Jeshua de Eerstelingsgarve

Het beweegoffer beeldt de Levende opgestane en verrezen Heer uit, die naar de hemel ging om daar aan Zijn Vader voorgesteld te worden als Eersteling van de oogst van zielen.
Dat binden van die schoof met gerst halmen kon door de priesters alleen maar gebeuren als de gerst daadwerkelijk rijp was.
De Messias Jeshua werd ‘afgesneden’ of ‘weggemaaid’ als de Eerstelings-garve en aan Zijn Vader aangeboden en voor Hem heen en weer bewogen.
Was de eerste schoof eenmaal geoogst en gewogen voor de Vader dan was aan de wetseis voldaan en konden de Israëlieten het overige koren oogsten en deze binnenhalen.
Maar ook zoals Jeshua als Eersteling, als eerste Schoof opgewekt is uit de doden zo kon ook na Hem de eerste geestelijke oogst van mensen binnen gehaald worden, allen die met Hem levend gemaakt zijn.
Zo zien we de rituelen die de priesters uitvoerden zinnebeeldig waren, een schaduw en verwezen naar Jeshua de Messias die de volmaakte vervulling was.

Leviticus 23:10 Spreek tot de Israëlieten en zeg tot hen: Wanneer gij komt in het land dat Ik u geef, en de oogst daarvan binnenhaalt, dan zult gij de eerstelingsgarve van uw oogst naar de priester brengen, en hij zal de garve voor het aangezicht des HEREN bewegen, opdat gij welgevallig zijt; daags na de sabbat zal de priester die bewegen.

Dus op de bepaalde dag – de dag na de sabbat, dus de eerste dag van de week – bewoog de priester de garf van eerstelingen voor het aangezicht van de HEER.

1 Cor. 15 :20 Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden, als eersteling van hen, die ontslapen zijn. 21 Want, dewijl de dood er is door een mens, is ook de opstanding der doden door een mens. 22 Want evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. 23 Maar ieder in zijn eigen rangorde: de gezalfde eerstelingen van Christus, vervolgens die van Christus zijn bij zijn komst; 24 daarna het einde, wanneer Hij het koningschap aan God de Vader overdraagt, wanneer Hij alle heerschappij, alle macht en kracht onttroond zal hebben.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *