Teken op de rechterhand en voorhoofd

Deuteronomium 6: 4 “Hoor, Israël: de Here is onze God; de Here is één! 5 Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw kracht. 6 Wat ik u heden gebied, zal in uw hart zijn, 7 gij zult het uw kinderen inprenten en daarover spreken, wanneer gij in uw huis zit, wanneer gij onderweg zijt, wanneer gij nederligt en wanneer gij opstaat. 8 Gij zult het ook tot een teken op uw hand binden en het zal u een voorhoofdsband tussen uw ogen zijn, 9 en gij zult ze schrijven op de deurposten van uw huis en aan uw poorten.

Deuteronomium 11: 13 “Indien gij nu aandachtig luistert naar de geboden, die ik u heden opleg, zodat gij de Here, uw God, liefhebt en Hem dient met uw ganse hart en uw ganse ziel,  …..  18 Maar gij zult deze mijn woorden in uw hart en in uw ziel leggen; gij zult ze tot een teken op uw hand binden en zij zullen een voorhoofdsband tussen uw ogen zijn. 19 Gij zult ze uw kinderen leren en daarover spreken, wanneer gij in uw huis zit en wanneer gij onderweg zijt, wanneer gij nederligt en wanneer gij opstaat; 20 gij zult ze schrijven op de deurposten van uw huis en aan uw poorten, 21 opdat gij en uw kinderen in het land, waarvan de Here uw vaderen gezworen heeft, dat Hij het hun zou geven, zó lang leeft, als de hemel boven de aarde staat.”

Exodus 13:8 (Mozes beschrijft hier de betekenis van Pesach en zegt tegen zijn volk)  “En op die dag zult gij uw zoon uitleggen: Dit is ter wille van wat de Here mij heeft gedaan bij mijn uittocht uit Egypte. 9 Het zal u zijn als een teken op uw hand en als een herinnering tussen uw ogen, opdat de wet des Heren in uw mond zij; want met een sterke hand heeft de Here u uit Egypte geleid. 10 Gij zult deze inzetting onderhouden op haar vaste tijd, van jaar tot jaar.”

Later vertelt Mozes het volk om hun eerstgeborene aan God te wijden, en de grondgedachte voor deze praktijk is een herinnering aan Israëls redding. Het merkteken van de Heer betekent redding van dood en vernietiging.

15 Want toen Farao bezwaar maakte ons te laten gaan, doodde de Here alle eerstgeborenen in het land Egypte, zowel de eerstgeborenen der mensen als die van het vee. Daarom ben ik gewoon alle mannelijke dieren, die het eerst uit de moederschoot voortkomen, de Here te offeren, terwijl ik alle eerstgeborenen mijner zonen los. 16 Het zal tot een teken op uw hand en tot een kenteken tussen uw ogen zijn, want met een sterke hand heeft de Here ons uit Egypte geleid.

Net zoals in Ezechiël dagen degenen die God redt het goddelijke merkteken ontvingen om hen te beschermen tegen het goddelijke oordeel over Jeruzalem, toen de Heerlijkheid van God de stad verliet.

Het tegenovergestelde van het teken van de HERE is het teken van het beest wat de beschrijving van Gods geboden in de Thora weerspiegelt. Alle OT-verwijzingen zijn omgeven door verwijzing naar de wet en aanbidding van de Ware God.

Openbaringen 13 :11  “En ik zag een ander beest opkomen uit de aarde en het had twee horens als die van het Lam, en het sprak als de draak. 15 En hem werd gegeven om aan het beeld van het beest een geest te schenken, zodat het beeld van het beest ook zou spreken, en maken dat allen, die het beeld van het beest niet aanbaden, gedood werden. 16 En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, 17 [en] dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft.

Openbaringen 14 : 9 En een andere engel, een derde, volgde hen, zeggende met luider stem: Indien iemand het beest en zijn beeld aanbidt en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt, 10 die zal ook drinken van de wijn van Gods gramschap, die ongemengd is toebereid in de beker van zijn toorn; en hij zal gepijnigd worden met vuur en zwavel ten aanschouwen van de heilige engelen en van het Lam. 11 En de rook van hun pijniging stijgt op in alle eeuwigheden, en zij hebben geen rust, dag en nacht, die het beest en zijn beeld aanbidden, en al wie het merkteken van zijn naam ontvangt.

Vanuit het Joods perspectief is het meteen duidelijk dat het “merkteken van het beest”, de plaats inneemt van de goddelijke geboden, het merkteken van het beest aanvaarden is de wil van God te verwerpen. De verwijzing van het teken is de herinnering om de wet om die met heel je hart te houden. Als Openbaringen doelt op de verwijzing van het OT dan is het merkteken van het beest, wat staat voor eigendom zijn van het beest, dan wijst dat op valse aanbidding en een herinnering om een of andere valse wet te houden. We hebben de vrije keuze, of het merkteken of zegel van God, of het merkteken van het beest. Trouwens in tegenstelling tot het merkteken van het beest  in Openbaringen 14 vers 2, staat de naam van het Lam en de Vader op het voorhoofd van de heiligen en niet op de handen.

In Openbaring 7:2 lezen we over een engel die neerdaalt uit de hemel met het zegel van de levende God en in 7:3 lezen we over de verzegeling van de dienaren van de levenden op hun voorhoofd.

Het merkteken van het beest heeft te maken met aanbidding. God volgen, vergelijken de Schriften met “het koninkrijk der hemelen binnengaan” en “zijn zegel ontvangen”. God niet volgen wordt vergeleken met “het beest aanbidden” en “het merkteken ontvangen”. Twee koninkrijken. Twee merken. Eén keuze.

Met andere woorden, degenen die het beestsysteem dienen en leven volgens de wetten van Mysterie Babylon hebben het merkteken van het beest ontvangen, net zoals degenen die leven in overeenstemming met de wetten van God het merkteken van God hebben ontvangen. Dit is een teken dat hun gedachten en de werken van hun handen gebonden waren aan het Woord van God en gehoorzaam waren aan het Woord.

Als we nu het boek Openbaringen lezen en ons bewust zijn van de context van het OT kunnen we de Bijbel beter leren begrijpen dat wordt bedoeld in Openbaringen. De vijand van God en Zijn volk, “het beest”,  wil natuurlijk het merkteken van God dat op de hand en hoofd van de aanbidder komt willen vervangen door zijn eigen merkteken.

Gedurende een periode zullen volgelingen van Christus dus worden uitgesloten van deelname aan de lokale economie, tenzij zij ermee instemmen het merkteken van het beest op hun hoofd te plaatsen of op hun hand. De Bijbel zegt dat het beest iedereen zal doden die het merkteken niet heeft.  Dienovereenkomstig zegt de Bijbel dat God degenen zal vernietigen die dat wel doen ! Zijn toorn zal over hem komen en ze zullen deze beker tot de laatste druppel leeg drinken.

Persoonlijk geloof ik niet direct naar aanleiding van de bovenstaande teksten dat het vaccin of een chip het merkteken van het beest is, maar een opmaat wat ergens naar toe leidt wat het ware teken is en wat een gevolg  is van wetteloosheid, rebellie, afgoderij en ongehoorzaamheid, het heeft  te maken met het aanbidden van een valse god,  zij die geen liefde tot God hebben, maar ze kunnen ons wel schaden of doden of in slavernij brengen.  Vaccinatiebewijzen zullen de toegang tot het Koninkrijk der hemelen niet blokkeren, laten we ons meer zorgen maken als onze naam wel in het boek des levens van het Lam staat, dat is ons toegang naar Gods Koninkrijk. Het teken van het beest kan op een andere manier ook een vervalsing zijn van Gods wet, de Thora. Als gelovige zullen we ons natuurlijk niet een chip onder ons huid of op de hand of voorhoofd laten plaatsen dat zal ons in slavernij brengen en tot de dood leiden.

Is het “merkteken van het beest” of het “merkteken van God” een letterlijk merkteken op iemands voorhoofd of hand ? of is het een geestelijk kenmerk, zoals Ezechiël 9:4 ons vertelt. Als we de twee merken vergelijken, zien we dat het een hartprobleem is. Ofwel de wet van God is op het hart geschreven, wat invloed heeft op onze geest (voorhoofd) en onze arbeid (hand), of het merkteken van het beest, wat wetteloosheid is, is al op ons geschreven, of we ons er nu van bewust zijn of niet.

Ik denk dat het teken van de HERE te maken heeft met de nieuwe schepping, om het kruis te omarmen en God lief hebben boven alles, in Hem te geloven en Hem te gehoorzamen en Zijn geboden te houden en te onderhouden en te herinneren, Zijn wetten die in ons hart staan geschreven, alleen Hem te aanbidden en niet liefde tot het kwaad te hebben en een valse God te aanbidden en wetteloos te zijn en rebelleren tegen God en Zijn Woord en Hem ongehoorzaam te zijn dat het teken van het beest geeft.

In Openbaring 13 gaat het ook om de liefde voor geld, de levensader van het moderne Babylon. Het “merkteken” ervan was geld, zonder welke niemand kon kopen of verkopen. Zij die geld aanbidden zijn degenen met het merkteken van het beest, want de liefde voor geld is de wortel van alle kwaad. 1 Timotheüs 6 vers 10 zegt : Want de wortel van alle kwaad is de geldzucht. Geld is niet verkeerd, maar wel de liefde voor geld zorgt er voor dat mensen afdwalen en andere goden op aarde gaan aanbidden. Als alles wat men doet voor geld is, is dat een “merkteken van het beest” op iemands hand. Wanneer iemand voortdurend plannen maakt om meer geld te verdienen, is dat een “merkteken van het beest” op zijn voorhoofd.  We weten dat de bankiers geleid worden door de Rothschilds, die gemotiveerd worden door hebzucht, de liefde tot geld en het najagen van rijkdom. Rothschild die afstamt van Juda (hun wetteloosheid onthult hun ware identiteit) komt uit Hamburg en de munteenheid van Duitsland voor de Euro was de MARK (teken), dat is dus wel verwonderlijk.

In 2 Kronieken wordt het getal 666 met hoeveelheid van goud van Salomo die hij in één jaar ontving geassocieerd, het goud dat ook als geld wordt gebruikt. Daarom zijn de vrijmetselaars met hun duistere werken die verbonden zijn in het beestsysteem zo in beslag genomen door Salomo en zijn tempel.

Laten we overwinnaars zijn zoals in Openbaringen 14 vers 1, dat Zijn Naam en de Naam van de Vader op ons voorhoofd geschreven mag zijn.

En Openbaringen 3 vers 12 zegt  “Wie overwint, hem zal Ik maken tot een zuil in de tempel mijns Gods en hij zal niet meer daaruit gaan; en Ik zal op hem schrijven de naam mijns Gods en de naam van de stad mijns Gods, het nieuwe Jeruzalem, dat uit de hemel nederdaalt van mijn God, en mijn nieuwe naam. 13Wie een oor heeft, die hore, wat de Geest tot de gemeenten zegt.

JP

9 gedachten over “Teken op de rechterhand en voorhoofd”

 1. Geliefde mede strijders in het geloof van Jezus/Yeshua

  Mooie uitgewerkte onderbouwing . Amen. De digitale munt wordt naar verwachting in 2025 ingevoerd en banken sturen aan op koppeling van ons lichaam aan hun systeem. Er is dan geen geld meer ! Geen ruilmiddel meer dus. Wie meedoet kan deelnemen aan het moderne systeem. Dit systeem is gebaseerd op gelijkheid, fraternité, alle mensen worden broeders. Ga je hiermee akkoord of niet? Akkoord met abortus en gender-neutraliteit enz Door akkoord te vinken wordt je in hun cloud (wolk) opgenomen.

  Het beest maakt (veroorzaakt) een noodzaak voor iedereen om de code te accepteren. Voor mij is het duidelijk dat dit door de WHO
  gebeurt. Zie slang in hun logo.. God heeft de weerhouder weggenomen en de misleider is vrij spel gegeven ; een ernstige dwaling maakt dat iedereen de leugen gelooft.

  Let op ! De moderne vaccinatiemethode is al lange tijd in ontwikkeling . Een pleister die een onderhuids kenmerk achterlaat. Dit kenmerk kan simpel gekoppeld worden aan het Microsoft systeem .

  Mensen keer je af en trap niet in de leugen. Ik kan niet genoeg waarschuwen voor de vaccinatie. En , wat bewerkt de meegespoten nanotechnologie?

  Tot zover

  Verbonden in Hem die in de hemel zetelt en lacht om het valse spel der mensen. . Maranatha
  Anco Pruiksma

  1. Hallo Anco

   Fijn dat je deze waarschuwingen eruit laat gaan. Het jaar 2025 is naar mijn mening een kanteljaar, men (het kwaad) wil dan namelijk veel meer gerealiseerd hebben, ik ga ze hier niet opsommen maar het zijn er genoeg. Het kwaad heeft haast erg veel haast.
   Op de MRNA zitten patenten, m.a.w. als iemand dit in zijn lichaam krijgt is de geprikte persoon wettelijk gezien (man=made laws, die Jezus de Christus verworpen heeft) eigenaar van degene die gepatenteerd heeft, lijkt mij dat de geprikte onbewust meegewerkt heeft met het kwaad. Naar mijn mening staat de mens elke keer, beetje bij beetje, zijn soevereiniteit af aan het kwaad en het zijn helaas nogal veel broeders en zusters die niet wakker zijn (ziende blind en horende doof).
   De WHO wil het e.e.a. geimplementeerd hebben in 2024, indien aangenomen komt alle macht bij deze valse organisatie te liggen, een onderdeel van de VN, die ook allerlei dingen roept die geheel tegen God de Vader en Zijn wetten ingaan.
   Op dit moment zitten we in de tijd van Ezau, de intrigant die zich uitgeeft als zijn broer Jacob ook wel bekend als Israel (en dan heb ik het niet over de staat Israel, die de goddeloze Talmoed als hun heilige schrift en wetgevend heeft) en het eerste geboorterecht zich toegeeigend heeft, dat gegeven was aan het huis Israel en niet aan het huis Juda. Hier werd en wordt misbruik van gemaakt, zij zeggen dat zij Joden zijn, maar het niet zijn, zij liegen want zij zijn van de synagoge van satan, zoals Jelly de Rothschild’s al aanhaalt.

   Er gebeurt veel, maar blijf je houden aan het grootste gebod wat Jezus ons gegeven heeft LIEFDE,
   Mieke

  2. In de vaccinatie zit Luciferase, een oplichtende stof en dus ook de naam van lucifer, verder geaborteerde foetuscellen, chimera cellen en een mrna messenger met crispd een dna splitser. Jezus heeft altijd gezegd dat ons lichaam onze tempel is en dat deze rein moet blijven om in het Koninkrijk van God voor eeuwig plaats te kunnen nemen. Door de vaccinatie is onze tempel onrein geworden en zit Lucifer in elke goddelijke menselijke tempel en heeft hij de naam van YHWH overschreven met lucifer.

   Volg de filmpjes op de website en youtube.com van revelationsofjesuschristministries

 2. Dank je voor dit geheel. Geert van den Bossche heeft overigens dit eindtijd verschijnsel volledig medisch uitgelegd. De depopulatie van het World Economic Forum. Dus als gelovigen dit al lezen, weten zij dat dit alleen al medisch levensgevaarlijk is.

 3. Goeden en gezegende dag.

  Ik ben zo blij dat ik dit tegen kom.
  Dank aan Jezus en aan u.

  Ik kwam er achter via een bericht wat Engels Angéla op FB deelde.

  Dit was al een keer voor een deel uitgelegd aan mij.
  Ik weet niet meer of er toen Bijbelteksten bij waren gehaald.

  Ik wist van wat ik leerde nog een deel.
  Nu zie ik die bijbel teksten en kan ik anderen het beter uitleggen.
  Dat bedoel ik dan vooral uit het oude testament met dat op voor hoofd en hand.
  Openbaring 13 kende ik al met het merk teken.

  Tja, de boze doet God na maar net op een iets andere manier.

  Shalom van de webmeester Marko Zwier.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *