MANIPULATIE

Manipulatie is een kwaadaardige en vernietigende persoonlijkheidseigenschap die de mogelijkheid in zich heeft liefde te veinzen (huichelen), terwijl de liefde er juist door verhinderd en verwoest wordt. Vele huwelijken, gezinnen en gemeenschappen kunnen hierdoor uiteen vallen. Manipulatie kan worden omschreven als het proberen mensen of omstandigheden te beheersen door misleidende of indirecte middelen.

Manipulatie is arglistig, wat betekent:
– verraderlijk : een kans afwachten om iemand in de val te laten lopen.
– verleidelijk : schadelijk maar aanlokkelijk
– geraffineerd : zich geleidelijk ontwikkeld om stevig in het zadel te zitten voor dat het gaat opvallen, met een geleidelijke, groter wordende invloed.

Manipulatie
– is geen doel op zich maar is een middel om tot een doel te komen. Het uiteindelijke doel is domineren: Je zin krijgen; Jouw wil gedaan krijgen. -doet men vaak zonder dat men zich daarvan bewust is. Soms is men het zich wel bewust maar wil óf kan men deze houding niet wijzigen omdat men bijvoorbeeld voordeel ondervindt van de positie die men inneemt, of men is simpelweg niet in staat dit zelfstandig te wijzigen.
– vindt vaak subtiel plaats. Degene die manipuleert wil (bewust of onbewust) dat jij zijn/haar wensen en behoeften vervult. Jouw mening, gevoelens en belangen zijn van ondergeschikt belang zijn of worden gebruikt in het patroon van de manipulator.

Manipulatie is oneerlijk van aard, de liefde daarentegen werkt op basis van eerlijkheid. De manipulator is oneerlijk, zodat hij zodanig leeft met allerhande trucjes, kunstgrepen, toneel- en rollenspel, dat het vaak moeilijk is om te onderscheiden wie de werkelijke persoon nu is.
De manipulator speelt in zijn leven een spel, maar de liefhebbende persoon is gedwongen en ontspannen vanuit zichzelf. Hij kan onvervalst en open naar anderen zijn in alle oprechtheid.
De tweede eigenschap van de manipulator is dat hij zich niet bewust is van wat er gebeurd. Hij heeft als het ware “oogkleppen”op, waardoor hij alleen ziet wat hij wil zien en hoort wat hij wil horen.
Zelfs als de situatie zwart op wit staat, duidelijke bewoordingen, kan de manipulator zich voordoen of hij er niets van weet. Hij richt zich op zijn eigen voordeel, kan zijn geweten grotendeels ongevoelig geworden zijn.
Daartegenover kan een liefhebbende persoon in staat zijn een brede belangstelling te hebben en ontvankelijk zijn voor allerlei dingen die hem vanuit zijn omgeving worden aangereikt. Hij zit niet opgesloten in iets, maar is ontspannen en in staat zich bewust te zijn van de natuur, muziek, kunst en schoonheid in de wereld.
De derde eigenschap van de manipulator is overheersing .
Hij leeft alsof hij een schaakspeler is met het uiteindelijke doel zijn tegenstander schaakmat te zetten. De manipulator moet ten koste van wat ook kunnen overheersen en concentreert zich altijd op zijn spel in het leven.
Daarentegen hoeft de liefhebbende persoon niet te overheersen, maar die geniet de vrijheid om zich uit te drukken, en kan zich ontspannen.
Het vierde aspect is wantrouwen. In relaties heeft de manipulator de grootste moeite anderen te vertrouwen, en hieruit voortkomend ook moeite zichzelf te vertrouwen. De manipulator bekijkt voortdurend hoe hij de touwtjes in handen kan houden, hoe hij ze in zijn relaties kan overheersen, terwijl de liefhebbende persoon fijne relaties heeft doordat hij de vrijheid geniet te kunnen vertrouwen.
Manipulatie gaat een relatie aan om te krijgen.

Er zijn verschillende soorten manipulators:

De actieve manipulator.
Het doel van deze persoon is tot elke prijs overheersing te verkrijgen en te handhaven. Hij weigert ook maar één van zijn zwakheden onder ogen te zien, en verheft zijn sterke punten, om altijd baas boven baas te zijn. In zijn relaties komt hij over als de sterkste die altijd, als het maar even lukt, munt probeert te slaan uit anderen.

De passieve manipulator.
Deze is wat moeilijker te onderscheiden omdat zijn manier van manipulatie niet zo openlijk is. Zijn doel is niet zozeer te overheersen, maar te voorkomen dat hij wordt aangevallen. Hij speelt vaak de rol van de hulpeloze, behoeftige persoon en gebruikt veelal zelfbeklag in een poging te winnen door te verliezen. Door altijd de zielepoot uit te hangen, manipuleert hij zijn behoefte aan liefde vanuit die positie.

De wedijverende manipulator
Deze persoon is wat meer veelzijdiger en kan, door zijn tactiek te veranderen, zowel aanvoerder als ondergeschikte spelen, naar het gelang hem het beste uitkomt. Hij geeft in zijn persoonlijkheid heel vaardig en kundig vorm aan zijn manipulatie; zijn doel is vanuit elke positie te winnen. Ander beschouwt hij als zijn concurrenten.

De onverschillige manipulator
Die onderscheid zich van anderen, doordat hij nog van aanvoerders nog van ondergeschikten houdt. Eigenlijk maakt het hem niets uit. Maar als hij zegt dat het hem eigenlijk niets uitmaakt, is hij in feite bezig zichzelf op listige wijze te manipuleren. Hij verleidt zichzelf door niet te erkennen hoe hij zich werkelijk voelt. Het kan hem wel schelen.
En wat er gebeurd, raakt hem – maar door deze gevoelens te ontkennen en te onderdrukken, heeft hij zichzelf gemanipuleerd. Dit wordt allemaal gedaan uit naam van de liefde en is een geraffineerd en machtig wapen om relaties te verwoesten. Manipulators rusten nooit.

Emotionele manipulatie
tranen, boosheid, stilzwijgen – Een vrouw die huilt om haar zin te krijgen. Een man die zich zwijgend terugtrekt om zijn zin te krijgen. Een dreinend kind dat zijn zin wil hebben.

Eén van de beste manieren om te manipuleren is anderen een schuldgevoel opleggen.
Vooral ‘mensenbehagers’ zijn mensen die zich gemakkelijk laten manipuleren.
Je kunt een mensenbehager zijn om verschillende redenen :
* Je ‘gebruikt’ die ander om jouw doelen te bereiken.
* Je hebt die ander nodig: steun, hulp, financiën, werk, carrière… je bent dus bang om deze dingen kwijt te raken.
* Je hebt een slecht zelfbeeld . Dan heb je die ander ook nodig, maar dan om je emotionele behoefte aan liefde en waardering te voeden.
Mensen met een slecht zelfbeeld zoeken vaak hun bevestiging en waarde bij andere mensen. Zij willen geliefd zijn door die ander.
Zij willen aardig gevonden worden. Zij zijn bang dat zij die ander teleurstellen, boos maken, ongelukkig maken of kwijtraken. Het gevolg is dat zij hun eigen mening voor zich houden.

Als je niet gemanipuleerd wilt worden dan is het belangrijk dat je leert grenzen te stellen. God zelf stelt grenzen. Hij vertelt ons wie Hij is en wie Hij niet is.
God neemt verantwoordelijkheid voor Zijn persoonlijkheid en omschrijft deze door ons te vertellen wat Hij denkt, voelt, van plan is, toestaat, niet zal toestaan, liefheeft en haat. God stelt ook beperkingen aan wat hij op Zijn terrein toelaat.
Hij stelt zonde aan de kaak en verbindt consequenties aan gedrag. Hij beschermt zijn huis en zal niet toelaten dat zich daarbinnen slechte dingen afspelen.
Onder grenzen valt alles wat helpt een onderscheid te maken tussen jou en een ander, of wat laat zien waar jij begint en eindigt.
Mensen met vage grenzen worstelen ermee nee te zeggen tegen de overheersing, de druk, de eisen en de soms werkelijk noden van anderen. Zij hebben het gevoel dat zij hun relatie met iemand in gevaar brengen als zij tegen diegene nee zeggen, waarop zij vervolgens passief aan het gevraagde voldoen en zich dus laten manipuleren. Maar van binnen verzetten zij zich vaak.

Wat is intimidatie precies?

Het woordenboek geeft voor intimidatie de volgende definities:
* het bevreesd maken, vrees aanjagen, ontmoediging
* schrik aanjagen, door bedreigingen verlammen, afschrikken, weerhouden
Intimidatie: alle uitspraken, acties, situaties die jou afschrikken om datgene te doen wat in jouw hart is. Het maakt bescheiden, laat je terugtrekken, bedreigt je waardoor jij je onveilig gaat voelen.

HET KENMERK van manipulatie en intimidatie is dat het onze mogelijkheid en bekwaamheid om zelf te kiezen vernietigt. Als je dat toestaat kom je onder invloed te staan van toverij.
Als iemand anders jouw leven controleert door manipulatie of intimidatie, dan wordt het tijd dat jij breekt met deze controlerende machten!
Het is niet Gods wil dat jouw leven gecontroleerd wordt door anderen.
God alleen, mag jouw leven controleren. En dat doet Hij alleen maar met jouw toestemming. God dwingt je niet Zijn wil te doen!
Sommigen van jullie hebben zich laten betoveren. Je ogen zijn bevangen!
Je wordt niet geleid door God, maar door anderen. Je bent niet vrij.
Je bent niet in staat eigen keuzes te maken. Je kunt je hart niet volgen. Je loopt in schoenen die anderen je gegeven hebben en die je niet passen!
Je bent zelf verantwoordelijk voor het feit dat jij je hebt laten manipuleren.

Heb je toegestaan dat anderen jou manipuleerden of intimideerden ? Blijf niet in de slachtofferrol! Neem vandaag een besluit. Belijd het aan God. Bekeer je ervan.
God wil niet dat je onder een betovering bent. God wil je deze morgen bevrijden!

“Daarom–zegt God, de HEER –verscheur ik de(tover) banden waarmee jullie de mensen als vogels vangen; ik scheur ze van je armen af en laat de mensen vrij die in je netten verstrikt zijn geraakt. Ik verscheur de sluiers en ik ontruk mijn volk aan jullie macht. Jullie zullen geen greep meer op hen hebben en jullie zullen weten dat ik de HEER ben.’ Ezechiël 13:19-21

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *