HRM Hebrew roots Movement.

HRM, waar staat dat voor?
Hebrew roots Movement.


Dit is een beweging die terug naar de Thora promoot, leven volgens de wet die Mozes kreeg op de berg Sinai. Er zijn diverse variaties binnen die beweging. Als ik iets beschrijf hou ik het algemeen, beseffend dat niet iedere groep binnen de HRM dezelfde gedachten hierover heeft. Net als in het christendom zijn er ook binnen de HRM vele afsplitsingen met een eigen manier om hun geloof te belijden en beleven.
De meeste gelovigen in deze beweging beweren dat het christendom heidens is en een Grieks denken hanteert. Het centrale punt is dat men af moet van het Grieks denken en hebreeuws moet gaan denken. Hierbij moet men zoveel mogelijk joods denken en joodse gebruiken terug brengen in je geloofsleven en dagelijks leven.
De reden achter dit alles is, de bijbel is joods, de apostelen waren joods en de Messias was joods. Dus ook de taal en de manier van denken was joods (hebreeuws) dus moeten we daar naar terug. Dit lijkt een hele logische gevolgtrekking ware het niet dat de hele bijbel ooit in het Grieks vertaald is vanuit het Hebreeuws (door Joodse Rabbi’s) . En ook het feit dat de apostelen Grieks spraken, net als Jezus. Voor hun was het dus geen probleem om Grieks te spreken en te schrijven.
Vele gelovigen binnen de HRM zijn op zoek naar hun joodse wortels van het geloof en op zich is hier niks mis mee. Uiteindelijk liggen in het Jodendom ook onze wortels. Maar men hoeft niet “joods” te worden om Gods woord te begrijpen, ook hoeft men geen Hebrew-mindset te ontwikkelingen. Het gevaar van het Hebreeuws denken is dat men uiteindelijk meer richting judaïsme kan gaan dan je lief is, er zijn al velen van het christendom via Hebrew roots tot een punt zijn gekomen dat ze Jezus als Verlosser af hebben gezworen, joods geworden zijn dus. Een andere richting die men opkan gaan is de Noachide leer. Deze leer is wel iets anders, maar ze ontkennen ook Jezus als Messias.
De diensten op shabbat zijn ook erg joods ingevuld, de siddur is afgekeken van de joodse liturgie, de gebeden zijn dan ook vaak in het hebreeuws, net als de liederen die men zingt. Ook daar is op zich niks op tegen, messiaanse muziek is prachtig en kan zeker een aanvulling zijn in je geloofsbeleving. Het verraderlijke zit hem in de subtiliteit waarmee men de gelovige dieper in het Jodendom voert, alsof Joods zijn het enige zaligmakend is. De leiders van een Hebrew Roots Movement doet de meeste van hun studies ook bij joods orthodoxe rabbi’s. Dat is dan voor een deel bepalend wat men gelooft, weliswaar zonder Jezus erin, want rabbi’s zijn joods en accepteren de Messias niet, die studies zijn dus op andere zaken gebaseerd dan het nieuwe testament. Maar als je Jezus uitsluit,krijg je een heel andere evangelie. Het resultaat hiervan is dan ook dat men vaak de Thora boven Jezus stelt. Ik heb ooit eens geteld hoe vaak de Thora genoemd werd in een studie en hoe weinig de naam Jezus of Yeshua,en ik schrok ervan.


Dan zijn er nog groepen binnen de HRM die erop staan dat je de naam Yeshua gebruikt i.p.v. Jezus, de heilige Geest de Ruach Ha Kodesh noemt en de namen van de apostelen ook in het Hebreeuws uitspreekt. Mozes word dan Mosje. Doe je dit niet, dan zou je niet “gered”zijn. Ook al zijn er velen die op de naam Jezus ooit tot bekering gekomen zijn, God hoorde hen dus toen wel! Maar nu blijkt God alleen te luisteren naar Zijn Hebreeuwse naam. Sommige messiaanse gelovigen gaan hier heel ver in. En dat terwijl we weten dat in het OT niet alleen Hebreeuwse woorden staan maar ook:Grieks, Latijn, Perzisch (chaldeas) en Aramees. Delen van het OT waren geschreven in het Aramees. In de tijd voor het Hebreeuws zich als taal ontwikkelde, was de taal waarschijnlijk arcadisch of een proto type van canaanites. Interessant is ook dat Grieks ooit ook van rechts naar links werd geschreven net als het Hebreeuws. Het is een mythe om het OT te beschrijven als een puur Hebreeuws/Semitisch document.

De meeste zich messiaans noemende gelovigen zijn niet joods, terwijl de benaming “messiaans”gebruikt zou moeten worden voor joden die de Messias(de gezalfde) wel aan nemen. Gelovigen uit de heidenen noemen Hem Christus (gezalfde), die zouden daarom christenen genoemd worden. Kwestie van taal gebruik. Ons geloof in de Messias ligt in de joodse wortel, maar wijzelf zijn niet van joodse origine. Dus dat hele naam gedoe is schromelijk overdreven. Ook al is Hebreeuws een prachtige taal en de moeite waard om er het een en ander over te leren.


Wat is er mis met “Grieks denken”?


Gelovigen binnen de HRM beschuldigen christenen ervan “Grieks”te denken. Maar wat is Grieks denken? Grieks denken heeft te maken met filosofie en niet met geloven. Het originele Griekse denken beweerd: De mens is in wezen goed, en word niet-goed gemaakt door t leven en ervaringen. Dit staat inderdaad recht tegenover wat de bijbel ons leert. Gods woord zegt……er is niet een goed! Wij worden geboren in een gebroken wereld, een breuk met God. In die zin worden we “niet-goed”geboren. Grieks denken heeft dus niks te maken met hoe je God ziet. Heidens is niet perse Grieks en Grieks is niet perse heidens.
Natuurlijk is het waar dat de westerse christen wereld Yeshua /Jezus als blauwogige, lange licht harig, blanke man ziet…en dat beeld is inderdaad niet correct. Een joodse man uit het Midden-Oosten zal eerder een olijfkleurige huid hebben gehad en donkere haren en ogen. Maar omdat Grieks denken te noemen gaat te ver. Om even onderscheid te maken Hebreeuws denken gaat terug naar het OT, onder de wet en een systeem van orde, Grieks denken (beweerd men) is vanuit het NT. Grieks was een gangbare taal in de dagen Yeshua/Jezus en de apostelen, en als die er niks mis mee vonden, waarom zouden wij dat dan wel vinden?

Er is n populair gezegde binnen de HRM:
Een jood zou nog liever varkensvlees eten dan Grieks spreken!Maar daar is geen bron voor, integendeel. Er is veel bewijs te vinden dat het joodse volk zowel Hebreeuws als Grieks gebruikten. In de Talmoed staat zelfs dat Grieks “koosjer” is. In de eerste eeuw sprak men Hebreeuws, Grieks en Aramees.

Het gevaar van HRM

Het langzaam verwerpen van wat zij noemen, een Griekse Jezus, als Hij immers joods was, Thora leefde, een Hebreeuwse naam had en Hebreeuws sprak….dan moet hetgeen de christenen leren wel fout zijn. Hiermee gooit men dus het kind met het badwater weg. Want men noemt die westerse christus al snel de antichrist, een valse Jezus. Jezus word dan ook vaak een Griekse god genoemd (en nog smerigere benamingen)  binnen bepaalde HRM en messiaanse kringen en daarmee wijst men Jezus af en accepteert men alleen Yeshua de joodse Messias. En al de mensen die die Griekse Jezus aanbidden en volgen gaan dus naar de hel, zijn NIET  gered! Dit is niet alleen triest maar ook een leugen.

Nog een gevaar is dat men studeert vanuit messiaanse boeken, bij messiaanse leraren ( die een Joodse leefstijl erop na houden) de joodse religie in praktijk leert brengen. En Jezus steeds meer op de achtergrond geraakt. Men gelooft oprecht dat men zo het joodse volk tot jaloezie brengt! Ook leert men er dat je als messiaans gelovige geënt word op Israël, hetgeen ook een leugen is. Wij als gelovigen (uit alle volken ook de joodse) worden geënt op Yeshua Ha’ Machiach/Jezus Christus. Ook diegene die Israël zijn moeten op Hem worden geënt. Nodeloos te zeggen dat diegene die dit alles geloven tot een “rude-awakening” komen als ze de waarheid ontdekken.

Nog een gevaar:

Ondanks het feit dat Jezus voor onze zonden stierf en ons kwam verlossen, moeten we volgens de HRM nog steeds precies volgens de Thora leven. En de Ruach Ha’ Kodesh (de Heilige Geest) zou je dat leren. Maar al gauw ontdek je dat je de Thora niet 100% kan volgen en je raakt gefrustreerd en zoekt de “fout” bij jezelf. Dit brengt je in conflict met jezelf. En als je dat dan zei, krijg je vaak als antwoord, nee we kunnen niet de hele Thora houden, maar we moeten het wel proberen, ons best doen. Maar je kan maar zo’n  40% van de wet houden, 240 van de 613 wetten. En dit word dan gezien in de HRM als de hele wet. Maar God zei: dat de Thora zoals hij geschreven is opgevolgd moet worden….wat dan met de regels die we niet kunnen opvolgen, omdat de tempel weg is, er geen priesters meer zijn, we een vrouw of man zijn, weduwe etc.….voor al deze groepen zijn er wetten die samenhangen met het hebben van een tempel en priesters!
Maar wat dan met de verzen:
Als je een deel van de wet breekt , overtreed je DE HELE WET!
Je best doen is dus niet genoeg. Dus je krijgt al snel het gevoel dat je faalt en voelt je schuldig voor God. En dan begint de ellende, vanuit dit schuldgevoel ga je nog meer je best doen en al snel ben je zelf je zaligheid aan het (proberen) te verdienen.

Nog een gevaar:

Binnen de HRM en messiaanse beweging zijn er ook groepen die Talmoed en kabbala gebruiken. De 4 niveaus van leren: Pardes. De 4 levels zijn; pasha, remez, drash en sod. Dit is niet Bijbels maar rabbinical en kabbalistisch. Maar daar wil ik hier niet op in gaan.
Maar er is een afhankelijkheid van rabbinical Talmoed, joodse fabels en oude joodse geschriften  om een Hebrew mindset te bereiken, al deze dingen gebruikt men ook binnen de HRM. De yesod klas die ik zelf heb doorlopen, was gebaseerd op rabbinale leringen. Ik denk niet dat messiaanse gelovigen door hebben hoeveel van wat ze leren gebaseerd is op een achtergrond waar Yeshua/Jezus geen enkele rol speelt, zoals  het gebruik van talliets, kippa’s, magen Davids, passover seder, mikveh’s, shekina glory (dit is uit kabbala, bar mitveh’s, s’mikah’s,concept van teshuva, concept van kasjrut (koosjer) mondelinge Thora, sabbatavond kaarsen ritueel…… speciale gebeden (uit Talmoed)  Pirkei Avinu (of avot) ethiek van de vaderen uit de judaïsme/talmoed .
Deze en andere gewoontes zijn allemaal rabbinale toevoegingen uit de middeleeuwen, tradities en gewoontes van mensen en worden niet in de bijbel gevonden. Niet in het OT en niet in het NT .Sommige van deze dingen worden gevonden in de kabbala, judaïsme is volledig een rabbinical gegeven, en heeft  3 keer niks te maken met  het NT en Yeshua/Jezus, omdat judaïsme ontkent wie Yeshua/Jezus is en Zijn Messias-zijn ontkent.

En nu naar de waarheid!

Deut. 6:5  Zo zult gij den HEERE, uw God, liefhebben, met uw ganse hart, en met uw ganse ziel, en met al uw vermogen.
Mattheus  22:37  – En Jezus zeide tot hem: Gij zult liefhebben den Heere, uw God, met geheel uw hart, en met geheel uw ziel, en met geheel uw verstand.
Johannes 13:34  – Een nieuw gebod geef Ik u, dat gij elkander lief hebt; gelijk Ik u liefgehad heb, dat ook gij elkander lief hebt.
1 Johannes 3:22  – En zo wat wij bidden, ontvangen wij van Hem, dewijl wij Zijn geboden bewaren, en doen, hetgeen behagelijk is voor Hem.
Col 3:12  – Zo doet dan aan, als uitverkorenen Gods, heiligen en beminden, de innerlijke bewegingen der barmhartigheid, goedertierenheid, ootmoedigheid, zachtmoedigheid, lankmoedigheid;
Col 3:13  – Verdragende elkander, en vergevende de een den anderen, zo iemand tegen iemand enige klacht heeft; gelijkerwijs als Christus u vergeven heeft, doet ook gij alzo.
Col 3:14   – En boven dit alles doet aan de liefde, dewelke is de band der volmaaktheid.
Jacob 2:8   – Indien gij dan de Koninklijke wet volbrengt, naar de Schrift: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelven, zo doet gij wel;

Ik wil eindigen met een persoonlijk getuigenis van “sheep wrecked’.

Er waren momenten dat ik het zwaar had na het weggaan bij de HRM. Ik ontving nog steeds e-mails van hen en andere messiaanse groepen en forums. Al de dingen die ik er geleerd had, bleven door mijn hoofd spoken. Tot op vandaag kom ik studies tegen met de woorden houd je aan de Thora en houd je aan de wet van God… en ik vroeg me steeds af: waar is Yeshua/Jezus in heel dit verhaal? De leer nestelt zich in je hart en veroorzaakt angst en ongerustheid dat je zal falen. En dat je de kleinste in Gods koninkrijk genoemd zal worden. Dit is soort van hersenspoeling als je het mij vraagt. Niets in de bijbel verwijst naar dit soort overdenkingen of  het op die manier begrijpen van het Woord.
Op de forums krijg ik steeds nare berichten en aanvallen zelfs, omdat ik niet terugkeer naar Thora Thora ! In het begin bezorgde dit alles paniek aanvallen bij me maar God gaf me een hard hart, zodat ik niet naar die aanvallen kon luisteren., en terug zou vallen zoals ik zo veel mensen had zien doen.

Maar vandaag de dag als ze me vertellen dat ik … ongehoorzaam ben en rebels en wetteloos, glimlach ik. Ik herinner hoe het was om gebonden te zijn door een systeem dat me gevangen hield. Het duurde niet lang tot de deur geopend werd naar het feit dat God goed is en dat er vrijheid in Hem is.

Mijn hart zong en genoot van Zijn genade aan mij betoont. Het lezen in Zijn woord werd een grote vreugde, want in Zijn woord is blijheid en schoonheid.

En een diepe bevrediging in het feit dat Hij mijn hart wil, mijn liefde.
Het is geen wet of een feest dat mijn gehoorzaamheid laat zien, maar dat ik EEN ben met Hem  en Zijn wil zoek te doen, vanwege het prijzen van Zijn glorie. Zijn wil is niet offers en regels maar vrijheid zoals de Geest van God je leidt.

Wij zijn allemaal uniek in Christus en voor ieder persoon is er een uniek plan om God lief te hebben en zijn naaste als zichzelf.. Zodat de vrucht van Zijn Geest ten volle tot uitdrukking komt in ons leven.
Het meest tragische dat ik had aangenomen in de HRM tijd was, dat Yeshua/Jezus een “Thora Messias” was en niet een nieuw verbond Messias. Doordat ik iedere minuut spendeerde aan het zoeken naar mijn Hebreeuwse wortels , zag ik niet het echte  evangelie, dat van Christus: me uitstrekken naar de behoeftige mens en de hooploze, met de boodschap van redding. HRM mensen zijn verloren gelopen op een voortijds pad, dat naar een doodlopende weg leid. Die weg is op zichzelf gericht niet op de verheerlijkte Yeshua/Jezus. Ik hoop dat mijn getuigenis je hart en ziel zal bereiken, genoeg om deze geloofsgroepen zelf te onderzoeken en te zien hetgeen ik vertel waar is. Ik pretendeer niet een leraar te zijn, maar ik heb hier verteld wat ik zie als waarheid door mijn eigen ervaringen en wat ik door studie weet.

Alsjeblief vraag God om je helderheid te verschaffen en je de waarheid te laten zien. Vraag om Zijn wijsheid en zoek naar Zijn waarheid tegen elke prijs. Ik ben bereid om alles wat ik hier schrijf op te helderen of te verklaren aan diegene die oprecht geïnteresseerd zijn.
Shalom in Jezus Christus die voor eeuwig is:

ONZE GOD EN KONING EN MESSIAS

Amazing Grace (How sweet the sound)
That saved a wretch like me!
I once was lost, but now am found,
Was blind, but now I see.


Dit is het verhaal van sheep wrecked.

8 gedachten over “HRM Hebrew roots Movement.”

 1. emjesown op 05-04-2009 15:14
  Hoi Hoi

  Je hebt mijn verhaal gevonden zie ik
  Ik ken sheep wrecked al n tijdje
  en ik had toestemming gevraagd om haar getuigenis en uiteenzetting
  te vertalen en te gebruiken op mijn logs.
  En Ze wil dat HRM aan de “kaak”gesteld word, dus ze zal t vast niet erg vinden dat jij t ook op je log zet,

  EMJE
  Gabriël op 05-04-2009 18:54
  Ja Emje ik ben er zo door geraakt en het beschreef, zoals wij al eens eerder hierover gesproken hebben, onze hele situatie .. het was voor mij zo’n eyeopener en omdat we van elkaar stukken op de blog hebben dacht ik dit moet ik ook plaatsen en mensen hiervoor waarschuwen ..
  Ik heb hem ook op mijn hyves staan .. en heb dit, na een reaktie hierop bij geschreven …

  Zelf heb ik hier ook helemaal ingezeten en ik zal zeggen mijn fundamenten stonden aardig te schudden. Ze trokken en duwden me helemaal de wettische kant op en het ergste nog dat ze me lieten horen dat mijn doop niet rechtsgeldig was en dat ik in de naam van Yahshua had moeten worden gedoopt omdat (de naam van) Jezus een afgod en demon was. Dan nog drukten ze me die zware last van de wet op me die ik niet volbrengen kon, wat voelde ik me ellendig en tekortschieten en schuldig tegenover de Heer dat ik het nooit goed deed, deze manier van denken sloop er zo langzaam en heel geleidelijk in zodat ik de waarheid en het evangelie niet meer recht zag en dacht waar ben ik in vredesnaam mee bezig ..
  Het was allemaal zo verwarrend. Ik miste de genade en de liefdevolle relatie met mijn Heer, het werd allemaal zo verduisterd. .
  Ik kreeg toen Galaten 3, “wie heeft u betoverd” en het was of ik opeens wakker werd .. De Heer liet het toe dat je er in komt om het te onderscheiden en het deed zo sluimerend zijn intrede in mijn denken alsof ik werd gehersenspoeld, het sloop er zo langzaam en geleidelijk in, eigenlijk heel gevaarlijk (en duivels) als je er goed over nadenkt, dat je niet eens door had dat je misleid werd en dat ze je leugens voorhielden. Maar het verraderlijke hierin is dat er best veel waarheid tussen zit, en dan merk je dat een beetje zuurdesem het gehele brood zuur maakt. Uiteindelijk wordt je losgekoppeld van de genade en de levende relatie met Jezus door de Heilige Geest. Deze mensen die deze leer brengen walsen kompleet over je heen en zijn heel halsstarrig en hardnekkig doordat ze deze leer en de wetten van de Thora meer verheffen boven de liefde van Jezus.
  De wet, de Thora moet de liefde dienen en niet anders om, want de liefde doet de naaste geen kwaad, de liefde is de vervulling van de wet. Wanneer een waarheid of iets dergelijks de liefde in de weg staat of dat de mensen hierdoor beschadigt worden, moet die in de naam der Liefde verbroken worden. Daarom zei Jezus tegen de Farizeeërs dat zei onschuldigen hadden veroordeeld. En Jezus bedoelt hiermee dat hun betoog, al is het Gods Woord, dood is en en niet door Zijn Ruach levend is gemaakt want het oordeelt een hele christenheid als onrechtmatig en hierdoor beschadig je vele kinderen van God.

  shalom Jelly
  (edelolijf)

  Anneke op 27-04-2009 10:39
  DAnkjewel voor deze uiteenzetting…ik begon bij mijzelf ook al trekjes te ontdekken, van terug naar……
  Heerlijk deze nuchtere constatering.
  Ik geniet erg van mensen die de liefde van Jezus Christus uitdragen als hoogste goed!!!
  Anneke

  emjesown op 26-06-2009 20:17

  Even ter aanvulling
  ik geloof van harte dat de mensen die ik heb leren kennen binnen de HRM goedbedoelende, aardige en oprechte mensen zijn.
  Ik wil ook niet de baby met t badwater weggooien, want in de tijd dat ik “messiaans”was, heb ik veel geleerd over het OT.
  De geschiedenis naar t doel van God.
  Ook vind ik hebreeuwse taal en muziek nog steeds prachtig ziel-aansprekend.

  Waar ik problemen mee heb is :
  de ijver waarmee men goedbedoeld t doel voorbij schiet.
  Terug naar?
  Ja , naar waar.
  Naar de wortels van het christelijk geloof, en dat is Jezus of Yeshua.
  Hij draagt de boom.
  Dus we moeten terug naar Yeshua/Jezus
  terug naar de periode….. voor de rkk zoveel macht kreeg……maar niet naar Mozes. De wet is in de torah opgenomen, maar torah, mozes of zelfs de wet, kunnen en mogen niet belangrijker worden dan Yeshua/Jezus zelf.
  Vanuit de Tenach konden joden ooit tot t besef komen wie hun Messias was. Nu lezen we dat in het NT.
  We hoeven niet eerst joods te worden om vervolgen Yeshua/Jezus te ontdekken en aan te nemen.
  Die omweg hoeven _na t kruis-gelovigen_ niet te maken.
  Is het OT daardoor onbelangrijk geworden? NEE!!!
  Het OT is de weg naar DE WEG.
  Die weg is Yeshua/Jezus voortaan.

  EMJE

  Gabriël op 26-06-2009 22:41
  Dank je wel Emje voor je aanvulling, en wat je zegt van terug van voor de rkk ben ik helemaal met je eens… Ik probeer me er nu echt los van te maken en me er meer bewust van te worden .. los van wat ons is overgeleverd door de eeuwen en kijken wat de Bijbel nu werkelijk bedoeld, veranderen en teruggaan is soms moeilijk (het hoe ..!!) …maar ik merk dat de Heer echt bezig is om ons los te maken van dat hele strucktuur, Hij is ons aan het ontgiften .. om ons weer terug ter brengen zoals Hij het bedoeld heeft …
  Ik geloof in een hele nieuwe Reformatie …!!

  Gezegende shabbat en een fijn weekend

  liefs en shalom
  Jelly

  emjesown op 26-06-2009 22:50

  Jelly

  Nog ff n nawoord
  Ik heb nog steeds “last”van de hersenspoeling
  van die 3 jaar.
  Ik ben er wel uit, maar nog steeds voel ik me af en toe schichtig worden als ik op de shabbath de afwas doe, of ff n boodschap.
  Het is zelfs zo erg dat ik door de week op n “gewone”dag, terwijl ik mijn werk hier doe, af en toe ineens door paniek bevangen word:
  Om dan opgelucht tot ontdekking te komen dat t mag, want t is n gewone dag…..
  Die paniek blijft af en toe toeslaan, zo diep zit t.
  Daarom voel ik me geroepen om mensen te waarschuwen voor de val van t hebreeuws/messiaans denken.
  Laat u niet wederom n juk opleggen…..zijn woorden die ik regelmatig tegen mezelf moet zeggen.

  Ook voor jouw Zijn shalom in jouw dagen.

  EMJE

 2. edeleolijf op 24-11-2013 14:59

  Eén van de grootste gevaren die ik zie gebeuren in het messiaanse is, en dat zien we heel duidelijk beschreven vanuit Galaten 3: “O, onverstandige Galaten, wie heeft u betoverd, wie Jezus Christus toch als gekruisigde voor de ogen geschilderd is ? en verder : Gij zijt begonnen met de Geest, eindigt gij nu met het vlees?

  Betovering is een verduistering, in een ban of toestand brengen. We hebben niet te strijden tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. (Efez. 6:12).

  We zien ook in het messiaanse dat deze boze geesten bezig zijn, dit zijn de antichristelijke machten die bezig (kunnen) zijn (en deze machten moeten we niet onderschatten want deze zijn heel reëel) en een gevaar die ons van de genade en levende relatie van Jeshua af kunnen houden en die zover kunnen gaan dat mensen Jeshua verloochen en (delen van) de Bijbel, het Woord van God kunnen verwerpen.

  Dit is wat antichristelijke machten kunnen doen, Jeshua terzijde schuiven, het je van het kruis doen afwenden, je geestelijk volledig lam leggen en je in de onrust en verwarring brengen en de kracht van God van je willen roven en in je wil doden, zodat je niet meer door de Geest wandelt maar alleen wandelt door het vlees. Je ziet een terug gaan naar een wandel niet door de Geest maar naar het vlees (onder de wet) en de bedekking van de oude bedeling weer over je komt en je terug bent gegaan naar de oude staat van de letter waar je weer onder de vloek ligt en je heel gemakkelijk over kunt gaan naar het Judaïsme of sommigen het geloof vaarwel kunnen zeggen.

  Je ziet dat het geestelijke mensen buiten God om wil scheppen (religieuze mensen).

  Hierdoor zie je soms om je heen in het messiaanse dat mensen een radicale omkeer kunnen maken en Jeshua of ook Zijn Godheid kunnen verloochenen, omdat er een bedekking over komt een verblinding en een betovering. Gemeenten kunnen dan helemaal op de schop gaan en uiteenvallen en verstrooit worden, mensen worden verwart en gedesoriënteerd en blijven traumatisch achter en hebben het zicht op het kruis verloren. Dit zijn de schadelijke machten, deze antichristelijke machten, deze betovering die onder het messiaanse kunnen manifesteren.Paulus zegt ook in Galaten 1 vers 9 “Gelijk wij vroeger reeds gezegd hebben, zeg ik thans nog eens: indien iemand u een evangelie predikt, afwijkend van hetgeen gij ontvangen hebt, die zij vervloekt! “

  7Gabriel73 op 24-11-2013 15:29

  Het messiaanse en/of HRM legt meer de nadruk op de theologie van het oude verbond en gebruikt dat meer als gids en leidraad voor hun godsdienstige gebruiken. Ik zeg niet dat in de wetten van Mozes, de Thora niet kostbare schatten zijn en waar bijzondere liefdesregels van God in beschreven staan die ik zeer zeker ook volg omdat ze zeer goed zijn, maar laat mij op het eerste gezicht daar niet door leiden, ik volg en laat me leiden door Jeshua die mij Zijn liefdesregels laat zien vanuit het gehele Woord vanaf Genesis tot Openbaring en daardoor mag ik wandelen door Zijn Geest en Zijn Koninklijke wetten gehoorzamen. Het oude verbond is beslist niet voorbij en dat zal ik ook nergens belijden, maar het is door heel het oude verbond heen een heen wijzen naar de Messias Jeshua, overal waar we kijken in het oude verbond zien we een voorafschaduwingen en profetieën van Jeshua en Zijn komst, zijn dood, opstanding en wederkomst.

  Vele Messiaansen ONTKENNEN DIT DOEL van het oude testament en proberen meer gebruik te maken van de oudtestamentische wet dan de doel van de wet, en dat doel is Jeshua, alles verwijst naar Hem. Wij zullen het oude verbond, de Thora niet ten volle kunnen begrijpen totdat we het vernieuwde verbond en het oude verbond samen brengen en dat in overeenstemming weten te vinden.

  Jeshua leert ons zelf : Wanneer gij Mij liefhebt, zult gij mijn geboden bewaren. En Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn, de Geest der waarheid, die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet; maar gij kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn. (Joh.14:15). Is geboden houden dan wetticisme ? nee Waaruit blijkt de volharding dan !! Openbaringen 14 zegt : Hier blijkt de volharding der heiligen, die de geboden Gods en het geloof in Jezus bewaren.
  olive op 06-04-2016 09:32

  Aan de vrucht herkent men de boom .. liefdeloosheid, hoogmoed, hardheid en hardnekkigheid, niet bereid samen te beoordelen, hun openbaringen zijn de ware openbaringen zonder het het Bijbels te kunnen toetsen.

  De Bijbel leert aan de vrucht erkent men de boom, in Galaten 5 vers 22-23 zien we de negen zichtbare eigenschappen van een ware gelovige samengevat. Deze vruchten en eigenschappen zijn : liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.

  Ik merk het ook, niet alleen onder de New Age movement, maar ook onder een bepaalde groep van de Hebrew Movement (onder de messiaanse beweging) dat daar ook een misleiding gaande is wat over een valse Jezus gaat. Daar wordt geleerd dat alle apostelen en profeten die niet de sabbat houden en al de Feesten van de Heer vieren dat dit alle valse profeten zijn en deze allen een valse Jezus brengen.Ook deze beweging beoordeelt en onderscheiden de Bijbel en de bedieningen door God gegeven alleen door hun eigen (messiaanse) bril waarin ze de dingen toetsen en niet meer door de zuivere inwerking van de Heilige Geest die dwars door menselijke denominaties en visies heen kijkt en dat is zeer gevaarlijk en misleidend.Zij beoordelen dat wie deze Feesten van de Heer niet viert en de sabbat niet houden deze een valse geest en een valse Jezus volgen. Want Jezus is een valse (demonische) Jezus want het is Yeshua haMashiach. (opzich de Naam is goed, maar niet als ze een mensheid die Jezus volgt veroordeelt als vals en een valse Jezus is)

  Je ziet hier een hele vermenging in komen en vele goede bedieningen worden als vals beoordeelt en gekruisigd door christenen met zo een hardheid en hardnekkigheid en waar de liefde hier ver in te zoeken is.Als deze groepering denkt dat ze zo in de waarheid van Gods Geest zijn en daarin bevestigt worden door (valse) dromen en visioenen kan satan zo een hele groep christen onder zijn toverijen brengen en de Geest en de vrucht in hen doden en deze mensen afvallig maken .Mochten ze werkelijk en echt denken de waarheid te spreken zoals zij zeggen door de spirit (welke spirit ?) dan is daar een nederigheid en zachtmoedigheid en geduld en zoveel liefde voor nodig om deze mensen daarin Bijbels te onderrichten (maar dat kunnen ze niet alleen de spirit zegt en bijbels kunnen ze het niet concreet onderleggen), maar daarin tegen worden deze mensen als het ware bijna vervloekt en uitgelachen hoe dom ze zijn en hoe ver en achterlijk het christendom is gezakt.

  Maar als werkelijk zo denken dat deze hele groep van christenen verloren gaat en zo ver is gezakt zoals ze dus beweren, waar is hun bewogenheid, hun liefde, het hart van hun Jeshua de Messias, want het is niet een grap maar intriest en waar is de liefde van Christus, wat ze nu vertonen is een hoogmoed en trots, van kijk mij hoe geweldig ik ben want ik heb de waarheid en de spirit zegt het en dan mag je niets zeggen en wordt je monddood gemaakt want je mag niet tegen God Geest ingaan. Zelf moeten we ben ik van mening dat we ook onze eigen dromen en uitingen van de Geest moeten toetsen als ze uit God zijn, maar als je ze wilt toetsen beginnen ze boos en verward te worden en overstemmen hun met vele verhalen en rechtvaardigheden.Dit is voor mij ook een vorm van toverij en manipulatie. Dus wees ook alert en waakzaam onder de Hebrew Movement (Messiaanse gelovigen) want je kon ook eens een valse Jezus volgen.

 3. 7Gabriel73 op 30-03-2016 10:31

  Aan de vrucht herkent men de boom .. liefdeloosheid, hoogmoed, hardheid en hardnekkigheid, niet bereid samen te beoordelen, hun openbaringen zijn de ware openbaringen zonder het het Bijbels te kunnen toetsen.

  De Bijbel leert aan de vrucht erkent men de boom, in Galaten 5 vers 22-23 zien we de negen zichtbare eigenschappen van een ware gelovige samengevat. Deze vruchten en eigenschappen zijn : liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.

  Ik merk het ook, niet alleen onder de New Age movement, maar ook onder een bepaalde groep van de Hebrew Movement (onder de messiaanse beweging) dat daar ook een misleiding gaande is wat over een valse Jezus gaat. Daar wordt geleerd dat alle apostelen en profeten die niet de sabbat houden en al de Feesten van de Heer vieren dat dit alle valse profeten zijn en deze allen een valse Jezus brengen.Ook deze beweging beoordeelt en onderscheiden de Bijbel en de bedieningen door God gegeven alleen door hun eigen (messiaanse) bril waarin ze de dingen toetsen en niet meer door de zuivere inwerking van de Heilige Geest die dwars door menselijke denominaties en visies heen kijkt en dat is zeer gevaarlijk en misleidend.Zij beoordelen dat wie deze Feesten van de Heer niet viert en de sabbat niet houden deze een valse geest en een valse Jezus volgen. Want Jezus is een valse (demonische) Jezus want het is Yeshua haMashiach. (opzich de Naam is goed, maar niet als ze een mensheid die Jezus volgt veroordeelt als vals en een valse Jezus is)

  Je ziet hier een hele vermenging in komen en vele goede bedieningen worden als vals beoordeelt en gekruisigd door christenen met zo een hardheid en hardnekkigheid en waar de liefde hier ver in te zoeken is.Als deze groepering denkt dat ze zo in de waarheid van Gods Geest zijn en daarin bevestigt worden door (valse) dromen en visioenen kan satan zo een hele groep christen onder zijn toverijen brengen en de Geest en de vrucht in hen doden en deze mensen afvallig maken .Mochten ze werkelijk en echt denken de waarheid te spreken zoals zij zeggen door de spirit (welke spirit ?) dan is daar een nederigheid en zachtmoedigheid en geduld en zoveel liefde voor nodig om deze mensen daarin Bijbels te onderrichten (maar dat kunnen ze niet alleen de spirit zegt en bijbels kunnen ze het niet concreet onderleggen), maar daarin tegen worden deze mensen als het ware bijna vervloekt en uitgelachen hoe dom ze zijn en hoe ver en achterlijk het christendom is gezakt.

  Maar als werkelijk zo denken dat deze hele groep van christenen verloren gaat en zo ver is gezakt zoals ze dus beweren, waar is hun bewogenheid, hun liefde, het hart van hun Jeshua de Messias, want het is niet een grap maar intriest en waar is de liefde van Christus, wat ze nu vertonen is een hoogmoed en trots, van kijk mij hoe geweldig ik ben want ik heb de waarheid en de spirit zegt het en dan mag je niets zeggen en wordt je monddood gemaakt want je mag niet tegen God Geest ingaan. Zelf moeten we ben ik van mening dat we ook onze eigen dromen en uitingen van de Geest moeten toetsen als ze uit God zijn, maar als je ze wilt toetsen beginnen ze boos en verward te worden en overstemmen hun met vele verhalen en rechtsvaardigheden.Dit is voor mij ook een vorm van toverij en manipulatie. Dus wees ook alert en waakzaam onder de Hebrew Movement (Messiaanse gelovigen) want je kon ook eens een valse Jezus volgen.

  raywilliam op 21-05-2016 19:55

  Als ik deze verhalen zo lees herken ik veel van wat hier beschreven staat. En tot mijn zeer grote spijt heb ik ook mensen niet goed bejegend.

  Ik ben samen met mijn vrouw na ruim 30 jaar in de evangelische wereld te zijn geweest, de gemeente uit gegaan. Door vervelende prive omstandigheden konden wij de antwoorden en begeleiding, de voortgang en onderwijs niet meer rijmen met de Bijbel. Dit kwam niet over 1 nacht ijs, ik begon omdat ik voor mijn gezin wilde vechten zelf Gods woord te onderzoeken en kwam steeds meer tot de conclusie dat als je wilt weten wat er in het NT staat dat je terug moet gaan naar het zg Oude om te ontdekken hoe JHWH het bedoeld heeft. De gemeente waarin wij zaten was meer bezig met geestervaringen en wijsheid uit het NT, dus hakte wij op een gegeven moment de knoop door. Na een tijdje kwamen wij in aanraking met diverse groepen zoals boven beschreven. De reden dat in ieder geval ik op andere mensen reageerde die vast hielden aan de huidige kerk was omdat ik in weze kwaad was dat ik in een heleboel zaken het gevoel had dat ik 30 jaar had verspild en mijn gezin voor heel wat ellende had kunnen besparen. Wij waren op zoek net als zovelen naar waarheid en echtheid en accepteerde niets anders meer. Helaas zit de tegenstander ook niet stil en zorgt ook in deze zoektochten voor misleiding en leugens zoals we al 6ooo jaar van hem zijn gewend. Na veel bij van dit soort gemeenten / huisgroepen te zijn geweest zijn wij met ons tweeen. Maar wel als onderdeel van Zijn lichaam die niet te tellen is.

  Wij vinden het niet erg als iemand anders denkt of ervaart als idd zijn/haar hart maar verlangt om JHWH woord te geloven dus te doen. En idd is het allerbelangrijkste dat Yeshua onze verlosser is, aan het kruis voor onze zonden is gestorven en na drie dagen is opgestaan.

  De basis voor Zijn verlossing vind ik vanaf de eerste blz van genesis, zoals trouwens alle begrippen uit het zg NT. Wij geloven dat er maar 1 God is en dat Zijn woorden, die Hij zelf is, 2000 jaar geleden op aarde heeft gewandeld in een menselijk lichaam. Wat inhoud dat Zijn woord nieuw of oud elkaar verklaart, aanvult, hetzelfde is en dat dat eens gegeven nooit veranderd. oftewel God uit het oude testament is Yeshua en de woorden die Hij sprak in het oude zijn exact als het nieuwe.

  Ik hoop dat ik het zelf goed heb verwoord en wil niet betweterig overkomen of zoiets.

  Ik vraag vergeving aan wie ik dan ook beschadigd mag hebben en hoop dat wij eens gezamelijk eenparig kunnen worden en onze aanvallen op satan richten ipv naar elkaar.

  Wij bidden dat Zijn waarheid en Geest eenheid brengt bij al Zijn kinderen, want eens zal Zijn volk Hem verwelkomen ondanks onze tegenstrijdigheden en eigenaardigheden.

  shalom

  7Gabriel73 op 23-05-2016 14:29

  Ik herken wat je zegt en begrijp precies wat je bedoeld en dat je het uiteindelijk zo goed begrepen hebt .. want ook wij hebben naar vele jaren op zoektocht te zijn geweest naar de waarheid moeite gehad en strijd om evenwicht te vinden in Gods Woord en leven en Gemeente. We hadden een gevoel als tussen wal en schip te zijn gevallen. Uiteindelijk zijn ook wij hier met ons tweeën uitgekomen, wel beschadigt, maar ook het gemis voor de kinderen die mede zijn gevolgd geen thuisgemeente meer te hebben, en toch weten we deel te zijn van die grote Gemeente Zijn Lichaam die een veelkleurigheid heeft in groei en ontwikkeling naar de grote herstel waar de Heer mee bezig is in deze bijzondere tijd.

  God is bezig door alle stromingen en denominaties heen Zijn Gemeente te bouwen en te herstellen en te leiden uit Babylon naar de volle waarheid, maar het hangt van de mens af in hoever hij alles durft los te laten wat hen is overgeleverd en te vertrouwen op God wat Hij als waarheid openbaart dit aan te nemen en daarin te durven wandelen wat een ieder ook zegt, het is een eenzame weg.

  Ook na jaren hier in mee te zijn gegaan in deze messiaanse richting, veel pijn en leed te hebben gezien, velen die ik ook lief had naar het Judaïsme zijn over gegaan of Jeshua of Zijn Gods-zijn te hebben verloochend, en na vele veroordelingen en liefdeloosheid hierdoor mijn geloof aan een zijden draadje hing om wat ik allemaal gehoord en gezien had, ik uiteindelijk zo in verwarring was, en de Heer me Zelf heeft wakker geschud met de tekst uit Galaten wie mij betoverd heeft, ben ik weer terug gegaan waar alles begon, terug naar Jeshua, hoe Hij zich in mijn leven geopenbaard heeft, terug eerst naar mijn eigen fundament en identiteit in Jeshua, en ja dat begon bij Jezus, Hem die ik zo lief had, die me hersteld en genezen had, bevrijd had uit de duisternis, maar nu me ruimte geeft te laten ontgiften van alle denominaties, doctrines en leerstellingen. We zijn op weg ..

  We zijn zelf Gods Woord gaan onderzoeken, te horen wat Gods Geest, Zijn Ruach tot ons zei, wat Hij over de sabbat zei en Zijn Feesten en Hoogtijdagen, Hem te laten herstellen en terug te brengen alles op Zijn tijd, in liefde en geen veroordeling wanneer we er nog niet klaar voor waren en er nog niet in konden staan. Leven vanuit Zijn Geest en wachtend op Hem.

  De diepe leed en pijn die ik hier in heb gehad die ik geen mens kon uitleggen door mijn verleden, de hardheid en liefdeloosheid die ik ervaren heb uit die hoek, maar waar ik nu weet goed mee om te gaan, doet het me goed je woorden dat je zegt, ‘ik vraag om vergeving’, dankjewel daarvoor, dat je als het ware spreekt uit al die monden die zo veroordeelden maar die ook een christenheid veroordeelden vanwaar ik ook zelf uit voort kwam en als antichristelijk bestempelden hebben die zoveel pijn hebben gedaan, waar mijn fundamenten zo hebben staan schudden en het uitgeschreeuwd heb tot God, verzacht je woorden en geeft op die plek herstel en genezing, en het zij je vergeven , dankjewel.

  En als we elkaar zo respecteren, en ook zoals je zegt ondanks ons tegenstrijdigheden en ook al denken ze nog niet zoals ons, zal Hij ons uiteindelijk tot Zijn doel komen en ons samenbrengen en herstellen en ons brengen op de plaats van Zijn bestemming voor ons, maar ook hersteld zoals God het bedoeld heeft naar Zijn vreugde, Zijn Feesten en sabbatten en Hoogtijdagen. Dan zal er hemelse vreugde zijn, een Koninklijk Priesterschap en een Heilige natie, Hem ten eigendom.

  raywilliam op 23-05-2016 15:31

  Jammer en triest dat veel mensen toch nog beschadigd worden. Het is trouwens voor ons wel een reden om de Bijbel op z’n Hebreeuws te onderzoeken. Omdat oa zoals Yeshua zegt dat alles wat en wie Hij is, in de oude geschriften staan. Onze vertaling geeft niet alles weer en teveel is wellicht oprecht maar in het licht vanuit onze cultuur benaderd wat in het heden al conflikten geeft, laat staan met teksten uit het verleden. En hoewel ik mensen het niet kwalijk neem daar wij 2000 jaar misleidingen hebben en nu pas leren terug te gaan naar Tora, toch zoeken wij zo veel mogelijk vanuit de cultuur en bedoeling waarin wij denken dat Gods woord is beschreven. Maar tegelijkertijd besef ik nu dat het nooit van 1 persoon , groep of land kan komen daar Zijn lichaam van elkaar afhankelijk is en elkaar moet aanvullen.

  Ik bewonder jouw verwoordingen in je stukjes, wellicht tot ziens op die verschrikkelijke maar ook geweldige dag waarop alle menselijke bedenksels zullen wegvallen en Zijn licht alles zal duidelijk maken. Tot zover shalom en dat Zijn zegen en waarheid en Geest, ruim bij Zijn kinderen aanwezig zal zijn.

  7Gabriel73 op 23-05-2016 16:42

  Het is waar wat je zegt en ik begrijp wat je bedoeld als je zegt dat je Hebreeuws wilt leren en vandaaruit de oude geschriften wilt onderzoeken, wij zijn er ook een tijdje mee bezig geweest en hebben wat basis lessen gevolgd. Er is veel mis gegaan in de vertalingen en naar ons cultuur vertaald maar als wij de Thora leren ook vanuit de grondtekst en geleid worden door Zijn Geest zullen we de diepte van de verbonden en Zijn Feesten en hoogtijdagen en oogsten beter leren kennen. Het nieuwe verbond leren we niet kennen zonder de Thora en de profeten en deze zijn niet afgeschaft, maar door dit alles heen leren we kennen en zien vanuit de schaduw de werkelijkheid, en dat is Jeshua.

  Dankjewel voor je reacties en ik bid je Zijn shalom en zegen toe, zoals je zegt in Geest en waarheid, tot we Jeshua bij Zijn komt elkaar ontmoeten .

 4. Als ik persoonlijk HRM lees, lees ik een verzamelnaam.
  In deze verzamelbak vinden we naar mijn bescheiden mening verschillende stromingen die ik kortweg in twee hoofdstromen plaats.
  De ene zoekt de relatie met de Schepper en mensen en de andere neigt sterk, overwegend naar kennis en religie.
  De hoofdstroom die de relatie voorop stelt, praat niet over moeten en dwingen, maar veelal over leiding ,openbaring en naar Yeshua’s evenbeeld mogen groeien en uit de redding voortgekomen liefde voor Yudah en het land Israel..
  De hoofdstroom die de kennis voorop stelt, praat niet over relatie en openbaring maar veelal over tradities, gewoonten en de wijsheid van de oudere broer in de zin van daarnaar opkijken.
  Zulke hoofdstromingen komen overigens ook onder de verzamelnaam christenen voor.
  Zelf mocht ik de hoofdzakelijke donkere kant van de bijbelbelt uitwandelen, omdat Vaders me bij de hand nam.
  Misschien daarom dat ik de twee aardig goed uit elkaar kan houden.
  Zelf geef ik me geen naam, maar als ik in de maatschappij iets moet verduidelijken geef ik aan dat ik dat ik door n openbaring shabbat en de bijbelse feesten vier.
  Van de week hoorde ik het woord “keukentafelkerk” noemen en op die plaats in t huis ben ik het beste op mn gemak. Geen systeem, maar gewoon bij de mensen onder de mensen, but thats me.
  Dankbaar ben ik dat ik geproefd heb van de hoofdstroom die naar kennis en religie neigt, maar ik mocht/kon daar doorheen wandelen, omdat ik door openbaring van relatie weet.
  Binnen de zogeheten messiaanse beweging vind ik mensen die er gesteld zijn om raad te geven, verdieping aan te reiken, zaken tegen het licht willen houden en daarvoor grote offers overhebben.
  Ook zijn er die honger hebben naar meer en verdiepende relatie met hun Redder én hen die zich ook gered weten.
  Maar er zijn er ook die nog meer kennis en nog meer religie willen aanhangen en hun kennis halen bij hen die dubieus zijn omdat zij Yeshua niet belijden. Daar waarschuw ik al jaren voor.
  Kortom er is diep geestelijk onderscheid nodig om Vaders adviezen scherp te kunnen onderscheiden van kunsten die in het kokertje van de tegenstander zitten.
  Ik denk zelf dat de Vader deze zaken toelaat zodat de rechtvaardigen openbaar komen, wat ergens in het Woord 1 Cor 11:19 geschreven staat.
  Meer over waar ik voor sta kan men lezen op tegentlicht(dot) com
  En vragen naar mijn beweegredenen mag men ook…
  Vriendelijke groet,
  Hadassah

 5. Hallo Elken,
  Het stuk is van 2009, die had ik eerst geplaatst op mijn andere weblogs Edeleolijf en 7gabriel73 die verwijderd zijn en nu hier overgeplaatst met reacties want dat is zeker voor velen een bemoedigen en herkenning. Emje is Marie-Jose van MC, je kent haar wel, die had het toen vertaald. Wij kennen elkaar al heel wat jaren en hebben veel van elkaar geleerd.
  Maar soms moet je als je veel waarschuwt voor deze dingen weer even terug in de rust gaan en je weer even losmaken van deze groepen om weer even alleen bij de Heer te zijn, de toverijen en de woorden die over je uitgesproken zijn verbreken en ontkrachten in Zijn Naam, ze kunnen je geestelijk vastzetten.
  Nu neem ik even tijd om over de najaarsfeesten na te denken en de plaats van Jeshua daarin.

  Liefs en shalom Jelly

 6. Ik kwam jou blog tegen van lang geleden
  mijn schrijven was van 2009 dacht is, maar er is weinig veranderd ondanks vele waarschuwen,
  Nog steeds geld:” 1 O gij uitzinnige Galaten, wie heeft u betoverd, dat gij der waarheid niet zoudt gehoorzaam zijn; denwelken Jezus Christus voor de ogen te voren geschilderd is geweest, onder u gekruist zijnde?

  2 Dit alleen wil ik van u leren: hebt gij den Geest ontvangen uit de werken der wet, of uit de prediking des geloofs?

  10 jaar geleden dat dit alles en nog moeten we moeite doen om de waarheid duidelijk te krijgen he?

  Emje

  3 Zijt gij zo uitzinnig? Daar gij met den Geest begonnen zijt, voleindigt gij nu met het vlees?

  4 Hebt gij zoveel tevergeefs geleden? Indien maar ook tevergeefs!

 7. Er is ook een keerzijde aan het verhaal. Dat is de richting van de massa der christenen en dat is de afschaffing of verandering van god’s wet en het zelf mogen invullen van God’s wet naar eigen oordeel en gevoelens.
  Namelijk, de kerk die leert dat de beschuldigingen tegen Paulus en Jezus in feite waar zijn, dat zij inderdaad gebroken hebben met God’s wet. Namelijk, de heidense kerk die totaal ontworteld is van haar Joodse wortels. De kerk die uiteindelijk is gegroeid tot de grote hoer die rijdt op het beest. De kerk waar de antichrist, de paus, regeert.

  Het ware geloof wordt altijd al bedreigd vanuit 2 hoeken. De ongelovige joden, en de heidenen. Jerusalem en Rome.
  Deze, alhoewel ze lijken lijnrecht tegenover elkaar te staan, slaan altijd allianties om de ware gelovigen te boeien en te vervolgen.

  Wij zullen in de eindtijd weer een alliantie zien tussen Rome en Jeruzalem.

  In Openbaring staan deze 2 kampen bekend als 1) De grote hoer van Babylon en 2) de synagoge van satan

  De waarheid zit hem niet in davidsterren, Talmoed, gebruiken der mensen en ongelovige Joden, maar de waarheid zit hem ook niet in de zondag, de Catechismus, de wetteloosheid, en de wereldgelijkvormigheid.

  Zelf acht ik mij nog steeds in de HRM, maar heb geen contact met ongelovige rabbis of dit soort troep.
  Waarom kunnen wij simpelweg niet gewoon de O.T. en de N.T. handhaven?

  Ik geloof niet dat het God’s bedoeling is dat gelovigen, die zo gedesillusioneerd zijn met kerken, groepen of zelfs huisgemeentes, zichzelf nu totaal individueel afscheiden en alleen of met hun partner hun godsdienst willen beoefenen.
  God wil nog steeds dat wij onderling samenkomen. Des te meer als wij de dag van Zijn komst zien naderen.
  Mensen slijpen elkaar en hebben elkaar nodig.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *