Profeet of tovenaar

Openbaringen 2:14 “Maar Ik heb enkele dingen tegen u: dat gij daar sommigen hebt, die vasthouden aan de leer van Bileam, die Balak leerde de kinderen Israëls een strik te spannen, dat zij afgodenoffers zouden eten en hoereren “.

We lezen hier dat velen zich vasthouden aan de leer van Bileam die Israël een strik spant en valse raad geeft waardoor ze ontucht of hoererij plegen en velen werden gedood. De leer van Bileam is een leer die dingen van God met die van de wereld vermengd, hij is het die de valse raad geeft en die het aanbeveelt. Zijn inspiratie is uit het rijk der duisternis, door leringen van boze geesten en staat zo open voor beide bronnen van God en Satan. Mensen die beïnvloed worden door deze geest kunnen daardoor eveneens goede profetieën doorgeven maar laten op een andere manier via de achterdeur weer een vloek achter. Vermenging van de zuivere Bijbelse leer met andere buiten Bijbelse leerstellingen zijn ontoelaatbaar. Veel mensen zijn zo en het is moeilijk om met ze om te gaan, want soms hebben ze gelijk en soms ongelijk. Je kunt ze alleen onderscheiden door het Woord goed te kennen en door onderscheiding van geesten. Zij die door de geest van Bileam beïnvloed worden gebruiken een tactiek of leer om mensen op een plaats te brengen waar ze hen in de strijd kunnen verslaan. Demonische machten laten op dit moment de geest van Bileam op de gemeente los en je ziet dat er veel vermenging is en dat de kracht en zalving uit de Gemeente, het Lichaam van Jeshua wordt geroofd en ze als het ware lam worden gelegd en passief worden.

Als je goed ziet …. gaan de leer van Bileam, Izebel en de Nikolaïeten in deze tijd samen op hand in hand : de ene spant de strik door zijn valse raad de andere leert en verleidt en de laatste heerst er over en houdt alles in stand. Zo brengen en leiden ze samen de gemeente in afgoderij en hoererij en verblinden ze onder hun toverijen. Hun toverijen werken als een kettingreacties die zichzelf onderhouden, dit ziet men wereldwijd gebeuren. Ook zie je de laatste jaren veel oprechte wederomgeboren christenen misleid en verblind worden daar overdracht van valse zalvingen en het valse vuur wat in omloop is. Velen spelen met het valse vuur, direct of indirect, waardoor valse manifestaties worden opgewekt die niet uit Gods Geest voortkomen. Je hoort veel over impartatie, het is een onzuivere verontreinigende overdracht van zalving, die door handoplegging overgedragen wordt. De meeste mensen weten niet eens wat ze ontvangen. We weten dat de Heilige Geest, Zijn zalving, overgedragen kan worden op andere mensen, dat zien we in het OT maar ook in Handelingen 13 vs 2, de heilige Geest zeide: Zondert Mij nu Barnabas en Saulus af voor het werk, waartoe Ik hen geroepen heb. Dit zijn mensen die God roept voor een specifieke taak en/of bediening, en de Heilige Geest is nog steeds degene die roept en wie Hij daartoe zalft.

Maar deze overdracht die in deze bewegingen geschieden zijn on-Bijbels, velen worden de handen opgelegd , bij bosje komen ze langs en ieder die wil, die mag komen en een impartatie ontvangen en men weet niet wat men over zich haalt en velen zijn besmet door deze valse impartatie en ontvangen een verkeerde geest en komen onder een verblinding en een bedekking. Dit is allemaal onder de noemer van de Bileam leer, de vermenger, die het ware met het valse vermengen, die de zegen brengt maar de vloek achter laat.

Als Gods vuur door ongehoorzaamheid en rebellie is gedoofd in de harten van de mensen en in de Gemeente wil de mens zelf om vuur zoeken om het brandende te houden en zoeken het op de verkeerde plaatsten en steken eigen vuur en vals vuur aan geleid door een andere geest dan Gods Geest wat leidt tot afval en de dood. Er is zo veel vreemd vuur op Gods altaar gebracht en de werkers hiervan laten zich door satan gebruiken. Het is een Bileam geest die hen inspireert.

Ook de zonen van Aaron brachten vreemd vuur voor Gods aangezicht, hetgeen Hij hen niet geboden had, zo is dit ook met het valse vuur wat uitgaat over de wereld en in vele kerken, wat niet uit Gods hart voorkomt en geboden is, het is een ernstige waarschuwing aan ons, de twee zonen van Aaron stierven nadat ze het verkeerde vuur ontstoken hadden, het is een heidense vervalsing, God zal dit niet vrijblijvend accepteren en zal het zeker op Zijn tijd beantwoorden.

Door de leer van Bileam kunnen mensen gekoppeld worden aan de afgoden. Zoals de Heilige Geest zich verbind met onze geest, zo verbind een boze geest zich aan het vlees en de ziel.

De Heer wil dat we ons niet verbinden aan de afgoden. Ook valse leringen zijn leringen van demonen die mensen graag mogen horen omdat het hun gevoel en gehoor streelt maar die ons wel in geestelijk hoererij kan brengen. Als wij ons daarmee inlaten met deze valse raad van Bileam en ons blijven openstellen voor deze misleidende leringen of raad en ons daar niet voor afsluiten en daar niet van bekeren krijgen we een andere geest en handelen we vanuit een andere geest die niet de Heilige Geest is en kan deze strik je onder de bescherming van God weg leiden.

Paulus vermaand ons om de geesten te beproeven, niet de mens, maar de geest achter hen, door welke geest hij spreekt. We zien dat ontucht van afgodendienst is verweven met ontucht in het natuurlijke. Afgodendienst leidt tot onreinheid. De afgodendienst en overspel in Sittem (Num. 25) is hier een goed voorbeeld van. Ze bogen zich voor de afgod Baäl-Peor en de mannen bedreven ontucht met de vrouwen van Moab. Ontucht begint in het geestelijke, en leidt tot het natuurlijk. Dit kunnen we ook zien in Hosea … geestelijke ontucht – natuurlijke ontucht . Hosea 4:12 zegt het zo : Want de GEEST van de hoererijen heeft hen misleid, zodat zij in hoererij hun God verlaten. In Hosea 4:11 zie je dat ontucht het verstand weg neemt en doet dwalen en zich van God doet afkeren Hosea 5:4 Hun daden gedogen niet, dat zij zich bekeren tot hun God. Want een GEEST van ontucht woont in hen, en de HERE kennen zij niet. Maar zoals vroeger mensen waren die niet echt namens God spraken, zo zullen er ook onder u mensen komen, die dingen leren die niet waar zijn. Ze zijn van de rechte weg afgedwaald en volgen het spoor van Bileam, de zoon van Beor, die het niet erg vond iets verkeerd te doen, zolang hij er maar voor betaald werd en zolang het maar werkte.

Maar wat we ook in Hosea zien is dat GEESTEN achter een valse leer, raad, en afgoderij schuilen en deze hun macht behouden. Maar ook belangrijk is het te weten dat achter deze mannen en vrouwen die misleidende leer beoefenen, daar een GEEST achter staat.

Door deze demonische belasting kunnen mensen gekoppeld en gebonden raken aan deze afgoden, of leer van boze geesten, gewild of ongewild. Mensen zullen worstelen met onreinheid, ontucht, overspel, afgoderij, of porno. Maar ook kan dit hen leiden tot blindheid voor de waarheid en kunnen afval van geloofswaarden bewerken. Allen die zich niet volkomen aan God onderwerpen, dus zich daar in feite aan onttrekken, komen onder het beslag van DIE GEEST van ontucht en worden daardoor beïnvloed. Dit voert naar geestelijk overspel. De Bijbel leert wie je aanbid daar wordt je gelijkvormig aan en ga je op lijken. Hos. 9:10b zegt “ Zíj gingen echter naar Baäl-Peor, wijdden zich aan die schande. Zij werden even weerzinwekkend als hun minnaars. Dat wil zeggen ze waren even gruwelijk geworden als de afgod die ze aanbidden. Wie de wereld wil nadoen om succes te hebben, misschien zoals velen met het motief om ingang voor het evangelie te krijgen, raakt onder invloed van de GEEST van ontucht en die doet hen dwalen.

De Bijbel roept op : Bekeer u dan, maar zo niet dan kom Ik spoedig tot u en Ik zal strijd tegen hen voeren met het zwaard mijns monds. Wie overwint, hem zal Ik geven van het verborgen manna, en Ik zal hem een witte steen geven en op die steen een nieuwe naam geschreven, welke niemand weet, dan die hem ontvangt.


JP

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *