Herstel uw altaar

Mensen vragen wel eens, waar is de kracht van God gebleven, en dan vraag ik hen wel eens heb je al je goden en gewijde palen al uit je leven en huis verwijderd. (geestelijke huisreiniging).
Ook Israël leed vaak de nederlaag omdat ze deden wat kwaad was in de ogen van de Heer en liepen hun goden na. Ook de kerk, het Lichaam van Christus weet heel goed die weg te vinden tot hun goden waardoor de Hand van de Heer ook tegen hen is en ze in de handen van de vijand vervallen en ze geen stand meer kunnen houden. Dit uit zich dan in grote benauwdheid en verdrukking waardoor ze God weer aan moeten roepen om hen weer te verlossen uit de macht van wie sterker is dan hen, uit de macht van satan.
Hoe ver moeten we eerst afdwalen, zijn we net als de verloren zoon die zijn erfenis er door heen jaagde en uiteindelijk bij de varkensstallen belandde en wenste van hun voedsel te eten.
Laten we terug keren nu het nog kan ..en belijden, Vader wij hebben gezondigd tegen de hemel en U.

In Richt. 2 :12 staat dit heel goed beschreven,
“zij verlieten de HERE, de God hunner vaderen, die hen uit het land Egypte geleid had, liepen andere goden achterna uit de goden der volken rondom hen, bogen zich daarvoor neer en krenkten de HERE. Wanneer zij de HERE verlieten en de Baäl en de Astartes dienden, ontbrandde de toorn des HEREN tegen Israël: Hij gaf hen in de macht van plunderaars, die hen uitplunderden, en Hij gaf hen over in de macht van hun vijanden rondom hen, zodat zij niet meer tegen dezen konden standhouden. Telkens als zij uittrokken, was de hand des HEREN tegen hen ten verderve, zoals de HERE hun onder ede aangezegd had, en zij kwamen in grote benauwdheid; dan verwekte de HERE richters, die hen verlosten uit de macht van hun plunderaars.

En zo riep God ook in die tijd Gideon als Richter die hen uit het leven van nederlaag weer naar overwinning bracht.
Gideon was geroepen om de duisternis te ontmaskeren en te ontkrachten.
Als wij ons in deze roeping gaan bewegen om de duisternis te ontmaskeren en het zuurdesem aan het licht te brengen, zullen we daardoor tegen heilige huisjes van anderen komen en maakt het je niet altijd geliefd bij iedereen.
Maar indien je dit doet als opdracht van de Heer en met een rein hart en geweten dan zal God met je zijn, want Hij is je vrede.
Dit was het altaar dat Gideon bouwde te midden van de strijd: “De Here is mijn vrede”.
Wat Gideon betreft, hij deed wat recht was, hij was werkelijk een moedige held, ook al ging hij in de nacht er op uit maar hij gehoorzaamde de Heer.
“Ook hij leed onder wat zijn vaders hadden aangericht en overgeleverd.
Zij hadden gewijde palen opgericht voor Astarte en altaren voor de Baäls gebouwd .. en God haat dat en zodoende kwam er een vloek over het land.
Gideon werd geroepen, God gaf hem aanwijzingen, en hij moest gehoorzamen en hiermede gaf God hem de overwinning om de vijand uit het land te verjagen.
Ook zal de Heer ons aanwijzingen geven die we nauwgezet moeten gehoorzamen willen we de overwinning behalen en de vijand weg vagen.

Dus voor we de vijand kunnen verslaan, is dit Gods principe, dan moeten we eerst de altaren en de gewijde palen omver houwen en alle afgoden uit ons midden weg doen, willen we op het fundament Jeshua bouwen zodat Hij onze vrede is en Hij ons de overwinning geven zal over de vijanden (in ons leven).
De Heer wil dat we de gewijde palen die als traditie door de eeuwen heen is gegaan door onze voorvaderen neer halen zodat de kerk, het Lichaam van Christus weer vol van de kracht van God wordt.
De vijand zal ons er alles aan doen om ons te verhinderen met leugens en laster om Gods werk te doen en zal bolwerken opwerpen om ons tegen de houden en hij vindt het zo heerlijk er voor te zorgen dat we van het ware punt worden afgeleid zodat we verhindert worden om door te gaan met wat God van ons verlangt om ons te veranderen, te herstellen en te gehoorzamen.
Dus we hebben niet te strijden tegen mensen, tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden en machten en boze geesten in de hemelse gewesten.

God wil gehoorzaamheid en actie, gebed en werken.

Als we aanwijzingen en instructies krijgen van de Heer laten we dan ook gehoorzamen en in de kracht van de Heer gaan. Ga niet discussiëren en redeneren, maar ga in geloof en gehoorzaamheid en volg Zijn aanwijzingen op wil men de verlossing van de Heer zien en de kracht die God wil vrij zetten in ons leven en om ons heen om mensen te verlossen.
Jezus zegt ook tegen de Farizeeërs dat ze door hun geredeneer en gediscussieer het Woord van God krachteloos maken en daarmee God het zwijgen opleggen.
In Math. 15:8-9 ‘Dit volk eert Mij met de lippen, maar hun hart is verre van Mij. Tevergeefs eren zij Mij, omdat zij leringen leren, die geboden van mensen zijn.’
De mensen hechtten meer geloof aan de leringen van mensen dan aan het Woord van God. Zij handhaafden een vorm van godsdienstigheid, maar zij verloochenden de kracht van het Evangelie van Jezus de Messias .

Dus het komt hier in het kort op neer .. willen wij een overwinnend leven met de Heer hebben en de kracht van God terug in ons leven, wij dan onze afgoden uit ons midden doen en van het kwade wijken.
En als we doen wat goed is en doen wat de Heer ons heeft gezegd en van ons heeft gevraagd, en dat is niets anders te doen wat recht is en getrouwheid lief te hebben en nederig te wandelen met God, Hij ons de overwinning zal geven over de vijanden, en zo zullen we voort gaan van kracht tot kracht, van overwinning tot overwinning.
Als we met God gehuwd zijn en een verbond met Hem hebben gesloten en we ons inlaten met afgoden dan zegt God plegen we geestelijk overspel en ontucht.
Dus maak ernst met je huisreiniging ..en doe weg uit uw midden wat niet deugt …

JP

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *