God wil onder ons tabernakelen

God wil in en onder ons mensen wonen. Hij heeft zich een eigen volk uitverkoren onder de volkeren om onder hen te wonen. “want gij zijt een volk, dat de Here, uw God, heilig is, en u heeft de Here uitverkoren om Hem een eigen volk te zijn uit al de volken, die op de aardbodem wonen.” Deut. 14:4.

Het gehele volk Israël werd bevrijd van hun slavernij uit Egypte en werd verlost door Gods sterke uitgestrekte arm en Hij heeft ze gedragen op arendsvleugelen en tot Hem gebracht.  De HERE ging overdag voor hen uit in een wolkkolom om hen te leiden op de weg en ’s nachts in een vuurkolom om hun licht te geven zodat ze dag en nacht vooruit konden trekken. Hij leiden hen door Zijn verheven Hand door de Schelfzee, en de wateren werden gespleten en zo ging Israël als Gemeente in het midden van de zee op het droge.

Op de berg Sinaï sprak de Heer met hen en heeft daar een (bloed) verbond met hen gesloten waarop Israël eenparig antwoordde: “Alles wat de HERE gesproken heeft zullen we doen” .

Zo trokken ze verder en God wilde in hun midden wonen en liet Mozes een voorbeeld zien van de tabernakel waarin Hij in hun midden wilde zijn en gaf hem instructies, voorschriften, geboden en inzettingen.

Doordat Mozes 40 dagen lang wegbleef begon Israël te mopperen en te klagen en maakten voor henzelf een Gouden kalf en dansten daar om hen en offerden er aan, en zij zeiden: Dit is uw god Israël, die u uit het land Egypte heeft gevoerd. God had zo tegen hen gezegd, jullie zullen naast Mij geen goden maken noch van zilver noch van goud, maar ze faalden en pleegden verbondsbreuk en haalden Gods toorn over hen heen het was een gruwel in Gods ogen. Ze vertrouwden niet op de Heilige Israëls na alles wat ze allemaal hadden meegemaakt en hoe God hen uitgeleid had door grote wonderen, krachten en tekenen en hoe ze Gods stem hadden gehoord op de berg Sinaï en hoe ze beefden van ontzag en niet meer wilden dat Hij tot hen sprak maar dat Mozes middelaar zou zijn. Ze vertrouwden niet op God die hen uitgeleid had maar op de Egyptische afgoden, die in feite demonen waren, het gouden kalf die ze aanbaden en vereerden.  In Egypte werden de kalven geassocieerd met Baalgodsdienst. We zien hier dat God ingeruild en aanbeden wordt door een afgod. Toen Mozes na 40 dagen van de Berg kwam heeft hij het gouden kalf stukgeslagen en verwoest.

Het volk Israël moest tot een keuze komen wie ze wilden dienen en Mozes zei, Wie is voor de HERE ? Die komt tot mij, en de Levieten verzamelden zich rond Mozes, en door hen werd door het zwaard ongeveer 3.000 man gedood. Dwars door Israëls ongehoorzaamheid en verbondsbreuk heen bleef God getrouw aan Zijn verbond, dat Hij met een eed had bevestigd. ‘Want de Heere uw God is een barmhartig God; Hij zal u niet verlaten, noch u verderven; en Hij zal het verbond uwer vaderen, dat Hij hun onder ede gezworen heeft, niet vergeten’.

God wil in en onder ons midden wonen.

Wij gelovigen onder het Nieuwe verbond in het bloed van Jezus/Jeshua, uit alle stammen van Israël (uit de twee huizen Juda en Israël) en uit de heidenen, wij zijn JHWH zijn Tempel, Zijn Lichaam, en Hij wil in ons hart wonen en daar tabernakelen. JHWH (God) wil Zijn wetten in ons harten schrijven en alles in ons op orde stellen en ons volmaken. Hebben wij allemaal ook niet Zijn grote daden en wonderen in ons leven gezien. Hoe Hij ons bevrijdde en uit de duisternis trok en ons genas en ons Zijn bovennatuurlijk kracht en vrede gaf ? Wij hebben met Hem een (huwelijks)verbond gesloten en hebben door het geloof Zijn Geest als onderpand ontvangen en zijn we verzegeld. Wij zijn een uitverkoren geslacht een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk (Gode) ten eigendom, om de grote daden te verkondigen van Hem, die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht.

Maar net zoals het volk Israël onder het oude verbond Gods verbond schenden en trouwbreuk pleegden, gebeurt dit ook nu in onze tijd onder Zijn Gemeente onder het Nieuwe Verbond. We luisteren liever naar middelaars dan naar Gods Geest zelf. We luisteren en vertrouwen liever de wereld en haar regeerders en de wetenschappers en de media dan naar God zelf. De dingen die ze ons willen opdringen worden de nieuwe gouden kalven, de god die ons redt en vrijheid geeft en die ons geneest en verlossen kan. Ook wordt in de Gemeente een Gouden kalf opgericht waarvoor wij buigen en waar offers aan gebracht worden (het spelen en experimenteren met ons leven) en die god waar we voor buigen en die we gehoorzamen. Het is deze afgod die het volk van de waarheid en van een leven van heiligheid afhoudt. De regeringsleiders leiden hun erediensten en de (hoge)priesters spreken wekelijk het volk toe hoe ze hersteld, genezen en bevrijd kunnen worden. Zij bepalen hoe we leven moeten en wat goed voor ons is.

Maar is dit ook geen verbondsbreuk ?

Is dit ook niet het dienen van andere goden ?

Wat een kwade geest waart er intussen rond over de wereld met hun dwaze gevaarlijke politieke programma’s.

Welke God dienen wij, de Eeuwige of het Gouden kalf.

Wie geeft ons werkelijk antwoord op ons vrijheid, veiligheid en gezondheid. De Gemeente moet tot een keuze komen wie ze werkelijk willen dienen.

Is ons lichaam niet een tempel waar Gods Heilige Geest in woont, Hij wil woning in ons maken, een plaats heilig voor Hem. Wij zijn Zijn eigendom, duur gekocht en betaald met Zijn eigen bloed. Wij zijn een kroon op Zijn Schepping. Een plaats die rein en heilig en apart gezet is voor Hem, en die naar Zijn beeld geschapen is en waar Hij Zijn Naam in al ons cellen, in ons DNA heeft geschreven.

David zong in Psalm 8: 5-6 / 139: 14: Ik loof U omdat ik ontzagwekkend wonderlijk gemaakt ben; wonderlijk zijn Uw werken, mijn ziel weet dat zeer goed.

Wie is de vijand om te vernietigen en Zijn Naam uit ons te wissen.

Zegt Gods Woord niet; ”Zo iemand Gods tempel schendt, God zal hem schenden. Want de tempel Gods, en dat zijt gij, is heilig!

Amen !!

JP

6 gedachten over “God wil onder ons tabernakelen”

 1. Hierbij krijg ik de woorden Mene Mene Tekel,Ufpharsin te zien. En vooral Hem te mogen vrezen in de aankomende Oordelen die over de wereld gaan. Het boek Daniel te doorgronden. De wereldgeesten los te laten en de smalle weg te volgen. Die de banden des doods zullen ontkrachten.

  1. Beste Miriyam,

   Ook ik kreeg deze tekst in mij, Mene Mene Tekel, Ufpharsin…
   Het is zo gelukkig te ervaren dat God ons vast houd, en trouw blijft. Hij geeft de kracht door de Heilige Geest.
   Hij wil ons inderdaad leiden op de smalle weg. Die is nu wel heel duidelijk aan het worden!

   Wat bedoel je precies; Die de banden des doods zullen ontkrachten?
   Vriendelijke groet,
   Cocky

 2. Dit was weer een prachtig stuk mijn geliefde zus.
  Het eerste gebod is gij zult geen andere goden voor Mijn aangezicht stellen.
  in het oude testament waren deze hier genoemde goden de machthebbers en dit heeft dan ook betrekking op de hedendaagse macht hebbers in de regeringen.
  Maar ook het verheerlijken van de staat Israel is afgoderij.
  Veel christenen denken dat Yeshua zal regeren vanuit het aardse oude Jeruzalem, maar als ik openbaringen 21 vers 9 t/m 27 lees dan is dit vanuit het nieuwe Jeruzalem en is dit nieuwe Jeruzalem volgens openbaringen 21 Zijn bruid.
  Als Hij zegt dat er op Zijn heilige berg en te Jeruzalem ontkoming zal zijn, dan bedoeld Hij dus het nieuwe en niet het oude Jeruzalem wat het oude Jeruzalem vergelijkt Hij in openbaringen met Sodom en Egypte waar ook onze Heer is gekruisigd.
  Als ik openbaringen 18 lees waarin de val van Babylon wordt beschreven dan staat er in vers 24 en in haar werd gevonden het bloed van profeten en heiligen en van allen die geslacht zijn op aarde.
  Aangezien de profeten niet in Rome maar in Jeruzalem zijn geslacht gaat het hier bij in dit stuk dus om het hedendaagse Jeruzalem.

  1. Amen Martien, ben ik helemaal met je eens.
   Ik had een stuk geschreven over Hagar en Sarah, van wie is je moeder.

   Er zijn twee Jeruzalems met verschillende bestemmingen, maar waar behoor jij toe ?

   onder Hagar, het oude Jeruzalem,
   de stad van de wet en de tempel en de werken uit het vlees,
   of onder Sarah, de vrouw, het Hemelse Jeruzalem (bruid, Israël, kerk),
   zij die vrij zijn ! en geleid worden door Gods Heilige Geest.

   zal de link even zetten:

   https://www.olivebranch57.nl/waarschuwingen/wie-is-je-moeder-sarah-of-hagar/

 3. De vergelijking van het aanbidden van het gouden kalf, en nu de verheerlijking van het vaccin (ook een soort aanbidding ) van de wetenschap met alles wat daar omheen gebeurd vind ik heel duidelijk. Helaas laten zoveel mensen zich nu onnadenkend vaccineren en wordt God opzij gezet, terwijl hij onze Heer en Schepper is met een door hem gegeven DNA dat genetisch zal worden gemanipuleerd.
  Een verschrikkelijk gebeuren!

 4. Hallo lieve mensen…

  Ik ben Esther, bij toeval kwam ik op uw site.
  Dit artikel sprak mij erg aan. Ook de reactie van Martien, raakte mij.
  Al vele jaren geloof ik het ook zo… niet al het aards… maar het geestelijke/hemelse.

  Ik ga het stuk nog lezen over de gelijkenis de twee moeders, Hagar of Sara.
  Voor mij is het Sara, zij is in Geestelijk zin, onze moeder. Het hemelse Jeruzalem.

  Hartelijke groeten, en vooral de genade en kracht van onze Heere Jezus, om jullie allen heen.
  Esther.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *