Hillsong United

De Bijbel waarschuwt ons duidelijk dat er in de laatste dagen vreemde leringen zullen komen die een andere Jezus introduceren en een andere geest, een andere evangelie.

Hillsong is een welvaartsevangelie, Word of Faith  en Kingdom now-leer, ook bekend als de Dominiontheologie. In deze KN leerstelling leren gelovigen dat het niet relevant is om uit te zien naar de wederkomst van de Heer. De nadruk ligt op het bouwen van een tastbaar koninkrijk door het innemen van geestelijke ‘bolwerken’ en ‘naties’ voor God.  (de 7 bergen theorie)  Maar Jezus zegt: Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld.

2 Korintiërs 11 : 4 Want indien de eerste de beste een andere Jezus predikt, die wij niet hebben gepredikt, of gij een andere geest ontvangt, die gij niet hebt ontvangen, of een ander evangelie, dat gij niet hebt aangenomen, dan verdraagt gij dat zeer wel.  

Hillsong trekt mensen aan door hun entertainment en houden mensen gevangen om te blijven  in hun verslaving en zonde. Zonde o.a. als homoseksualiteit ( wat leidt naar hoererij, porno end.)  Ze staan open voor homoseksuele – huwelijken en relaties en delen actief mee in de kerk in bedieningen.

Ze trekken hen door muziek wat hun raakt in emotie en gevoel maar niet door het ware evangelie van Jezus , en niet door de zalving van God want de Bijbel zegt dat de zalving van God het juk verbreekt en de gevangenen en gebondenen vrijmaakt. Hillsong is een broedplaats die leidt naar een andere en valse evangelie. Ze trekken en misleiden mensen naar hun visies waar de muziek hun vrucht van is en brengen en houden mensen gevangen in hun zonde en vleselijke lusten en confronteren ze niet met hun zonde en roepen hen niet op tot berouw en bekering en blijven zo in hun overspeligheid wat vijandschap tegenover God is. In Christus zijn we niet vrij om te blijven zondigen, we zijn bevrijd van de zondemacht en moeten voortdurend berouw hebben van onze zonden.  Jezus zegt wie Mij wil volgen moet zijn kruis opnemen. Je ziet veel afgoderij op het podium, half naakte mannen, onheilige occulte rituelen en vertoningen, vuurdansers, astrologie en zoroastrische kunst. Hillsong bestaat niet om Christus te verhogen en discipelen te maken, het bestaat om het vlees te voeden en geld te verdienen.

Hillsong is doortrokken en wordt overspoeld met afgoderij, hoererij, geestelijk overspel, toverij en valse afgodische liederen.

 o.a. door het lied Oceans

You call me out upon the waters
The great unknown where feet may fail
And there I find You in the mystery (Hoer van Babylon Mystery Babylon the great, die aan vele wateren zit, Openb. 17 )
In oceans deep
My faith will stand

And I will call upon Your name
And keep my eyes above the waves
When oceans rise, my soul will rest in Your embrace
For I am Yours and You are mine

Hieronder afbeelding met de Godin Ishtar met een kerstshow, zij is een vruchtbaarheidsgodin, maar ook een godin van liefde , oorlog en seks. Hillsong diensten  zitten vol toverij, zonaanbidding en heidendom.  Ze gebruiken de wereld en elk aspect van hekserij en heidendom om een gevallen wereld en vleselijke christenen te bereiken.

De magische driehoek

De magische driehoek is een teken van illuminatie (letterlijk verlichten, dat achter de schermen de wereld bestuurt en een nieuwe wereldorde wil stichten en die in het verborgene gebruik maken van mystieke symbolen en rituelen) en is een maçonniek symbool van de vrijmetselarij wat door Pythagoras (die zelf een magiër en een geleerde in toverkracht was)  ook wel het “heilige drietal” genoemd waaruit goddelijke kracht neerstroomt waarin de stelling van Pythagoras een relatie toont tussen de vrijmetselarij als systeem en methode van zelfverbetering of zelfontwikkeling en zelfverlossing. Het is een symbool en code en een taal wat steeds weer terug komt in Hillsong en wat beslist geen toeval is, net zoals de pyramide op het dollarbiljet staat wat ook een code van illuminatie te maken heeft en vrijmetselarij en NWO. Ook het oog in de driehoek (alziend oog, deze vertegenwoordigt de zonnegod Horus) wat staat voor totale controle.

Door het gebruik van deze geheime symbolen en codes wordt Hillsong in feite een werker en instrument van de Illuminatie en de Nieuwe Wereldorde. De voor de wereld verborgen berichten en symbolen van de illuminatie worden openlijk op het scherm geprojecteerd bij Hillsong.

Zie, gehoorzamen is beter dan slachtoffers, luisteren beter dan het vette der rammen. 23 Voorwaar, weerspannigheid is zonde der toverij en ongezeggelijkheid is afgoderij en dienen van terafim. (1 Sam. 15 :22-23).

Weerspannigheid is een tweeling van toverij, God bedoelt hier dus pure rebellie mee. Toverij wil de rechtmatige gezag van God ondermijnen, hij wil controleren en manipuleren om zo de macht te krijgen. Toverij is dus werk van het vlees en wendt ons van het kruis af zodat de kracht van God die in ons is verloren gaat waardoor mensen verward en gefrustreerd worden en blokkeren in hun groei tot Christus. Mensen die betoverd zijn (o.a door muziek of valse leer) , zijn geestelijk lamgelegd, ze zijn hun kracht en vrede kwijt.

De driehoek staat dus symbool voor rebellie en weerspannigheid wat een zonde van toverij en afgoderij is en werken uit het vlees zijn (wat in gradaties is van vleselijkheid tot occult (o.a. manipulatie naar hypnose).

Beïnvloeding naar hersenspoeling is maar een kleine stap, toverij heeft daar technieken voor en één is de latente kracht en dat is hypnose, als je onder deze geest van toverij komt wordt je onder een bepaalde toestand gebracht en men laat zich onbewust, en onwetend meegaan met een bepaalde gedachte of leer, wat heel geraffineerd is, en zo kom je onder hun betovering en die verduisterd de zicht op het kruis en op Jezus zodat de vrede van God en alle kracht in ons verloren gaat. Je merkt dat je heel moeilijk los kan komen van deze gedachten gangen. 

Ook  o.a. op de paasevenement van Hillsong Londen, hoewel in christelijke camouflage ging alles over het occulte. Zelfs wordt er een voodoo-ritueel (zie link) nagespeeld en uitgebeeld wat pure hekserij is.

Galaten 1 vanaf vers 6 waarschuwt de Bijbel voor een andere evangelie en zegt.

“Het verbaast mij, dat gij u zo schielijk van degene, die u door de genade van Christus geroepen heeft, laat afbrengen tot een ander evangelie, 7 en dat is geen evangelie. Er zijn echter sommigen, die u in verwarring brengen en het evangelie van Christus willen verdraaien. 8 Maar ook al zouden wij, of een engel uit de hemel, [u] een evangelie verkondigen, afwijkend van hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt!

God noemt dit alles geestelijk overspel. Overspel is afschuwelijk, gruwelijk en onheilspellend, het is DE ware God inruilen tegen het dienen van een andere nietsnuttige zelfgemaakte god wat altijd te maken heeft met (tempel) prostitutie. Overspel is ook het aannemen of laten verleiden tot valse leringen die ons van de waarheid van God afhouden en ons onder geestelijke hoererij of ontucht brengen net zoals Bileam deed en Israël een strik spande en valse raad gaf waardoor ze ontucht en hoererij pleegden waardoor velen werden gedood. Dit is tot waarschuwingen aan ons gegeven. (1 Kor.10).

We moeten de zonde van afgoderij zeer ernstig nemen, de Heer heeft ons gewaarschuwd “Vereer naast mij geen andere goden, want het zijn grote struikelblokken die ons ten val zullen brengen, ook vandaag. Vooral het ook vermengen van het dienen van God met afgoderij. Ook valse leringen en dat ook de boodschap door muziek zijn leringen van demonen die mensen graag mogen horen omdat het hun gevoel en gehoor streelt maar die ons wel in geestelijk hoererij kan brengen. Als wij ons daarmee inlaten met deze valse raad (zoals Bileam/de Vermenger doet) en ons blijven openstellen voor deze misleidende leringen of valse raad en ons daar niet voor afsluiten en daar niet van bekeren krijgen we een andere geest en handelen we vanuit een andere geest die niet de Heilige Geest is en kan deze strik je onder de bescherming van God weg leiden.

Hosea 4:12 zegt het zo : Want de GEEST van de hoererijen heeft hen misleid, zodat zij in hoererij hun God verlaten.

In Hosea 4:11 zie je dat ontucht het verstand weg neemt en doet dwalen en zich van God doet afkeren

Hosea 5:4 Hun daden gedogen niet, dat zij zich bekeren tot hun God. Want een GEEST van ontucht woont in hen, en de HERE kennen zij niet.

Maar wat we ook in Hosea zien is dat GEESTEN achter een valse leer, raad, en afgoderij schuilen en deze hun macht behouden. Maar ook belangrijk is het te weten dat achter deze mannen en vrouwen die misleidende leer of muziek beoefenen, daar een GEEST achter staat. Door deze demonische belasting kunnen mensen gekoppeld en gebonden raken aan deze afgoden (demonen), of leer van boze geesten, gewild of ongewild. Mensen zullen worstelen met onreinheid, ontucht, overspel, afgoderij, of porno. Maar ook kan dit hen leiden tot blindheid voor de waarheid en kunnen afval van geloofswaarden bewerken. Allen die zich niet volkomen aan God onderwerpen, dus zich daar in feite aan onttrekken, komen onder het beslag van DIE GEEST van ontucht en worden daardoor beïnvloed. Dit voert naar geestelijk overspel.

En dan nog de vele netwerken waarmee Hillsongs verbonden zijn en die ze omarmen waardoor deze een valse oecumenische eenheid vormen, o.a. met Bethel Church/Music en Jesus Culture, en de Rooms Katholieke Kerk,  Joel Osteen enz. enz.

Hillsongs zegt :” We kijken naar wat ons bindt, en niet wat ons scheidt” en dat is een valse en misleidende uitspraak. Want éénheid is een mooi streven maar gaat dat ook altijd op ! We kunnen ons niet in valsheid verbinden, éénheid kan alleen door de Heilige Geest geleid worden maar éénheid die niet geleid is door Gods Geest is humaan, menselijk en aards. Sommigen willen elkaar gewoon liefhebben ondanks de verdeeldheid die er is, maar dat is geen eenheid dan alleen een eenheid in de zonde.

Hillsong is geen christelijke kerk, het is een (heidense) religieuze cultus. Dit is duidelijk te zien aan hun zeer openbare heidense aanbiddingsrituelen, die steeds flagranter, goddelozer en walgelijker worden.

Als wij Hillsong blijven toelaten en hun liedjes aanhoudend blijven zingen en ondersteunen en promoten brengt het de ware evangelie van Jezus in gevaar en leidt het ons tot, geestelijk overspel, tot afgoderij en het betekend dan ook dat we hun visie onderschrijven en bereid zijn daarmee hun muziek te promoten.

2 Korintiërs 6: 17, 18

Ga uit hun midden weg en zonder u af, zegt de Heere, en raak het onreine niet aan, en Ik zal u aannemen, 18 en Ik zal u tot een Vader zijn, en u zult Mij tot zonen en dochters zijn, zegt de Heere, de Almachtige.

Jelly Pietersma

8 gedachten over “Hillsong United”

 1. Goed stuk Jelly, ik heb het ook onderzocht, en het klopt wat je schrijft. Kom uit babylon!. In het einde der tijden , dagen ,zullen mensen leringen van demonen volgen schrijft de bijbel. We zien het overal om ons heen gebeuren, satan, verleid de mensen op veel manieren, vele jonge mensen voelen zich aangetrokken door dit soort groepen, omdat het zo op het wereldse lijkt, mooi shows, entertainment., modern geklede jongelui (wolven in schaapskleren, die komen om te roven, en de zielen misleiden)…Het is de draak die zijn gif uitspuugt over de gehele wereld (woorden van bedrog), de draak die aan vele wateren zit…..Jezus zei ik ben het brood des levens, mijn woorden zijn waarheid….Deze groepen werken samen met de duisternis…….helaas.

  Sharon

 2. Beste Jelly,

  Zelf heb ik ook steeds meer twijfels over Hilsongs. op hun website kan ik de dingen die je schrijft niet zo goed achterhalen. vandaag had ik een video gedeeld over Hilsongs, waarin in een interview werd gezegd, dat Jezus niet de enige weg en de waarheid is. toen ik dit deelde ontstonden er pittige reacties.
  Ik ben geneigd, om iets te doen met jullie stuk. ik vermoed dat jullie analyse juist is. Maar hoe hebben jullie dit kunnen achterhalen. Wat zijn jullie bronnen geweest. Zelf ben ik evangelist, en ik proef dat God me laat zien, dat de kerk zijn gemeente terug moet naar de basis van het evangelie. En vaak komt de vraag bij mij naar boven; heeft het evangelie zoveel aan kracht ingeboet, dat we wereldse dingen nodig hebben om mensen te bereiken. en dat geldt voor meer kerken. Hoe kan ik het zelf onderzoeken??

  Zie uit naar je reactie.

  Vriendelijke groet,

  Hans Griffioen

  1. Shalom Hans,

   Op hun eigen website zul je deze dingen ook niet direct terug vinden, vrienden van mij hebben informatie opgevraagd bij o.a. Events for Christ en Hillsong Nederland maar hebben daar geen duidelijk antwoord op gekregen over bepaalde vragen en denkwijzen en leringen.
   Het beste is hun YouTubes te volgen en naar hun interviews te luisteren en naar hun uitspraken te horen wat ze zeggen, en hun optredens bekijken wat er omheen gebeurd en afspeelt.
   B.v. boven heb ik ook een youtube links geplaats over een voodoo-ritueel die ze naspelen, hoor die maar eens.

   Maar deze youtube hieronder is ook heel goed te volgen en geven veel informatie door, deze personen hebben dat zelf goed onderzocht.
   Bid dat de Heilige Geest je mag leiden in het onderscheiden van geesten, in goed en kwaad, in rein en onrein, in heilig en onheilig. … Hij zal het zelf openbaren.

   Hillsong & vrienden (M.E.P.T.) DEEL 2D

   en deze

   Third Adam – Missionary Spencer Smith

   1. Shalom Jelly,

    ook ik heb het gehoord van oprechte gelovige vrienden,
    die de Hillsong muziek hebben beluisterd,( maar ook andere muziek) en verkeerde dingen gehoord hebben, zij kunnen Engels verstaan, ik niet .

    Het schijnt vol te zitten van verkeerde dingen.
    dat komt al meer aan het licht, dat is goed.

    met een warme groet van Manon.

   2. Leuk dat je missionary Spencer Smith ook volgt.

    Third Adam 2 is ook een aanrader.

    Ik heb soms contact met Spencer via FB.

 3. Hey Jelly,

  Leuk om dit te lezen.
  Ik volg geruime tijd Missionary Spencer Smith en hij legt dit alles heel goed uit in zijn filmpjes.

  Ik zie dat je fotos hebt gebruikt wat lijkt dat dat uit zijn filmpjes komt.

  Missionary Spencer Smith exposed alle valse leren als leraren.

  Van Hillsong blijft er weinig over, net als Bethel Church als Evelation Church en alle andere prosperity kerken.

  1. Hallo Franky,

   klopt, ik ken zijn website en zeker legt hij de dingen allemaal goed uit, ik ben niet in alles met hem eens wat hij schrijft of zegt en dat mag en geeft niet, maar kan me in heel veel dingen goed vinden.
   Die foto’s heb ik gewoon van internet en kun je overal vinden, er is zoveel meer over geschreven op internet als je op onderzoek uit gaat en dan wordt veel ontmaskert en blijft er niet veel zoals je zegt van Hillsongs en Bethel Church end over.

   shalom

 4. Mackenzie Morgan Holloway
  13 juli om 2.40 uur

  Oké, ik ben er klaar voor. Ik wil deze post niet maken in het belang van controverse.
  Ik kan gewoon niet langer zwijgen over dit probleem. Je bent gewaarschuwd. 😝
  Het leiden van het muziekgedeelte van onze aanbiddingsdienst in de kerk ziet er voor mij heel anders uit dan op deze foto. Ik heb me vrij stil gehouden over mijn overtuigingen over mainstream worship muziek, maar omdat het zo ‘ n belangrijk onderdeel is van de aanbidding en de moderne evangelische kerk, realiseer ik me gewoon omdat niet iedereen het eens is met mijn positie, geen reden om stil te blijven. Dus hier gaat het van je vrijwilliger luidruchtig persoon.
  Lange tijd voelde ik me enorm veroordeeld om te zingen en populaire worshipbands zoals Hillsong, Elevation, Bethel Music, etc. Niemand anders zag er iets mis mee, dus ik zei tegen mezelf dat het oké was en dacht dat er iets mis was met mij omdat ik niet leuk vond wat ik zong. Nou, ik realiseer me nu dat de veroordeling van de Heilige Geest me de hele tijd leidde. Op een dag besloot ik dat ik het ging uitzoeken. Voor eens en voor altijd. Zwart-wit. Dus ik heb gestudeerd. En gestudeerd. En nog wat gestudeerd. Ik heb onderzocht wat deze bands en hun kerken zondagochtend en achter de schermen hun congregaties leerden en helaas werd ik ontmoet met een verschrikkelijk gevoel van verdriet en verdriet om wat ik steunde.
  De individuele problemen zijn te talrijk en lang voor mij om in een post te plaatsen, maar ik kan deze kerken zoals Elevation en de leringen van Steven Furtick niet steunen. Voor zijn geloof in modalisme, dat is de overtuiging dat God niet één en drie personen is, maar dat God in ‘modus’ van elke persoon van de Drie-eenheid overstapt. Mensen, dat is ketterij. Wat Bethel betreft, die moet vrij duidelijk zijn.
  Wat er ook gebeurt, we moeten het hier allemaal mee eens zijn: theologie doet ertoe. Ik kan dat niet eens genoeg benadrukken. Het maakt uit of een lied zwak is in de theologie en niet nauwkeurig de Heiligheid van onze God toont. Het maakt uit of kerken een welvaart evangelie verspreiden dat anders is dan het Evangelie dat in de Schrift wordt gevonden. Het MATTERS dat kerken elke zondag royalty ‘ s aan deze kerken betalen om hun muziek te kunnen zingen, waardoor de outreach van deze kerk en hun valse gospelboodschap verder gaan. Ik moest zitten in het feit dat ik deze kerken had gesteund. Met mijn geld, tijd en opende ik de deuren voor anderen om hun valse leer te ontdekken.
  Noem me gek, noem me legalistisch, noem me wat je wilt. Ik weet dat het niet is wat iemand wil horen. Muziek speelt op onze emoties. Maar misschien is het tijd om naar de Schriften te gaan kijken om te zien wat God werkelijk oproept in aanbidding en over te komen wat we willen.
  Het trieste voor mij is dat mensen met hun hoofd knikken en het met me eens zijn, maar uiteindelijk maakt het ze niet uit. Ik kan alle woorden in het woordenboek verzamelen om aan je hart te trekken, maar het kan je niet schelen. Alleen God kan het. Dat is niet wat ik hier doe.
  Ik zei tegen mezelf dat het allemaal in mijn hoofd zat en dat ik erover nadenk. Maar wat als ik dat niet was? Wat als de meerderheid van de kerk haar mensen op een dwaalzangmuziek leidt die een soevereine en heilige God minder waard is? Zou God tevreden zijn met het licht? Met de rookmachines? Met de obsessie van handen in de lucht en ‘respons’ van de menigte? Met harde aanbiddingsavonden die liedjes zingen die hij niet goedkeurt? Waarom sloeg God Nadab en Abihu dood met vuur vanwege hun offertes zoals genoemd in Leviticus 10:1 als ‘vreemd vuur’? Omdat het vuur dat ze aanbood niet door God is toegestaan. Omdat Hij een Heilige God is die veel meer verdient dan we ooit zouden kunnen bieden en alleen verdient wat er in de Schrift te vinden is. Maar dat vinden wij te hard. Alsof wij de heilige zijn? Waarom dicteert de klei aan de Potter wat is goed?
  Ik weet dat niet iedereen het met me eens zal zijn, en dat is oké. Maar gewoon omdat iets populair is, maakt het nog niet Bijbels. We kunnen niet achterover leunen en niet zelf studeren en onderzoek doen. Kijk eens naar wie de liedjes zijn die je zingt. Lees de doctrine van hun kerk en zie wat ze preken, onderwijzen en geloven.
  Maar hou daar niet op. Vergelijk het niet met je tradities of wat je juist vindt. Vergelijk het met de Schrift. Schrift is de ultieme autoriteit. Niet ik, niet jouw pastoor, niet de wereld, alleen God. Er zijn geen grijze gebieden in Gods Woord. Zijn Woord zegt dat het voldoende is voor elk goed werk.
  Gelukkig zijn er andere stevige, Bijbelse kerken met muziek en tekst rijk aan theologie om naar te luisteren. Een paar van degenen die ik het meest zing en luister zijn Soeverein Grace Music en Cityalight muziek. Ik zou je ten zeerste aanraden om naar ze te luisteren!
  Als iemand die zo ver leest meer met mij wil praten over dit probleem, stuur me gerust een privébericht. Ik zou het graag doen. Liefdevol natuurlijk. En weet dat ik dit allemaal schrijf vanuit de plek van iemand die om me geeft. We groeien allemaal in onze heiliging tegen verschillende tarieven. Ik wou gewoon dat iemand me had laten zitten en me jaren geleden de waarheid had verteld. Misschien had ik wel geluisterd.

  Alleen God van Glorie

  https://www.facebook.com/mackenzie.stambaugh.5/posts/2145463298929063

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *