dubbelhartig

“ een mens .. innerlijk verdeeld als hij is, ongestadig op al zijn wegen”

Een goede vertaling zou ook zijn geweest “een man met twee zielen of dubbele zielen, SV of dubbelhartig is,ongestadig (onstabiel, veranderlijk, wankel) op al zijn wegen”. Jac.1:8

Een mens met twee zielen is een persoon die zijn ziel in tweeën gesplitst is, iets van een soort scheiding, waardoor ze een valse persoonlijkheid naast hun ware persoonlijkheid hebben.
De werken achter dubbelhartigheid kan variëren van vleselijkheid wat velen zich niet bewust zijn tot demonisch waarin boze geestelijke machten bezig zijn en hun bolwerken daarin oprichten.
Deze allen verduisteren de openbaring van Jezus en die gekruisigd.
Een dubbelhartig persoon zegt soms het ene maar je weet nooit wat er achter zit want het klinkt allemaal mooi maar je krijgt er geen vat op, want ze hebben vaak een dubbel agenda waar altijd valsheid achter zit en velen zijn zo.

Elke persoonlijkheid die naast de ware persoon wordt voortgebracht is vals en moet mee worden afgerekend.
Er zijn mensen die het zelf niet doorhebben dat ze dubbelhartig zijn.
De ware verborgen persoonlijkheid, het kleine jongetjes of meisje dat vaak opgesloten blijkt te zijn en in diepe duisternis is, moet genezing en bevrijding ontvangen en naar voren komen en gereinigd worden door het bloed van het Lam, wil het ze lukken volwassen te worden, en wil men afrekenen met het valse. Wanneer ze gereinigd worden door de kracht van de Heilige Geest zal zijn ware ik snel groeien tot volwassenheid.
Omdat de valse persoonlijkheid altijd de religieuze en godsdienstige is heeft hetgeen zin om de valse persoonlijkheid te veranderen of demonen uit te drijven want dat heeft geen enkele zin, want de ware persoonlijkheid moet genezen worden en naar voren komen.
Demonische machten laten vaak niet toe dat de ware persoon zich ontwikkeld.
Soms vraag je jezelf af met welke persoon je te maken hebt en met welke persoonlijkheid iemand tot de Heer is gekomen als iemand zijn hart zo afgebakend en ommuurd heeft. Is het de valse ? die altijd religieus is ?
Wedergeboorte doet men niet door de ziel maar door zijn geest.
Dus hieruit blijkt dat ze wel wedergeboren kunnen zijn maar hun ziel nog niet bevrijdt en gereinigd is en hebben nog geen nieuwe levende relatie met de Heer en worden niet geleid door de Heilige Geest zoals ze zelf wel denken maar worden geleid door een demon, een religieuze geest die verbonden is aan de geest van toverij en Izebel wat waarzeggerij aanmoedigt en woorden van dood en verderf zullen zaaien. Izebel betekent de moederkind godsdienst. Kinderen met onecht valse persoonlijkheden komen vaak voor in gezinnen waarin sprake is van extreem dominante ouders (vader of moeder), ze zijn zwak, verward, angstig en niet in staat een vaste eigen persoonlijkheid te ontwikkelen.

Het is van belang dat de ware persoon Jezus aanvaard zodat de Heer in hem kan groeien en zijn persoonlijkheid kan ontwikkelen zoals God dat bedoeld heeft.
De genezing en bevrijding moet langzaam opgaan met de ontwikkeling van de ware persoonlijkheid. Er moet eerst een fundament in de ware persoon worden gelegd zodat hij daar op terug kan vallen en sterk genoeg is om de juiste beslissingen te nemen.
Je ziet dan dat die ware persoon dus altijd in de huid van de religieuze persoon kruipt tijdens het gemeentelijke leven en gebed. De echte persoon, die gevangen zit, zal ondergesneeuwd worden onder de valse die hem voortdurend tot zonde leidt.
Wil de persoon hersteld worden moet hier eerst altijd mee afgerekend worden, zijn oude natuur moet tot dood worden gebracht aan het kruis en zijn denken en gedragspatronen moeten aangesproken en vernieuwd worden.
Tot dit punt komen is een heel volhardend en diep proces omdat dubbelhartige personen het Woord van God niet kunnen ontvangen zoals het zou moeten, omdat hun hart vaak verhard is, en emoties afgestompt zijn en geweten dichtgeschroeid is, alleen de ware persoon kan Gods Woord ontvangen.

Izebel is geen demon maar is een macht dat verklaart waarom er zo vaak weinig blijvende vrucht is wanneer mensen proberen af te rekenen met een ‘geest’ of demon van Izebel.
Machten opereren in de hemelse gewesten terwijl demonen in mensen, dieren en soms gebouwen wonen. Wel moet men afrekenen met het demonische dat onder Izebel voorkomt en dat kan heel wat zijn.
Wil met bevrijd worden van deze Izebel/koningin des hemel, dan verbreken we voornamelijk de banden met deze machten en overheden in de hemelse gewesten, en niet zozeer met het demonische binnen in. Wanneer de banden met de machten verbroken zijn kan de verdere persoonlijke bevrijding komen.

De meesten (die onder invloed van Izebel staan) zouden graag willen kappen om uit hun omstandigheden vandaan te willen komen maar zijn het niet in staat om deze macht te weerstaan en neigen dan in depressie te vallen en raken verward en komen onder misleiding. Als dit week in week uit, jaar in en jaar uit doorgaat en men blijft luisteren naar hun demonische influisteringen en men onderkent de vijand niet en men staat niet op tegen deze macht en weerstaat het niet met Gods Woord komen ze steeds dieper onder de invloed en heerschappij en kracht van toverij(hekserij) van Izebel. Het zal zijn als een mist over hun hun verstand waardoor ze nauwelijks kunnen denken en moeilijk kunnen onderkennen wat nu waarheid is en onder een soort van tempelslaap (latente kracht, hypnose) komen, waardoor ze niet meer alles zien, en denken dat de andere de leugen is.

Iemand die dubbelhartig is brengt ook weer dubbelhartigheid voort.
Dit zien we in het leven van Koning David die een man was naar Gods hart, maar toch niet afrekende met de zonde en de zonde in zijn geslachten en hier niet tegen optraden streed. David pleegde zelf overspel met Bathseba en liet dat volgen door bedrog om zijn zonde te verhullen, toen dat mis ging zocht hij zijn toevlucht in moord. Hij had een volkomen blinde vlek totdat de profeet van God langs kwamen hem met de waarheid confronteerde.
Toen Amnon zijn halfzuster Tamar incestueus verkrachtte deed hun vader niets, toen Absalom (de broer van Tamar) vervolgens Amnon hiervoor doodde deed David nogmaals niets. Toen Absalom later herenigt werd met zijn vader werd er uiteindelijk nog niets opgelost en eigent Absalom uiteindelijk zich Davids positie toe en presenteert zich als Koning.
Hierin zie je Davids onmacht en passiviteit en de macht van Izebel hier achter, als mannen en vrouwen niet opstaan en in staat zijn om de strijd aan te gaan, de vloek herhaalt zich door de geslachten heen en woekert als een kanker en brengt dood en verderf voort en gaat van de ene op het andere generatie.
Machteloos gemaakt door zijn eigen daden in het verleden moest David toezien hoe het kwaad zich in eigen huis steeds verder ontvouwde. Ongetwijfeld heeft de Satan hem betoverd en zijn geweten in slaap gesust dat hij het oordeel van God heeft geminacht, of er in ieder geval niet aan gedacht heeft.

Jacobus zegt in hoofdstuk 4 vers 8b-10 dat het goed zou zijn dat ze tot volkomen besef zouden komen van hun ellendige toestanden moeten treuren en wenen over hun eigen falen, want dan pas is er redding ..

We moeten naar het kruis van Golgotha om alles wat vals is op het kruis te leggen om te vernederen en ter dood te brengen. Dan kun je in gebed de Vader vragen je ware ik te reinigen, zodat vervult mag worden de vers “ uw harten te zuiveren,gij, die innerlijk verdeeld zijt” .

Als we in de vrijheid willen wandelen en in het reine met God willen komen moeten we onze zonde belijden ook alle zonden in het verleden en moeten berouw hebben,geen kamer mag gesloten blijven.

David zei in Psalm 32:5 “Mijn zonde maakt ik U bekend, en mijn ongerechtigheid verheelde ik niet; ik zeide: Ik zal de Here mijn overtredingen belijden (alles moet onthuld en beleden worden) – en Gij vergaaft de schuld van mijn zonden”

JP

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *