Waarom God aanvallen toestaat

Door weerspannigheid en onwilligheid van de Gemeente om de waarheid onder ogen te zien, wordt de actieve strijd tegen de vijand verhinderd om volwassen en om overwinnaar te worden. Geestelijke oplettendheid is van ons kant de prijs die we voor veiligheid moeten betalen. Gebed en het Bloed van het Lam is een krachtig wapen tot overwinning.
Vele gelovigen zijn tevreden en geestelijk passief geworden maar weten niet in welke toestand ze verkeren.
Het goede dat zij hebben, maakt hen blind voor het betere en voor de grote nood van de Kerk het Lichaam van Christus.
Om hen daarom uit hun zelfvoldaanheid te rukken, heeft God satan toegestaan Zijn volk te ziften.
Lucas 22 vs. 31 zegt dat satan verlangd heeft ulieden te ziften als de tarwe, maar Ik zegt Jezus heb voor u gebeden, dat uw geloof niet zou bezwijken.
Satan kan echter geen streep verder gaan dan God hem toestaat.
Alleen door dingen die we ondervinden wat mensen op een bepaalde manier meemaken zullen de gelovigen de waarheid over henzelf en anderen leren kennen en onderscheiden, daarom laat God satans aanvallen toe en schermutselingen onder de gelovigen..
De gemeente van Christus moet volwassen worden en klaargemaakt worden voor de verschijning en de komst van Jezus.
En wanneer de druk in ons leven toeneemt en waar we in de storm van ons leven zijn beland, of in de donkere wolken en diepe duisternis wandelen en wij door de vuurgloed der beproeving heen gaan leren we in de strijd te onderscheiden hoe we kunnen overwinnen om zo de machten van satan uit de hemelse gewesten te verdrijven.
Zo zal er een weg gebaand worden voor de gemeente om als overwinnaar uit te komen en opgenomen te worden tot haar plaats bij de Heer in Heerlijkheid.
Alleen door ervaring kan er afgedaan worden met verkeerde opvattingen en gedachten en veel van Gods kinderen worden misleid door de gedachte dat zij door God worden beschermd.
Toch zijn ze vaak niet beschermd, omdat ze niet weten hoe ze beschermd kunnen worden. Of misschien wel maar daar geen gehoor aan willen geven.
Jezus waarschuwde; ” Ziet toe dat niemand u verleide.
Maar er zijn ook sommigen christenen die ten val komen, waarom laat God dat toe … omdat Hij hen wil louteren, reinigen en zuiveren tot de eindtijd. (Daniel 11:33-35)
Het hart, wie we werkelijk zijn, dat doet de Heer er toe, hoe we ten diepste zijn, hoe onze ware aard en karakter is en dat zal Hij altijd naar boven brengen.
Het blijkt uit bovenstaande vaak om een tijdelijke misleiding te gaan omdat zij door het vuur van de beproeving gelouterd zullen worden.
We zien dat er een strijd in de hemelse gewesten is, God zal toestaan satan in de eindtijd een bepaalde tijd over Gods kinderen te laten heersen, en hen ten val laten komen en hen onder zijn controle te laten brengen maar zal van korte duur zijn.
En zo kan de Heer misstanden toelaten in ons midden om elkaar te toetsen en onaangename voorvallen kunnen zich dan voordoen, maar de Heer gebruikt ze om ons volwassen te laten worden om ons te vormen zodat Christus steeds meer zichtbaar in ons wordt en dat we niet altijd uit pijn of boosheid reageren maar ons laten leiden door de Heilige Geest en handelen vanuit Gods Geest en niet uit ons verwondheid en emoties. Voorvallen zijn opzicht niet erg maar krachtig voor de Heer om ons te vormen en deze toetsen onze hart wat er in ons is en laten ons geestelijk zien waar we staan en waar me nog moeten groeien en waarin we nog moeten veranderen. Het werkt louterend en reinigend. We worden hierdoor aan elkaar geschaafd en gevormd en leren we nederig te zijn. We mogen niet voor deze dingen weg lopen maar deze onder ogen zien en weten vanuit Gods Geest hoe we hierin moeten handelen.
In deze processen van voorvallen en aanvallen leren we te sterven aan ons zelf en moeten we sterven aan ons eigen gevoel en leren we dienstbaarheid, en een gezindheid van opoffering waarin we onszelf op het altaar leggen en waarin Christus volkomen door ons heen kan werken.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *