Specerijen

Een lijst van specerijen die gebruikt worden bij het voorbereiden van de BRUID

1.Aloë (intimiteit)
De Heilige Geest maakt de discipelen klaar om deel te hebben aan de volmaakte intimiteit tussen Christus Jezus en Zijn Vader (Joh. 17:21, 23 Hoogl. 4:14).

2. Galbanum (aanbidding en dankzegging)
Het woord galbanum komt van een Hebreeuwse stam die als betekenis heeft “het vet” of “het beste deel”. Van de dierenoffers in de Schrift is het vet altijd gereserveerd voor God. Het wordt verbrand als een geurige aroma voor Hem (Gen. 4:4; Lev. 3:14-16). Vet representeert de vreugdevolle lofprijzing en dankzegging waarmee de Vader geëerd wordt door Zijn Zoon en Zijn discipelen.

3. Henna (vergeving)
Het Hebreeuwse woord dat hier gebruikt wordt heeft als betekenis “een losprijs”. De stam van dit woord heeft als betekenis “vergeven” (Hgl. 4:13; Jes. 43:3). Deze specerij laat een rode kleur achter, wat een beeld is van de losprijs voor de zondaars die betaald is door het bloed dat Christus aan het kruis vergoten heeft. (1 Tim. 2:6).

4. Kalmoes (oprechtheid)
Het Hebreeuwse woord voor deze specerij heeft als betekenis “een staak of een riet”. Kalmoes is suikerriet. Een suikerrietplant produceert stengels die tot vier en een halve meter hoog worden, rechtop staan en het beste in modderige, natte aarde gedijen. Wat de zalving betreft verwijst suikerriet, of kalmoes, naar rechtstaan in het midden van zonde en verdorvenheid.
Voordat de suiker uit het suikerriet gehaald kan worden gehaald, moet het geplet worden. Als er geen gebrokenheid is, dan kan er geen geur zijn.
De mensen die door God als Zijn stem gebruikt worden, zijn mensen die een gebroken en verbrijzelende geest hebben. Het zijn mensen die rechtstaan in Zijn Koninkrijk. In de Schrift wordt vertaald met “recht” of “oprecht”. Mozes zei : “Doet wat recht is in zijn ogen”. (Ex. 15:26) Alleen Christus is oprecht of rechtvaardig in de ogen van de Vader en wij in Hem. (2 Kor, 5:21; Rom. 10:3-4).

5. Kaneel (heiligheid van hart)
De Hebreeuwse stam van dit woord heeft als betekenis “een geur uitwasemen”, Kaneel is één van de ingrediënten Van de Heilige Zalfolie, die gebuikt werd om mensen en dingen apart te zetten (te heiligen) voor gebruik door God alleen (Ex. 30:23-25, 30). Jezus,, en allen die in Hem zijn, zijn priesters “de Here heilig” (Ex. 28:36).
Bij kaneel denken we aan “gloeien en branden” door de vurige smaak van deze specerij.
Dus het herinnert ons aan de heilige jaloezie voor de eer en glorie van God.
Wanneer iemand iets zegt met het doel om de Redder te bespotten of te kleineren, dan kun je voelen hoe je van binnen in brand staat als u voor Hem opkomt. Mensen die onder de zalving van God zijn, zullen gloeien door een vuur dat van binnenuit komt. U zult dat vuur herkennen wanneer u in hun aanwezigheid bent.

6. Kassie (eer geven aan)
De naam van deze specerij komt van een Hebreeuwse Stam die als betekenis heeft “neerbuigen” en “eer geven aan “. Net als Jezus moeten we alleen voor God in aanbidding neerbuigen (Mat. 4:10).
De kernwoord voor kassie is qadad, wat “zich vernederen” betekent.
Vernederen spreekt van aanbidding en offeren.
Kassie herinnert ons er dus aan dat Gods zalving niet op hen komt die weigeren in aanbidding hun knieën te buigen of op hen die hun leven niet volledig aan de Heer overgeven.

7. Mirre (gehoorzaamheid tot in de dood).
De stam van het Hebreeuwse woord heeft als betekenis “bitter”. Deze specerij representeert het bittere lijden Van Jezus als mens hier op aarde, waarbij Hij in de leerschool van het lijden leerde om gehoorzaam te zijn tot in de dood, door Zich te ontledingen van Zijn eigen wil. (Hebr. 5:8, Fil. 2:7,8). De discipel volgt de Heer Jezus daarin na door zijn eigen wil te verloochenen en Hem te gehoorzamen. (mat. 16:24-25).
Mirre is een specerij die geurig ruikt maar bitter is van smaak. Mirre doet denken aan liefde en lijden.
Zij die onder de zalving van de Heer leven, weten wat het betekent om te lijden “om de gerechtigheid wil “.
Ze worden vaak verkeerd begrepen, er wordt over hen gelogen en vaak worden ze bespot. Toch verwacht de Heer dat zij in liefde lijden.
Deze liefde te proeven – te lijden – is bitter, maar als u er eenmaal doorheen bent, dan geeft God u een geur die niet te evenaren is.

8. Nardus (licht)
Dit is een zeer kostbaar specerij (Joh. 12:3). Het woord Komt van een Hebreeuwse stam die als betekenis heeft licht (1 Joh. 1:5; Joh. 1:9). De christen is bestemd om deel te nemen aan de goddelijke natuur en zo het licht van Christus te manifesteren.

9. Onyx (autoriteit)
Het Hebreeuwse woord voor deze specerij komt van de stam die als betekenis heeft “brullen” of “leeuw” . Aan de verrezen Heer Jezus is alle macht gegeven in hemel en aarde als de leeuw van Juda (Mat. 28:18; Openb. 5:5). De geur van de Onyx is het heilige reukwerk dat opstijgt door de middelste hemel herinnert satan er dagelijks aan dat hij een verslagen vijand is. De christen heeft deel in de autoriteit van de Heer om in Zijn naam “te treden … tegen de gehele legermacht van de vijand “(Luc. 10:19).

10. Saffraan (geloof)
Deze kostbare specerij is letterlijk zijn gewicht in goud waard. Het symboliseert het kostbare maar overwinnende geloof van Christus in Zijn Vader (Hebr. 2:13).
De Zoon deelt van dit geloof aan Zijn discipelen, en voor hen is het kostbaarder dan goud, wanneer ze door het vuur beproefd worden (Rom. 3:26; 1 Petr, 1:7).

11. Stacte (waarheid in barmhartigheid)
Dit woord komt van een Hebreeuwse stam waarvan de betekenis luidt “in druppels neervallen” of woorden van God “profeteren”. Deze specerij is een ingrediënt van het Heilig reukwerk dat tot de Vader profeteert over Christus (Ex. 30:34-35) De geur van het reukwerk kon al van kilometers afstand geroken worden door de Kanaänieten en vervulde de harten van de vijanden van God met schrik. Het vormt een beeld van de waarheid van de verlossing in de Heer Jezus, die de Vader in Zijn barmhartigheid en goedgunstigheid heeft geschonken aan de mensheid (Spr. 16:6).

12. Wierook (zuiverheid)
Het Hebreeuwse woord voor wierook komt ook van de stam die als betekenis heeft “zuiver” of “wit” . Dit heeft te maken met het feit dat het hars van deze boom witte druppels vormt. Wierook is een ingrediënt van het heilige reukwerk dat gebruikt werd in de tabernakel-tent in de woestijn (Ex. 30: 34-35).
Het representeert de zuiverheid van de voorbede van de verrezen Christus voor Zijn Vader en de heilige gebeden van Zijn Volk (Rom. 8: 34; Openb. 8:4).

2 gedachten over “Specerijen”

  1. shalom Wim, ik heb het even opgezocht omdat ik zelf dit boek in de boekenkast heb, het is uit 1993, maar dit is niet de bron waar dit geheel vandaan komt, maar sommige stukken komen wel overeen uit het boek, dat klopt.
   blz. 102 onderaan begint het met een aanhef van “Fijne specerijen”, dan heb je op pagina 103 en 104 de vier punten :
   punt 1 Mirre,
   punt 2 Kaneel
   punt 3 Kalmoes
   punt 4 Kassie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *