Geestelijk Overspel

Ik heb je liefgehad met eeuwige liefde, mijn liefde zal altijd bij je zijn. Ik zal je voorgoed tot mijn vrouw maken, Ik zal je hecht aan Mij verbinden, door liefde en ontferming. Mijn vrouw zul je zijn, want Ik beloof je trouw, en jij zult de HEER toegewijd zijn. (Hos. 2)

God is een God van liefde en van trouw en ‘liefde en trouw’ hebben hun oorsprong in Gods verbond met zijn volk, en een verbond moet je goed onderhouden. Het Verbond dat we met God hebben door het geloof in Jeshua, door het Bloed van het Lam kun je dus vergelijken met een huwelijk, een innige liefdes verhouding tussen man en vrouw en je belooft elkaar trouw in voor of tegenspoed. Als je overspel pleegt in een huwelijk pleeg je verbondsbreuk en dat heeft grote gevolgen. Geestelijk overspel is ten diepste ontrouw aan onze God en Schepper, Hij die ons zo lief heeft met een eeuwige liefde.

Net zoals wij jaloers kunnen worden als een ander naar jou man of vrouw kijkt of flirt of overspel pleegt, is God ook jaloers op ons als we geestelijk overspel plegen en andere goden na lopen, wij begeven ons dan op gevaarlijk terrein iets wat eigenlijk niet mag want alleen Hij heeft het recht om met Zijn eigen vrouw om te gaan en haar aanbidding te krijgen die alleen Hem toekomt. Het is een rechtvaardige jaloersheid uit liefde die Hij niet laat delen. Hij wil niet dat wij een andere god eer geven die Hem toekomt en geeft Zijn eigendom niet aan een ander prijs, onze Gods is een jaloers God.

Overspel is afschuwelijk, gruwelijk en onheilspellend, het is DE ware God inruilen tegen het dienen van een andere nietsnuttige zelfgemaakte god wat altijd te maken heeft met (tempel) prostitutie. Overspel is ook het aannemen of laten verleiden tot valse leringen die ons van de waarheid van God afhouden en ons onder geestelijke hoererij of ontucht brengen net zoals Bileam deed en Israël een strik spande en valse raad gaf waardoor ze ontucht en hoererij pleegden waardoor velen werden gedood. Dit is tot waarschuwingen aan ons gegeven. (1 Kor.10) Ze hebben de Ware God, de Springbron van levend water verlaten en horen niet meer naar Hem en Zijn waarschuwingen en zijn valse goden achternagelopen waar men geen verfrissende en bevredigende levensdorst lessen kon en men bedrogen uitkomt. In Jeremia 3 zie je het huwelijk tussen God en Israël goed uitgebeeld en de ontucht die het huis Israël (afkerigheid Israël) en het huis Juda (Trouweloze Juda) heeft gepleegd, en de vele minnaars die het heeft gehouden en zich door vele andere goden heeft laten onteren en geen schaamte besef meer had, en waarin de HERE zelf het Afkerig huis Israël wegzond en een Scheidbrief gaf. Er is overspel, schending van huwelijkstrouw en verbond, wanneer we vreemd gaan en andere goden/Baäls dienen en de valse Baälprofeten nalopen en we ons te buiten gaan aan allerlei goddeloosheden. Ook al spreken ze allebei “zo spreekt de Here” en over de Naam van Jezus. Toch is er een groot verschil, want de Baälprofeten spreken uit hun eigen hart en de profeet van God geeft dat door wat de HERE tot hem spreekt (Jer.23). Wie die wereld en wat daarin liefheeft, zal vroeg of laat er ook mee worden besmet. En zal worden meegesleurd door die alles verwoestende onreine stroom. Na overspel en schending van het verbond ontstaat bijna altijd een echtscheiding, wat we zien bij het huis Israël (Jer. 3:8). Maar dit zien wij niet bij het huis Juda waar de zonde beslist niet minder was maar zelf die overtrof en bonter maakte en die zich hierdoor niet liet afschrikken maar eveneens heen ging en ontucht pleegde. Maar ook Juda is door hun ongeloof weggebroken en afgekapt van de Edele Olijfboom, maar niet met een Scheidbrief.

We moeten de zonde van afgoderij zeer ernstig nemen, de Heer heeft ons gewaarschuwd “Vereer naast mij geen andere goden, want het zijn grote struikelblokken die ons ten val zullen brengen, ook vandaag. Vooral het ook vermengen van het dienen van God met afgoderij. Een afgod kan alles zijn waar we ons vertrouwen op stellen naast God. Een afgod kan datgene zijn waar je je toevlucht zoekt voordat je naar God gaat. Jezus noemde de mammon verschillende malen als een belangrijke afgod van het hart. We zien tegenwoordig dat er vele demonische machten op de gemeente van God los worden gelaten, mensen die door een valse geest beïnvloed worden en die een tactiek of leer (religie) gebruiken om mensen zo en strik te spannen en valse raad (leer) te brengen waardoor ze velen tot ontucht en hoererij leiden waardoor ze gekoppeld worden aan de afgoden, en waar ze op een plaats worden gebracht waar ze hen in de strijd kunnen verslaan om hen zo afvallig te maken en hun geestelijk te doden. Zoals de Heilige Geest zich verbind met onze geest, zo verbind een boze geest zich aan het vlees en de ziel.

De Heer wil dat we ons niet verbinden aan de afgoden. Ook valse leringen zijn leringen van demonen die mensen graag mogen horen omdat het hun gevoel en gehoor streelt maar die ons wel in geestelijk hoererij kan brengen. Als wij ons daarmee inlaten met deze valse raad (zoals Bileam en Izebel doen) en ons blijven openstellen voor deze misleidende leringen of valse raad en ons daar niet voor afsluiten en daar niet van bekeren krijgen we een andere geest en handelen we vanuit een andere geest die niet de Heilige Geest is en kan deze strik je onder de bescherming van God weg leiden.

Paulus vermaand ons om de geesten te beproeven, niet de mens, maar de geest achter hen, door welke geest hij spreekt. We zien dat ontucht van afgodendienst is verweven met ontucht in het natuurlijke. Afgodendienst leidt altijd tot onreinheid. De afgodendienst en overspel in Sittem (Num. 25) is hier een goed voorbeeld van. Ze bogen zich voor de afgod Baäl-Peor en de mannen bedreven ontucht met de vrouwen van Moab. Ontucht begint in het geestelijke, en leidt tot het natuurlijke, het vleselijke. Dit kunnen we ook zien in Hosea … geestelijke ontucht – natuurlijke ontucht .

Hosea 4:12 zegt het zo : Want de GEEST van de hoererijen heeft hen misleid, zodat zij in hoererij hun God verlaten.

In Hosea 4:11 zie je dat ontucht het verstand weg neemt en doet dwalen en zich van God doet afkeren

Hosea 5:4 Hun daden gedogen niet, dat zij zich bekeren tot hun God. Want een GEEST van ontucht woont in hen, en de HERE kennen zij niet.

En in Psalm 106:37-38 staat “de Israëlieten vereerden hun godenbeelden en raakten verstrikt in hun netten. Zij brachten hun zonen en dochters ten offer aan de demonen.”

Maar net zoals in de vroegere Bijbelse tijden is het nu in onze tijd niets anders, ook nu zijn er mensen die in het zelfde spoor van Bileam wandelen, de zoon van Beor, die het niet erg vinden om iets verkeerd te doen en zich maar al te graag laten betalen voor onrecht en bedrog zolang hij er maar voor betaald wordt en het werkt en waarin ze vele zielen misleiden.

Maar wat we ook in Hosea zien is dat GEESTEN achter een valse leer, raad, en afgoderij schuilen en deze hun macht behouden. Maar ook belangrijk is het te weten dat achter deze mannen en vrouwen die misleidende leer beoefenen, daar een GEEST achter staat. Door deze demonische belasting kunnen mensen gekoppeld en gebonden raken aan deze afgoden, of leer van boze geesten, gewild of ongewild. Mensen zullen worstelen met onreinheid, ontucht, overspel, afgoderij, of porno. Maar ook kan dit hen leiden tot blindheid voor de waarheid en kunnen afval van geloofswaarden bewerken. Allen die zich niet volkomen aan God onderwerpen, dus zich daar in feite aan onttrekken, komen onder het beslag van DIE GEEST van ontucht en worden daardoor beïnvloed. Dit voert naar geestelijk overspel. De Bijbel leert wie je aanbid daar wordt je gelijkvormig aan en ga je op lijken. Hos. 9:10b zegt “ Zíj gingen echter naar Baäl-Peor, wijdden zich aan die schande. Zij werden even weerzinwekkend als hun minnaars. Dat wil zeggen ze waren even gruwelijk geworden als de afgod die ze aanbidden. Wie de wereld wil nadoen om succes te hebben, misschien zoals velen met het motief om ingang voor het evangelie te krijgen, raakt onder invloed van de GEEST van ontucht en die doet hen dwalen. Vele Christenen hoereren met de wereld. Omdat zij vriendschap met de wereld hebben gesloten, zijn zij Gods vijanden geworden (Jak. 4:4). Soms wordt ons leven op de proef gesteld en komen we voor keuzes om ons leven rein te bewaren, misschien een keuze welke vrienden je neemt, welke boeken je leest en films je kijkt, of in hoeverre je laat lokken in discussies die je standpunten als christen kunnen ondermijnen

Maar als wij denken dat wij geen andere goden in ons leven hebben, hebben we het mis, wij zijn vaak verblind voor onszelf en kunnen onszelf niet ten volle onderscheiden. Laten we daarom in alle ernst bidden dat de Heer altijd onze eerste liefde mag zijn en dat de Heer deze duistere plaatsen, alles wat zich scheid van Hem, aan het licht mag brengen opdat we ons kunnen bekeren en schoon kunnen wassen met het Bloed van Lam en we in Christus meer dan overwinnaars mogen zijn, zodat we bij Zijn komst een reine bruid mogen zijn, een bruid zonder vlek of rimpel of iets dergelijks, zodat Hij ons in Hem alles zal geven. Halleluyah !!

JP