Sinaï, Siloh, Jeruzalem en Hermon

De heerlijkheid van God daalde als eerst op de berg Sinaï, daar heeft Mozes de Tien geboden op de berg ontvangen. Het volk van Israël was echter te bang voor God om de rest van de wet te horen. Zo een groot machtsvertoon op de berg Sinaï zorgt er alleen voor dat mensen Hem vrezen, want de Vreze van de Heer is het begin der wijsheid.

De mensen weigerden dichtbij te komen en de stem van God te horen (Ex 20), de glorie van God kwam niet over hen. De Heerlijkheid van God en Zijn waarheid bleven verduisterd als een sluier.

In plaats daarvan droeg God Mozes op om een ​​ark van het verbond te bouwen om de heerlijkheid van God te huisvesten.

Nadat Jozua Israël Kanaän had binnengeleid rustte de ark in een stad in Efraïm genaamd Siloh  (Jozua 18:1). Dat was de plaats waar God voor het eerst Zijn Naam vestigde. In Silo was de tabernakel of ontmoetingstent opgericht. Maar door de corrupte priesterschap verliet de Heer die plaats. Psalm 78: 59 Toen God het hoorde, werd Hij vervuld met toorn en had hij een grote afschuw van Israël; 60 zodat Hij de woonplaats Silo verliet , de tent die Hij onder de mensen had opgeslagen,  61 en Zijn kracht gaf aan gevangenschap, en Zijn heerlijkheid in de hand van de tegenstander. . . .

Siloh is driehonderd jaar lang het godsdienstig centrum geweest, tot de dagen van Eli en Samuel. Dan geeft God Zijn woning vanwege de slechtheid van Zijn volk prijs, hoewel Hij daar Zijn Naam heeft laten wonen. De Heer verliet Siloh en de glorie en Naam van God verhuisde naar Jeruzalem, de Stad van David, uit de stam Judah. Jeruzalem werd later de Hoofdstad van het zuidelijke rijk Juda. De heerlijkheid bleef daar ongeveer 370 jaar in het huis van Juda omdat ook Judah en zijn priesters corrupt waren geworden.  Zo Siloh verworpen werd zo zal de HEERE nu ook Jeruzalem en Zion verwerpen. Jeremia sprak door de Heer het oordeel over Jeruzalem uit en zei dat Gods aanwezigheid voor altijd uit de stad zou worden verwijderd.

Ezechiël zag dit daadwerkelijk gebeuren wat staat in Ezechiël 11: ” 21 Maar wat betreft het hart van hen die het hart van hun afschuwelijke afgoden en hun gruweldaden navolgen, hun eigen weg zal Ik op hun hoofd doen neerkomen, spreekt de Heere HEERE. 22. Daarna hieven de cherubs hun vleugels op, en de wielen verhieven zich tegelijk met hen. En de heerlijkheid van de God van Israël was vanboven over hen. 23 Toen steeg de heerlijkheid van de HEERE op uit het midden van de stad en bleef op de berg staan die ten oosten van de stad lag.

Het visioen van Ezechiël nadert zijn einde. Ezechiël ziet het vertrek van “de heerlijkheid van de God van Israël” uit Jeruzalem. Hij trekt zich terug en laat stad en land aan hun lot over.

In Jeremia 7  staat vanaf vers 9 “Stelen, doodslaan, overspel plegen, valse eden afleggen, reukoffers brengen aan de Baäl, andere goden achternagaan, die u niet gekend hebt, 10 en dan voor Mijn aangezicht komen staan in dit huis waarover Mijn Naam is uitgeroepen, en zeggen: Wij zijn gered – om al deze gruweldaden te doen? 11 Is dan dit huis waarover Mijn Naam is uitgeroepen, in uw ogen een rovershol? Ook Ik, zie, Ik heb het gezien, spreekt de HEERE.12 Want ga toch naar Mijn plaats die in Silo was, daar waar Ik vroeger Mijn Naam heb laten wonen, en zie wat Ik daarmee gedaan heb vanwege de slechtheid van Mijn volk Israël. Welnu, omdat u al deze daden doet, spreekt de HEERE, en Ik vroeg en laat tot u sprak, maar u niet geluisterd hebt, en Ik u geroepen heb, maar u niet geantwoord hebt, 14 zal Ik met dit huis waarover Mijn Naam is uitgeroepen, waarop u vertrouwt, en met deze plaats, die Ik u en uw vaderen gegeven heb, doen zoals Ik met Silo heb gedaan. 15 Ik zal u van voor Mijn aangezicht wegwerpen, zoals Ik al uw broeders weggeworpen heb, heel het nageslacht van Efraïm.

Hun daden laten zien wat de werkelijke toestand van hun hart is. Siloh zal een voorbeeld zijn en een waarschuwing, waarvan ook wij moeten leren. 

God heeft het oude stad Jeruzalem voor altijd te verlaten. Zijn glorie zou nooit terugkeren naar die plaats of naar dat oude priesterschap.  Jeruzalem zou een andere Ichabod (weg is Gods heerlijkheid) worden. Vanaf dat moment werd Jeruzalem een vloek voor alle volken, zoals Jeremia 26:6 ook zegt, Zo zal Ik dit huis stellen als Silo, en deze stad zal Ik stellen tot een vloek voor alle volken der aarde. De toekomstige plaatsbeschrijving van Jeruzalem zal veel veranderen. De Olijfberg zal middendoor splijten (Zach.14) Jeruzalem zal door een aardbeving getroffen worden waarvan een tiende deel van de stad instort (Openb. 11:13) en zal een open plaats worden, een open Vlakte  (Zach. 24-5). Het lijkt er op dat het aardse Jeruzalem zal vallen en een nucleaire aanval zal mee maken als je Jesaja 29:5 en 6 leest en Zach. 14:12.

Na de hemelvaart van Jeshua keerde de glorie van God, Zijn heerlijkheid terug en rustte 10 dagen later op de Pinksterdag op de discipelen in de bovenkamer. En vanaf die tijd zijn wij individuen de tempels van God. Jeshua is de hoeksteen en de apostelen en profeten zijn het fundament en wij laten ons zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijk huis, om een heilig priesterschap te vormen In Efez. 2:20-22 staat ” In Hem wast elk bouwwerk, goed ineensluitend, op tot een tempel, heilig in de Here, 22 in wie ook gij mede gebouwd wordt tot een woonstede Gods in de Geest. Gods Naam rust nu op mensen, op Sion de gebouwde Stad van God, het hemelse Jeruzalem waarvan Hij Zelf de ontwerper en Bouwmeester is. In openbaringen 3 staat “Wie overwint, hem zal Ik maken tot een zuil in de tempel mijns Gods en hij zal niet meer daaruit gaan; en Ik zal op hem schrijven de naam mijns Gods en de naam van de stad mijns Gods, het nieuwe Jeruzalem, dat uit de hemel nederdaalt van mijn God, en mijn nieuwe naam.

Zijn Naam zal op hen rusten en allen die Hem aangenomen hebben.

Jesaja 65 ver 18 zegt over het Nieuwe Jeruzalem.

Maar wees vrolijk en verheug u tot in eeuwigheid in wat Ik schep, want zie, Ik schep (een nieuw) Jeruzalem een vreugde en zijn volk blijdschap. 19 En Ik zal Mij verheugen over Jeruzalem en vrolijk zijn over Mijn volk.

Hoewel Jesaja over de stad sprak met de naam Jeruzalem, is de vervulling ervan helemaal niet in de oude stad, maar in het nieuwe Jeruzalem.  De heerlijkheid van God is verdwenen, zoals Ezechiël zag en zoals Jeremia voorspelde. De dag komt, zegt Jeremia 19, dat de stad zal worden vernietigd als een pottenbakkerskruik die, eenmaal gebroken, niet meer kan worden gerepareerd.  God heeft IKABOD op die plaats geschreven, de eer is weg, en niemand kan het wissen. Hij heeft in ons een nieuwe tempel en een nieuwe stad gevonden. En met deze nieuwe tempel is er een nieuw priesterschap, de Orde van Melchizédek. 

Helaas is in onze tijd een groot deel van de kerk weer teruggevallen op het Judaïstische denken. Ze denken dat Hagar-Jeruzalem op de een of andere manier het beloofde Koninkrijk gaat brengen. Ze zullen niet. Het oude Jeruzalem is de slavin, niet de vrije. Het oude Jeruzalem vervolgt de kinderen van het Nieuwe Jeruzalem – niet andersom, zoals zo vaak wordt beweerd.

De oplossing, zegt Paulus, is om ” de slavin en haar zoon uit te werpen “ (Gal. 4:30 ), net zoals Abraham Hagar en Ismaël uitwierp om Sara en Isaak te vestigen, de beloofde. 

Maar er is nog een berg Sion.

De berg Hermon of ook wel de berg Sion genoemd, wordt beschouwd als de “eerste” huis van God en is een plaats daar waar ze Zijn grote Naam verheugen en bejubelen. (Psalm 89). Sion betekent “verheven, hoogtepunt, top van de berg Hermon” (H7865  Shin), terwijl Zion (H6726 Tsade) “uitgedroogde plaats” betekent.  Allereerst kan de naam ציון (Zion H6726) wat betekend “uitgedroogde plaats” in het Hebreeuws niet worden gelijkgesteld met de שִׂיאן (Sion H7865) in Deuteronomium 4:48 wat betekend “verheven” en wat een andere naam voor de Berg Hermon is.

Dus de twee namen kunnen niet worden gelijkgesteld ondanks hun gelijkenis in de Bijbel niet duidelijk zichtbaar is, dan alleen uit de grondtekst. Men moet deze schrijfwijze en betekenis van deze twee woorden wel onderscheiden op de juiste wijze. Sion en Zion zijn twee verschillende bergen. Dus de berg Sion (Strong;s Hebrew 7865 Sion) , het hemelse Jeruzalem was de berg Hermon en niet de berg Zion (H6726 Tsade) in het aardse Jeruzalem.

Dit heeft voor veel verwarring gezorgd in de kerk en heeft geholpen om de waarheid over het Zoonschap te verbergen. Deze plaats werd gerekend als de Poort (een open deur) naar de hemel en het was de hemelse Poort naar de Aarde. De berg Hermon was een plaats waar God met de mensheid communiceerde. Het is voor velen verwarrend en misschien ook schokkend om erachter te komen dat de berg Hermon de eerste berg “Sion” was lang voordat Jeruzalem werd gesticht door Koning David en Salomo als de berg “Sion” van God voor Israël en Juda en daar waar de Tempel werd gebouwd.

God heeft de berg Hermon gezien als de originele berg Sion.  Zelfs Mozes toont aan onder goddelijke inspiratie dat de berg Hermon tot Gods heilige “de berg Sion” heeft uitgeroepen.

47 “De Israëlieten hadden het hele gebied van die koningen veroverd. Het gebied begon bij de stad Aroër aan de rivier de Arnon. En het liep helemaal tot aan de berg Sion (berg Siyon שִׂיאן), die ook de Hermon genoemd wordt. Deut. 4:47,48.

God zal Zijn Naam verheerlijken in Sion, op de berg Hermon, en heeft belooft in Num. 14:21 “zo waar Ik leef, de hele aarde zal met de heerlijkheid van de HEERE vervuld worden !

Maar ook in Psalm 133 staat geschreven over de berg Hermon;

“Ziet, hoe goed en hoe liefelijk is het, als broeders ook tezamen wonen. (….)
Het is als dauw van de Hermon, die nederdaalt op de bergen van Sion. Want daar gebiedt de HERE de zegen, leven tot in eeuwigheid.”

Als Jeshua spreekt over de dauw van de Hermon, dan verwijst dat naar de volheid van zegen en leven waar de kinderen van genieten in Zijn aanwezigheid. Het is de bedauwende werking van Gods Heilige Geest, verkwikkend en alles wat dor is wordt levend.

Als we lezen Hooglied 4:8 “Kom bij mij van de Libanon, bruid, kom bij mij van de Libanon, daal af van de top van de Amana, de top van de Senir, de Hermon, van de holen der leeuwen, van de bergen der panters.

Deze vers is een voorschaduw van herstel van de berg Hermon voor de Bruid en de Bruidegom, met andere woorden wat gestolen was  wordt weer teruggenomen. Jeshua roept Zijn  Bruid om bij Hem te komen van de top van de Hermon/Sion.

De Berg Hermon is een Heiligdom dat onzichtbaar is voor de goddelozen. Hij is zichtbaar, maar alleen geopenbaard aan de uitverkorenen, vanwege zijn grootheid en geestelijk belang. Het was niet voor niets dat Jeshua hem koos onder alle bergen. Per slot van rekening gebiedt de Here daar de zegen en het leven tot in eeuwigheid. Hij sprak daar op de berg over Zijn dood, begrafenis en opstanding. Hoewel velen vandaag de dag de berg Sion toepassen op het aardse Jeruzalem, en het aardse “Zion”, past Johannes “de Berg Sion” op het nieuwe en Hemelse Jeruzalem. Sion vertegenwoordigt de regeringszetel van het hemelse Jeruzalem. Het is de hoofdstad van het Millennium tijdperk, dat zal worden geregeerd door de zonen van God wanneer ze dezelfde soort transfiguratie ervaren die hen verandert, vervolmaakt en hen volledige onsterfelijkheid geeft (1 Kor. 15:51,53). Het is de Berg Sion of ook wel de berg Hermon (wat slechts een type was van iets groters) waarvan Hebreeën 12 schreef in vers 22 “Maar gij zijt genaderd tot de berg Sion, tot de stad van de levende God, het hemelse Jeruzalem, en tot tienduizendtallen van engelen”. De Olijfberg is de hoogste berg in Jeruzalem, en de Hermon de originele berg Sion is de hoogste berg in het land Israël (Deut. 4:48). Vandaar dat de berg Sion/Hermon de profetische plaats is waar de mensen van het Nieuwe Verbond samenkomen.

Dus, wij als Lichaam van Christus scharen ons niet langer rond de berg Sinaï, nog scharen we ons onder Siloh of onder het aardse Jeruzalem. We verzamelen ons rond de Berg Sion, het hemelse Jeruzalem (Hebr. 12:22).

JP

Bijgevoegde link:

De Berg Hermon en de ware en valse zonen van God

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *