Het geweten

God heeft ons een geest gegeven waarmee we met Hem kunnen communiceren en door de wet in ons hart geschreven en Zijn Woord als leidraad kan God ons in staat stellen te leren en te begrijpen en zal ons bekend maken, heiligheid, gerechtigheid, reinheid en eerlijkheid.
De Heilige Geest werkt in de menselijke geest , twee functies in de geest zijn weten (een bijzondere soort weten, een intuïtief weten) en geweten.
Geweten en intuïtie zijn niet van elkaar te scheiden.
Dit is niet iets wat we met ons verstand kunnen weten alleen met onze geest.
Met het verstand begrijpen we maar met ons geest weten we.
Trouw zijn aan je geweten is de eerste stap naar heiliging en ware geestelijkheid. Alles wat het geweten veroordeelt is veroordeelt door God.
Het geweten debatteert of redeneert nooit, het eist directe gehoorzaamheid.
Christenen behoren niet te wandelen door redenering maar door de wil van God in gehoorzaamheid.
We mogen onze geweten niet gerust stellen met vele andere werken en weigeren gehoorzaam te zijn aan de vermanende stem van Gods Heilige Geest. De Bijbel leert gehoorzamen is beter dan slachtoffers.


In 1 Kor. 2: 11 staat “ Wie is in staat de mens te kennen, behalve de geest van de mens? Zo is alleen de Geest van God in staat om God te kennen. Wij hebben niet de geest van de wereld ontvangen, maar de Geest die van God komt, opdat we zouden weten wat God ons in zijn goedheid heeft geschonken.


Bijna alle grote ontdekkingen zijn gedaan door intuïtief inzicht. In die geest heeft iemand een waarheid ‘gezien’. Wat je intuïtief ontvangen hebt werkt het verstand uit door het geloof wat hij te weten is gekomen. Menselijke intuïtie is niet onfeilbaar maar is geestelijk.
God spreekt tot ons geest langs directe en intuïtieve manier, we kunnen het niet altijd verklaren of omschrijven waarom of er de vinger op leggen, maar we “ weten “ gewoon heel zeker dat God tot ons gesproken heeft, dat is een zeker weten en daar is geen twijfel aan. Ons verstand kan geen leven ontvangen dat kan alleen de geest van de mens. Daarom is alleen de geest in staat de kennis van God te ontvangen wat tegelijk het overdragen van leven is.
Wanneer iemand echt iets van zichzelf met je gedeeld heeft, hoe kort een ontmoeting ook is geweest, merk je dat je leeft. Wanneer dit gebeurd van uit de levende God, die zich aan ons meedeelt, ervaar je dat als eeuwig leven, er springt iets op in je hart.
Een goed geweten stelt ons ook in staat Gods beloften te ontvangen wat ook een groot geloof ten gevolg heeft, de zonde moet eerst opgeheven en gereinigd worden alvorens we met geloof kunnen bidden.

Dan hebben we het geweten, en hoe dat werkt dat weten we allemaal wel en dat is dus niet het zelfde als ons verstand..

In Titus 1 staat in vers 15 : Voor wie rein zijn, is alles rein; maar voor wie bezoedeld en ongelovig zijn, is niets rein, want zowel hun verstand als hun geweten is bezoedeld. Ze belijden dat ze God kennen, maar hun daden weerspreken dat.”


Het geweten is niet direct de stem van God, alhoewel Hij wel tot ons geweten spreekt, het is een functie van de menselijke geest. Het is een door God gegeven onderscheidingsmiddel en geschapen met het vermogen om te zien, zoals eerlijkheid en trouw, het verteld ons wanneer wij iets goed of wanneer wij iets fout doen en het getuigt of iets waar is of niet, het geeft een besef van zonde. Ons geweten spreekt tot ons en waarschuwt ons ervoor als wij verkeerde dingen doen waardoor we zouden kunnen zondigen. Dit kun je in de geest aanvoelen en onderscheiden. De gave van onderscheiden van Geesten is dus een gave die rechtstreeks met de werking van het geweten te maken heeft. Men weet in de Geest, men voelt, men ervaart. Het geweten onderscheid door Gods Geest als iets waarachtig is of iets onwaarachtig is of iets een leugen is of niet, of dat nu een menselijke of een andere (boze) geest is.
Daarom is het vereist om een rein geweten te hebben om te kunnen onderscheiden uit welke geest iets is want een rein geweten is gevoelig voor waarheid en leugen.


Romeinen 2 :15 zegt “ Ze bewijzen door hun daden dat wat de wet eist in hun hart geschreven staat; en hun geweten bevestigt dit, omdat ze zichzelf met hun gedachten beschuldigen of vrijpleiten.”


Hier vormt het geweten zijn oordeel wat goed en verkeerd is en kan overtuiging van zonde plaats vinden wat tot berouw kan leiden wanneer de Heilige Geest de menselijke geest wakker schudt en het geweten de maatstaven van Gods Heiligheid en liefde voorhoudt. Als er echt berouw is zal de Heilige Geest zo iemand op de kracht van het reinigende bloed van Jezus wijzen waardoor er afgerekend kan worden met de schuld van de zonde en zo Hij over het geplaagde geweten vrede uitspreekt.
Als we de vermanende stem van de Heilige Geest horen moeten we direct onze zonde belijden en dit nooit toe dekken. Door de zonde kan ons geweten besmet en verontreinigt raken en vertroebelt worden zodat we niet meer zo goed aan kunnen voelen wat goed en kwaad is, Paulus zegt ons in 1 Tim. 4 vers 1 en 2 dat dan ons geweten gebrandmerkt wordt, het wordt als het ware het zwijgen opgelegd, dichtgeschroeid, verdoofd of afgestompt en minder gevoelig om te onderscheiden en kunnen dan langzaam van God afglijden en vele christenen die weigeren de innerlijke stem van God te horen vluchten in geestelijk werk en in een vleselijke levenswandel.
Een belangrijk geheim van een overwinnend christenleven is een zuiver, rein geweten. In Handelingen 23:1 zegt Paulus tegenover de joodse raad, dat hij met een rein geweten voor God gewandeld heeft.
Een rein geweten is een zaak van oefening waar ieder christen bekwaam in dient te zijn, te horen naar de stille vermanende zachte stem in ons geweten.

God spreekt alleen door de Geest van de mens, en die geest hebben drie functies, geweten, intuïtie en gemeenschap (met God). Het geweten is niet Gods stem zelf maar God spreekt door het geweten door ons o.a. ongemakkelijk te laten voelen of ons schuldig te laten voelen. Je WEET dan dat er iets niet klopt, dat is o.a. de stem van het geweten. Ons geweten getuigd als wij recht en zuiver voor de Heer en onze naaste staan. Wanneer Gods volle licht schijnt in en door ons geest brengt het geweten het verkeerde aan het licht, alles wat wij verkeerd denken, spreken of handelen op de manier die niet bij een gelovige past en zo zullen wij veranderen steeds meer naar Zijn beeld en gelijkvormig worden aan Hem. Nog even over het geweten van een gelovige en een ongelovige. Toen wij nog zondaren en ongelovig waren was ons geest dood voor God. Omdat ons geest zoals ik boven schreef drie functies heeft, geweten, intuïtie en gemeenschap, waren deze ook in de geest als dood en waren niet in staat normaal te functioneren zoals God het bedoeld had. Dat betekent dus niet dat het geweten van een ongelovige geheel buiten werking is, het blijkt werkzaam en kan tot een bepaald niveau onderscheiden goed en kwaad, maar wel in een geestelijke dode staat. Door de wedergeboorte en het reinigde bloed van Jezus wordt de geest met al de functies tot leven gewekt. Alleen datgene wat leven van God in zich draagt, wordt als levend beschouwd, alles wat Gods leven mist wordt als dood gerekend.


Als iemand zijn geweten verdoofd of afgestompt raakt wordt hij kil en onverschillig, er vind dan geen diepgaand persoonlijk contact met anderen plaats. En als ons geweten niet meer spreekt worden we verhard, en leren we niet meer van ons fouten, we raken als het ware vervreemd van God en mensen. Mensen met een onderontwikkeld geweten zondigen gemakkelijk en vallen vaak in een zondig patroon, het dringt op de een of andere manier niet tot hen door dat ze zondigen en dat ze daarmee anderen daarmee en ook zichzelf erg pijn en schade doen en dat ze bovenal God hier niet mee verheerlijken. Het dringt niet tot hen door dat ze verkeerd bezig zijn en sluimeren geestelijk wat heel gevaarlijk kan zijn. De geest van zo een persoon is niet in zijn geheel opgewekt door de Heilige Geest waardoor de Heilige Geest niet volledig de leiding kan nemen. Het raakt alleen de buitenkant maar niet hun hart, hun geest. Door verwondheid kan een intuïtie verhard en verdoofd worden. De diepte van de bekering vult alleen hun ziel maar niet de gehele persoon in kwestie. Onze overgave speelt hier een hele grote rol in. De eigen verwonde geest kan dan alleen maar opgewekt worden door Gods Geest en de doordringende liefde en genezing van Jezus.
Sommige mensen hebben een beschadigt of misvormd geweten, of bij een persoonlijkheidsstoornis waardoor ze niet innerlijk aangesproken en gecorrigeerd kunnen worden, dit zie je heel goed bij een Narcistisch persoon, hun geweten is gedoofd, afgestompt en gebrandmerkt, dit kan ook door verwondheid uit hun verleden komen.
Het is heel moeilijk om met zo een persoon te leven omdat ze nooit iets fout doen, hierdoor kan deze persoon anderen maar ook zichzelf veel schade doen en veel relaties en personen beschadigen in zijn gezin of omgeving. De Geest van God kan niet in zijn geheel doordringen in het geweten van zo’n persoon om hem te corrigeren en te vermanen zodat hij zich schuldig voelt en kan veranderen. Helaas kunnen ze niet in het geheel wandelen door de Geest van God omdat een gedeelte afgesloten is.
Alleen God zelf kan die verharding wegnemen in het geweten, het vernieuwen, herstellen en genezen, zodat het weer gevoelig wordt.
We kunnen alleen God dienen met een volkomen levens, hersteld en zuiver geweten.

JP

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *