Zwijgen is niets anders dan passief instemmen

Zwijgen is niets anders dan passief instemmen.
Wat zegt de Bijbel over het aan het licht brengen van valse leraren?


Is het goed: te oordelen, fouten aan het licht te brengen, namen te noemen?
Velen geloven tegenwoordig dat het verkeerd is om fouten aan het licht te brengen en om namen te noemen. Liberalen hebben dit altijd geloofd, maar de laatste tijd heeft deze leer zich wijd verspreidt onder evangelicalen en charismatici. En nu zien we dezelfde fatale fout verkondigt worden door degenen die beweren Bijbelgetrouwe fundamentalisten te zijn. Degenen die trouw zijn in het aan het licht brengen van fouten volgens Bijbelse principes worden wijdverspreid gebrandmerkt, en worden er van beschuldigd dat zij liefdeloos en onvriendelijk zijn. In dit traktaat willen we proberen de Bijbelse leer over dit vitale onderwerp te geven.

I. Is het goed om Bijbels oordeel in praktijk te brengen?

Eén van de meest misbruikte Bijbelverzen is Mattheus 7:1 waar staat

“Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt”.

Elk Bijbelvers moet in zijn context worden gelezen als we de echte bedoeling goed willen begrijpen. In vers 2-5 van ditzelfde hoofdstuk wordt duidelijk dat vers 1 gaat over het vellen van een hypocriet oordeel. Een broeder die een balk in zijn eigen oog heeft zou een andere broeder die een splinter in zijn oog heeft niet moeten oordelen. De les dat je een ander niet kunt oordelen over zijn zonde, als je je zelf aan diezelfde zonde schuldig maakt, is duidelijk.
Degenen die zich vasthouden aan “Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt” om degenen te veroordelen die fouten aan het licht brengen zouden het hele hoofdstuk een keer moeten lezen.
Jezus zei in vers 15:

“Wacht u voor de valse profeten, die in schapenvacht tot u komen”.

Hoe kunnen we valse profeten herkennen, tenzij we oordelen volgens het Woord van God? Als we de valse profeten kennen, hoe kunnen we dan falen in het onderscheiden van de schapen van deze “roofgierige wolven”?
Door de hele Bijbel vinden we bewijs dat zij geïdentificeerd en geopenbaard moeten worden.
Aan hun vruchten zult gij hen kennen: men leest toch geen druiven van dorens of vijgen van distels? Zo brengt iedere goede boom goede vruchten voort, maar de slechte boom brengt slechte vruchten voort. (Mattheüs 7:16,17)
Bedoelde de Heer daarmee dat we de boom (persoon) niet kunnen oordelen op basis van de vruchten van hun leer en leven? Zeker niet, want je kunt niet weten zonder oordelen. Elk oordeel moet gebaseerd zijn op basis van Bijbelse lering, niet op hypes en vooroordelen.

Oordeelt niet naar het aanzien, maar oordeelt een rechtvaardig oordeel. Johannes 7:24

Hier geeft onze Heer de opdracht dat we “rechtvaardig moeten oordelen”, wat een oordeel op basis van het Woord van God is. Als een oordeel op een andere basis geveld wordt dan het Woord van God, is dat een overtreding van Mattheüs 7:1.
Webster’s woordenboek zegt dat een rechter iemand is die de wet uitlegt. De trouwe Christen moet besluiten of oordelen op basis van de door God gegeven wet, de Bijbel.
In 1 Corinthiërs 5:1-13 wordt geschreven over overspel. Paulus oordeelde (vers 3) de man, ook al was hij er zelf niet, en leerde de kerk van Corinthe dat ook zij degenen die bij de kerk horen moeten oordelen (vers 12). Het Griekse woord voor oordelen is hetzelfde als in Mattheüs 7:1. Paulus overtrad “Oordeelt niet opdat gij niet geoordeeld wordt” niet door de man te oordelen, en ook niet door de kerk opdracht te geven hetzelfde te doen. Al deze oordelen werden gedaan op basis van God’s Woord.
Een persoon die in staat is het verschil tussen goed en kwaad te herkennen, heeft tenminste één van de belangrijkste kenmerken van geestelijke volwassenheid in zich.
Maar de vaste spijs is voor de volwassenen, die door het gebruik hun zinnen geoefend hebben in het onderscheiden van goed en kwaad Hebreeën 5:14
W.E. Vine zegt over de betekenis van onderscheiden een verschil kunnen zien, een duidelijk onderscheid, verschil herkennen, oordelen; is vertaald als ‘oordelen’ in 1 Corinthiërs 12:10 over het onderscheiden van geesten, oordelen op basis van bewijs of zijn duivels of van God zijn.
Ook Strong is het er mee eens dat het oordelen betekent.
Degenen die onwillig, of niet in staat zijn om te onderscheiden of te oordelen tussen goed en kwaad openbaren op deze manier hun ongehoorzaamheid of hun onvolwassenheid.

II. Het is goed om valse leraren te openbaren


Tegenwoordig zijn valse leraren vrij om hun giftige leringen te verspreiden omdat er een samenzwering van stilte onder veel Bijbelse gelovigen heerst. Daardoor is het mogelijk voor wolven in schaapskleren om de kudde grote schade toe te brengen, en daardoor velen te vernietigen.
Johannes de Doper noemde de Farizeeën en Sadduceeën (de religieuze leiders van zijn tijd) “Adderengebroed” (slangen) (Mt. 3:7). Tegenwoordig zou hij beschuldigd worden dat hij niet-liefhebbend, onvriendelijk en onchristelijk zou zijn.
Jezus zei in Mattheüs 12:34 tegen de religieuze Farizeeën “Adderengebroed, hoe kunt gij, die slecht zijt, iets goeds zeggen? Want uit de overvloed van het hart spreekt de mond”.
Dit zou vandaag de dag voor veel evangelischen en sommige orthodoxen onacceptabele taal zijn, maar het is Bijbelse taal en het werd gesproken door de Zoon van God. Terwijl Hij oog in oog met deze valse leraren stond, noemde Jezus Christus, de Zoon van God, hen “hypocrieten”, “blinde leiders”, “witgekalkte graven”, “slangen”, en “adderengebroed” (Mattheüs 23:23-24).
En toch wordt ons vandaag verteld dat we gemeenschap moeten hebben met mannen wiens leringen net zo on-Bijbels zijn als die van de Farizeeën. Sommigen, die zichzelf Bijbelgetrouwe Christenen noemen, staan er op om samen te werken met Rooms Katholieken en anderen die een afwijkende leer verkondigen.
En er wordt van ons verwacht dat we hen niet afwijzen voor hun compromissen.
Aan het begin van Zijn bediening, ging Jezus op naar Jeruzalem. En Hij vond in de tempel de verkopers van runderen en schapen en duiven, en de wisselaars, die daar zaten. En Hij maakte een zweep van touw en dreef allen uit de tempel, de schapen en de runderen; en het geld van de wisselaars wierp Hij op de grond en hun tafels keerde Hij om. En tot de duivenverkopers zeide Hij: Neemt dit alles hier vandaan, maakt het huis mijns Vaders niet tot een verkoophuis.(Johannes 2:13-16)
Onze Redder wordt tegenwoordig voorgesteld als iemand die geduldig en nederig was, vriendelijk, liefdevol, ook tegen valse leraren, maar dat is totaal verkeerd. Als Hij met valse leraren en profeten te maken had, dan waren Zijn woorden scherp en Zijn acties duidelijk. Tegen het einde van Zijn openbare bediening, vond Christus het nodig om de tempel nog een keer te reinigen. De openbaring van valse leringen en praktijken, is een taak zonder einde. Deze keer zei Hij “Staat er niet geschreven, dat mijn huis een bedehuis zal heten voor alle volken? Maar gij hebt het tot een rovershol gemaakt. Marcus 11:17

Is het tegenwoordig anders? De dieven komen het huis van God binnen, en beroven God’s mensen van de Bijbel en verkondigen in plaats daarvan hun verkrachte bijbels. Tegelijkertijd berooft deze boevenbende de mensen van de lering van afscheiding en de lering van heiliging. Daardoor kun je de mensen van God nauwelijks nog onderscheiden van de mensen van de wereld. In alle eerlijkheid, zouden deze valse leraren niet moeten worden geopenbaard?
In onze dagen zijn deze valse leraren onze kerken binnengekomen met hun boeken, muziek, literatuur, films, psychologie en seminars, en hebben het Huis van de Vader veranderd in een rovershol. Het is tijd dan mannen Gods opstaan en deze fouten openbaren voor een ieder die het wil zien.
De Bijbel moedigt ons aan om fouten openbaar te maken.
We moeten ze toetsen.
Geliefden, vertrouwt niet iedere geest, maar beproeft de geesten, of zij uit God zijn; want vele valse profeten zijn in de wereld uitgegaan (1 Johannes 4:1)
Elke lering en leraar moet volgens het Woord van God beproeft worden.
Tot de wet en tot de getuigenis! Voor wie niet spreekt naar dit woord, is er geen dageraad
(Jesaja 8:20)
Iedere boodschap, boodschapper en methode moet beproeft worden volgens het Woord van God. De kerk in Efeze werd beloond omdat zij hen op de proef gesteld hebt, die zeggen, dat zij apostelen zijn, maar het niet zijn, en dat gij hen leugenaars hebt bevonden (Openbaring 2:2)
De kerk in Pergamum werd bestraft omdat zij daar sommigen hebben die vasthouden aan de leer van Bileam, … en die op gelijke wijze aan de leer der Nikolaieten vasthouden, dat haat ik
(Openbaring 2:14,15 (NBG/NLB))
Het is nooit goed om valse leraren te tolereren, maar zij moeten volgens Gods Woord beoordeeld en geopenbaard worden. Natuurlijk zullen degenen die aan het Woord van God ongehoorzaam willen zijn dit op alle mogelijke manieren proberen te ontlopen.
We moeten hen herkenbaar maken en vermijden.
Maar ik vermaan u broeders, dat gij hen in het oog houdt, die, in afwijking van het onderwijs, dat gij hebt ontvangen, de onenigheden en de verleidingen veroorzaken, en mijdt hen. Romeinen 16:17.
Degene wiens gedrag en lering tegen het Woord van God ingaat moeten in de gaten worden gehouden, en gemeden. Dit vereist onderscheidingsvermogen en oordeel in het licht van de Bijbel. De oecumenischen, nieuwe evangelischen, en compromis sluitende orthodoxen zullen elke poging om te gehoorzamen dit schriftgedeelte weerstaan. Ze kunnen niet in de gaten worden gehouden en worden gemeden, tenzij ze beoordeeld worden volgens het Woord van God.

We moeten hen afwijzen.

Daarom bestraf hen scherp, opdat zij gezond mogen zijn in het geloof . Titus 1:13 NLB

Dit werd aan Titus geschreven, omdat er mensen waren die van deur tot deur gingen en hele huizen ondermijnden met valse leringen (vers 10-16).
Oral Roberts, Robert Schuller, Jimmy Swaggart, Pat Robertson, en anderen, brengen hele huizen ten val met hun valse leringen. Moeten wij dan stil blijven zitten, terwijl zij dit doen, zonder afstand van hen te nemen en mensen aan te moedigen om zich van hun leringen te keren? Nee, de trouwe dienaar van de Heer is geroepen om zich houdende aan het betrouwbare woord naar de leer, zodat hij ook in staat is te vermanen op grond van de gezonde leer en de tegensprekers te weerleggen . Titus 1:9.

Wij moeten geen gemeenschap met hen hebben

En neemt geen deel aan de onvruchtbare werken der duisternis, maar ontmaskert ze veeleer
Efeze 5:11

Ontmaskeren betekent censureren, veroordelen, fout vinden, afwijzen en weerleggen. Hoe kunnen we dit schriftwoord gehoorzamen tenzij we hen beproeven door het Woord van God?
We moeten afstand van hen nemen.
Maar wij bevelen u, broeders, in de naam van de Here Jezus Christus, dat gij u onttrekt aan elke broeder, die zich ongeregeld gedraagt, in strijd met de overlevering, die gij van ons ontvangen hebt. 2 Thessalonicenzen 3:6.
We moeten afstand nemen van hen wiens lering en leven niet overeenstemmen met het Woord van God. De context laat duidelijk zien dat Paulus gehoorzaamheid aan een vaste leer in gedachten heeft, want hij zegt “Als iemand niet luistert naar wat wij door onze brief zeggen, tekent hem en gaat niet met hem om, opdat hij beschaamd worde; houdt hem echter niet voor een vijand, maar wijst hem terecht als een broeder. 2 Thessalonicenzen 3:14-15
Paulus moedigde Timotheüs aan om “zichzelf te onttrekken” van degenen die “zich niet voegt naar de gezonde woorden van onze Here Jezus Christus en de leer der godsvrucht” (1 Timotheüs 6:3-5).
We moeten ons van hen afkeren. Over de laatste dagen zegt hij dat sommigen met een schijn van godsvrucht de kracht daarvan verloochend hebben, houdt ook deze op een afstand. want zulke mensen laten zich te allen tijde leren, zonder ooit tot erkentenis der waarheid te kunnen komen. 2 Timotheüs 3:5,7
Hoe kunnen we ons van hen afkeren als we hen niet kunnen identificeren, en dat vereist dat hun boodschap met het Woord van God vergeleken wordt. Het is de taak van de echte prediker om het woord te verkondigen, erop aan te dringen, gelegen of ongelegen, te wederleggen, bestraffen, en bemoedigen met alle lankmoedigheid en onderrichting. 2 Timotheüs 4:2
Dit is meestal een impopulaire en ondankbare taak, maar het is de taak van de door God geroepen man.
We moeten hen niet ontvangen in ons huis “Indien iemand tot u komt en deze leer niet brengt, ontvangt hem niet in uw huis en heet hem niet welkom. Want wie hem welkom heet, heeft deel aan zijn boze werken. 2 Johannes 10,11
Er is geen twijfel over wie Johannes het heeft, het gaat over “Een ieder, die verder gaat en niet blijft in de leer van Christus …vers 9.
Valse profeten worden tegenwoordig via radio, televisie, muziek en literatuur in de huizen van vele Christenen gebracht. Broeders, die zou niet zo moeten zijn!

We moeten ketters verwerpen.

Verwerp een kettersen mens na de eerste en tweede vermaning. Titus 3:10 (SVV)
Een mens, die scheuring maakt, moet gij, na hem een en andermaal terechtgewezen te hebben, afwijzen NBG51

We moeten hen, die verlossing door het Bloed van Jezus ontkennen, afwijzen. Er zijn er velen die dit, of een andere lering uit het Woord van God, ontkennen. Als ze niet reageren op terechtwijzing, dan moeten ze verworpen worden. We moeten uitkijken voor hen, die een ander evangelie verkondigen. Paulus waarschuwde voor degenen die “een andere Jezus … een andere geest … een ander evangelie” prediken (2 Corinthiërs 11:4). Hoe kunnen we hen kennen, tenzij we hun Jezus beproeven, hun geest en hun evangelie volgens het Woord van God? Paulus noemde zulke predikers “valse profeten, bedrieglijke arbeiders, die zich voordoen als apostelen van Christus” (2 Corinthiërs 11:13). In vers 14-15 legt hij uit dat deze predikers dienaren van satan zijn. De door God geroepen man moet vandaag de dag net zo trouw zijn in het in de openbaarheid brengen van de dienaren van satan.
Paulus waarschuwde de Galaten voor degenen die “het evangelie van Christus verdraaien”.

Hij zei ook dat “indien iemand u een evangelie predikt, afwijkend van hetgeen gij ontvangen hebt, die zij vervloekt .Galaten 1:6-9

Velen prediken vandaag de dag een verdraaid evangelie. Degenen die redding door de doop prediken, of door werken, zijn leraren van een verdraaid evangelie.
Degenen die een redding leren die je weer kwijt kunt raken, prediken een verdraaid evangelie. De charismatici, katholieken, veel evangelicalen, en veel orthodoxen, prediken een verdraaid evangelie. En toch wordt van ons verwacht dat we met hen samenwerken in evangelisatie en christelijk werk, aldus velen. Als we falen om deze valse profeten te openbaren, dan hebben we Christus en Zijn Evangelie verraden.
We moeten ons van hen afscheiden.

Daarom gaat weg uit hun midden, en scheidt u af, spreekt de Here, en houdt u niet vast aan het onreine en Ik zal u aannemen 2 Corinthiërs 6:17

Dit maakt het duidelijk. God’s mensen moeten uit de valse leer komen. Hoe kan een Bijbelgetrouw Christen in de “National Council” of “World Council of Churches” blijven? Hoe kunnen ze onder compris-sluitende evangelischen en dwalende orthodoxen blijven?

III. Het is goed om namen te noemen

Velen geloven dat het verkeerd is om fouten in de openbaarheid te brengen en om de schuldige leraren bij name te noemen; maar zij zitten er volgens de Bijbel naast.
Paulus noemde Petrus bij name. Petrus maakte zich schuldig aan een onbijbelse handelswijze.
Maar toen Kefas (Petrus) te Antiochië was gekomen, heb ik mij openlijk tegen hem verzet, omdat het ongelijk aan zijn kant was. Want voordat sommigen uit de kring van Jakobus gekomen waren, at hij met de heidenen aan een tafel, maar toen zij kwamen, trok hij zich terug en zonderde zich af uit vrees voor de besnedenen.

En ook de overige Joden huichelden met hem mede, zodat zelfs Barnabas zich liet meeslepen door hun huichelarij. Maar toen ik zag, dat zij niet de rechte weg bewandelden naar de waarheid van het evangelie, zeide ik tot Kefas ten aanhoren van allen: Indien gij, die een Jood zijt, naar heidens en niet naar Joods gebruikt leeft, hoe kunt gij dan heidenen dwingen zicht als Joden te gedragen?
Galaten 2:11-14

Deze hele kwestie draaide om de vraag over redding door wet of genade. Als de integriteit en reinheid van het evangelie op het spel staat, hebben we geen andere keuze als het gaat om het openbaren van fouten en het noemen van namen.
Paulus noemde Demas voor zijn liefde voor de wereld

Want Demas heeft mij uit liefde voor de tegenwoordige wereld verlaten. 2 Timotheüs 4:10

Degenen die de zaak van Christus verzaken voor werelds leven en plezier, moeten met name genoemd en geopenbaard worden. (Christelijke rock!)
Paulus noemde Hymeneus en Alexander. Paulus zei tegen Timotheüs

Deze opdracht vertrouw ik u toe, mijn zoon Timoteus, overeenkomstig de profetieën, die vroeger aangaande u zijn uitgesproken, opdat gij, u daarnaar richtend, de goede strijd strijdt met geloof en met een goed geweten. Omdat sommigen dit hebben verworpen, heeft hun geloof schipbreuk geleden. Tot hen behoren Hymeneus en Alexander, die ik aan de satan heb overgegeven, opdat hun het lasteren worde afgeleerd.
1 Timoteus 1:18-20

God’s echte dienaren moeten een goede strijd strijden, en degenen noemen die het geloof dat eens aan de heiligen is gegeven, hebben verlaten. Paulus heeft het hier niet over het geloof van redding, maar over het geloof als een systeem van leerstellingen. Deze mannen hadden daar een puinhoop van gemaakt, en Paulus openbaarde hen en noemde hun namen.
Paulus noemde Hymeneus en Filetus. Hij zei tegen Timoteus

Maak er ernst mede u wel beproefd ten dienste van God te stellen, als een arbeider, die zich niet behoeft te schamen, doch rechte voren trekt bij het brengen van het woord der waarheid. Maar vermijd de onheilige, holle klanken; want zij zullen de goddeloosheid nog verder drijven, en hun woord zal voortwoekeren als de kanker. Tot hen behoren Hymeneus en Filetus, 2 Timoteus 2:15-18

Valse leringen werpen het geloof van sommigen omver, dus degenen die dit verkondigen moeten geopenbaard worden.
Paulus noemde Alexander, de kopersmid.

Alexander, de koperslager, heeft mij veel kwaad berokkend: de Here zal hem vergelden naar zijn werken. Neem gij u ook voor hem in acht, want hij heeft onze woorden zeer tegengewerkt.
2 Timoteus 4:14-15

Het is duidelijk dat dit geen persoonlijk probleem is, maar een leerstellig probleem. Alexander had zich verzet tegen de woorden en lering van Paulus. Hij was een vijand van de waarheid. Goddelijke pastors kampen dagelijks met hetzelfde probleem. Ze staan voor en prediken de waarheid, dan gaan hun leden naar huis en horen deze waarheid verworpen worden door radio en TV-predikers. Vaak sturen deze valse profeten hun publicaties in de huizen van leden van de ware kerk. Dan moet de man Gods volgens velen zijn mond houden. Alleen een lafaard houdt zijn mond als de waarheid van de Bijbel aangevallen wordt!
Johannes noemde Diotrefes

‘k heb aan de Gemeente een en ander geschreven; maar Diotrefes, die onder hen de eerste tracht te zijn, ontvangt ons niet
3 Johannes 1:9

Hij wees er op hoe deze man zichzelf tegen hem gezwetst had “met boze woorden” (vers 10). Hij zei verder

Geliefde, volg het kwade niet na, maar het goede. Wie goed doet, is uit God, maar wie kwaad doet, heeft God niet gezien.
3 Johannes 1:11

Het is niet verkeerd om degenen met name te noemen wiens lering en leven in strijd is met het Woord van God.
In feite staat de Bijbel vol van voorbeelden van valse profeten die met name worden genoemd en geopenbaard. Al dit modernistische gepraat over liefde, gebruikt als excuus om fouten niet in de openbaarheid te brengen, is niet de echte Bijbelse liefde, maar is in feite een slap aftreksel.
Mozes noemde de naam van Bileam (zie Numeri 22-25). Petrus openbaarde “de weg van Bileam … die het loon der ongerechtigheid liefhad” (2Petrus 2:15). Bileam was een profeet die voor geld werkte, net zoals sommige van de valse TV-profeten van tegenwoordig. Ze bedelen om geld en leven als koningen, terwijl de massa van onschuldigen hun zuurverdiende geld naar hen opsturen. Ze bouwen doorlopend universiteiten, ziekenhuizen, TV-netwerken, and amusementsparken met een waterglijbaan voor Jezus. En dan wordt van ons verwacht dat wij onze mond houden over de religieuze charlatans. Hoe kunnen we stil blijven en recht voor God staan?

Judas openbaarde ‘de fout van Bileam’ (Judas 1:11). Johannes openbaarde de leer van Bileam, die Balak leerde de kinderen Israëls een strik te spannen, dat zij afgodenoffers zouden eten en hoereren.
Openbaring 2:14

Dit raakt het hart van het probleem, over de lering van afscheiding. Bileam heeft Israël nooit vervloekt, ook al wilde hij het loon wat hem geboden was om dat te doen. De mannen van Israël hoereerden met de dochters van Moab … en bogen voor hun goden” (Numeri 25:1,2). Waarom deden ze dit? Omdat Bileam aan Balak had geleerd hoe hij de barrière tussen de Moabieten en de Israëlieten moest slechten. We weten dit, omdat dat duidelijk uitgelegd wordt in Openbaring 2:14 en Numeri 3:16. Deze zonde resulteerde er in dat 24.000 mannen van Israël stierven onder het oordeel van God.
Valse leraren breken de barrière van afscheiding tussen God’s mensen en valse religie af. Er wordt te weinig gepreekt en onderwezen over de leerstelling van afscheiding. Bileam doorbrak de leer van persoonlijke afscheiding door er voor te zorgen dat de mannen van Israël overspel pleegden met Moabitische vrouwen. Hij doorbrak de leer van geestelijke afscheiding door er voor te zorgen dat Israëlische mannen zich bogen voor Baal. Dit bracht een vloek over Israël. Totdat we terugkeren naar het leren van de waarheid over persoonlijke en geestelijke afscheiding, kunnen we verwachten dat de huidige chaos zich steeds verder verspreidt.
Natan identificeerde de man. Er was een man op een hoge positie die een stiekeme overspelige was. Natuurlijk kon deze man, die de hoogste positie van het land had, niet op zijn nummer gezet worden door een impopulaire profeet. Natan ging rechtstreeks naar David, openbaarde de zonde in een parabel, en zei toen tegen de woedende David Gij zijt die man 2 Samuël 12:7
Chanani noemde koning Josafat. Op veel manieren was Josafat een goede koning, maar hij vergat per ongeluk de religieuze afscheiding in praktijk te brengen. Hij zorgde er op die manier voor dat zijn zoon met de dochter van de kwaadaardige koning Ahab trouwde (zie 2 Kronieken 18:1; 21:1-6). Hij ging een verbond met Achab aan en trok samen met hem ten strijde bij Ramoth-Gilead (2 Kronieken 18). Chanani zeide tot koning Josafat: Moogt gij de goddeloze helpen en bevriend zijn met hen die de Here haten?
2 Kronieken 19:2
We hebben een vraag voor dezen. “Moogt gij de goddeloze helpen en bevriend zijn met hen die de Here haten?”
Ja, het is goed om fouten in de openbaarheid te brengen en degenen die fout zijn met name te noemen. Het is goed om tot het uiterste te strijden voor het geloof, dat eenmaal de heiligen overgeleverd is
Judas 1:3

Het is eenmaal overgeleverd en nooit teruggeroepen voor revisie. We hadden beter op moeten letten voor valse leraren die verderfelijke ketterijen zullen doen binnensluipen
2 Petrus 2:1

Getrouwe boodschappers zullen de schapen waarschuwen voor deze ketters, en hen bij name noemen. Het is niet genoeg om een vage hint over hun identiteit te geven, want de jonge lammeren kunnen dat niet begrijpen en zullen door de wolven vernietigd worden.

Originele boodschap van Ronald Harnage op zondag 20 maart 2011

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *