Tot wie behoort U

Het gebeurde nu, terwijl Jozua bij Jericho was, dat hij zijn ogen opsloeg – zie, daar stond een man tegenover hem met een uitgetrokken zwaard in de hand.

Jozua trad op hem toe en vroeg hem: Behoort gij tot ons of tot onze tegenstanders?

Doch hij antwoordde: NEEN, MAAR IK BEN DE VORST VAN HET HEER DES HEREN. NU BEN IK GEKOMEN.

Toen wierp Jozua zich op zijn aangezicht ter aarde, boog zich neer en zeide tot hem: Wat heeft mijn heer tot zijn knecht te zeggen? En de vorst van het heer des HEREN zeide tot Jozua: Doe uw schoenen van uw voeten, want de plaats waarop gij staat, is heilig. En Jozua deed dit. (Jozua 5:13-15)

Jozua was belast met de taak om Israël ten oorlog te leiden om het beloofde land in te nemen, het land Kanaän waarin zich zeven sterke volkeren bevonden, zou het geen wonder zijn als Jozua de grond onder zijn voeten voelde wegzakken. Maar hier bij Jericho werd hem een hemelse verschijning gegeven. Een man met een getrokken zwaard stond voor hem.


Jozua vroeg : BEHOORT GIJ TOT ONS OF TOT ONZE TEGENSTANDERS ?
En het antwoord was absoluut NEEN.


Het geval was dat Hij noch voor de ene, noch voor de andere kant was. Hij is niet gekomen om Israël te helpen om hulp aan te bieden, maar ook de vijand niet, Hij was gekomen om te leiden.
Hij laat zich niet indelen bij welk leger dan ook, Hij zal zijn eigen weg gaan en Jozua en ook wij hebben ons daarna te schikken. Wij willen dat alles om ons draait en onze belangen dient, maar God wil dat niet, alleen dat wij Hem vertrouwen.
Stil zijn en horen naar Hem alleen heeft alles te maken met geestelijke strijd en overwinnen. Leeg worden van jezelf en gevuld worden met Hem, met Zijn Geest.
God geeft geen voorkeur aan onze voor- of aan onze tegenstanders. Hij is het die leidt, en die met een rechtvaardig oordeel handelt naar ieders hart en werken en dat met individuele personen, met groepen en zelfs Israël en de Gaza en natiën zoals Rusland en Oekraïne. Er wonen tegenwoordig meer dan 1 miljoen immigranten uit de voormalige Sovjet-Unie in Israël (Ashkenazische Joden), de overgrote meerderheid van hen uit Rusland en Oekraïne. Ook zij hopen op bemiddeling vanuit Israël, maar hopen zij ook op hulp van de God van Israël, DE VORST VAN HET HEER DES HEREN.  Maar God maakt geen onderscheid tussen partijen, dat doen wij mensen met “wij” en “jullie”.
God is onpartijdig en ziet erop toe dat allen eerlijk en rechtvaardig behandeld wordt, naar wat een ieder verdient en toekomt. Hij staat niet midden in het conflict om dan hier en dan daar wat hulp te bieden.
Voor ons is de belangrijkste vraag niet die van het verkrijgen van hulp, maar van het aanvaarden van leiding. Wij kennen God niet als wij denken dat Hij een ondergeschikte rol kan spelen in de strijd. Hij moet leiden. God betoond dus geen partijdigheid tegenover omliggende volkeren, want God is ook een God van al de natiën.

Er komt steeds meer een scheidslijn wat zich meer en meer duidelijker zal aftekenen, het is dan VOOR Gods leiding, door Zijn Geest en op Zijn instructies ingaan, of het is TEGEN Gods leiding in en weerspannig en ongehoorzaam zijn en handelen naar het vlees.
Alleen dan zullen we verstaan wat het betekent als Hij Zijn zwaard trekt voor ons.

Met het van Jozua  “behoort gij tot ons of tot onze tegenstanders” zal zich ook steeds meer in onze tijd aftekenen, maar in de volheid van de tijd, zal de storm, het oordeel komen als een vloedgolf over ons heen.
Hij zal een ieder vergelden naar zijn werken. Toorn, verdrukking en benauwdheid over de ziel van ieder mens die het kwade doet, maar heerlijkheid en eer en vrede voor een ieder die het goede doet.

Maar zolang er nog tijd is ….. gaat jou of mijn tegenstander God aan, God is niet partijdig, en dan draait het niet om ons en ons recht maar om Gods hulp en leiding en instructies aan beide zijden. Want ze mochten zich eens bekeren ..
Gods wijze van oordelen is soms verborgen, maar nooit onrechtvaardig.
Omdat God de enige is die alles weet, ook de diepste gedachten, motieven, achtergronden en omstandigheden van de mensen is Hij de enige die een rechtvaardig oordeel kan geven van al onze daden en zal Hij Zijn zwaard trekken voor een ieder om in recht de overwinning te geven.
Hieruit blijkt dus dat het niet om ons en niet om onze vijanden gaat, maar om God als Vorst en Aanvoerder die ons leidt.
Als Hij ons dan zo leidt mogen we rusten in Hem en kunnen we alles loslaten en aan de Heer overgeven, ondanks de strijd en het woelen van onze tegenstanders en hoeven we ons zelf niet te verdedigen want de strijd is van de Heer.


De HEERE zal voor u strijden, en gij zult stil zijn. …

One thought to “Tot wie behoort U”

  1. AMEN!
    YHWH kent IEDER zijn/ haar hart. Door de menselijke partijdigheid zal er nog meer onrust, haat en verdeeldheid gezaaid worden! Hoe het zal gaan en het zal verlopen, weet De Vader. De gehele wereld zal ‘getroffen’ worden door ‘Een eindstrijd.’ Mensen kunnen de duistere machten en de strijd in Het de onzichtbare wereld niet verhinderen.
    Wat men wél kan doen, is zich bekeren, berouw tonen en en zich opstellen zoals Jozua dit deed. Geen partij kiezen in wereldse oorlogen maar de Partij kiezen voor De Schepper van Hemel & Aarde. Door vlaggen te tonen van welk land ook….ben je bezig m.i. met aardse partijdigheid die alleen verliezers zal opleveren! “Wees waakzaam en …bid ook voor diegenen die u zullen vervolgen. Yahshua voegde er zelfs aan toe “Om voor je vijanden te bidden.” De praktijk zal moeilijker zijn dan het lezen uit Zijn Woord. Laten wij net als Abba…onpartijdig blijven door Zijn Woord óók in moeiijke tijden te respecteren en uit te leven!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *