Jeshua de Messias..

Wij zijn gekomen aan het einde der tijden en door deze tijd van benauwdheid en verdrukking heen wordt Israël ons tot voorbeeld en waarschuwing gegeven. En zoals de geestelijke Rots met hen meeging door de woestijn, de Rots die Jeshua de Messias was, zo zal Hij ook met ons meegaan en zal Hij ons door de woestijn heen versterken en verkwikken, ons voeden en kleden (Openb. 12). We weten vanuit 1 Kor. 10 dat de HERE aan het merendeel geen welgevallen had, zij verwierpen de genade en daarom stierven velen in de woestijn en dat is ook een ernstige waarschuwing aan ons.

Hij zal ons testen om te zien wat er in ons hart is en of we hem wel volledig vertrouwen, dus laten we ernst nemen met de waarschuwingen die opgetekend zijn en die voor ons tot een voorbeeld zijn.

Deze waarschuwingen zijn, ten eerste, dat we niet ongeloof zullen hebben en dat we geen lust zouden hebben tot het kwade, en dat we geen afgodendienaars zouden zijn en geen hoererij zouden plegen. Maar ook dat we de HERE niet zullen verzoeken want dat is zondigen om te zien hoever men tegenover God wel kan gaan, en niet zullen klagen en mopperen tegenover God.

1        Ontwaak, gij die slaapt en sta op uit de doôn,

en Christus zal over u lichten!

Zo wekt u, zo dringt u als broeder Gods Zoon,

eer Hij u als rechter komt richten.

Ontwaak en sta op, het gevaar is zo groot!

Wie kiest, o verdwaasde, voor ‘t leven de dood?

         JP

4 gedachten over “Jacobs benauwdheid”

 1. Een poosje geleden kreeg een Amerikaanse hoog geplaatste militair een lijst van landen die Amerika zou gaan binnen vallen en de laatste op die lijst was Iran.
  Iran wordt er nu ten onrechte van beschuldigd achterdeze gruwel daden in Israel te zitten.
  Het laat zich echter aanzien dat de in Israel begane gruwel daden door mensen gepleegd zijn die hier opdracht voor hebben gekregen en het is heel goed mogelijk dat dit in het geheel geen Palestijnen zijn geweest.
  Het doel is dus om de massa rijp te maken voor een onterechte oorlog tegen Iran die de laatste derde wereld oorlog zal gaan worden waarin de Joden en de Moslims elkaar zullen uitroeien.
  Amerika heeft al oorlog’s schepen naar Israel gezonden en de massa moord op onschuldige Palestijnse burgers waar onder vrouwen en kinderen is al begonnen.
  Het wordt de Israëlische militaire nu dan ook toegestaan om oorlog’s misdaden te plegen zonder dat ze daar voor bestraft worden want het zijn toch maar beesten.
  Dit is dus die laatste oorlog waar die oude vrouw uit Noorwegen in 1968 ons al voor waarschuwde .
  Dit is dus in het geheel geen onverwachte aanval van Hamas maar een door Netanyahu en Amerika voor opgezet plan.

  1. Ben ik met je eens Martien, er klopt heel veel niet, en ik geloof ook dat dit geen onverwachte aanval van Hamas is geweest maar vooropgezet plan.

 2. Laat ik eerst vooropstellen dat ik alle geweld afkeur en eveneens de ideologie van de Islam afkeur, er worden wederom onschuldige mensen geofferd aan beide zijden. Ook ik vind het vreemd dat dit volgens de Israëlische regering een totale verrassing was, gezien de normaliter waakzaamheid en alertheid van het leger en de grensposten, hun technologie (die niet meer werkte) en hun inlichtingendiensten. Ik heb verschillende x-posts gezien van oudgedienden van het Israëlische leger die hier ook grote vraagtekens bijzetten. En ja het is heel goed mogelijk dat Iran hier ook in betrokken wordt want er zullen profetieen vervuld moeten worden
  Het lijkt erop alsof de wereld weer even gepeild wordt hoe erop gereageerd gaat worden, of de naties nog achter de zogenaamde uitverkorenen staan. Ik zag de reacties van lezers op bepaalde artikelen en mij werd al snel duidelijk dat er weer 2 kampen ontstaan de ene pro-Israël en de andere pro-Palestijnen, wederom tweedracht zaaien. Ik zag ook veel profetieën voorbijkomen met name hoe Israël gered zou worden en al de anderen verdelgd zouden worden. Zolang de mensen blijven denken dat het Christelijk geloof ontstaan is uit een Joods-Christelijk geloof, en dat de natie Israël de vervulling van de belofte van God de Vader is en zijn volk weer verzameld heeft” en niet willen zien dat het Judaïsme toch een andere god aanbidt en niet de God van Abraham, van Isaac en Jacob, de Almachtige Vader, de Waarachtige Schepper van het Christelijke geloof, zullen ze zeker trappen in de valstrikken die het kwaad keer op keer uitzet, zoals waarschijnlijk nu ook weer het geval is.
  Niet lang de aanval kwam de volgende opmerking van de minister van defensie:
  The Israeli Defence Minister Yoav Gallant said, “we are fighting human animals”, referring to Palestinians, and vowed to “act accordingly”. He announced a “complete siege” of the Gaza Strip, saying there will be “no electricity, no food, no fuel, everything is closed”.
  En zo spreken zij niet alleen over de Palestijnen zo spreken zij ook over allen die geen “Jood” zijn en noemen ons Goyim (vee) of gentile (ethnos=ethniciteit vaak vertaald als heidenen), deze uitspraken komen meerdere malen voor in hun talmoed en andere bijschriften. Over de blanke mens heeft de talmoed ook het e.e.a. te vertellen, dat wij van Edom en van Amalek zijn. Over Christenen hebben ze ook niet veel goeds te vertellen volgens hun doen wij aan afgoderij omdat wij volgelingen van Jezus Christus zijn, Die zij ca 2000 jaar verworpen hebben maar Hem nu nog steeds verwerpen.
  Wat zich tegenwoordig “Joden” noemen zijn voor het overgrote deel geen Joden, maar Chazaren (ook wel bekend als Askhenazi). Een klein elite deel van deze Chazaren vormen een geheime satanische sekte die bekendstaat onder verschillende namen zoals de Sabbateans, de Illuminati, de Rothschild mafia, de Chazaarse mafia (CM), sekte van het Alziend Oog en Sekte des Doods. Een afgeleide van de Sabbateans is de Chabad beweging. Zij hebben niets met het gewone Joodse/Chazaar volk te maken. Deze satanische maffia verbergt zich onder de paraplu van het Jodendom. Niet alleen hebben zij de controle over de gelduitgifte in bijna de hele wereld en de mainstream media inclusief Hollywood, zij hebben ook het machtige werktuig van het Zionisme (de regering van Israël). Dit doet zich voor als een politiek ideologische beweging, maar is in feite een geheim genootschap ter verdere controle en manipulatie van het menselijk ras.
  De Sabbateans zijn erop uit om te zorgen dat er zoveel mogelijk kwaad op de wereld wordt gedaan, hoe meer kwaad zij bewerkstelligen des te beter want dat versnelt de komst van hun messias, dit is niet de Messias die de ware volgelingen van Jezus verwachten.
  De wereld wordt letterlijk in duisternis gevangengehouden door een groep levensgevaarlijke mensen die vooral vertegenwoordigd zijn binnen een bepaald deel van de Chazaren: met name de Sabbateans en daarbinnen de Joodse beweging de Chabad, zij hebben controle over het grootste deel van de wereld.

  Wat zal de toekomst brengen?
  Mieke

 3. Jacobs benauwdheid.

  als ik dit lees dat moet ik toch beter de Bijbel gaan bestuderen?
  altijd gedacht dat het huidige Israel echt Gods volk israel was!
  ik loop al jaren mee maar toch, gaan mijn ogen open voor een andere kijk
  op Israel en Jeruzalem.
  met een hartelijk Shalom van Manon.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *