Obadja 1 Verlossers zullen de berg Sion opgaan

Obadja, zijn naam betekent “Knecht van Jahwe”, en deze hele profetie gaat over het oordeel over Edom en de belofte van verlossing en herstel van Jacob/Israël. Obadja profeteerde over de uiteindelijke vernietiging van Edom. Edom zou gestraft worden, tenzij het zich bekeerde voor het kwaad dat het Juda en Israël had aangedaan.

Izaäks zegen aan Ezau/Edom:

Van je zwaard zul je leven, en je broer zul je dienen. Maar als je je losrukt, schud je zijn juk van je nek !’ Genesis 27: 40

(Maar er zal een tijd komen, als je heel erg je best doet, dat je zijn juk van je schouders zal kunnen afgooien.”)

Maar waar is Edom !

De Edomieten werden overwonnen door Johannes Hyrcanus, die hen met geweld bekeerde tot het Jodendom in 126 v.Chr., en vanaf dat moment vormden zij een deel van het Joodse volk en werden gedwongen Joodse riten en wetten in acht te nemen. Edom is als natie opgehouden te bestaan en werden van het toneel verdwenen en werden toen ingelijfd bij de Joodse natie. Volgens geschiedkundigen is zijn plaats overgenomen door de Nabateeërs (een Arabisch volk), nakomelingen van Nebajoth, de zoon van Ismaël, verwant met Esau/Edom (Gen. 25:13, 36:3).

(De nieuwe standaard Joodse encyclopedie, uitgegeven door Dr. Cecil Roth en Dr. Geoffrey Wigoder,)

De Edomiet Joden begonnen zich in 1860 Hebreeën en Israëlieten te noemen. Encyclopedie Judaica uit 1971.

‘Edom is in het moderne Jodendom.’   (De Joodse Encyclopedie, 1925 editie, vol. 5, blz. 41)

Zo kwam er een fusie tussen Juda en Ezau/Edom, dit zorgt er voor dat de Natie in Israël twee reeksen van profetieën zou moeten vervullen. Die van de Ezau-Joden en die van Juda-Joden, wat in de eindtijd voor heel veel verwarring en onrust zal zorgen.

Velen gaan ervan uit dat Gods bescherming voor altijd op het Joodse volk zal blijven, zeker zal de bescherming blijven over de Juda-Joden maar niet over de Ezau-Joden en de Ashkenazische Joden. De meesten houden geen rekening met Ezau die de eerstgeboorte recht op eist en de profetieën van Edom dat ze vernietigt zullen worden.

Obadja 1:18

Het huis van Jakob zal het vuur zijn, het huis van Jozef de vlam, en het huis van Esau de stoppels: zij zullen hen in brand steken en verteren, en van het huis van Esau zal niemand ontkomen; want de HERE heeft het gesproken.

Edom kwam door het Jodendom met wie zij in 126 v.Chr. verenigd waren BINNEN, dat is OOK wat er in 1948 gebeurde. Edom zijn verlangen is om het land Israël en Juda te bezitten. Ezau/Edom streeft precies na datgene wat Jacob belooft is, wereldheerschappij vanuit het beloofde land. Er is een eeuwige strijd met Ezau, en Ezau heeft een eeuwig vijandschap tegen Israël gekoesterd.

Edomieten worden verteerd door eigenbelang en zijn gericht op het verwerven van het land voor zichzelf zonder rekening te houden met de belangen van alle mensen en het volk. Edom is een militaristisch volk dat heel snel naar de wapens grijpt en liever wil vechten dan toegeven.  Ze zijn ingelijfd onder het huis Juda en Jeruzalem, en ze zijn als Joden, zij hebben de identiteit van de Joden gestolen en overgenomen en leven in het beloofde land waar ze als onder de Sefardim zijn, en die zich aansloot bij de heidenen – Ashkenazi / de Khazaren Joden om het land in te nemen en strijd en onrust te zaaien en waar ze het land verdedigen met het zwaard, zij zijn de Joden die geen Joden zijn, maar liegen, lasteren en bedriegen en een synagoge van satan zijn waar Openbaringen twee maal over schreef aan Smyrna en Filadelfia,  waar de Heer mee afrekenen zal.

Het is Ezau in Jacobs klederen, net zoals Jacob eertijds ook Zijn broeder Ezau verrade en zich vermomde door het kleed van Ezau te nemen om het eerste geboorterecht zichzelf toe te trekken en niet te wachten op God. Wil Ezau het verlorene terugwinnen en dezelfde list ook toepassen en zich voordoen als een Jood maar het niet is.

Het hele verhaal van de bekering van de Khazaren wordt vertelt in De Joodse Encyclopedie onder het kopje ‘Khazaren’. Het is het eerste artikel in Deel IV in de editie uit 1903. Het artikel opent met deze uitspraak: “KHAZAREN: Een volk van Turkse origine wiens leven en geschiedenis verweven is met het allereerste begin van de geschiedenis van de Russische Joden.” Het artikel in De Joodse Encyclopedie omvat foto’s van het Joodse Koninkrijk van Khazaria dat zich uitstrekt van de Zwarte Zee tot de Kaspische Zee en het noorden van Polen. Ze hebben geen genetische band met Abraham, Isaak, Jacob/Israël, Juda of een andere Hebreeër.

Het Zionisme (die een politieke beweging is) van Theodore Herzl,  die de staat Israël stichtte (mede dankzij de inspanningen van de familie Rothschild) , maar die zelf geen Joods (messiaanse) gelovige was maar meer een atheïst.

Velen zien de Staat Israël in 1948 gesticht door de Zionisten dat dit de vervulling van Bijbelse profetieën waren. Maar is dat werkelijk zo. Het was zeker niet de vervulling en het herstellen van de profetieën van het Huis Israël (de 10 stammen), want het huis Israël was als “verloren” en verstrooid in de Assyrische ballingschap van 722 v. Chr.  In het huis Israël/Jozef/Efraïm, is de naam van Israël door Jacob gegeven in zijn zegen, zij hebben het eerstgeboorterecht, dat is niet aan het huis Juda (de Joden) toegewezen. Aan Juda is de scepter en de heersersstaf gegeven totdat Silo komt (betekent: ‘Hij die rust brengt’), Silo is de Messias, de Rechtshebber en Rustbrenger.  Maar tot nu toe heeft het Joodse volk de Messias nog niet aanvaard en niet willen aannemen als hun Koning die over hen heersen zou.

Juda zal moeten wachten op het huis Israël die een menigte van volken is in het midden van de aarde, willen ze allemaal herstelt worden als “geheel” Israël.

Omdat de kerk en de wereld door God verblind is, kennen ze niet Zijn plan en Zijn wetten en de methoden van God omdat zij het anders zouden tegenwerken. Velen zien geen onderscheid in het huis Israël en het huis Juda en slaan de plank mis bij de vele profetieën die over de twee huizen zijn uitgesproken. Het huis Juda en het huis van Jozef/Israël zijn twee verschillende koninkrijken maar samen zullen ze één worden in de Messias, één Kudde één Herder.

Hoe herken je een Juda-Jood en Ezau-Jood ?

De Bijbel leert aan de vrucht herkent men de boom.

Jezus zei heel duidelijk dat er geen mogelijkheid bestond om vruchten voort te brengen zonder in Christus geënt te zijn. We zullen hen kennen aan hun karakter, aan hun vrucht.

Is het door Edom, (door het vlees), door geweld, diefstal, bloedvergieten of door Israël (door de Geest), door vrede, rechtvaardigheid en recht en als zegen voor alle geslachten van de aarde. Israël is verantwoordelijk om de zegen die aan Abraham gegeven is om die te vervullen om een zegen te zijn voor alle volken op aarde, een Koninkrijk dat gebaseerd is op liefde en die haar zelf niet zoekt maar die in plaats daarvan een voorbeeld van Jezus de Messias is en die volgt.

En Romeinen 9: 6,7  zegt ook; Want niet allen, die van Israël afstammen, zijn Israël, en zij zijn ook niet allen kinderen, omdat zij nageslacht van Abraham zijn maar: Door Isaak zal men van nageslacht van u spreken.

Verlossers zullen de berg Sion opgaan om het bergland van Ezau te oordelen, en het koningschap zal van de HEERE zijn. Obadja 1: 21

Obadja kijkt profetisch vooruit naar de tijd rond Rachels zoon Jozef/Efraïm, en Jozefs terugkeer uit de volkeren als een vlam; de punt of pijl in het midden van een brandend Israël.  Het is Jozef/Israël/Efraïm  de eerstelingen van God en het Lam (die het eerstgeboorterecht heeft)  die het vermogen heeft en die voorbestemd is om Edom in het land Israël te verslaan. Deze zonen van God zullen openbaar worden. De machtige helden van Efraïm, die in het Lichaam van Christus zijn Gemeente zijn, zij zijn de pijlen in de koker van de Heer.

Op de dag des Heren, in de eindtijd zal er een grote strijd zijn tussen Jacob-Jozef-Israël en Ezau-Edom.

In IV Ezra 6  staat : 7. En ik antwoordde en sprak: ‘Hoe ziet het wisselen van de tijden eruit? Wanneer zal het einde van de eerste eeuw zijn en het begin van de eeuw die hierop volgt?’ 8. Hij zei tegen mij: ‘Van Abraham over op Isaak, omdat uit hem Jakob en Esau geboren zijn, want Jakob hield de hiel van Esau vanaf het begin vast. 9 zegt “Want het einde dezer eeuw is Ezau, en het begin der toekomende is Jakob.”

JP

2 gedachten over “Obadja 1 Verlossers zullen de berg Sion opgaan”

 1. Dank voor uw uitleg waarschuwingen,

  Inderdaad, wat een blindheid zowel in de kerk, alsook onder de vele “voorgangers, evangelisten en professoren “. De Heiligheid van onze Schepper heeft men ingeruild voor wetten en regels van kerkvaders! We zien inderdaad de gevolgen. Het is de hoogste tijd dat mensen zélf de schriften onderzoeken, en in gebed gaan. Yeshua zegt: laat ÉÉN je meester zijn. Aan ZIJN voeten vindt men de Waarheid.

  Hartelijke groet,

 2. Naar aanleiding van de vraag van Gerry B.

  Probeer eerst goed het onderscheid te maken tussen de twee huizen, de twee Koninkrijken, het huis Israël (10 stammen, die nog steeds in ballingschap zijn) en het huis Juda (2 stammen die alleen Joden worden genoemd) , de profeten in de Bijbel zijn daar heel duidelijk in deze onderscheid.
  In het Woord staat dat er Twaalf Stammen zijn. Na de scheuring van het rijk ontstonden er twee koninkrijken. Het Noordenrijk of Tien-Stammenrijk, ook wel genoemd Efraïm en het Zuiderijk ook wel genoemd Juda (bevattende Juda, Benjamin en een gedeelte der Levieten). In de eindtijd zullen de twee huizen weer bij elkaar komen en dan zal het zijn Eén Kudde en Eén Herder, Ezechiël 37.

  Jeremia zegt in hoofdstuk 3 vers 18 : In die tijd zal Juda zich bij Israël voegen, en samen zullen ze uit het noorden naar dit land komen, dat ik hun voorouders in bezit heb gegeven.

  Door de eeuwen heen is er veel vermenging gekomen onder het Joodse volk met allerlei verschillende volkeren. Dus een zuiver ras is het niet meer, en ze zijn niet altijd makkelijk voor de buitenstaander te onderscheiden. Het Joodse volk is een mengeling van Ezau-Edom-Hethieten, Khazaren-Ashkenazim, Serphardim, plus Ethiopische Zwarten en Oriëntaalse Joden, en dan nog een klein aantal echte en ware Judahieten die hier onder zijn.

  In Esther 8 zie je het begin al vanaf ver 17 “.. en velen uit de volken des lands werden Joden, want de schrik voor de Joden was op hen gevallen”
  Ook onder Juda in de Makkabeeën-periode werden op bevel van Johannes Hyrcanus de Edomieten (Ezau) gedwongen zich te laten besnijden en zo bij het Jodendom worden ingelijfd. Sedertdien bevindt zich de aartsvijand van Israël binnen en onder het ware Joodse volk en die een hele grote plaatst innemen .
  De Sephardim-Joden, die 1000 jaren in Spanje hebben gewoond, voordat ze vandaar verbannen werden. Zij vormen de minderheid en bestaan heden ten dage uit ongeveer 500.000 personen. Deze zijn de echte Judahieten en deze zijn rond 10% van alle ware Joden.
  De andere grote tak, zijn de Ashkenazim-Joden (Ashkenaz was de kleinzoon van Japhet), bestaande uit 11.000.000 tot 16.000.000 personen, die allen uit Oost Europa afkomstig zijn.
  Deze Ashkenazische Joden en de Khazaren die sloten zich ook aan bij het Joodse volk In de 9e eeuw stond Koning Boelan, heerser van de Khazaren voor een moeilijke politieke keus, uiteindelijk koos hij voor hem en zijn volk voor het Joodse geloof. Ze waren dus niet Israëlisch van afkomst maar alleen uit godsdienstige en politieke overwegingen Jood.

  Hierdoor blijft er dus niet veel over van de raszuivere Joodse volk, van het huis Juda. Ze zijn gemengd en van grote verscheidenheid. (maar dat telt evenzo voor het huis Israël de 10 stammen, de Here weet wie de ware Jood en de ware Israëlieten zijn.
  Het merendeel van het Zionisme bestaat dus uit Ashkenazische Joden.

  Als de vijand onkruid zaait tussen de tarwe en onkruid wordt het moeilijk te onderscheiden, maar in de oogsttijd zal het verschil zich meer en meer openbaren.

  Romeinen 2:28 Want niet híj is een Jood (of een ware Israëliet), die het uiterlijk is, en niet dát is besnijdenis, wat uiterlijk, aan het vlees, geschiedt, 29maar híj is een Jood, die het in het verborgen is, en de (ware) besnijdenis is die van het hart, naar de Geest, niet naar de letter. Dan komt zijn lof niet van mensen, maar van God.

  Dus wie in de Holocaust zijn omgekomen, ik weet het niet, de Here weet het, ze komen waarschijnlijk uit alle groepen die zich Joden noemen.

  In de Joodse geschiedenis boeken staat dat Obadja ook afkomstig was uit Edom en hij een afstammeling van Eliphaz, de vriend van Job en hij heeft zich bekeerd tot de God van Israël en is gerekend als onder het huis Juda. Men zegt dat hij werd gekozen om tegen Edom te profeteren omdat hijzelf een Edomiet was. Ook nu nog is het genadetijd, zodat iedereen uit het Joodse volk, waar ze ook wegkomen tot bekering en berouw kan komen van hun zonden, want de Heer zijn verlangen is dat een ieder tot bekering komt en gered worden. Hij heeft geen behagen in de dood maar in het leven. Het is moeilijk voor deze groepen om tot bekering te komen, maar zeker niet onmogelijk.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *