2030 agenda (Transforming Our Wold)

Ik heb een beetje de ” 2030 agenda ” (Transforming Our Wold) doorgenomen, een beetje bekeken wat dit inhield en wat haar agenda en wat hun doelstelling is, en dat dit alleen bereikt kan worden alleen door de New World Order (door globalisering). En dat deze resolutie achter onze rug om, achter de rug van het volk, deze zijn ondertekend. Deze doelen lijken onhaalbaar voor ons gewone mensen, maar ze zullen alles nemen van het volk, ze kaal roven en bestelen totdat ze berooid en naakt achter zullen blijven en niets meer over hebben, er wordt over hen geheerst met hardheid en geweld. Onze herders en regeerders weiden niet het volk, deze gaan hun niet aan het hart, maar ze weiden henzelf, en volgen alleen hun zogenaamde hogere plannen, en zien niet naar de kudde om die hen toevertrouwd is. Maar wij hebben een VOORZIENER, een Herder die naar ons omziet, en wij richten ons oog op JHWH onze Heer en op Zijn Hogere doelen, en op Hem mogen we vertrouwen en ons Hoop vestigen, als wij ons volkomen op Hem richten en ons hart op Hem vestigen en Hem gehoorzamen, niet op wereldse systemen kijken maar op JHWH, wij richten onze hoofden op naar omhoog, naar Zijn Koninkrijk, naar Hem van wie onze hulp komt, Hij die ons VOORZIENER is en die ons uit deze slavernij van de wereld haalt.

Maar zoals er wordt gezegd, zullen deze plannen van deze wereldorde alleen lukken als wij de overheid als ons “voorziener” verwachten en het alleen van hen verwachten, dus alleen als wij hun, onze overheid die ultieme autoriteit en macht toekennen. Maar dat gaan wij niet doen, we zullen los moeten komen van dit systeem van Babylon, van de nieuwe wereldorde, en van hun doelstelling en plannen, wij volgen Gods Plannen en doelstellingen die in de Bijbel staan opgeschreven, doelstellingen die goed en eeuwig zijn.

Ik bid dat de macht van de Mammon niet over ons zal heersen en over onze kinderen. Je mag ze zeker gebruiken en ze genieten, er op een goede en rechtvaardige manier daar rentmeesters over zijn, maar niets is ons eigendom en we moeten alles los kunnen laten en het mag ons niet beheersen, ook als de tijd misschien komt dat ook wij als christenen moeten vluchten dan mogen we niet vast zitten aan de onrechtvaardige Mammon, aan ons aardse goederen en geld. Alles wat we vasthouden zullen we verliezen, en alles wat we verliezen om Zijn wil zullen we behouden. We moeten in alles de Heer rechtvaardig dienen maar we mogen de onrechtvaardige Mammon gebruiken, maar deze zeer zeker niet dienen en je vertrouwen daar op stellen. In de Bijbel staat dat Jezus zegt “Maakt u vrienden met behulp van de onrechtvaardige Mammon, opdat, wanneer deze u ontvalt, men u opneme in de eeuwige tenten’ (Lucas 16:8-9). Het is tijd te ontgiften. Hij zal Zelf, als wij ons volkomen aan Hem overgeven, ons van Babylon ontgiften en van al onze goden ontdoen waar we zo aanhangen en ons terug brengen om ons te laten drinken uit de Bron van Levend Water. Maar zijn wij bereid om uit te gaan en alles los te laten, misschien ook wel huis en haard, dat wat je zo lief is en wat je zelf zo vertrouwd is ? Durven wij al onze eeuwen oude tradities en overleveringen van mensen los te laten en open te staan wat God nu vandaag tot je wil zeggen ? Yeshua zal door Zijn Geest ons voorbereiden zodat we op Hem en dan alleen op Hem zullen vertrouwen. We zullen standvastig en volhoudend in ons geloof moeten zijn, en nauwgezet moeten gehoorzamen willen wij er ongeschonden uit komen.

De Heer zal de ware uitverkorenen trekken uit dit Babylonische antichristelijke wereldsysteem op alle fronten, financieel, economisch en religieus , en de grote wereldwijde exodus zal zijn aanvang krijgen, en door dit alles heen zal God zijn Geest uitstorten, de late regen, en zal er hier een grote oogst uit voortkomen. Een enorme opwekking te midden van oordeel, waaruit een overblijfsel van de stammen van geheel Israël hier uit te voren zullen komen en terug worden gebracht onder de Messias Yeshua, dan zal het zijn één Kudde en één Herder (Ezech. 37).

Hij zal zijn Gemeente, Zijn Lichaam bewaren, het ware Israël, en zal deze op arend vleugelen dragen naar de woestijn,  in Zijn Schuilplaats waar ze door God Zelf worden onderhouden voor 1260 dagen buiten het zicht van de slang.

Dus houd je lamp vol olie en wees bereid.

https://www.sdgnederland.nl/wp-content/uploads/2016/10/17-Doelstellingen-Om-Onze-Wereld-Te-Transformeren.pdf

5 gedachten over “2030 agenda (Transforming Our Wold)”

 1. Al in 1948 zei de Heer tegen dominee A. A. Leenhouts ‘Nee, Ik zal de antichrist de eer niet gunnen Mijn Volk bijeen te drijven maar ik zal dit Zelf doen door de zweepslagen van Mijn Woord.’ De Heer sprak ook over andere dingen die nu in 2020 – 72 jaar later) allemaal snel tot vervulling beginnen te komen. Meer over dit alles kan worden gevonden op de website van ‘getuigenis en eenheid’.- Het heeft ook te maken met het geheimenis van Openbaring 10, het gedeelte wat Johannes wel mocht doorgaan maar niet mocht opschrijven.

  Wat betreft de ‘volheid der heidenen (of natien of volken) van Romeinen 11 vers 25 waar deze aioon op uitloopt , dit is een uitdrukking die ook in de oorspronkelijke tekst van Genesis 48 vers 19 voorkomt. Voor bevestiging check de tekst van dr. Issaac Leeser zoals die aangehaald wordt in het boek ‘the fulness of the nations’ by dr. H. Aldersmith (leesbaar als .pdf op het Internet).

  In Genesis 48 vers 19 refereert Israel (de getransformeerde Jakob die nu als vorst God’s profeteert) dat de volheid van de volkeren geassocieert is met Ephraim de jongste zoon van Jozef.
  In Deuteronomium 33 vers 17 worden de hoornen van de eenhoorn (engels ‘unicorn’) genoemd in verband met Jozef en zijn 2 zonen Ephraim en Manasseh. Een meer gedetaillerde studie over de zonen van Jozef in de context van de 10 stammen laat ondermeer zien dat er gesproken wordt over een grote natie en een groep of Gemenebest van natien of volkeren. Hoewel het er momenteel niet naar uitziet door de losgeslagen wetteloosheid is het naar ik geloof God’s doel dat de Geestelijk Vernieuwde Verenigde Staten en een Geestelijk Vernieuwd Brits Gemenebest met de hoornen van de eenhoorn bedoeld worden en dat God door hen de volken die tegen HEM opkomen terug zal duwen tot de einden van de aarde.
  Dit wordt m.i. Nog VEEL belangrijker wanneer we mogen zien dat in

  Psalm 22 vers 21 het 2e gedeelte

  God’s Antwoord aan ZIJN ZOON op het kruis komt VAN DE HOORNEN VAN DE EENHOORN.
  Engeland’s afsplitsing van Europa door Brexit en het totaal onverwachte opkomen van wat GOD doet door ZIjn Geest door President Donald J TROMP in de Verenigde Staten kunnen m.i. Zeker indicaties zijn van wat God is begonnen te gaan doen wat betreft Zijn herstel van Israel waarover de discipelen De Heere Jezus ook over vroegen in Handelingen 1 verzen 6 en 7.
  Net als bijna overal elders wordt president Trump verguisd door de media maar we moeten niet missen dat in Israel een munt geslagen is waarop Donald j Trump met de Bijbelse koning Cyrus (Cores) wordt geassocieerd (!). We moeten ook niet missen dat Trump (Trump = ‘trumpet’) de 45e President van de Verenigde Staten en dat Cyrus de ENIGE heidense koning die God’s Gezalfde genoemd wordt en dat Cyrus ook in Isaiah 45 genoemd wordt. Als dit van God is zal De Heer zal vast meer van dit alles openbaren als we met Hem de komende dagen doorwandelen en ingaan.

  1. Heb het stukje over ‘ God’s voorlaatste geheim’ gelezen, bedankt voor de link. Ik heb zelf ook het boek ‘God’s voorlaatste geheim’. Ds Leenhouts heeft dat indertijd aan mijn vader gegeven toen hij een keer in Soest (waar ik woonde) kwam spreken.

   De site van ‘getuigenis en eenheid’ heeft meer van zijn boeken etc .

   1. Maakte een kleine fout. Het boek van ds Leenhouts dat ik heb is ‘Mijn Wraak is barmhartig’. In dit (meer uitgebreide) boek staat ook een hoofdstuk met de titel ‘God’s voorlaatste geheim’, vandaar denk ik de verwarring.

    Op de site http://lavimedia.se/wraak.html vond ik een samenvatting van de hoofdstukken van ‘
    ‘Mijn Wraak is barmhartig’ die ik hier bij insluit:

    SAMENVATTING
    van de
    INHOUD DER HOOFDSTUKKEN

    I – GODS VOORLAATSTE GEHEIM

    Om de oprichting van het koninkrijk aan Israël en de daaraan verbonden heilzame consequenties voor de volkeren gaat het ook in het laatste bijbelboek.

    Dat boek is vol priesterlijke motieven.

    De afbuiging van zijn messiaanse bestemming brengt over Israël een contrastmatige toepassing van de feestcyclus tot en met de vijf maanden van de dorstijd.

    Priesterdienst en feestcyclus horen bij elkaar. Het vergrijp aan de Messias brengt over Israël Gods gerichten, die in de. apocalyps beschreven worden in termen die ontleend zijn aan eredienst en feestcyclus.

    Doch de goddelijke tendens daarin is tuchtiging en herstel.

    Daarom komt er ook, vóór de toepassing in omgekeerde zin van het Loofhuttenfeest door gerichtsschalen, een onderbreking door het in vervulling gaan van Gods voorlaatste geheim: de verzegelde donderslagen. – Openb. 10.

    II – ONDER GEKRUISTE HANDEN

    Israël gaat de parallelweg van Jezus van Nazareth.

    Zoals Hij verbannen werd uit Jeruzalem, zo is ook het Joodse volk uit de heilige stad geworpen en de via dolorosa der verstrooiing opgedreven om tenslotte aan zijn Staat terecht te komen als aan een eigen-gekozen ‘kruis’.

    Aan dit ‘kruis’ zal het evenals Jezus nog een dieptepunt beleven, doch in de uiterste nood niet met ‘Elia’ bespot worden maar de Heer zal de zwaarste hoon vergelden met de grootste barmhartigheid.

    In Zijn grote barmhartigheid en onvergankelijke TROUW heeft God dan juist bij de kruisiging van hun Joodse vlees de volheid der heidenen gereed om langs deze weg het verkoren volk binnen te leiden in hun messiaanse bestemming.

    De woorden, gegeven in 1948:

    IK ZAL DE ROEP VAN DEGENEN, DIE MIJ HOONDEN TOEN IK HING IN DE DIEPTEN DER HEL OVERNEMEN IN WRAKE EN ELIA ROEPEN EN MIJN WRAAK IS BARMHARTIG. MIJN GEEST BRULT OM ELIA-

    zijn de sleutel tot het verstaan van Gods voorlaatste geheimenis (Openb. 10) en daarmee van de wegen Gods in verband met de oprichting van het koninkrijk van priesters.

    Het herstel van Israël loopt nu over de herbouw van het altaar des Heren in de heidenwereld. – Rom. 11:31.

    De volheid der heidenen is het – in gericht en genade – vervullende heilshandelen van God over de heidenwereld, waardoor ook Israël tot zijn volheid komt.

    III – DE CIRKELS VAN IZEBEL

    Wanneer de oprichting van Israël tot een status van Konink-rijk van Priesters moet lopen over de heidenwereld, dan zal het christendom niet mogen hinken op twee gedachten over HEM, die door de apostelen ons is verkondigd als ‘de Zoon van de levende God’ en als ‘het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt’.

    Dit hoofdstuk geeft een korte schets van de valse synthese plaatselijk, landelijk en wereldwijd.

    Het mondiale hinken op twee gedachten over de Zoon van God heeft zich in de formele structuur van de Wereldraad van Kerken officieel gemanifesteerd en gekristalliseerd.

    De oecumenische beweging staat diametraal tegenover Gods plan met Israël, zowel door een valse-synthese-structuur als ook door het streven naar eenheid geheel los van onze heidenchristelijke opdracht aan Israëls herstel tot koninkrijk van priesters.

    Het zal worden één kudde en één Herder – inclusief Israël.

    Een voor de mensheid uiterst riskant kerkelijk bedrijf is op gang gekomen. We zien zeer duidelijk hoe kerken, die geïnfecteerd zijn door een valse-synthese-geest, een taal gaan spreken die sterk overeenkomt met de boodschap van het communisme.

    In verband met Gods vervullend handelen met Israël zal echter de ‘omsingeling’ van Izebel doorbroken worden.

    IV-DE PLAATS DER STENEN

    JEZUS, WIENS GEEST rustte op de oude profeten, heeft door Zijn knecht Elia op de hoogte van de Karmel de wegwijzers neergezet voor de gemeente van de eindtijd, opdat die gemeente de weg zou kunnen vinden naar de WARE OECUMENE.

    Het hogepriesterlijke gebed van Jezus om de éénheid van Zijn volk in waarheid, zal langs de lijnen die Hij in de Karmel-procedure daar Zélf voor heeft uitgestippeld, concrete verhoring vinden.

    De verheerlijking op de berg, waarbij Jezus-zelf de woorden sprak: ‘Elia zal wel eerst komen en alles weer oprichten,’ vond plaats op een tijdstip toen het grote lijden reeds naderde en staat vermeld tussen de lijdensaankondigingen.

    De opgang van Mozes op de berg na de verbondssluiting bij het altaar der verzoening – Ex. 24 – vindt in Jezus’ kruisdood en TOEKOMST een diepe Vervulling.

    Elia grijpt terug op Mozes en verenigt symbolisch de stammen in één altaar, dat wil zeggen: in de verzoening met God ligt de verzoening en de eenheid der stammen met elkander. – Joh. 11:52.

    Wij, heiden-christenen, moeten Israël dienen aan de éne herstelde avondmaalstafel omwille van zijn verkiezing, en Israël de volkeren, en sámen HEM, Die op aarde gekomen is niet om te heersen maar om te dienen en Zijn leven te geven tot een rantsoen voor velen.

    Pas in die gesteldheid zijn de stenen van het verbroken altaar op hun plaats.

    V- DE OVERVLOEDIGE REGEN

    Op het Pinksterfeest zetelt Jezus in vuur op Zijn gemeente en dit zetelen door de Heilige Geest is – daarvan getuigt het talenwonder – een overwinning op Babel en op de Babylonische spraakverwarring.

    De geschiedenis zal voortaan ten diepste ‘zendings’geschiedenis zijn, totdat de vijanden van Christus gemaakt zijn tot een voetbank voor Zijn voeten. – Hand. 2:35.

    De loop van het evangelie en de komst van het Koninkrijk Gods zullen daarom niet definitief kunnen worden verhinderd door de fouten van christelijke kerken of van naties waar in het bijzonder de zendelingen vandaan kwamen.

    De wijsheid Gods zal stellig overvloedig aan het licht komen bij Israëls bekering en de daarmee samenhangende omschakeling van ‘Staat’ naar de ‘Status van Koninkrijk van Priesters’, omdat daardoor alle oude argumenten tegen de zending worden weggevaagd.

    Er komt een overvloedige regen.

    De gekleurde wereld krijgt een eigen voorname taak in de oprichting van het koninkrijk aan Israël.

    Er komt een harmonische oprichting van het altaar der gemeente en daaraan verbonden een oprichting van het altaar der volkeren.

    De harmonische terugkeer der negers naar het land van herkomst behoort eveneens tot het voorlaatste heilsgeheim; het is een eschatologische zaak.

    De Arabische wereld

    ‘Wat deert u, Hagar?’
    Gen. 2l:17

    Hagar geeft als ‘profetisch model’ informatie ook over onze tijd, nu Gods beloften over Israël op zo’n wonderlijke manier in vervulling gaan en Hagars nakroost, of het wil of niet, daar hevig bij betrokken wordt.

    Over de ganse tent van Abraham zal het licht van een nieuwe DAG GODS Opgaan!

    VI – IZEBELS IMITATIE EN VAL

    Wanneer tot verbazing van de hele mensheid op de stengel van zesduizend jaar doornige geschiedenis EEN WONDERE SABBATSBLOEM openbloeit, dan zal toch ook deze bloem nog eenmaal verwelken.

    Er komt een tegenbeeld van het Loofhuttenfeest.

    Na de grote doorbraak komt de grote afval. – Openb. 11 t/m 20.

    In dit hoofdstuk wordt de plaats van het vrederijk in verband met de komende afval beschreven en ook de priesterlijke functie van de martelaren van de laatste ronde in betrekking tot het geheel der heilsgeschiedenis.

    VII – IN EEN PUNT DES TIJDS

    Wij weten uit de Schriften, dat de Opstanding van Jezus Christus uit de doden een goddelijk zegel was op de waarachtigheid van het bloed der verzoening. – Rom. 4:25.

    Zo zal ook de gemeente nog in de aardse tijdsbedeling een geestelijke opstanding mogen meemaken, en op de derde Gods-dag zal deze opstanding van Zijn mystieke lichaam weer een goddelijke bevestiging zijn van de waarachtigheid van het bloed des kruises als kracht Gods tot zaligheid.

    Precies zo zal de wederkomst van Jezus Christus en de wederopstanding des vleses de laatste en definitieve manifestatie zijn van de waarachtigheid van Zijn goddelijke zending als het Lam Gods, dat geslacht werd voor de zonden der wereld.

    De wederkomst zal de voltooiing en bekroning zijn van Golgotha.

    Jezus Christus is in het Koninkrijk van Priesters de grote PRIESTER-KONING DE HERDER ISRAELS.

 2. Hallo , allereerst mijn excuus dat ik deze post in het engels heb geschreven. Dat is voor mij soms makkelijker en in dit geval past het in de ‘flow’ van wat er wordt doorgegeven.

  Gerrit Van Vliet

  Here is a link to a rather remarkable prophecy from 1679 in which among other things the raising up of the mighty spirit of Cyrus (under article 51), the Melchizedek Priesthood and a great time of trial are mentioned.

  Here is the link to the site and article where the prophecy can be found:
  http://prophetictelegraph.co.uk/90-the-1979-prophecy/#more-2346

  Note: for context and a understanding and -setting’ of the times in which the prophecy was given it may be beneficial to first read the introductory comments by the editor of the site Arthur Eedle with which the information given on the site starts.

  Also, in case the link cannot be accessed I have copied out the actual prophecy.

  Thanks

  Gerrit Van Vliet

  90. The 1679 Prophecy
  5th June 1996 by Arthur Eedle

  A MESSAGE TO THE PHILADELPHIAN SOCIETY WHITHERSOEVER DISPERSED OVER THE WHOLE EARTH PRESENTED AS SIXTY PROPOSITIONS, BY JANE LEADE, 1679

  [N.B. This has hitherto been known as the 1619 prophecy. Here it is presented in its fuller form, as retrieved from original manuscripts. The date was misread as 1619. It should have been 1679]

  1. There shall be a total and full redemption by Christ.
  2. This is a hidden mystery not to be understood without the revelation of the Holy Spirit.
  3. The Holy Spirit is at hand to reveal the same unto all holy seekers and loving inquirers.
  4. The completion of such a redemption is withheld and obstructed by the Apocalyptical Seals.
  5. Wherefore, as the Spirit of God shall open seal after seal, so shall this redemption come to be revealed both particularly and universally.
  6. In the gradual opening of the mystery of the redemption in Christ doth consist the unsearchable wisdom of God which may continually reveal new and fresh things to the worthy searchers.
  7. In order to which the Ark of the Testimony in Heaven shall be opened before the end of this world [i.e.age] and the Living Testimony which is therein contained shall be unsealed.
  8. The presence of this Divine Ark will constitute the Philadelphian Church, and wherever that is, there must the Ark of necessity be. 9. The unsealing of the Living Testimony within the Ark of the Lord must begin the promulgation of the Everlasting Gospel of the Kingdom.
  10. The proclamation of the Testimony of the Kingdom will be as the sounding of a Trumpet to alarm all the Nations of the Earth, and more especially all the professions of Christianity, because it will be attended with the power of enacting all wonders.
  11. So there shall be an authoritative decision given forth immediately from Christ to the putting an end to all controversies concerning the True Church.
  12. This decision will be by the actual sealing of the members of this Church with the Name of God, giving them a commission to act by virtue of the same. This New Name will distinguish them from the seven thousand names of Babylon.
  13. The election and preparation of this Church is to be after a secret and hidden manner, as David in his minority was elected and anointed by the Prophet of the Lord; yet was not admitted to the outward possession of the Kingdom for a considerable time afterward.
  14. Of the stem of David a Virgin Church, which hath known nothing of man or of human constitution, is yet to be born.
  15. And if it is yet to be born, then it will require some considerable time before it gets out of its minority and arrives at full and mature age.
  16. The birth of this Virgin Church was visionally typified to St.John by the great wonder in heaven bringing forth her firstborn that was caught up to the throne of God.
  17. For as a virgin woman brought forth Christ after the flesh, so likewise a virgin woman is designed by God to bring forth the firstborn after the spirit, who shall be endowed with the Holy Ghost and with power.
  18. The Virgin that is hereto designed must be as of a pure spirit, so also of a clarified body and all over impregnated with the Holy Ghost.
  19.This Church so brought forth and signed with the seal of the Divine Name shall be adorned with the miraculous gifts and powers beyond whatever yet hath been.
  20. Hereby all Nations shall be brought into it, so shall it be the Catholic [i.e. Universal] Church according to the genuine sense and utmost latitude of the word.
  21. It must be an Anointed Church whereby it may truly bear the name of Christ or Christian, being with Him anointed to the Priestly, Prophetical, and Royal Dignity.
  22. Hence there will be no bonds or impositions, but the Holy Unction among these New Born Spirits will be all in all.
  23. This Universal and Anointed Church must be perfectly holy, as Christ Himself is holy, so that it may worthily bear the name of “The Lord our Holiness” and “The Lord our Righteousness.”
  24. Until there be such a Church made ready upon the Earth, so holy, so universal, and so anointed, that is without all spot or wrinkle, and that is adorned as a Bride to meet her Bridegroom, Christ will not personally descend to solemnise this marriage and present the same to His Father.
  25. But when the Bridal Church shall be made and thoroughly cleansed and sanctified from every spot of defilement through the blood of Christ, then He will no longer delay His coming in person.
  26. There is not at this day [i.e. 1679] visible upon the Earth any holy, universal, anointed, and bridal Church; all the churches and professions being found light when weighed in the balance, therefore they are rejected by the Supreme Judge.
  27. Which rejection and condemnation will be for this end, that out of them a new and glorious Church may arise in whom there shall be no fault to be found like as He findeth none with the Philadelphian Church.
  28. Then shall the Glory of God and of the Lamb so rest upon it as the Cloud upon the typical Tabernacle, so that it shall be called the Tabernacle of Wisdom.
  29. Though this Philadelphian Church is not known in visibility, yet it may lie hidden at this present time as in the womb of the morning.
  30. Notwithstanding it will be brought forth into visibility as coming out of the wilderness within a short period.
  31. Then it will go on to multiply and propagate itself universally, not only to the number of the firstborn (which is 144,000) but also to the remnant of the seed against whom the Dragon shall make continual war.
  32. Wherefore the spirit of David shall most eminently revive in this Church and most specially in some or other selected members of it as the blossoming root which is to precede the Day of Solomon in the blessed Millennium. These will have might given them to overcome the Dragon and his Angels, even as David and his army overcame Goliath and the Philistines.
  33. This will be the standing up of Michael, the great prince of Israel, and will be as the appearance of Moses against Pharaoh, in order that the chosen seed may be brought out from their hard servitude.
  34. Egypt doth figure out this servile creation, under which each one of Abraham’s seed doth groan. But a Prophet and a most prophetical generation will the Most High yet raise up who shall deliver His people by mere force of spiritual arms.
  35. For which there must be raised up certain head powers to bear the first shock, who are to be persons of great eminence and favour with the Godhead, [orig. “with the Trinity.”] whose dread and fear shall fall upon all Nations (Visible and Invisible) because of the mighty acting power of the Holy Ghost which shall rest upon them.
  36. For Christ, before His own distinct and personal appearance, will first appear and represent Himself in some chosen vessel or vessels anointed to be leaders unto the rest and to bring them into the Promised Land, the New Creation State.
  37. Thus Moses, Joshua and Aaron may be considered as types of some upon whom the Spirit may yet come to rest in a greater proportion; whereby they shall make way for the ransomed of the Lord to return to Mount Zion. 38. But none shall stand in any considerable office under God but those who have become “Tried Stones” after the pattern and similitude of the Chief Cornerstone, Christ Himself.
  39. This will be a fiery trial which very few will be able to pass or bear up in; wherefore the waiters for this “Visible Breaking Forth” of this Church are strictly charged to hold fast that which they have, and to wait together in the unity of pure love, praying in the Holy Ghost according to the Apostolic Pattern, that they may be sent forth to multiply more universally.
  40. This trial will be of absolute necessity to every one in particular and to all in general for the constituting and cementing of the true Philadelphian Church, by clearing away all the remaining infirmities of the natural mind, and the burning up of all that is hay, stubble, and dross, which they may have added to the work of the Lord.
  41. For nothing must remain in this pure Church but what can remain in the fire. For as a Refiner will the Lord purify the sons and daughters of it and purge them as gold and silver, that they may offer unto Him and offering in perfect righteousness.
  42. Though the operation of the Holy Spirit in these waiters may for a long time contend with many infirmities and evils, yet if it be kept continually warm and watched to, it cannot at the last but work out a perfect cure and bring about a full and total redemption from the earth.
  43. There may be some at present living who may come to be thus fully and totally redeemed, having another body put on them that is one after the Priestly Order.
  44. This Priestly Anointed Body will render them impregnable and qualify them for that high degree of spiritual government to which they are called.
  45. Wherefore it is required on our part to suffer the spirit of burning to do upon us the refining work, fanning us with His fiery breath and searching every work within us until all be pure and clear and we thereby arrive at this fixed body from whence the wonders are to flow out.
  46. This body will be the sealing character of the Philadelphian Church.
  47. Upon this body will be the fixation of the Urim and Thummim that are to be appropriated to the priests of the Melchizedek Order, whose descent is not to be counted in the genealogy of that creation which is under the fall, but in the genealogy which is from the restoration.
  48. Hence these priests will have a deep inward search and a divine sight into the secret things of the Deity, and will be able to prophesy in a clear ground, not darkly and enigmatically.
  49. For they will know what is couched in the first originality of all beings and in the eternal archetype of nature, and so will be capacitated to bring them forth according to the divine council and ordination.
  50. The Lord, whose hand is lifted up, sweareth in truth and righteousness that from Abraham’s line, according to the spirit, there shall arise an holy priesthood. Abraham and Sarah were a type of that which should be produced and manifested in the last age of the world.
  51. The mighty spirit of Cyrus is appointed to lay the foundation of the Third Temple and to support it in its building.
  52. These are such characteristics or marks whereby this pure Virgin Church, so founded, shall be certainly known and distinguished from all others, and whereby the unction and true sound of the Holy Ghost shall be discerned from that which is false, low, and counterfeit.
  53. There must be a manifestation of the Spirit wherewith to edify and raise up this Church suitable to the resurrection of Christ.
  54. This manifestation must be in the absoluteness of power as well as in the beauty of holiness, so bringing down Heaven upon Earth and representing here the New Jerusalem state.
  55. In order to which spirits that are thus purely begotten and born of God can ascend to the New Jerusalem above, where their Head in great majesty doth reign, and receive there such a mission whereby they shall be empowered to bring down to this world its transcendent glory. 56. None but those that are risen with Christ in the regeneration can thus ascend, and none but those who have so ascended and received of His glory can descend again to communicate the same, being thereby His representatives upon the New Earth as subordinate priests and princes under Him.
  57. Now He that is ascended and glorified has made Himself as it were, our debtor; consequently He will not be wanting in qualifying and furnishing out certain high and principal instruments who shall be most humble and as little regarded as David was, whom He will dignify with great honour and priestly sovereignty for the drawing to them the scattered flocks and gathering them into one fold out of all nations and languages and kindreds.
  58. Therefore, there should be a holy emulation and ambition stirred up among all the lovers of Jesus that they may be of the Firstfruits unto Him that is risen from the dead, and so be made Principal Agents for Him and with Him, that they may, if possible, be of the number of the Firstborn of the New Jerusalem Mother.
  59. All the lovers of Jesus and the true waiters for His Kingdom in spirit, under whatsoever professions or forms they are dispersed, ought to be numbered among the Philadelphian spirits to whom this message appertains.
  60. The Society is not the Church, but preparatory to the Philadelphian Church. It consists of those who have associated to wait in the unity of the spirit for its glorious appearance and manifestation. Wherefore, there is such a strict charge given to them throughout this message to be watchful and quicken up their pace.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *