Menorah of Davidster

De naam MENORAH  betekent : “Het Licht van Jahweh”.    

God heeft met Mozes zeer nauwkeurige aanwijzingen gegeven voor het model van de Menorah die in het Heilig van de tabernakel moest worden geplaatst. Hij moest het maken uit gedreven goud, uit één stuk massief gelouterd goud moest het met groot geduld en kunstzin gehamerd worden. Deze bewerking spreekt van Jezus Christus de Zoon van God zonder zonde. Deze Rechtvaardige die het Gouden Beeld van Gods Gerechtigheid is werd immers met hamerslagen aan het Kruis genageld. Zo droeg Hij onze ongerechtigheden en kocht ons met Zijn bloed vrij van de zonde. De zeven armen spreken van de volheid van God. God heeft Zijn levenslicht gegeven voor ons verduisterde mensen. De Menorah  moest naar het model van de amandel-bloesem-boom gemodelleerd worden. Waarom een amandelboom ? Dit is een herinnering aan de amandelstaf van Aäron die gebloeid had. Hij is de vroegste bloeiende boom in het Beloofde Land. Na de doodse wintertijd wordt deze boom het eerste wakker in de lente. Daarom is de amandel-Menorah een beeld van de Eersteling uit de doden Jezus Christus ! Hij heeft het Licht des Levens over de duisternis van het graf laten stralen. Wat een machtige Lichtdrager is de Messiaaanse Menorah voor ons geweest om ons te verlichten en Eeuwig leven te geven. (blad Menorah)

Maar nu de Davidster

Een andere naam voor de Davidster is Schild van David, of het magische Zegel van Salomo : een hexagram van twee in elkaar grijpende driehoeken.  De Ster (of het Schild) van David is eigenlijk de meest recente benaming.  Deze 6-puntige ster kreeg de naam Davidster  (maar op geen enkele historische grond!) omdat David en Salomo als de grootste kabbalisten aller tijden worden afgeschilderd.  Deze ster wordt gebruikt als symbool van het Jodendom, stamt zonder meer uit de kabbala en bestaat uit een combinatie van de goddelijke en de duivelse driehoek. Men kent blijkbaar aan het getal 6 niet die ongunstige betekenis toe, zoals de goede Joodse overlevering dit doet, waar men dit getal verbindt met de valse Messias en de ondergang van de vermaterialiseerde wereld. Vergelijk hiermee ook het getal 666, dat toch wel het meest verdachte getal is, dat de Bijbel kent. Zes is het getal van de mens, omdat het op de zesde dag geschapen is. Het staat voor evenwicht en vrede. Rekenkundig is het ook een perfecte getal omdat 1+2+3 zes is. Het symbool dat bij de zes hoort is het hexagram of het zegel van Salomo en de Davidster. Men wist dat het een heidens symbool was, zonder Joodse oorsprong. Het symbool was onder andere reeds bekend bij de oude Egyptenaren, de Hindoes en de Chinezen. Het werd pas een embleem voor Joodse mensen toen het op een Zionistische Conferentie, in 1897, georganiseerd door Theodoor Herzl, gekozen werd als insigne van hun beweging. Alhoewel elke stam in Israël een eigen symbool had, geen één van die stammen had de ster van David als symbool. Pas in de 15eeeuw, onder invloed van de mystiek van Izaak Loeria (– een Kabbalist –) begon het als een speciaal  joods teken te gelden. Langzamerhand neemt het dan de plaats in van het meest geliefde joodse symbool tot die tijd: de Menorah, de zevenarmige kandelaar.” De Menorah is een symbool wat we regelrecht in de Bijbel kunnen terugvinden, al moet ook deze niet vereerd worden. De Davidster is in de Bijbel niet te vinden.    Wat denkt u …. De Menorah of het heidens teken de Davidsster !!!!

De Davidster (2)

Wie kent ‘m niet? De davidster, de Jodenster of het ‘schild van David’ (Mageen Dawied), zoals het hexagram, de zespuntige ster in het Hebreeuws heet.Hoewel de zevenarmige kandelaar (menora) hét symbool van Israël is, ja zelfs prijkt op het officiële zegel van de staat, wordt de davidster wereldwijd geassocieerd met Israël en Joden. De ster wordt gevormd door twee gelijkzijdige driehoeken, over elkaar of soms ook door elkaar heen gevlochten. Hoewel de zes punten wel in verband gebracht worden met de zes scheppingsdagen, wordt van de davidster nergens melding gemaakt in de Bijbel. Zelfs in de Talmoed of andere belangrijke Joodse geschriften zoekt men er vergeefs naar. Ook de relatie met koning David is nooit achterhaald. Archeologen vonden weliswaar zespuntige sterren, als decoratie aangebracht, op bouwwerken uit de 4e eeuw voor Christus en later. Toch moeten we aannemen dat dit louter ter versiering aangebrachte figuren waren, zonder verdere betekenis.

Pas in 1354 wordt van de davidster gewag gemaakt in officiële papieren. In dat jaar werd het de Joodse gemeenschap in Praag toegestaan een eigen vlag te voeren met als embleem de zespuntige ster. Nadien duikt de ster steeds vaker op als Joods symbool. Niet alleen in Praag, maar ook in Italië en in de Nederlanden zien we de davidster regelmatig op de titelpagina van boeken, gedrukt door Joodse drukkers/uitgevers.

Tijdens het eerste Zionistencongres, in 1897, vormden een blauw ‘schild van David’ met een blauw-witte gebedssjaal de basis voor de latere vlag van de staat Israël. Als het aan de Baron de Rothschild had gelegen was die vlag getooid met een rode davidster. Het wapen van de Rothschilds (de naam zegt ’t al) bevatte namelijk een rood ‘schild van David’. Uit erkentelijkheid voor Rothschilds financiële steun aan de Joodse zaak kwam wel het ‘schild’ op de vlag te staan, maar dan wel een blauwe versie.

Dat in de 20e eeuw de davidster bij uitstek het symbool van het Jodendom is geworden, bewijst het misbruik ervan door Hitler. Met gele jodensterren werden miljoenen vernederd, gediscrimineerd en tenslotte naar vernietigingskampen afgevoerd. Het rode ‘schild van David’ komen wij vandaag tegen bij de Israëlisch afdeling van het Internationale Rode Kruis, een symbool ter vervanging van het kruis. Dit rode Davidschild heet in het Hebreeuws Mageen Dawied Adom.Naar ons idee zou de menora ‘bijbelser’ zijn, toch heeft de davidster de kandelaar ruimschoots verslagen als internationaal erkend symbool van al wat Joods is en met Israël te maken heeft. Andere namen voor de Davidster: Schild van David, hexagram en Zegel van Salomo. De Ster (of het Schild) van David is eigenlijk de meest recente benaming.

David, Salomo, Astharoth, Melech en Remfan

De eerste keer dat dit symbool in de geschiedenis genoemd wordt is in 922 v. Chr., de tijd waarin Salomo zich keerde tot hekserij en magie. Hij bouwde een altaar voor de heidense god Astharoth (= ster) en voor Melech, alhoewel God hem tweemaal verschenen is, en hem verteld heeft deze dingen niet te doen (1 Kon. 11 : 9 – 10). De verering van Astharoth/Astarte (= ster) en van Kijûn en Remfan (= ster; betekent ook wel ‘ster Saturnus’) is terug te leiden tot de Egyptenaars voor Salomo’s tijd en tot de Kanaänieten (2 Kon. 23 : 13, Sidon is van Kanaän). Daarna is de Davidster gebruikt in Arabische magie en hekserij in de Middeleeuwen, het werd gebruikt door de Druïden gedurende de hoge Sabbat van de heksen, ook wel Halloween (= hallowed evening) genoemd. De familie Rothschild, de Zionisten en Hitler hebben het gebruikt, net zoals de Knesset. Uiteindelijk vinden we de Davidster op de Israëlische vlag.

Toen het symbool alleen nog maar als hexagram bekend was, had het onder het Joodse volk totaal geen populariteit. Men wist dat het een heidens symbool was, zonder Joodse oorsprong. Het hexagram was onder andere reeds bekend bij de oude Egyptenaren, de Hindoes en de Chinezen. Het werd pas een embleem voor Joodse mensen toen het op een Zionistische Conferentie, in 1897, georganiseerd door Theodoor Herzl, gekozen werd als insigne van hun beweging. Alhoewel elke stam in Israël een eigen symbool had, was er geen enkele stam die de ster van David als symbool had. Het symbool komt bij vele volkeren (Egyptenaren, Indiërs, Chinezen, en Peruanen) voor. Pas in de 15e eeuw, onder invloed van de mystiek van Izaak Loeria (een Kabbalist) begon het als een speciaal  joods teken te gelden. Langzamerhand neemt het dan de plaats in van het meest geliefde joodse symbool tot die tijd: de Menorah, de zevenarmige kandelaar.” De Menorah is een symbool wat we regelrecht in de Bijbel kunnen terugvinden, al moet ook deze niet vereerd worden. De Davidster is in de Bijbel niet te vinden.

David had helemaal geen ster. De enige ster die gezien is, en verbonden is aan David, is die ster die liet zien waar Jezus Christus, Davids zoon, geboren was (Bethlehem; Matth. 1 : 1, Luk. 2 : 9). De ster uit Jakob (Num. 24 : 17) is de Heere Jezus Christus, en Die Ster vertegenwoordigt niet de natie Israël! Sterren in de Bijbel zijn engelen (Openb. 1 : 20), of letterlijke, fysieke lichtdragers (Hand. 27 : 20). De Heere heeft nooit enig land bevolen om een ster op een vlag te zetten om ergens een symbool voor te zijn. De engel die Israël vertegenwoordigt is een ‘ster’, maar zijn naam is Michaël (Dan. 12 : 1). En toch neemt Israël nog steeds de “ster van … Remfan” op (Hand. 7 : 43) en showt het publiekelijk, wereldwijd.

Davidster en Egypte

We zagen dat het hexagram reeds bij de oude Egyptenaren bekend was. En waar bevrijdde de Heere het volk Israël uit? Uit de slavernij van Egypte! De Heere waarschuwde het volk: “Gij zult niet doen naar de werken van Egypteland, waarin gij gewoond hebt; en naar de werken van het land Kanaän, waarheen Ik u breng, zult gij niet doen, en zult in hun inzettingen niet wandelen” (Lev. 18 : 3, zie ook Ex. 20 : 4, 23). Is het dan niet opmerkelijk dat de Heere de volgende opmerking over een zekere ster maakt? “Ja, gij hebt opgenomen de tabernakel van Moloch, en het gesternte van uw god Remfan, de afbeeldingen, die gij gemaakt hebt, om die te aanbidden, en Ik zal u wegvoeren op gene zijde van Babylon” (Hand. 7 : 43). Deze ster werd door sommigen van de Hebreeën door de woestijn meegedragen. In Amos vinden we dit bevestigd (Amos 5 : 25, 26). “Ja, gij droegt de tent van uw Melech, en de Kijûn, uw beelden, de ster van uw god, die gij uzelf had gemaakt” (Amos 5 : 26). En dat terwijl de Heere nog zo gewaarschuwd had: “De gesneden beelden van hun goden zult gij met vuur verbranden; het zilver en goud, dat daaraan is, zult gij niet begeren, noch voor u nemen, opdat gij daardoor niet verstrikt wordt; want dat is de Heere, uw God, een gruwel. Gij zult dan de gruwel in uw huis niet brengen, dat gij een ban zoudt worden, gelijk dat is; gij zult het volkomen verfoeien, en te enenmaal een gruwel daarvan hebben, want het is een ban” (Deut. 7 : 25, 26).

Een andere David? Valse messias?

De Heere noemt Zich toch “de Wortel en het geslacht van David, de blinkende Morgenster” (Openb. 22 : 16)? De Heere is uit David (via Maria), en Hij is de blinkende Morgenster, hier staat niet: Hij is de Davidster! In Psalm 3 : 4 vinden we: “Doch Gij, Heere! zijt een Schild voor mij, mijn Eer, en Die mijn hoofd opheft.” David is er duidelijk over, door de Heilige Geest ingegeven: De Heere is zijn Schild! Hetzelfde kunt u ook vinden in teksten als Psalm 28 : 7, Psalm 119 : 114 en Psalm 144 : 2. Na Saul wordt David koning, en na David Salomo. Salomo was de zoon van David. David had fouten, maar, en dat is een groot verschil met Salomo, hij toonde berouw en is nooit een afgodendienaar geweest.

Davidster in het originele embleem van Helena Blavatsky’s Theosofische genootschap. Let op de gekroonde slang en de swastika (hakenkruis)! Uit lit.nr.: 4

Waarom wordt het hexagram Ster van David genoemd? Is dit een verwijzing naar David de koning van Israël, of is het een verwijzing naar een andere David? Wanneer het koning David is, is dit dan misschien vanwege het feit dat hij Salomo’s vader is? Er is namelijk duidelijk bewijs dat het hexagram het Zegel van Salomo genoemd werd, nadat Salomo de afgoden is gaan vereren, zoals ons verteld wordt in 1 Kon. 11 : 6 – 10. Maar waarom zou die Ster dan iets met David te maken hebben? David was in die tijd immers allang gestorven. Arthur Koestler schrijft dat het hexagram een magisch symbool is, wat terug te voeren is tot de 12e eeuw na Chr. In die tijd leefde er een Azkenazische Jood, Menahem ben Duji, die zijn volgelingen ervan probeerde te overtuigen dat hij de Messias was. Hij veranderde zijn naam in David al-Roy. Hij zou het beloofde land bevrijden, maar werd vermoord. Vanaf de 13e eeuw werd het hexagram aan hem toegeschreven, en het verscheen voor het eerst op een Joodse vlag in 1527 na Chr.[1] ‘The Encyclopaedia Brittanica’ zegt dat het symbool van het hexagram een magisch teken is. De Joodse Kabbala (mystieke richting binnen het Jodendom) heeft het gebruik van de Magen David (Davidster) aangemoedigd als bescherming tegen boze geesten[2], waarmee het de functie van een talisman heeft. De ‘Universal Jewisch Encyclopedia’ vertelt dat volgens de leer van de Rozenkruisers het hexagram reeds bekend was bij de oude Egyptenaren, Hindoes, Chinezen, etc. Ook is de ster gevonden op een Hebreeuws zegel dat in de 7e eeuw voor Chr. gedateerd wordt. Het zijn overigens de Joodse bronnen die het hexagram Schild van David noemen, niet-Joodse bronnen noemen het symbool de Zegel van Salomo[3]. Wat Salomo achterliet was niet alleen een verdeling van het koninkrijk, maar ook bewijs van zijn afgoderij. Zijn vreemde vrouwen zetten hem er toe aan om Astharoth, ook wel Astarte genoemd, te vereren. Deze naam betekent STER. Het hexagram, wat de naam Zegel van Salomo kreeg, toen koning Salomo het op zichzelf ging betrekken, was het hoofdvoorwerp van heidense verering!

Heeft Israël een occult symbool in de vlag?

Er is wel eens de opmerking gemaakt: “Zou God het toestaan dat de herstelde natie Israël, waarvan het herstel in Gods Woord geprofeteerd is, een occult symbool in haar vlag zou hebben?” Het is de huidige herstelde staat Israël dat straks een verbond met de antichrist zal sluiten, en de antichrist zal zich in de tempel te Jeruzalem zetten (2 Thess. 2)! Waarom zou die natie geen occult symbool in haar vlag hebben? Per slot van rekening wordt alles pas volgens de wil van Heere in het Duizendjarig Vrederijk, na de Grote Verdrukking en nadat Jezus Christus is teruggekomen. Dan pas heeft Israël haar Messias aangenomen. Dan richt Hij Zijn Koninkrijk Israël op, waarover Hij zal heersen tesamen met de Zijnen, Zijn lichaam, en van daaruit over de hele wereld.

Wat denkt je …. De Menorah of het heidens teken de Davidsster !!!!

(god Remfan (Hand. 7 : 43, Amos 5 : 26)

Literatuur:

1. ‘De Mysterie Godsdienst van Babylon, verleden en heden’, R. Woodrow, vertaling doorH.Wiggers,Stichting Moria, Hilversum, 1991.

2. ‘The Two Babylons, or the Papal Worship Proved to be the Worship of Nimrod and his Wife’, Rev. Alexander Hislop, Loizeaux Brothers,New Jersey, 1916

3. ‘The Six-Pointed Star, Research proves it’s pagan!’ O.J. Graham,New Puritan Library,Fairview, NC, Verenigde Staten van Amerika, 1984.

4. ‘Circle of Intrigue’, Texe Marrs, Living Truth Publishers, Texas, 1995.

5. Internet: http://www.cuttingedge.org/articles/rc100.html

3 gedachten over “Menorah of Davidster”

 1. Thank you!
  I discovered your site the day before yesterday and am making a folder of the articles in Dutch and English and have already shared several chapters with others. My husband and I have read many of them already before sending them through. The articles are good!

  Do you know about the Zionists being descendants of the Khazars? And are Ashkenazi that choice to become Jews in the past?
  Hitler was a ..Nazi – The top of the 1% ruling this world are all coming from the same background.
  Including the Royals

  What information do you have about the Noahide laws that they – the Zionists) want to implement?
  Anybody believing in an other God than God (they mean satan) will be beheaded. this is one of their laws!
  That means: anybody believing and worshipping Jesus will lose it’s head!
  They consider every non Zionist of less value than a dog – we are called goyim.

  Not many Christians are aware and think they have to support Israel and don’t realize to pay for their own demise.

  Thank you beforehand for your response

  Yours in Christ Jesus “The King Of Kings and Lord of Lords”

  John and Betty Wegenaar

  My e-mail is bweg72@hotmail.com and my husband’s is: jgw_ped@hotmail.com )

  1. Shalom John en Betty, bedankt voor jullie bezoek aan mijn website.

   Ik ben er bekend mee en bewust van dat het Joodse volk vermengt is met Ezau, Edom, zij zijn in het Jodendom opgenomen, en dat de Khazaren, (de Asjkenazische Joden) zich tot het Judaïsme bekeerd hebben (KHAZAREN: Een volk van Turkse origine wiens leven en geschiedenis verweven is met het allereerste begin van de geschiedenis van de Russische Joden) en dat deze vaak de Talmoedische, kabbalistische Joden zijn. De ideologieën van de Talmoed werd de spil van de politieke, culturele en economische en sociale standpunten, en dat de Talmoed met zijn Noachitische wetten de burgers van religieuze wetgeving voorzag. Er is een groot aantal Joden op aarde die zeker geen Semieten zijn.
   Ik heb hier enkele stukken staan over de Noachitische wetten, ik zal ze hier linken.

   https://www.olivebranch57.nl/voorpagina-voorpagina/mondelinge-en-geschreven-thora/

   https://www.olivebranch57.nl/voorpagina-voorpagina/de-synagoge-van-satan/

   https://www.olivebranch57.nl/voorpagina-voorpagina/de-noachitische-geboden/

   Ik bid jullie Gods zegen en vrede toe,

   Shalom Jelly

  2. Kunt u mij uitleggen hoe het zit met het kruis?
   Het is een strafwerktuig en wordt in de christelijke kerk gebruikt als je teken van verlossing. Dat Jezus de straf voor ons heeft gedragen aan het kruis.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *