Profetische boodschap van God

Opgetekend door Ds. Sloot, Geref. Predikant te Hijum (Fr) en zijn echtgenoot Mevr. Sloot.  

Over hun bevindingen schreef hij aan mij, Br, J.Swart in Sneek, als volgt. Vorig jaar oktober (dus oktober 1969) sprak de Vader zelf deze woorden, met zo een kracht, dat we er ontzettend van schrokken; “WEE U – GIJ KUSTLANDEN, – WEE U GIJ GROTE HOER ! DE AARDE ZAL GEHEEL VERGAAN, DE HEMEL ZAL OPGEROLD WORDEN ALS EEN BOEKROL ! DE MENSEN ZULLEN STERVEN ALS MUGGEN !! — DE HEL ZAL OPEN GAAN !!! —  

Toch werd ons steeds gesproken over een machtige opdracht: Ik heb U geroepen om LEIDING TE GEVEN IN DIE TIJD — U ZULT MIJN KINDEREN MOETEN TROOSTEN !! Dan zal Ik U de gave der GENEZING geven, ook de gave om DEMONEN UIT TE WERPEN, en te bestraffen !! Ook dit geweldige : ‘U ZULT MIJ ZIEN, ONVERWACHTS ZULT U MIJ ZIEN !! U ZULT OPGETROKKEN WORDEN IN DE DERDE HEMEL — DENK ER AAN WAT MIJN KNECHT PAULUS HIEROVER SCHREEF !! U ZULT MIJ ZIEN .. SAMEN MET VELE ANDEREN – EN ZINGEN EEN LIED, DAT ALLEEN DEZE KUNNEN LEREN, — ZIJ — DIE HET LAM VOLGEN OP DE VOET !! (Openb. 14). We begrepen niet goed hoe we deze opname moesten zien. De Heer heeft nu duidelijk gemaakt – dat Hij DAN JUIST Zijn VERLOSTE KINDEREN in zal zetten !! IK ZAL U DE VOLHEID VAN MIJN GEEST GEVEN !! WACHT AF WAT IK DOEN GA — SPOEDIG — ZEER SPOEDIG !!! Dit alles is machtig ! en je kunt er maar met weinigen over spreken ! De dag voordat ik met U sprak zei de Heer tegen ons, dat de gelijkenis van de vijf WIJZE en de vijf DWAZE maagden een vervulling zou krijgen, maar daarmee daarmee dan nog niet uit is .. EERST EEN VOOR-VERVULLING — daarna een EIND-VERVULLING !! We begrepen het niet helemaal! Ik herinnerde mij die profetie uit VISIE, daardoor kreeg ik Uw profetieën, en werd ons goed duidelijk .. wat de Heer met die TWEEËRLEI VERVULLING bedoelde ! EERST de eerstelingen-groep, die word klaargemaakt (Openb. 14) om de schare die NIEMAND TELLEN KAN bij de Heer te brengen. Samen zullen ze dan VOOR de TOORN-GERICHTEN definitief opgenomen (weggenomen) worden !! NU staan we vlak voor de “BAZUINGERICHTEN” Vorig jaar oktober (‘69) zei de HEER, dat de 4 engelen nog even de winden vast moesten houden — tot AL ZIJN KNECHTEN VERZEGELD WAREN (Openb. 7). Nu kom ik op een ander onderwerp – De Heer heeft ons gezegd, dat Hij aan meer van Zijn kinderen de GAVE VAN PROFETIE gegeven heeft (o.a. de profetieën van Ds. Leenhouts). Aan elk van mijn kinderen geef Ik een doel “ Dat houdt verband met de SPECIALE ROEPING, die Ik dit kind geef ! Het is Mijn bedoeling, dat Mijn kinderen elkaar zoeken, om er met elkaar over te spreken”. Denk er om VERHEF U NIET !! De een achte de ander UITNEMENDER DAN ZICHZELVE .. Dit zegt de HEER ZEER DIKWIJLS.. Zo spreekt de Heer ons veel over Israël ! Dit is begonnen vorig jaar (‘69) Wij zijn daar toen geweest, en wij moesten daar enkele belangrijke opdrachten uitvoeren ! De Heer zei ons wat wij moesten doen en het gebeurde allemaal precies zoals Hij dat gezegd had dat het gebeuren zou. In JERUZALEM sprak de Heer, “ In deze stad wil Ik nog enkele redden, redden voor het verschrikkelijke gebeurt ! Aan twee mensen moesten we een BIJBEL geven, en over iets spreken (Zacharia 14 “Ik zal ze zelf naar u toesturen”) Door deze twee hebben we begrepen zullen meer mensen gered worden !! Maar er was meer !! De laatste dag was HEEL BELANGRIJK zei de Heer. We reden door het land ZEBULON, en stonden op de KARMEL, waar ELIA tegenover de Baalpriesters stond. En over dit alles is de Heer gaan spreken toen we weer thuis waren ! Dit zei de Heer — “U BENT OOK MIJN BROEDER EN ZUSTER NAAR HET VLEES — U WOONT HIER TUSSEN ZEBULON — EN ZELF BENT U BEHALVE UIT ZEBULON OOK UIT SIMEON, UIT MANASSE EN UIT EFRAIM. We waren hier ZEER VERBAASD OVER !! De 10 stammen – de “Vrouw die met de Scheidbrief” (Jer. 3:8) die weggestuurd is in de woestijn (der volkeren) die haar IDENTITEIT GEHEEL VERLOOR ! doordat ze volkomen verheidenst- en ook in tegenstelling met de JODEN (de 2 stammen JUDA en BENJAMIN) de sabbat niet meer vierden. In de woestijn sprak IK weer tot haar hart, en bekeerde ze zich ZONDER TE WETEN DAT ZE ISRAËL WAS. Maar nu is ze weer bezig af te vallen, en te worden : de HOER — DIE ZETELT AAN VELE WATEREN !! met grote DROEFHEID spreekt de HEER hier steeds over ….. Maar nu staan we op het punt in de geschiedenis van Ezechiel 37:15-28 :”In Mijn Hand bent U weer EEN, U Mijn Volk (huis)ISRAËL, en Mijn Volk (huis) JUDA. Die NU in – en bij JERUZALEM wonen – samen zult U aangevallen worden door GOG (Ezech. 38 en 39). En let nu op wat de Heer u gezegd heeft Ezech, 39:11,12 ISRAËL (Joden) in het midden oosten, en ISRAËL (ISRAËLIETEN 10 stammen) in de kustlanden. DIT zijn de ISRAËL -LANDEN, door de Heer zelf genoemd : Noorwegen, Zweden, Denemarken, Nederland, België, Engeland en Ierland, een een groot deel van Noord-Amerika, (zuid Afrika) terwijl er nog een groep woont in het land van de kinderen van de opgang der zon. DE PROTESTANTS-CHRISTELIJKE landen van Noord-West Europa dus. En daarom is een groot deel van de Gemeente TEGELIJK OOK ISRAËL. En, deze groep waar de Heer U broeder Swart steeds over spreekt, die klaar worden gemaakt en beschermt worden door een voor hen zelf onzichtbare zegel aan het voorhoofd, en die een speciale engelenwacht om zich heen hebben, die straks door de Heer toegerust worden voor een machtige taak !!. Deze groep zijn de 144.000 verzegelden (Openb. 7) van al de 12 stammen van ISRAËL en de tijd waar voor we staan. Die tijd is de zogenaamde 1000 jarige Vrederijk (Openb. 20) Hier heeft de Heer over gesproken en in het boek van Ds. Leenhouts komt dit alles goed uit. (Gods voorlaatste geheim). Gods bemoeienis met Zijn Volk ISRAËL is zeer groot en de komst van JEZUS CHRISTUS is zeer aanstaande. Al de dingen, die we NIET in onze theologische studieboeken lazen heeft de Heer ons gezegd. Wat is Hij groot ..!! We kregen een nieuwe opdracht U MIJN ZOON VERTEL IN ALLE KERKEN WAAR U SPREEKT VAN MIJN LIEFDE, VAN DE REINIGING EN DE HEILIGING … EN VAN MIJN KOMST DIE ZEER NABIJ IS…” DOE DIT MET GROTE KRACHT WANT … DIE TIJD IS KORT ..!! DAN ZAL IK KOMEN EN U TOT MIJ NEMEN .. DAN ZAL IK ALLES MAKEN DAT GE U VERWONDEREN MOET !! ZEER VERWONDEREN… MAAR BLIJF IN MIJ …!! ER ZAL SCHEURING KOMEN .. DE KINDEREN VAN DE HEER ZULLEN ALLEN SAMENGAAN .. en het zal worden EEN KUDDE EN EEN HERDER !! en de anderen zullen ook samengaan, en worden “De Kerk van de VALSE PROFEET (Openb. 13:11-18;16:13;19). De Heer zal Zijn verloste kinderen samen voegen en is daar al mee bezig ..  

Geref,Pastorie-HIJUM (FR)  

De persoonlijke noten heb ik wat weggelaten dat is meer tussen de fam. Sloot en de Hr. J. Swart .. maar dit is het in grote lijnen wat ze met elkaar deelden wat de Heer hen geopenbaard had.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *