Hiërarchie

Het gaat hier over de orde en gezag van God in de gemeente.
De kerk heerst nu over de mensen op wereldse maatstaven in rangen en standen en dat is wat God juist niet wil.
In de kerk hoort geen hiërarchie, rangen en standen, hoog of laag.
Een hiërarchie is een afdeling, en volgorde van belangrijkheid een opeenvolging van rangen en standen. De plaats van hoog naar laag. Een plaats van belangrijkheid en macht.
Het is een ambtelijke orde, een positie of plaats die men inneemt.
De orde die nu heerst in de kerk is een hiërarchie en is zeer on-Bijbels, al doet men nog zo zijn best.
God wil een radicale ommekeer brengen en een reformatie geven en in het verborgene is Hij hier mee bezig een weekt mensen los uit dit systeem .. om hen zijn geheimenissen van reformatie te openbaren.
Er zal een nieuwe vorm van gemeente komen gebaseerd op dienstbaarheid.
De Heer schept geen instituten en werkt niet mee aan systemen en bouwt daar Zijn gemeente niet mee, het is uit de mens geboren niet uit het hart van God.
De Heer werkt en bouwt aan Zijn Geestelijk huis het is een Geestelijk bouwwerk waarin wij de levende stenen zijn.
Een kerk of denominatie is een soort van instituut met programma’s en activiteiten een door mensen opgezette systeem die ons verhinderen om vrij te zijn.
Gods bouwwerk draait alleen maar om relaties en liefde, eenheid en vrijheid, dienstbaarheid aan elkaar en het delen van het je leven in God en met elkaar.
Instituten zijn een poging ons een soort van veilig gevoel te geven en zekerheid maar dat is allemaal surrogaat. Systemen geven geen zekerheid maar ondersteunen alleen maar een valse veiligheid, controle en macht.
Alleen Jezus geeft de volle zekerheid, veiligheid in een diepe intieme relatie en vriendschap met Hem.
Aardse systemen zijn nutteloze pogingen van de mens, de Heer wil ons hier van bevrijden van elke soort systeem en van elke macht waar we mee te maken hebben we mogen in vrijheid en dienstbaarheid groeien.
Of we nu in die systeem zitten of er buiten staan, God zal ons in staat stellen zodat we ons vrij kunnen bewegen, zowel buiten of onder dit systeem.
Velen zitten gevangen in religieuze systemen en aktiviteiten maar God wil ons vrijmaken.
Hij wil ons leren om vrij te zijn, om in vrijheid te leven in afhankelijkheid alleen aan Hem (en niet aan leiders), om relatie te bouwen en elkaar lief te hebben, elkaar te dienen en de ander uitnemender te achten dan ons zelf en ons zonen en dochters van Hem te maken, Zijn Geliefde.
Wij allen hebben gaven gekregen, door de Heilige Geest toebedeeld aan een ieder zoals Hij wil, om elkaar te dienen.
En een hogere gave in de Bijbel mag nooit verhoogd worden boven de mindere.
Eigenlijk zouden we meer eer moeten bewijzen aan de mindere leden van de gemeente.
In een andere gedeelte van de Bijbel schrijft Paulus, hoe zij die gezalfd zijn als apostelen, de laagste plaats is aangewezen, een schouwspel voor de wereld, dwaas om Christus wil en niet in ere.
Sommige gaven zijn hoger of groter dan andere, maar alleen in de gezagsstructuur van de Heilige Geest, nooit in de zin van het ontvangen van meer eer van de mensen. Wij zijn allen één in Christus.
Verkeerde leiderschap en overheersing over het volk heeft de kerk (het schip) bijna doen zinken, maar er is hoop.
Vele leiders voelen zich verheven en superieur en stijgen boven het gewone uit omdat zij denken opgeleid te zijn en het woord te kennen en de visie te hebben en dat zij de Gezalfden de Heren zijn.
Ze verleiden de gemeente hen te dienen en te gehoorzamen in plaats van Jezus.
Ze nemen gedachten en levens van deze mensen in beslag en maken hen dienstknechten van henzelf, van hun leiderschap en hun visie.
Alles moet daaraan onderworpen worden maar dat is een leugen.
God heeft een ieder geroepen en een ieder heeft een persoonlijke visie ontvangen van de Heer, dat wat de Heer van hem/haar wil.
Maar de leiders maken van henzelf heersers in plaats van dienaren.
Jezus zei “wie groot onder u wil zijn zal aller dienaar zijn”.
We zullen moeten dienen in plaats van heersen of heerschappij voeren.
We hebben een reformatie nodig, de oude structuur van rangen en standen is voorbij we hebben vernieuwing nodig.
Er zullen nieuwe wijnzakken gevormd worden en er zal gebouwd worden op het fundament van apostelen en profeten.
Er zal een nieuwe tijd komen, een gemeente van liefde, dienstbaarheid en relatie, kinderen van God, die niet gericht zijn naar binnen maar naar buiten, naar de wereld, niet naar de orde die er nu heerst maar naar de orde van Efez. 4: 11-13. Zij, die God heeft aangesteld, zullen de heiligen toerusten voor het werk in zijn dienst. Zo zullen we samen opgebouwd worden en zullen we zijn of worden zoals Haggai schreef dat de toekomstige heerlijkheid van dit huis, deze tempel, groter zal zijn dan alle vorige.

Bent u ben jij bereid, om uit te breken uit uw oude gedachtenpatroon, dat ontwikkeld is bij de traditionele kerkgangers van vandaag, om daar uit te breken, en je werkelijk te openen voor het nieuwe dat wat God wil doen ..

JP2009

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *