Mondelinge (Talmoed) en geschreven Thora

Binnen het Jodendom heb je de schriftelijke Torah en de mondelinge Torah. Het grootste deel van het Jodendom is gebaseerd op de mondelinge wet en na de dood van Jeshua verplichten de rabbijnen zich tot het schrijven van de “tradities (overleveringen) van de oudsten” die het eerste deel van de Talmoed vormden, de Misjna genaamd. De Talmoed is tussen de 3e en 6e eeuw in het Hebreeuws geschreven als een codificatie van de zogenaamde Mondelinge Wet waarvan de Joodse rabbijnen beweren dat ze van Mozes waren overgeleverd. Maar de Messias Jeshua censureerde de “Mondelinge Wet” toen Hij zei: “Volgens de tradities of overlevering van uw oudsten maakt u het Woord van God ongeldig en wordt het van zijn kracht berooft.” (Mattheüs 15).

Het uitleggen of vertalen van het Jodendom is niet gebaseerd op de Bijbel maar op de Talmoed (en kabbala) . Ze beschouwen de Talmoed als een vervanging van de Schrift. Er is weinig in de Talmoed dat verwijst naar de oudtestamentische geschriften, maar veeleer naar leringen die in strijd zijn met de schriften en naar de 10 geboden. Het nieuwe testament spreekt over “tradities van de oudsten” die Jezus veroordeelde , Johannes 5 en Marcus 7. Jezus noemde het geboden van mensen die het Woord van God teniet doen. Zo maakte Jezus van het verhaal van de mondelinge overdracht een bedrog, een leugen die in de hel is verzonnen en waar in de Bijbel niets deze bedrog ondersteunt. De mondelingen wet en tradities van de Joden, “de traditie van de oudsten” is niet in overeenstemming met het Oude testament en is anti-Bijbels, zoals Jezus beweerde. Want Christus vermaande hen door te zeggen: “Als u Mozes had geloofd, zou u Mij hebben geloofd, want hij heeft over Mij geschreven. Maar als u zijn geschriften niet gelooft, hoe zult u dan Mijn woorden geloven?”


Binnen de Orthodoxe Jodendom heeft de Talmoed, de mondelinge Thora meer autoriteit en gezag en staat vaak boven het geschreven woord de Thora. De mondelinge Thora/Talmoed is een onderwijs van de Farizeeërs welke ook vandaag nog in Israël wordt aangeleerd. De rabbijnen hebben als hun gezag de Talmoed die in tegenspraak is met het Oude Testament en die Jezus Christus, de Maagd Maria en christenen lastert. In de Talmoed noemen ze Hem niet Jezus/Jeshua  (wat Verlosser betekend) maar een afkorting als een vloeknaam “Yeshu” wat betekend “hij die vergeten dient te worden, en dat zijn naam voor altijd mag worden uitgewist” en dat is een hele andere naam betekenis.


En we zien vaak dat er bijna geen verband meer bestaat met Mozes en zijn oorspronkelijke geboden.
De wet van Mozes en de rabbijnse wet hebben niets met elkaar te maken en dat de “mondelinge wet” is nooit door God op de berg Sinaï gegeven, het is niets meer dan een legende. Maar hoe dan ook, er is geen basis, noch historisch noch bijbels, om te bewijzen dat een mondelinge wet aan Mozes op de berg Sinaï werd gegeven.

Maar wat zegt de Bijbel hier over, en hoe ging Jeshua zelf met de mondelinge Thora van de Farizeeërs om die naar het vlees waren (de wet van de dood) en niet door de Geest, we moeten deze wetten door de Geest beoordelen en daar hebben we Gods leiding, licht en openbaring voor nodig. Want we leven nu niet meer naar de oude staat van de letter maar naar de Geest die Leven is.
We weten vanuit Gods Woord dat Jeshua niet naar de overlevering van de ouden wandelde en hield zich daar niet aan vast, en noemden hen vaak huichelaars.
Jeshua erkende niet het Goddelijke gezag van de mondelinge Thora daarom bekritiseerden de Farizeeërs Hem omdat Hij ze niet onderhield. Jeshua wandelde door de Geest, Hij vind zelf de leringen geboden van mensen, en volgde ze niet. Door deze menselijke overleveringen leerden ze Jeshua niet naar het hart kennen, ze bekritiseerden Hem en namen aanstoot aan Hem en zochten strikken om Hem te vangen en om Hem te doden, en dat doen ze nu nog in deze tijd maar dat ook van Zijn volgelingen.
De Farizeeërs hielden hun overleveringen boven de geschreven Thora en verwaarloosden en ontkrachten die om hun eigen overleveringen vast te houden.
Jeshua zei, dat doen ze heel veel, en zeker ook in deze in onze tijd.
Gods geschreven Woord, die in ons hart geschreven is, zal ons hart, ons innerlijke, ons binnenste veranderen en vernieuwen en reinigen door Zijn Geest, door de Geest der wet, zodat we op Hem zouden lijken.
Jeshua interpreteerde de wetten naar de Geest van de wet (door de Heilige Geest).
De buitenkant lijkt vaak mooi maar het gaat om de binnenkant, ons hart. Jeshua wil dat wij de binnenkant reinigen dan zal ook de buitenkant rein zijn. Jeshua wil dat we Hem vanuit ons hart en in Geest en waarheid eren. Doet de mondelinge Thora, de overlevering van mensen dat niet, dan moeten wij die verwerpen, zoals ook Jeshua dat zelf deed.
Want het gevaar van hun overlevering is dat ze het Koninkrijk der hemelen sluiten voor de mensen en zelf zullen ze daar dat ook niet in binnen gaan.
Door de liefde en passie voor Jeshua doet de Geest ons afkeren van al datgene wat Hem niet eert of behaagt en wat Hem verloochend en wat niet uit Zijn Geest voort komt.
Want Jeshua zei elke plant die mijn hemelse Vader niet geplant heeft zal uitgeroeid worden, en zei dat ze blinde wegwijzers waren.
De wet van de dood mag nooit tegen de wet van de Geest die ten Leven is in gaan. We moeten breken met de wet van de dood en zonde en de wet van de Geest ten Leven aanhangen.

Jeshua zei “de woorden, die Ik tot u spreek, zijn geest en leven”
Laten wij zelf een brief van Christus zijn, 2 Kor. 3:2
Onze brief zijt gij, geschreven in onze harten, kenbaar en leesbaar voor alle mensen, 3 daar gij toont een brief van Christus te zijn, door onze dienst opgesteld, niet met inkt geschreven, maar met de Geest van de levende God, niet op tafelen van steen, maar op tafelen van vlees in de harten.
Niet der letter, maar van de Geest, want de letter doodt, maar de Geest maakt levend.

12 gedachten over “Mondelinge (Talmoed) en geschreven Thora”

 1. De afgelopen 2000 jaar is het jodendom niet gebaseerd op de Schrift (Thora) maar is er een nieuwe religie gecreëerd, de religie van de mondelinge Torah, de Talmoed, het Judaïsme, de rabbijnse wet die eerder op tradities en regels door rabbijnen zijn uitgevonden. Om te proberen het volk te overtuigen, leerden de rabbijnen dat Mozes op de berg Sinaï twee verschillende Thora kreeg: de geschreven Thora (of Wet) en wat zij de “Mondelinge Wet” noemen. De Babylonische Talmoed zit vol met interne tegenstrijdigheden en tegenstrijdigheden met de Bijbel (en ook met beschamende tegenstrijdigheden) waaruit blijkt dat de Talmoed niet door God geïnspireerd boek kan zijn zoals de rabbijnen beweren in een poging hun macht en status in het openbaar te laten gelden. Mondelinge Thora komt nergens in de Bijbel voor en wordt nergens genoemd door een van de profeten, koningen, schrijvers in de gehele Bijbel. Maar toch geloven de rabbijnen dat Mozes de mondelinge Sinaï Torah-status heeft gekregen, wat hen de macht, autoriteit en controle over het volk van Israël geeft. Een Rabbi schrijft bijvoorbeeld: “Alle interpretaties die we interpreteren werden aan Mozes in de Sinaï gegeven.” Deze geloven dat de mondelinge wet ‘de woorden van de levende God’ is. Daarom moeten we verwachten en mogen we aannemen dat er geen tegenstellingen zullen zijn tussen de geschreven Torah en de Mondelinge Torah, als dit echt door God gegeven en geïnspireerd is. Maar er zijn inderdaad duizenden tegenstrijdigheden tussen de Talmoed (de “mondelinge Thora”) en de Bijbel (geschreven Thora-profeten). Dienovereenkomstig is het niet mogelijk dat de rabbijnse wet van God is. Er wordt nergens in de Bijbel melding gemaakt van een extra Thora, of van tradities die van generatie op generatie zouden worden doorgegeven.
  Verder laat de Torah zelf ondubbelzinnig zien dat Gods verbond met Israël op de berg Sinaï alleen op een geschreven Torah was gebaseerd.

  De Here zeide tot Mozes: Schrijf u deze woorden op, want op grond van deze woorden heb Ik met u en met Israël een verbond gesloten. (Ex. 34:27)

  “… wees zeer sterk en moedig en handel nauwgezet overeenkomstig de gehele wet die mijn knecht Mozes u geboden heeft; wijk daarvan niet af naar rechts noch naar links, opdat gij voorspoedig zijt, overal waar gij gaat. 8Dit wetboek mag niet wijken uit uw mond, maar overpeins het dag en nacht, opdat gij nauwgezet handelt overeenkomstig alles wat daarin geschreven is, want dan zult gij op uw wegen uw doel bereiken en zult gij voorspoedig zijn. 9Heb Ik u niet geboden: wees sterk en moedig? Sidder niet en word niet verschrikt, want de Here, uw God, is met u, overal waar gij gaat. Jozua 1:7-9

  Dit zijn de inzettingen en verordeningen en wetten, die de Here gegeven heeft tussen Zich en de Israëlieten op de berg Sinai, door de dienst van Mozes. Leviticus 26:46

 2. “Daarom zei de Heer: ‘Voor zover deze mensen
  met hun mond naderen en Mij met hun lippen eren,
  maar hun harten ver van Mij hebben verwijderd,
  en hun angst voor Mij wordt onderwezen door het gebod van mensen,
  daarom, zie, ik zal wederom een prachtig werk doen onder dit volk,
  een prachtig werk en een wonder; Want de wijsheid van hun wijze mannen zal vergaan,
  en het begrip van hun verstandige mannen zal worden verborgen. ”
  Jesaja 29: 13-14

 3. We zijn niet afhankelijk van de mondelinge wet, de Talmoed, en de Farizese rabbijnse tradities om Gods Woord, de geschreven Thora te begrijpen, dat wat ze een ieder willen doen geloven waardoor ze afhankelijk van de rabbijnen blijven en macht over het volk willen houden.
  Vanaf het begin heeft God Israël duidelijk gemaakt dat zijn geboden niet zwaar en ingewikkeld zijn zodat we ze zouden kunnen begrijpen en niet afhankelijk zouden zijn van een rabbijnen om ze ons uit te leggen, we hebben hun mondelinge wet de Talmoed niet nodig om Gods Woord beter te begrijpen.
  Ten eerste leert de Heilige Geest ons zelf en zal ons zelf Zijn waarheid openbaren.

  Maar in Deut. 30:11-14 staat “Want dit gebod, dat ik u heden opleg, is niet te moeilijk voor u en het is niet ver weg. 12Het is niet in de hemel, zodat gij zoudt moeten zeggen: Wie zal opstijgen ten hemel, het voor ons halen, en het ons doen horen opdat wij het volbrengen? 13En het is niet aan de overkant der zee, zodat gij zoudt moeten zeggen: Wie zal oversteken naar de overkant der zee, het voor ons halen, en het ons doen horen opdat wij het volbrengen? 14Maar dit woord is zeer dicht bij u, in uw mond en in uw hart om het te volbrengen.”

  De mondelinge Thora is behoorlijk verward en vol van verschillende interpretaties en meningen van woorden die zichzelf tegenspreken. En het is geen bewijs voor een mondelinge Thora als God Mozes dingen liet zien die niet in de Torah waren beschreven, nergens staat beschreven over een mondelinge overdracht.
  Allereerst waarschuwt God ons in Deuteronomium 4 en 12 om niets toe te voegen aan de bevelen die in de Torah staan.
  “Gij zult aan wat ik u gebied, niet toedoen en daarvan niet afdoen, opdat gij de geboden van de Here, uw God, onderhoudt, die ik u opleg.” Deuteronomium 4: 2
  “Al wat ik u gebied, zult gij naarstig onderhouden; gij zult daaraan niet toedoen, noch daarvan afdoen.” Deuteronomium 12:32

  Mochten in die tijd er uitleg nodig zijn die niet direkt ter hand was had men geen Mondelinge Thora maar de Urim en de Tummim (‘Lichten en Volmaaktheden’), zo konden ze rechtstreeks van God horen wanneer ze niet wisten hoe ze de geboden onder verschillende omstandigheden moesten interpreteren.
  De Urim en de Tummim waren voorwerpen waardoor het God beliefd heeft zijn klare en volmaakte antwoorden te geven aan de Hogepriester. Ze dienden om de wil van God in bijzondere gevallen te leren kennen.

  Nu 27:21 En hij moet voor Eleazar, de priester, gaan staan, en die zal voor hem vragen naar het oordeel van de urim, voor het aangezicht van de HEERE. Op zijn bevel zullen zij uitgaan en op zijn bevel zullen zij ingaan, hij, en al de Israëlieten met hem, heel de gemeenschap.

  1Samuel 28:6 En Saul raadpleegde de HEERE, maar de HEERE antwoordde hem niet; niet door dromen, niet door de urim, en ook niet door de profeten.

  Nehemia 7: 64 Dezen zochten naar het schriftelijk bewijs, dat zij ingeschreven waren in het register, maar daar het niet te vinden was, werden zij van het priesterschap uitgesloten, 65en de stadhouder deed aangaande hen de uitspraak, dat zij van het allerheiligste niet mochten eten, totdat een priester zou optreden met Urim en Tummim.

  Hieruit is duidelijk dat er geen “mondelinge Thora, Talmoed gegeven was die de geschreven geboden interpreteerden en uitbreidde en waar ze speciale rabbijnen moesten zoeken voor uitleg, omdat God andere manieren heeft geboden om zijn geboden te begrijpen.
  En dus werd het toen in Mozes zijn tijd aan Mozes en Aäron zelf overgelaten om rechtstreeks een beroep te doen op God, die hen zou wijzen op de manier waarop zij zich zouden moeten gedragen. Ze maakten geen gebruik van de wet maar richten zich rechtstreeks met een oprecht hart tot God en wachten op een rechtstreeks Woord van God hoe te handelen.
  En dat moeten wij ook nu doen, rechtstreeks naar God gaan, wij hebben de Heilige Geest die ons zelf leert en onderwijst welke weg wij moeten gaan, en daarin hebben we geen Talmoed, een mondelingen Thora nodig en rabbijnen die ons God Woord moet uitleggen.

 4. De Heilige Geest geeft ons uitleg en wijsheid.
  Jezus zelf vatte de Wet van God samen in het gebod van liefde, Hebt God lief en uw naaste als uzelf; en dat is het, een samenvatting van de Wet aan Mozes.
  En geen uitbreiding van 613 wetten en voorschriften, dat heeft de mens bedacht.

 5. Aanvulling even hier n.a.v. een vraag

  Het heeft ten eerste niets met de hoeveelheid van kennis te maken om goed te onderscheiden van goed en kwaad, en het heeft niets met angst te maken, zoals zovelen zeggen of denken, maar het heeft met Gods Heiligheid en soevereiniteit te maken, met Zijn eer.
  Ik vraag mij altijd eerst af wat zegt Jeshua tegen jou vanuit Zijn Woord en wat vind Hij er van.
  En de Bijbel is daar heel duidelijk over : in Math. 23 staat o.a. geschreven huichelaars (13, 23), zonen van de hel (15) blinde wegwijzers (16), dwazen en blinden (17), slangen, adderengebroed (33), en moordenaars (35)

  Als Jeshua zelf de Talmoed verwierp waarom zou ik dat dan ook niet doen. Jeshua houd zich niet met de Talmoed bezig en erkent die goddelijke autoriteit hier niet van, maar houd zich alleen bezig met het zuivere Woord van God. En hij onderscheid de Talmoed heel goed en weet precies en ten diepste wat er over Hem staat geschreven en wat ze van Hem denken, de haat en blasfemie.
  Een ander punt, wordt Jeshua in de Talmoed verhoogt en verheerlijkt en eert het Hem, wordt door de hele Talmoed heen op Jeshua gewezen zoals in de Thora (van Genesis tot Openbaringen) die altijd naar Hem verwijst en Hem verkondigt. Jeshua wilde dat de mensen naar Mozes luisterden omdat Mozes naar Hem verwees.
  Jeshua de Messias is het doel en het centrum, en het middelpunt waar alles om draait, en alles verwijst door de hele Bijbel heen naar Hem, kijk maar naar de Feesten van de Heer, alles verwijst naar Hem.

  Maar nu de Talmoed, wijst de gehele Talmoed naar Jeshua, ademt die de Geest van Jeshua, zoals door de gehele Geschreven Thora heen, welke Godheid staat centraal in de Talmoed, dat is beslist niet Jeshua maar een andere godheid, en een andere evangelie. En verwijst in de Talmoed ook alles naar Jeshua, en gaat het om Zijn eer ?
  Brengt de Talmoed de mensen dichter bij het hart van Jeshua, naar het Kruis, aan de voeten van Jeshua om verlost, bevrijdt en gereinigd te worden door Zijn Bloed om eeuwig leven te krijgen en een nieuwe schepping te worden < zo niet blijf er verre van, het is een valse evangelie die niet naar de Messias leidt maar naar een anti Messias, die Jeshua verwerpt en zelf op die plaats wil staan. Het leid je uiteindelijk tot de (geestelijke) dood. Een ware zoon of dochter van God zal nooit door de Geest geleid worden naar de Talmoed voor onderwijs en uitleg, maar zoekt God zelf voor richting en onderwijs, rechtstreeks (zoals ook Mozes deed) en verwacht het van Zijn Geest. Maar de Talmoed verwijst niet naar Jeshua, daar is een afschuw naar Hem en is godslasterlijk en anti Messias en brengt geen leven voort naar de Geest maar dood. Hoe kun je dan met een goed geweten tegenover God geleid worden door Zijn Heilige Geest de Talmoed met open hart lezen, hoe kan deze ons hart veranderen naar Zijn Beeld. Brengt de onderwijs van de Talmoed Gods kinderen samen in Zijn Geest of verdeeld het en brengt uiteen. Wat is het je waart. Gods Woord is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, wat geest en ziel zal scheiden en gedachten en overleggingen van het hart. Onderscheiden goed en kwaad zeg je ? Een boek, de Talmoed zoals jij die beschrijft met goed en kwaad komt van de boom van kennis van goed en kwaad, dat komt uit het vlees en niet door de Geest, en de Heer zegt zelf dat we van deze boom niet mogen eten, want de vrucht brengt de (geestelijke) door voort. ”maar van de boom der kennis van goed en kwaad, daarvan zult gij niet eten, want ten dage, dat gij daarvan eet, zult gij voorzeker sterven.” Gen. 2: 17 En zoals MJ schreef daar waar veel onwaarheden (laster en leugens) verkondigt worden is het duidelijk dat je daar niet moet zijn om de waarheid te vinden, maar kleine onwaarheden zijn moeilijk te ontdekken. De Here zei over de geestelijke verblinden in Jesaja 29:13-14 “Omdat dit volk Mij slechts met woorden nadert en met zijn lippen eert, terwijl het zijn hart verre van Mij houdt, en hun ontzag voor Mij een aangeleerd gebod van mensen is, 14 daarom, zie, Ik ga voort wonderlijk met dit volk te handelen, wonderlijk en wonderbaar: de wijsheid van zijn wijzen zal tenietgaan en het verstand van zijn verstandigen zal schuilgaan.

  1. Yeshua was geen Farizeeër in die zin en was strikt op zichzelf en was onder Zijn discipelen. Hij bewoog zich wel onder de corrupte sekten van Farizeeërs en Sadduceeërs, en had daar mee te doen in Zijn tijd, maar rekende zichzelf daar niet onder en was altijd in strijd met hen en had altijd problemen met hen die te maken hadden rond de Talmoedische kwestie (mondelinge wet). Yeshua bestrafte de rabbijnen van zijn tijd en verzette zich tegen hun hypocriete leiders en de vreselijke dingen die de religieuze leiders in Israël deden in Zijn Naam. Paulus gaf zijn Farizeïsche Judaïsme op nadat hij Yeshua aanvaard had en zag dat Yeshua de Messias was. De Joodse Farizeeërs van toen zijn precies dezelfde als de Orthodoxe Talmoedische Joden nu, en deze vinden ook dat Yeshua een antisemiet was en ook zijn discipelen, er is dus nu niets nieuws onder de zon, en dat Hij tegen het Oude Testament predikte en een nieuwe religie oprichtte. Ze zeggen ook dat het Nieuwe testament antisemitisch is en samenzweringen tegen de Joden zijn, en gaan zelf zo ver dat ze de Nieuwe testament willen veranderen en herschrijven, en liefs dat ze verbrand worden, wat ook reeds wel gebeurd.
   En het is nu nog zo in deze tijd, als je iets tegen een rabbijn hebt tegen zijn leer of iemand die het niet eens is met hen, je direct gelabeld of beschuldigt wordt met antisemitisme , dit is een hele handige manier om mensen te laten zwijgen en monddood te maken. Yeshua was ook een Jood en geen antisemitische heiden.
   Hij bekritiseerde de religieuze leiders en predikte tegen de “Mondelinge wet” en de geboden die zij zelf uitvonden, de tradities, en ook wij maken ons daar los van net zoals Yeshua in zijn tijd deed en ik laat mij niet hersenspoelen en mij mening beïnvloeden door mensen die schampen tegen het Judaïsme net zoals ze deden in Yeshua zijn tijd.

 6. Vele Messiaanse christenen die uit de kerk komen en terug willen naar de HRM (Hebrew Roots Movement), naar de wortels van hun geloof, slaan vaak door naar de andere kant en worden gevangen genomen in hun denken onder de rabbijnse leringen (Talmoed, farizeeërs) wat bolwerken worden in hun denken, ze worden opgeroepen rabbijnen te volgen om het goed te doen en om alles beter te begrijpen. Ze gaan vervolgens verloren onder het rabbijnse jodendom en raken op de een of andere reden verdwenen. Het Jodendom dat vandaag de dag niets lijkt op het Jodendom van de Bijbel, de tradities van mensen (de Talmoed) die het Joodse volk verblind voor de waarheid van wie de Messias werkelijk is en die mensen loskoppelen van God omdat Hij niet aanwezig is in de leringen en overdenkingen. De traditionele en moderne Jodendom is weggelopen van de geschreven wet of Thora door het te vervangen van de “Mondelinge Thora”. (wat mensenwerk is, zonder Goddelijke leiding, dat leidt naar de dood). Joodse fundamentalisten geloven dat de Bijbel zelf niet gezaghebbend is tenzij correct geïnterpreteerd door Talmoedische literatuur. De leer van de Bijbelse profeten, de boeken Job en Prediker en talloze andere delen van de Bijbel worden niet in de Talmoedische scholen bestudeerd zelfs door de religieuze rabbijnen niet.
  De religieuze Joden openen de Bijbel niet eens meer en zijn niet gericht meer op de Bijbel/Thora maar op de Mishna (mondelinge leer van de Thora), de Gemera (verzameling van discussies als hulp bij de Mishna, deel uitmakend van de Talmoed) , de Talmoed en de Kabbalah (en zijn geschriften zoals de Zohar), een buiten-Bijbelse leer die ons niet dichter bij God brengt maar die Antichristelijk is en het ons juist van de ware weg afhoud en men ongemerkt terecht komt in de mystieke en magische wereld van Kabbala.
  Het gevaar in deze tijd voor de christenen in het oprechte zoeken na de wortels van hun geloof en van verzoening tussen Joden en Christenen, kan zijn dat zij sluimerend onder de Talmoed en Kabbala-leer komen waardoor ze worden misleid en van Jeshua worden afgetrokken. Ze onderscheiden niet meer het ware evangelie en worden getroffen door de valse wijsheden. Ze gaan terug vanuit het Priesterschap van Melchizedek die “Leven” brengt terug naar de Levitische priesterschap wat de (geestelijke) dood en bedekking (verblinding) voortbrengt.

  Als je wilt doen wat God wil, lees dan de Tenach, en het Nieuwe Testament en NIET de Talmoed!
  Heel triest dat zoveel mensen bedrogen zijn en door de rabbijnen en in geestelijke slavernij worden gehouden.

 7. En in de Talmoed noemen ze Hem NIET Yeshua (Verlosser) maar Yeshu (hij die vergeten dient te worden) En dat is een hele andere naam betekenis.
  Dit heeft tot gevolg dat de Joodse Judaïsme een hele andere visie heeft op (de Naam) Yeshua dan de Bijbelse visie over Yeshua .

  1. Shalom Ben,
   Dankje voor je bezoek aan mijn weblog, maar we hebben nog nooit met elkaar telefonisch contact gehad, dus ik denk even een vergissing, wel hebben we elkaar eens ontmoet in Drachten, buiten bij de Lawei, maar dat is al jaren geleden.
   Ik zal je stuk lezen van je link, ik bezoek zo nu en dan ook jou website.
   Ik heb een nieuwe weblog moeten aanmaken, de andere o.a. Edeleolijf.punt.nl die zijn verwijderd en heb toen deze aangemaakt.
   Vriendelijke groet, en shabbat shalom

   Jelly Pietersma

 8. even over de engel Metatron deze staat nergens in de Bijbel beschreven maar wordt in het Jodendom bekend als de Engel des Heeren, dus als Jeshua zelf, die de Naam van God draagt (Tetragrammaton wat bestaat uit de 4 letters) . Metatron zou daarnaast de link zijn tussen God en de mensheid. Een soort bemiddelaar. Hij wordt ook wel de engel van Aanwezigheid genoemd en Prins van de wereld en de dienende engelen. We zien hier dat de Naam van onze Messias wordt misbruikt en vervangen wordt (door de engel) Metatron , en door het Judaïsme op die plaats word gezet.
  Het is een antichristelijke geest die hier werkzaam is. De engel Metatron gaat op de plaats van Jeshua staan als middelaar.
  De Babylonische Talmoed vermeldt Metatron op twee andere plaatsen: Sanhedrin 38b en Avodah Zarah 3b. In Sanhedrin 38b één van de Minim vertelt Rabbi Idith dat Metatron aanbeden moet worden, want hij heeft een naam als zijn meester.
  Dit staat alleen maar in de Talmoedische kabbalistische geschriften maar niet in de Bijbel/Thora.

 9. Maar boven al is deze informatie en leer van de Talmoed een gevaar voor hen, de jong gelovigen, die nog niet gevorderd zijn op de weg naar geestelijk volwassenheid en deze dreigen dan op een dwaalspoor te komen door een valse spel van mensen wat hen tot afval kan brengen van de ware leer, die waarheid die alleen verbonden is aan de Messias Yeshua, de van Hem zelf zegt Ik ben de weg, de WAARHEID en het Leven en die niet verbonden is aan een menselijke leer die uit het vlees is, de Talmoed, niet geïnspireerd door de Heilige Geest, en die tot dwaling verleidt.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *