Wat is de ORDE van Melchizedek

Wat is de ORDE van Melchizedek, want een orde is een volgorde van iets, is een vereniging van een groep van mensen verbonden in eenzelfde bepaalde categorie.

Elke orde heeft een stichter of een voorvader zodat een groep mensen die tot deze orde behoren hem in de voetsporen volgen, zo ook in de orde van Melchizedek mensen die geroepen zijn om als doel een koning en priester te zijn om daarin te wandelen en te volgen. Het zijn twee roepingen, je bent tegelijk koning en priester in één persoon, dat is wat de zalving is, een Koninklijk Priesterschap. En Jeshua de Messias is niet gewoon een Priester maar Hij is de Grote Hogepriester van deze orde van Melchizedek die eeuwig is. Hij is een Koninklijke Priester (Zach. 6:13) een Priesterkoning, maar ook Koning die op de troon van JHWH zit en regeert. Het is een Koninklijke zalving die op de orde van Melchizedek rust.

Ieder die bij deze orde behoord moet geroepen zijn door JHWH zelf, niemand treedt zelf toe dan dat hij of zij geroepen is tot deze orde, je behoort tot de orde als je voorbeschikt en uitverkoren en geroepen bent, het Melchizedek priesterschap is een Koninklijk priesterschap en van een hemelse orde en die onvergankelijk is. Het is een uitverkoren geslacht. JHWH is het die je nodigt en niemand matigt zichzelf die waardigheid aan, doch men wordt ertoe geroepen door God. In Numeri 16 staat een goede waarschuwing als wij denken dat wijzelf waardig zijn om onszelf deze roeping aan te meten. Wij kiezen niet zelf onze roeping.

We zien in Ex. 19: 5-6 dat God een volk voorbestemt heeft om een Koninkrijk van Priesters te zijn, 6 En gij zult Mij een koninkrijk van priesters zijn en een heilig volk. Het aanbod van JHWH aan Israël is dat als de mensen het verbond zouden houden en aandachtig naar Hem luisteren, zij van Hem zouden zijn een Koninkrijk van (Melchizedek) priesters, maar zij hebben gefaald door het gouden kalf waardoor er een Aäronisch/ Levitische priesterschap kwam, als tussenvoegsel om hen te brengen vanuit de schaduw naar de werkelijkheid, Yeshua, de Messias, de ware Melchizedek. Het Levitische priesterschap kon niet het volmaakte brengen en is vergankelijk en sterfelijk, dat kon alleen door het volmaakte offer en het onschuldig Bloed van Jeshua, Hij is de onvergankelijke Priester die eeuwige verlossing bewerkstelligd heeft. Het Levitische priesterschap dat uiterlijk is, is tot Christus, en wordt overgeheveld naar de Koninklijke orde, die van Melchizedek, die hemels is. Wij zijn een geestelijk huis om een heilig priesterschap te zijn om geestelijke offers te brengen die God welgevallig zijn door Jeshua de Messias. De Thora, Gods wetten zijn in ons harten geschreven, verinnerlijkt, we hebben een nieuwe natuur gekregen, die leidt en veranderd tot vernieuwing en vervolmaking. Door het offer van Jeshua en de komst van Gods Geest in ons hart kunnen we veranderen dat wat dierenoffers nooit konden doen en die nooit Gods Geest beschikbaar konden maken.

Melchizedek bestond al voor Jeshua er was maar toen Jeshua kwam bevestigde hij de orde van Melchizedek en Hij is zoveel verhevener Middelaar geworden van een beter verbond wat berust op betere beloften.Je bestemming en doel van het Koninklijk Priesterschap is om apart gezet te worden als een koninkrijk van priesters om God te aanbidden en te dienen. Voor de grondlegging van deze wereld heeft de HERE ons geroepen om een Koninkrijk van Priesters te zijn. Net zoals Hij gesproken heeft tot Jeremia, Hoofdstuk 1 “Eer Ik u vormde in de moederschoot, heb Ik u gekend, en eer gij voortkwaamt uit de baarmoeder, heb Ik u geheiligd; tot een profeet voor de volkeren heb Ik u gesteld. Voor God bestonden we al in het hemelse rijk zoals we zijn.

Ook heeft Christus Zichzelf niet de eer toegekend hogepriester te worden, maar Hij, die tot Hem sprak: Mijn Zoon zijt Gij; Ik heb U heden verwekt; 6 zoals Hij ook op een andere plaats spreekt: Gij zijt priester in eeuwigheid naar de ordening van Melchisedek.

Jeshua werd geroepen onder ede door God om een Priester te zijn voor eeuwig, niet een gewone priester maar een Grote Hogepriester. Maar zo leert de Bijbel ook dat Jeshua ons heeft gemaakt tot een Koninkrijk van Priesters voor Zijn God en Vader (Openb. 1:6) naar de orde van Melchizedek.En 1 Petrus 2: 9 “Gij echter zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk (Gode) ten eigendom, om de grote daden te verkondigen van Hem, die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht” Openbaringen 5 want Gij zijt geslacht en Gij hebt (hen) voor God gekocht met uw bloed, uit elke stam en taal en volk en natie; 10 en Gij hebt hen voor onze God gemaakt tot een koninkrijk en tot priesters, en zij zullen als koningen heersen op de aarde.Wij zijn geroepen voor de grondlegging om een Koninkrijk van Priesters te worden.Het plan van Melchizedek orde was een Plan van God, dat plan is de werkelijkheid, het heeft geen begin en geen einde, het heeft altijd bestaan en is begonnen in de hemel. Wij hoeven geen aardse (dieren) offers te brengen maar geestelijke offers.

De belofte en roeping om een Koninkrijk van Priesters te zijn was oorspronkelijk gegeven aan het volk Israël, maar zij faalden en daarna in het Nieuwe Verbond wordt het gegeven aan de mensen die nu wedergeboren zijn. Het Aäronische priesterschap kon niet blijven bestaan, het priesterschap is veranderd. Het blijkt dat het priesterschap tweemaal een verandering onderging, de eerste maal na de eerste collectieve oproep aan heel Israël in Exodus 19 om een Koninkrijk van priesters te zijn naar de orde van Melchizedek, dus voor een hele groep van mensen was die oproep bedoeld. Toen Mozes al de woorden die JHWH gesproken had het volk het voorlegde antwoorden ze eenparig: Alles wat de HERE gesproken heeft zullen wij doen. Binnen 40 dagen schonden ze hun beloften en bogen voor het gegoten gouden kalf (hoofdstuk 32) terwijl ze zeiden: “dit is uw god, Israël, die u uit het land Egypte heeft gevoerd” en zij faalden als een Koninkrijk van Priesters en zo werd het van hun afgenomen en de Levieten namen de taak als priesters over als voor het gehele volk. Hier zien we de eerste verandering van een priesterschap. De tweede verandering in Priesterschap zien we in Hebreeën 7 vers 12 “Want uit een verandering van priesterschap volgt noodzakelijk ook een verandering van wet”, beschrijft hier de overdracht, terug naar het oorspronkelijke. Deze ‘verandering’ is een terugkeer naar het origineel – terug naar het Melchizedek priesterschap.

Deze orde van Melchizedek die eeuwig was en de werkelijkheid is heeft niet de genealogie zoals bij de orde van Aäron en de levieten, die tijdelijk was, en die dienst verrichten bij een afbeelding en schaduw van het hemelse, en die door bloedlijn door overerving werden verkoren om als priester te dienen, die werden daarin niet vermeld, daarom konden ze zeggen zonder begin van dagen of einde des levens en aan de Zoon van God gelijkgesteld, omdat het de Melchizedek orde voor eeuwig was, deze met een eed en belofte bekrachtigt, Koning der gerechtigheid (Tsadiek), vervolgens ook: koning van Salem, dat is: koning des vredes.

En net zoals in Exodus 19:5,6 en 1 Petrus 1:9 staat beschreven is er ook de vraag naar ons toe, aan hen die Zijn leerlingen zijn door het geloof in Jeshua in het Nieuwe verbond in Zijn Bloed.

Als jij aandachtig naar Mij luistert en Mij gehoorzaamt en Mijn verbond bewaard en de wetten van het nieuwe priesterschap in je hart ontvangt, wetten die onder deze orde een veel diepere geestelijke betekenis omvat dan die uit het Oude verbond, dan zul je voor Mij een uitverkoren geslacht zijn, een Koninklijk priesterschap, een heilige natie en een volk Mij ten eigendom zegt de Heer, en zul je zelf ook een Koninklijke priester zijn naar de ordening van Melchizedek waar Ik zegt de Heer je voor de grondlegging voor bestemd heb.

En het volk zeide ….

Maar om het Priesterschap binnen te gaan en om ons op onze bestemming te brengen kwam Jeshua JHWH zijn Zoon hier op aarde om onze Middelaar te zijn, om ons te verzoenen met Abba Vader, zodat wij zonen en dochters van God konden worden. Om zonen en dochters te worden van God werd Hij mens en nam Hij vlees aan zoals ons zodat wij kunnen worden zoals Hem. Hij werd als ons zodat wij konden zijn zoals Hem, dat is het hele doel van de komst om ons in de Vader en in Hem te brengen als zonen en dochter, als Zijn zaad, want Gods zaad is blijvend in ons. Dus om ons te kwalificeren in de orde van Melchizedek, bestaan wij in de Heer in Zijn bloed, en zo worden wij de zonen en dochters naar de orde van Melchizedek alleen door en vanwege het bloed van onze Heer, onze Messias. Daarom staan we nu onder een nieuwe orde de oude is veranderd. We zijn nu nieuw, een nieuwe schepping en Jeshua is Koning en Priester op Zijn troon en krachtens Zijn bloed aan ons wordt een ieder een Koning en Priester van deze orde van Melchizedek.

Hallelujah

link : studie over Melchizedek “Hij die U geroepen heeft “ – De Orde van Melchizedek

6 gedachten over “Wat is de ORDE van Melchizedek”

 1. Wat een mooie en onderbouwde toevoeging voor bij de studie “Hij die U geroepen heeft.” De orde van Melchizedek. Een prachtige aanvulling, zeker voor diegenen die de Engelse taal, waarin ook steeds meer over dit belangrijke onderwerp onthult wordt ,niet kunnen volgen! Dank je wel hiervoor!

  1. De Heer ontvouwt op Zijn tijd steeds meer en geeft steeds meer inzichten in deze heilige “orde”, het is voor Hem van zo een groot belang. Het is ook jammer dat er weinig over te vinden is en weinig over geschreven wordt in het Nederlands echt een gemis. Maar Hij geeft alles op Zijn tijd.
   Gezegende week en shalom 🌿👑

 2. Bedankt voor het delen van deze studie/dit artikel.
  Ik heb over o.a. het onderstaande een vraag:

  Als jij aandachtig naar Mij luistert en Mij gehoorzaamt en Mijn verbond bewaard en de wetten van het nieuwe priesterschap in je hart ontvangt, wetten die onder deze orde een veel diepere geestelijke betekenis omvat dan die uit het Oude verbond, dan zul je voor Mij een uitverkoren geslacht zijn, een Koninklijk priesterschap, een heilige natie en een volk Mij ten eigendom zegt de Heer, en zul je zelf ook een Koninklijke priester zijn naar de ordening van Melchizedek waar Ik zegt de Heer je voor de grondlegging voor bestemd heb.

  En het volk zeide ….

  Uit dit bovenstaande stuk lees ik dat het Lichaam van de Messias Israel vervangen heeft?
  Er zijn toch talloze profetien die allen gaan over het herstel van geheel Israël. De twee huizen en de 10 huizen samen.
  Het mooie is dat YHWH zelf het hart zal besnijden van Israël in de eindtijd wanneer het terug keert naar YHWH en Zijn Thora in hun hart geschreven wordt. Deut 30:4-6
  Deut 32:43
  Zach: 13:2
  Het boek Job waarin Job Israël is!
  Ik geloof dus dat wij de takken zijn uit 11 die zich niet moeten verheffen tegen de oorspronkelijke /natuurlijke takken.
  YHWH zal Zijn plan in het Messiaanse rijk volvoeren. Dan zal alles hersteld worden. Door wie:
  Door Yesyhua en Zijn volk Israël hetgeen bestaat uit alle vrijgekochten door het Lam of zoals Romeinen 11 het zegt: als de volheid van de volken is binnengegaan zal Geheel Israël zalig worden.
  Geheel Israël is hier de twee stammen en de 10 stammen en alle vrijgekochten uit de volken die dan net als de Ger/vreemdeling bij Israël hoort.

  Als Yesyhua zegt dat er niet één jota of tittel van de Thora zal vergaan. Dan doelt hij gewoon op de Thora van Mozes die hij van YHWH heeft ontvangen.
  De Thora is een beschrijving van YHWH Zijn wil.
  Het klopt dat er een nieuw Priesterschap naar de orde van Melchizedek is gekomen. Maar niet dat Israël hierdoor buitenspel is gezet. Dat is een gevaarlijke dwaling lijkt mij.
  Shalom
  André

  1. Het bovenste Quote dat is nieuw testamentische als je goed leest, dit is naar de orde van Melchizedek. Dat heeft niets met vervanging of dwaling te maken maar met goed lezen en bestuderen wat er staat en wat er bedoeld wordt.

   In het OT was dit een belofte voor geheel Israël (maar ze faalden, lees het bovenstaande en de verder studie over Melchizedek) , en in het NT is dit een belofte ook voor Israël en de volkeren.
   We lezen dat het verbond met Israël is gesloten, met de 2 huizen, en niet met de Gemeente opzich.
   In Hebreeën 8 staat dat het verbond gesloten is met geheel Israël , terwijl het huis Israël met een Scheidbrief weggezonden was en niet kon terug keren: “Zie, er komen dagen, spreekt de Here, dat Ik voor het huis Israëls en het huis Juda een nieuw verbond tot stand zal brengen, 9 niet zoals het verbond, dat Ik met hun vaderen maakte ten dage, dat Ik hen bij de hand nam om hen uit het land Egypte te leiden, want zij hebben zich niet gehouden aan mijn verbond en Ik heb Mij niet meer om hen bekommerd, spreekt de Here. 10 Want dit is het verbond, waarmede Ik Mij verbinden zal aan het huis Israëls na die dagen, spreekt de Here: Ik zal mijn wetten in hun verstand leggen, en Ik zal die in hun harten schrijven, en Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen Mij tot een volk zijn.11En niet langer zullen zij een ieder zijn medeburger, en een ieder zijn broeder leren, zeggende: Ken de Here, want allen zullen zij Mij kennen, van de kleinste tot de grootste onder hen.

   (en aan Paulus is het geheimenis gegeven dat ook de heidenen daar deel aan zijn en mede-erfgenamen medeleden en medegenoten van de belofte in Christus Jezus door het evangelie worden Efez. 3:6)

   In 1 Petrus 2: 9 staat “Gij echter zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk (Gode) ten eigendom, om de grote daden te verkondigen van Hem, die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht”.

   Wat er ook achter staat verder in vers 10 “u, eens niet zijn volk, nu echter Gods volk, eens zonder ontferming, nu in zijn ontferming aangenomen.”
   Wie zijn dat over wie hier wordt gesproken !!
   In Hosea 1 vers 10 staat deze tekst ook, en dat zijn de 10 stammen van Israël, die na hun Scheidbrief (Jer.3 :8) weer terug mogen komen in het nieuwe verbond in het bloed van Jeshua.
   Dus uit de teksten te lezen in 1 Petrus 2 zit het huis Israël de 10 stammen in de Gemeente, het Lichaam van Christus, en dat is dus niet een vervanging en gaat niet buiten Israël om, maar zijn er helemaal bij betrokken. De meeste mensen kijken alleen naar het Joodse volk, naar de 2 stammen maar kijken niet naar het huis Israël waar de Heer ook Zijn eigen weg mee gaat en tot zijn doel komt en alle profetieën zullen heerlijk vervult worden over al de 2 huizen van Israël.

   De Bijbel leert eerst voor de Jood (het huis Juda) dan voor de Griek (Grieken zijn het huis Israël en de heiden uit de heiden volkeren die de vreemdelingen zijn die mee optrekken) .

   Shalom 🌿

    1. Dankjewel 💕 met dank aan de Heer voor Zijn wijze inzichten en openbaringen aan ons zodat we mogen weten wie we in Hem zijn.
     Gezegende shabbat 🌿

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *