Tsunami, nieuwe vloedgolf

Er is een heftige schudden over de aarde wat lijkt op het beeld wat ik kreeg in 2012 dat steeds weer terug kwam en wat met een soort van tsunami te maken heeft, een nieuwe vloedgolf die van God komt, na de grote beving (schudden) die nu over de aarde gaat en wat een doorbraak en een nieuwe golf zal veroorzaken over het land.

“Nog eenmaal zal Ik niet slechts de aarde, maar ook de hemel doen beven. Dit: nog eenmaal, doelt op een verandering der wankele dingen als van iets, dat slechts geschapen is, opdat blijve, wat niet wankel is” Hagaï 2:7, 23, Hebr. 12 vers 26

Als ik het beeld zie, dan zie ik, vóór de vloedgolf over het land komt het water eerst vooraf terug trekken de zee in waardoor er een hele lage waterstand komt, een bepaalde droogte, dit proces in het beeld gaat heel langzaam en neemt heel veel tijd in beslag, ik zie het heel langzaam achteruit schuiven en alles zal boven komen te drijven en niets zal meer verborgen blijven en alles zal aan het licht komen, en ik zie het water heel langzaam terug trekken, je ervaart nu een hele stilte, als een stilte voor de storm, de stilte voor de komende vloedgolf.

We zijn na dat beeld nu 9 jaar verder en we zien dat er door de jaren heen veel is gebeurd en aan het licht is gekomen en openbaar is geworden. Alles wat verborgen is komt aan het licht en wordt publiekelijk en openlijk zichtbaar en aan de kaak gesteld en is open in de hemelse gewesten. We zien dat dit proces van schudden en open leggen nog steeds doorgaat en er nog meer aan de oppervlakte zal komen tot de volheid hiervan is bereikt en de komende vloedgolf er zal zijn. Alles wat niet van Hem is zal door het vuur gaan, inclusief de dode lauwe kerk en het afvallige seculiere staat van Israël. De Joodse regering heeft de leiding over de nieuwe holocaust en doet het hun eigen mensen aan. Het vaccin is geen vaccin maar zal gebuikt worden als een wapen dat het DNA zal veranderen. Het is de grootste misdaad tegen de mensheid sinds de inval in Genesis 6 om het DNA corrupt te maken.Het kan wel of niet HET MERK zijn, maar het is een stap op de weg .. en een die niet ongedaan kan worden gemaakt omdat je lichaam het vermogen verliest om zichzelf te beschermen tegen gemuteerde stammen van dit virus.Satan zal zowel proberen het menselijk ras te vernietigen en te verbasteren van wat er over is, dat wil zeggen, onze genetica, om ons erfelijke overdracht door elkaar halen en zijn demonische zaad vermengen in ons DNA, ijzer gemengd met klei zegt Daniël 2:43. Dat is waar het Beest koninkrijk en de Antichrist over gaat.

Het ware aard en karakter in alle dingen wordt steeds meer zichtbaar, alle duisternis wordt ontmaskert, corruptie en samenzweringen komen aan het licht, seksuele schandalen, pedofiele, en allerlei ondergrondse (satanische) praktijken worden zichtbaar. Zelfs Politicus en hooggeplaatsten met verborgen agenda’s en duistere praktijken worden zichtbaar en laten hun ware gezicht zien, en we zijn er nog steeds niet.

Deze tsunami is van Godswege een oordeel over volkeren en naties. Het is een oordeel wat we zelf over ons uit hebben geroepen na het verlaten en verwerpen van Gods Woord en erfenis en andere goden hebben binnengehaald. Wanneer een land of volk God verlaat ontstaat er altijd een leegte, een soort van vacuüm, en deze zal nooit leeg blijven en zich altijd laten opvullen met duisternis of kwade praktijken, maar daarin is het nog steeds Gods genade en liefde in Zijn oordeel, waarin God Zijn Vaderhart nog steeds naar ons uitgaat en ons hierdoor terug wil brengen en een keer wil brengen in ons lot, want als we zo door gaan denderen we op weg naar de hel, en de Heer roept tot ons “redt ze als door het vuur heen”, dat de verloren zonen en dochters weer terug zullen keren, en dat ze tot hun zelf zullen komen, en terug zullen keren naar de Vader die op de uitkijk staat om ze te omarmen en ze thuis te halen in deze moeilijk tijd.

De Heer gaat de zijnen beschermen, Psalm 91 gaat vervult worden, en het herinnert ons aan zijn bovennatuurlijke bescherming, het is een echte strijdpsalm.

Godsvertrouwen in gevaren

1 Wie in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, vernacht in de schaduw des Almachtigen.

2 Ik zeg tot de Here: Mijn toevlucht en mijn vesting, mijn God, op wie ik vertrouw.

3 Want Hij is het, die u redt van de strik des vogelvangers, van de verderfelijke pest.

4 Met zijn vlerken beschermt Hij u, en onder zijn vleugelen vindt gij een toevlucht; zijn trouw is schild en pantser.

5 Gij hebt niet te vrezen voor de verschrikking van de nacht, voor de pijl, die des daags vliegt;

6 voor de pest, die in het duister rondwaart, voor het verderf, dat op de middag vernielt.

7 Al vallen er duizend aan uw zijde, en tienduizend aan uw rechterhand, tot u zal het niet genaken;

8 slechts zult gij het met uw ogen aanschouwen, en de vergelding aan de goddelozen zien.

9 Want Gij, o Here, zijt mijn toevlucht. De Allerhoogste hebt gij tot uw schutse gesteld;

10 geen onheil zal u treffen, en geen plaag zal uw tent naderen;

11 want Hij zal aangaande u zijn engelen gebieden, dat zij u behoeden op al uw wegen;

12 op de handen zullen zij u dragen, opdat gij uw voet niet aan een steen stoot.

13 Op leeuw en adder zult gij treden, jonge leeuw en slang zult gij vertrappen.

14 Omdat hij Mij zeer bemint, zal Ik hem bevrijden; Ik zal hem beschutten, omdat hij mijn naam kent.

15 Roept hij Mij aan, Ik zal hem antwoorden; Ik zal in de benauwdheid bij hem zijn, Ik zal hem uitredden en tot ere brengen.

16 Met lengte van dagen zal Ik hem verzadigen, en Ik zal hem mijn heil doen zien.

JP🌿

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *