Ontmaskeren van profetische toverij

Ontmaskeren van profetische toverij

Jeremia vertelt ons over de rebellie die verborgen is in de levens van godslasterlijk profeten en priesters: “Wel heb Ik bij de profeten van Samaria gezien wat ergerlijk was: zij profeteerden door de Baäl en misleidden mijn volk Israël.” (Jeremia23:13).

Het woord “dwaasheid” betekent opereren in rebellie en onverstand. Werkers in de geest van toverij doen dwaas, zelfs dom, en dingen die niet aannemelijk zijn.
Dan zeggen ze dat God hun verteld om dat te doen. Ze zullen argumenteren met hun raadsleden en dingen zeggen als: “Ik heb het gehoord van de Heilige Geest en ik ben aangesteld en luister alleen naar Hem.”
Dergelijke beweringen die veel voorkomen en in strijd zijn met het Woord van God, die leert dat er veiligheid is in veelheid van raadgevers. (Spreuken 11:14).
Wanneer je begint te denken dat je meer geestelijk bent dan anderen en dat jij de enige bent die kunt horen van God dan ben je in grote problemen.
Wanneer je denkt dat je de enige bent die de waarheid heeft, en de enige die Openbaringen ontvangt, of de enige die kan profeteren, of de enige die het Woord van God weet, je bent binnen gegaan het gebied van dwaze rebellie. Je bent goed op weg om te worden ingehaald door de geest van toverij.

Jeremia zei dat godslasterlijke profeten en priesters, “profeteren door Baal.”

Baal is een geest van waarzeggerij (valse profetie). Waren deze Samaritaanse profeten en priesters aan het profeteren ? Ja, maar als ze profeteerden bracht het dwaling en leidde mensen het verkeerde pad. Hun profetische woorden hebben geen mensen naar de vrijheid gebracht en verlost van de zonde, maar in de slavernij van de zonde. Dat is het resultaat van profetische toverij .

Toverij wordt vrijgezet door middel van valse profetie (in Baal) en kan jaren roven uit het leven van een persoon. Profetische waarzeggerij brengt verwarring en zal nooit dichter naar God toe leiden.
We moeten leren ons volkomen te onderwerpen aan God en dwaasheid voorkomen, dwaasheid van rebellie.


ASPECTEN VAN ZONDE

“maar bij de profeten van Jeruzalem heb Ik gezien wat afschuwelijk is: echtbreken en met leugen omgaan; zij sterken de handen der boosdoeners, dat niet één zich van zijn boosheid bekeert; zij zijn Mij altezamen als Sodom geworden, zijn inwoners als Gomorra. “ (Jeremia 23:14)

Let op de kenmerken van de profetische toverij:
– Overspel (verraad en seksuele zonde)
– Liegen
– Versterken van boosdoeners (compromis)
– Geen terugkeer van zondigheid (voorkomen confrontatie van de zonde dat berouw belemmert)
– Zoals Sodom en Gomorra (onrein zijn).

Mensen die in de geest van toverij wandelen zijn onderworpen aan seksuele zonde en perversie, of door het kijken van porno op de plaats waar niemand ze kan zien, behalve God, of door te flirten met meisjes of jongens in de kerk.
Ik bad eens voor een jonge man die rook naar een vreemde geur en we wisten dat door de Geest van God, we wisten dat het een homoseksueel geest was. Alle homoseksuele geesten zijn onreine geesten. Toen ik dat onderscheiden had wat het was, zei ik tegen deze geest, “Kom uit van hem!” Direct, sloeg de geest de jonge man op de grond en kwam naar buiten.
Buiten mijn weten om was deze jonge man een zoon van de voorganger. Kinderen van predikanten, of dienaren van God, zijn trofeeën voor demonische machten.
De voorganger vertelde me later dat vele profeten zijn kerk hadden bijgewoond, maar nog nooit had één van het onreine geesten uitgeworpen.
Ik dacht dit is een verschrikkelijk weerspiegelen van de ware profetische bedieningen diegenen die een verantwoordelijkheid dragen met name in zaken van zonde en heiligheid.
Je kunt niet een ware profeet zijn en de zonde negeren.
Mensen die in de geest van toverij wandelen voorkomen dat zich bezighouden met vraagstukken van de zonde. De duivel wil niet zijn strategieën bloot te leggen. Ware profeten echter hebben altijd te maken met de vraagstukken van zonde (Klaagliederen 2:14). Dat betekent niet dat God in het openbaar iemand in verlegenheid zal brengen. Vergeet niet dat een ware ervaren profeet met beleid zal optreden..


GLADDE EN VLOTTE WOORDEN

Jeremia leert ons dat toverij werkt door gladde woorden die mensen weigeren aan te zetten tot berouw en bekering van zonde.

Klaaglied 2:14 “Uw profeten hebben voor u geschouwd wat ijdel was en hol, zij hebben uw ongerechtigheid niet onthuld om uw lot nog te keren, zij hebben voor u orakels geschouwd, ijdel en misleidend”
Dit zijn de valse profeten die profeteren en die gladde woorden uitspreken.
Gladde en vlotte woorden zijn profetische woorden die mensen willen horen.
Ze zijn vol van vleierij, woorden die niets betekenen.
Werkers van de geest van toverij profeteren waardeloze en misleidende woorden die mensen leiden tot verkeerde conclusies, omdat zij zich voeden en vullen met geestelijke trots en afgoderij.
Waar profetische handelen zal zonde aan het licht brengen en dat met het oog op bevrijding en redding om te voorkomen dat iemand verstrikt raakt door misleiding.
De Heilige Geest openbaart en onthult altijd de zonde om de ziel van de mens te behouden voor het verloren gaan naar de hel.

LEUGENS

Opnieuw, Jeremia, spreekt over de profeten van Jeruzalem en zegt: “ze plegen overspel en wandelen in de leugen” (Jeremia 42:14).

Voor de nadruk, kunnen we lezen in deze tekst: “Ook heb ik gezien onder de valse profeten, de werkers van toverij (waarzeggerij) afschuwelijke dingen, ze plegen overspel en wandelen in de leugen.”
De geest van toverij zal tegen je liegen zonder geweten. Het wordt tijd om deze valse profeten aan te spreken op hun leugens en hen te bevrijden uit hun misleiding.
Iemand vertelde mij eens dat ze een profetische woord van de Heer had voor een bepaalde bijeenkomst . Het verbaasde mij dan ook omdat ik zelf zeker ervaarde een woord van de Heer ontvangen te hebben voor de die bijeenkomst, maar heb toen niets tegen haar gezegd. Ze begon iedereen te vertellen die verbonden was met deze bijeenkomst dat zij het woord van de Heer had.
Door haar hardnekkig volhouden, net als de anderen, begon ik haar te geloven. Ik dacht: “Wel, God, ik weet dat U mij een profetisch woord heeft gegeven voor deze bijzondere bijeenkomst en ik weet dat uw woord niet direct door mij hoeft te komen, Heer het is aan U. Dus wat U wilt doen is goed voor mij. ”
De volgende dag echter, de vrouw die iedereen vertelde dat ze het woord van de Heer had, zei opeens niet het woord van de Heer te hebben. Het is interessant, je hebt het of je hebt het niet. Enige tijd gedurende de nacht vertelde ze was ze het kwijt geraakt.
Toen zei ze iemand anders heeft het woord van de Heer voor de bijeenkomst – haar vriend. Ik ontdekte later dat ze gewoon probeerde de bediening van haar vriend te promoten.
Deze verborgen agenda wordt genoemd manipulatie en daar is toverij in werking. Zie je hoe gevaarlijk en hoe gek dit kan gaan ? (Deze vrouw was echt een Izebel eunuch).
Diegenen die door de geest van toverij opereren zullen leugens verbergen in geestelijke activiteit om hun verborgen agenda’s te promoten.

GEEN LEF, GEEN GRUIS, GEEN RUGGENGRAAT

Degenen die opereren door de geest van toverij beschuldigen vaak God van het veranderen van gedachten. Weet je wat hun probleem is? Ze moeten stoppen met te zeggen: “God zegt …”
Jeremia vertelt ons: “Ze wandelen in leugens en moedigen en sterken de handen van de boosdoeners.” Ze moedigen de handen van boosdoeners aan door in te stemmen met hun fouten en weigeren ze te corrigeren van hun zonde. Deze werkers van toverij hebben geen ruggengraat en zijn vol van compromissen. Ze zeggen dingen die politiek of religieus correct zijn overeenkomstig de plaats waar ze zijn. De meest teleurstellende van deze zaak is dat deze werkers van toverij (de valse profeten) “zij de handen sterken van de boosdoeners.”
Omdat ze niet bereid zijn om zich uit te spreken tegen onrechtvaardigheid en tegen de zonde, zodat ze zich van hun boosheid afkeren.

GODDELOOSHEID

Tot slot, Jeremia vertelt ons dat toverij, als wij hiertegen geen bezwaar maken en het links laten liggen, dit het hele land zal vervuilen.

Daarom zegt de HERE der heerscharen aldus van de profeten: Zie, Ik spijzig hen met alsem, Ik drenk hen met gif, want van de profeten van Jeruzalem is de heiligschennis uitgegaan over het gehele land. (Jer. 23:15)

Degenen die opereren in geestelijke toverij brengen verwarring overal waar ze komen. Een man vertelde mij eens over een conflict dat hij had met wat God tegen hem zei en dat in tegenstelling tot wat profeten zeiden tot hem. Hij zei: “God sprak tot mij en vertelde me dat ik naar Brazilië moes gaan.”


Dat trok mijn aandacht omdat ik graag mensen mag ontmoeten die aan Gods roep beantwoorden om naar de Natiën te gaan. Maar toen zei hij dat een andere profeet hem vertelde dat de Geest van God zei dat hij naar Columbia moest gaan.. Vervolgens ging hij verder dat weer een andere profeet zei dat God hem vertelde naar Argentinië te gaan. De man zei dat hij in verwarring was en wilde niet Gods plan missen wat Hij voor hem had. Hij vroeg me wat ik dacht. Ik vroeg hem om mij te vertellen wat God tegen hem zelf zei. Zijn antwoord was dat God alleen met hem sprak over het gaan naar Brazilië. “Nou, dat is je antwoord ‘zei ik tegen de man.
Het punt is dat het niet uitmaakt wat een ieder zegt of zou een engel uit de hemel neerdalen die je iets tegenstrijdig zal verklaren tot hetgeen God tegen je gesproken heeft. Je moet niet luisteren naar iemand anders dan God. Of het nu een ster uit de Hollywood profeten is – een superster of een zwervende ster – je moet doen wat God je verteld te doen. Het zal nooit in strijd zijn met de getuigenis in je geest of de Bijbel. Het enige wat je nodig hebt van een profeet op dat moment is bedoeld als bevestiging en eventueel keus van tijdstip. De profetie van die man met betrekking tot de andere landen had misschien in de toekomst kunnen zijn maar het kon ook niets anders bedoeld zijn dan de werking van toverij om de man in verwarring te brengen.

BEVESTIGING

We hebben bevestiging nodig om ons te beschermen tegen manipulatie van de werken van toverij. Het zou fijn zijn dat er een “veilige vangnet” zou zijn voor alle profetische uitingen. Dat vangnet kan dan een bevestiging zijn.
Wanneer God tegen je profeteert is hem dit vaak te doen om je te bevestigen hetgeen Hij al reeds in je hart gesproken heeft. Na ontvangst van een profetisch woord zou je dat kunnen voorleggen aan dat eventuele vangnet voor bevestiging, zoals b.v. uw voorganger (Hebreeën 13:17).
Jou voorganger is de enige die verantwoording moet af leggen aan God voor het missen van Gods doel voor jou. Dus voor jij je dromen achter na loopt, je visioenen en profetieën neem het door met je voorganger voor je domme dingen doet.
Misschien heb je nog nooit een profetie ontvangen, maar je bent er zeker van dat God in je hart heeft gesproken. Datzelfde heb ik ook wel gehad.
Ik was eens op een bijeenkomst waar profeten profeteerden over iedereen behalve over mij. Ik kreeg geen profetie. Ik begon het gevoel te krijgen dat er misschien iets verkeerd was met me. Al deze profeten waren actief in het profeteren maar ieder bleef zichtbaar bij mij vandaan. Ze kwamen niet eens dichtbij mij in de buurt. Toen de dienst afgelopen was vroeg ik God : “Waarom heeft u mij geen profetie gegeven?” Hij zei tegen mij: “Je had geen nodig .” Als je, echter, wel een persoonlijke profetie had ontvangen , dan was het belangrijk voor je geweest het voor te leggen in dat vangnet van je geestelijke leiders.

Het leren NEE te zeggen

Jeremia vertelt ons dat toverij niet afkomstig is van de Geest van God, noch dat we zouden moeten luisteren naar haar boodschap.

Zo zegt de HERE der heerscharen: Hoort niet naar de woorden der profeten, die u profeteren; zij maken, dat gij u aan een ijdele waan overgeeft, zij spreken het gezicht van hun eigen hart, niet uit des HEREN mond. Jer. 23:16.

Wanneer God profetisch tegen u spreekt brengt Hij :

richting
focus
identiteit
en bevestiging in je leven.

Hij maakt je levend en geeft je de zekerheid dat je in de goede richting bent. Hij brengt nooit verwarring zodat je moet afvragen, maar een zeker weten dat je de juiste dingen doet. Evenmin geeft God je een profetisch woord om je portemonnee te vullen. De Heilige Geest is niet een marktplaats. Je zult God nooit een envelop omhoog zien houden en zeggen: “Iedereen die honderd dollar heeft, zal ik een profetisch woord geven of zal voor jouw genezing bidden.” God zal dat nooit doen – dat is toverij!
Als je bemerkt dat je in zo’n bijeenkomst bevind, dan kun je beter opstaan en deze plaats verlaten en niet meer terug komen. Als ze dergelijke dingen blijven doen in de kerk waar jij heen gaat zet dan je vraagtekens bij je leider en ondervraag hem hierover. Als het probleem aanhoudt, probeer dan een andere gemeente te vinden.
Tot slot, Jeremia vertelt ons dat toverij Gods woorden zal stelen om te misleiden. Dit houdt in dat valse profeten als het waren echt zullen klinken.

Daarom zie, Ik zàl de profeten! luidt het woord des HEREN, die mijn woorden van elkander stelen; zie, Ik zàl de profeten! luidt het woord des HEREN, die hun tong gebruiken en godsspraken verkondigen; 32 zie, Ik zàl de profeteerders van leugenachtige dromen! luidt het woord des HEREN, die zij vertellen om mijn volk te misleiden door hun leugens en woordenkramerij; Ik heb hen niet gezonden en hun geen opdracht gegeven; zij zijn dit volk niet van het minste nut, luidt het woord des HEREN. Jeremia 23: 30-32.

Degenen die opereren in toverij luisteren aandachtig naar ware profetische uitspraken. Ze halen die uitspraken naar beneden en nemen eigen woorden en herhalen deze zodat het geestelijk lijkt – ook dat is toverij.

STEL UZELF DEZE VRAGEN

De volgende vragen zullen je helpen te identificeren als je een slachtoffer van profetische toverij bent.

Heb je ooit tegenstrijdige persoonlijke profetie ontvangen die zeer verwarrend waren of waar je gekwetst door werd ?
Heb je ooit een persoonlijke profetie ontvangen en dat het gewoon niet overeen kwam met je geest?
Heb je ooit iemand horen zeggen: “Ik ben aangesteld en luister alleen naar de Heilige Geest?”
Hoor je mensen herhaaldelijk zeggen: “God zei” ? het lijkt er dan echter op dat God voortdurend van gedachten verandert?
Heeft u uw profetieën, dromen en visioenen aan uw voorganger voorgelegd om uw profetieën te beoordelen en te onderzoeken.
Heeft iemand ooit gezegd dat ze jou een profetie willen geven in ruil voor geld?
Heb je ooit het gevoel gehad dat je zou kunnen profeteren en iemand zou kunnen manipuleren om te doen wat jij wilde?
Heb je ooit geprofeteerd omdat je een sterke aantrekkingskracht ervaarde van de mensen of omdat je een reputatie had om aan te voldoen ?
Heb je ooit geprofeteerd omdat je wilde dat de mensen wisten hoe geestelijk je was?
Heb je ooit iemand horen bidden een gebed dat bedoeld was om te manipuleren?

GEDREVEN PROFETEN

Wanneer je in een profetische bediening staat en ervaart dat je op het gebied komt waar toverij werkzaam is, is het belangrijk om voorzichtig te zijn dat je de zalving (toestemming) van de Heilige Geest hebt ontvangen om te profeteren (2 Peter 1:20-21).
Ik heb ware profeten zien profeteren in valse profetie, omdat ze verkeer aangesloten waren op de geest van toverij die gevestigd was op dat grondgebied. Zonder een sterke zalving is het mogelijk om te profiteren om mensen te behagen met een profetisch woord vanuit een geest van waarzeggerij, dat de afgoderij in iemands hart (Ezechiël 14) voedt.
Jeremia zegt dat godslasterlijke en onheilige profeten en priesters niet stabiel zijn en worden gedreven in gladde glibberige plaatsen.

Want zowel profeet als priester plegen heiligschennis, zelfs in mijn huis heb Ik hun boosheid gevonden, luidt het woord des HEREN. 12 Daarom zal hun weg voor hen worden als glibberige plaatsen in de duisternis, zij zullen daar verdwalen en vallen. Want Ik zal rampspoed over hen brengen in het jaar van hun bezoeking, luidt het woord des HEREN. Jer. 23: 11-12.

Jeremia spreekt van “gladde en glibberige wegen in de duisternis.” Dit spreekt van dubbelzinnige profetische uitspraken die niets produceren , dan alleen onstabiele mensen, want toverij kent geen stabiliteit. Ware profeten bouwen aan stabiele gelovigen. Godslasterlijk onheilige profeten produceren aparte op zichzelf staande gelovigen.
Valse profeten en priester missen innerlijke rust en zijn verwoed en fel gedreven. Hitler werd gedreven. Alexander de Grote werd gedreven. Valse profeten worden gedreven.
Werkers van toverij, worden ook gedreven. God wil zijn knechten niet zo aansturen, Hij leidt ze o zo zachtjes.
Zij opereren in toverij en hebben echter een drijvende kracht die hen opwerken . Het is toverij. Het is glad en glibberig. Het leidt naar donkere plaatsen en het is niet van God.

OVERZICHT EN BEOORDELING

Ware profeten bouwen aan stabiele gelovigen.
valse profeten produceren losstaande onstabiele gelovigen.
Het woord “dwaasheid” betekent opereren in rebellie en onverstand.
Vlotte uitspraken zijn profetische woorden die mensen willen horen.
Degenen die opereren door de geest van toverij beschuldigen vaak God van het veranderen van gedachten.
Toverij brengt verwarring voort.
Als God profetisch spreekt, Hij brengt richting, focus, identiteit en bevestiging in je leven.
De Heilige Geest is niet een marktplaats.

Geestelijke toverij valt iedereen aan die in de profetische bediening staat en het is heel belangrijk voor hen om er meer vanaf te willen weten. Dus laat niets, en absoluut niets je tegen houden en neem onmiddellijk actie om deze demonische machten, die slechts gekomen zijn om te stelen, te doden en te vernietigen, te stoppen.
Je bent niet zoals alle anderen, je bent een geestelijke krijger.
Twintig jaar geleden viel deze geest toverij me aan. Ik vocht tegen deze geest van april tot november en won. Jij kunt dat ook, en veel sneller.
De Heilige Geest heeft me laten zien wat te doen. Ik heb actie ondernomen.
Actie ondernemen nu betekent vrijheid morgen.

Uw partner,
Apostel Jonas Clark
www.jonasclark.com

Vertaling: Jelly Pietersma

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *