De Berg Hermon en de ware en valse zonen van God

De Berg Hermon is de hoogste berg in het uiterste Noorden van Israël met een hoogte van 2.814 meter. Het gebied staat nu bekend als de Golanhoogte. Hermon betekent heiligdom of Heilige berg Gods, maar ook afgezonderd en gewijd, maar daar tegenover ook vloek of vernietiging.

Deze tegenstelling komt doordat daar een hele duistere geschiedenis achter zit van aanbidding. Hij werd in Richteren 3:3 in die tijd Baäl-Hermon (god van destructie) genoemd omdat dit de woonplek van de Nephilims, de reuzen waren en zij daar aanbeden werden. Daar was dus een overlevende uit de vloed en zo is die voorplanting voortgezet. Goliath was één van hen en kwam uit Gat. Jozua 10:22 verteld ons dat ze daar o.a. zijn overgebleven.

De berg Hermon of ook wel de berg Sion genoemd, wordt beschouwd als de “eerste” huis van God en is een plaats daar waar ze Zijn grote Naam verheugen en bejubelen. (Psalm 89). Sion betekent “verheven” (H7865  Shin), terwijl Zion (H6726 Tsade) “uitgedroogde plaats” betekent. 

Allereerst kan de naam ציון (Zion H6726) wat betekend “uitgedroogde plaats” in het Hebreeuws niet worden gelijkgesteld met de שִׂיאן (Sion H7865) in Deuteronomium 4:48 wat betekend “verheven” en wat een andere naam voor de Berg Hermon is.

Dus de twee namen kunnen niet worden gelijkgesteld ondanks hun gelijkenis in de Bijbel niet duidelijk zichtbaar is, dan alleen uit de grondtekst. Men moet deze schrijfwijze en betekenis van deze twee woorden wel onderscheiden op de juiste wijze. Sion en Zion zijn twee verschillende bergen. Dus de berg  Sion (Strong;s Hebrew 7865 Sion) , het hemelse Jeruzalem was de berg Hermon en niet de berg Zion (H6726 Tsade) in het aardse Jeruzalem. Dit heeft voor verwarring gezorgd in de kerk en heeft geholpen om de waarheid over het Zoonschap te verbergen. Deze plaats werd gerekend als de Poort (een open deur) naar de hemel en het was de hemelse Poort naar de Aarde. De berg Hermon was een plaats waar God met de mensheid communiceerde. Het is voor velen verwarrend en misschien ook schokkend om erachter te komen dat de berg Hermon de eerste berg “Sion” was lang voordat Jeruzalem werd gesticht door Koning David en Salomo als de berg “Sion” van God voor Israël en Juda en daar waar de Tempel werd gebouwd. God heeft de berg Hermon gezien als de originele berg Sion.  Zelfs Mozes toont aan onder goddelijke inspiratie dat de berg Hermon tot Gods heilige “de berg Sion” heeft uitgeroepen.

47 “De Israëlieten hadden het hele gebied van die koningen veroverd. Het gebied begon bij de stad Aroër aan de rivier de Arnon. En het liep helemaal tot aan de berg Sion (berg Siyon שִׂיאן), die ook de Hermon genoemd wordt. Deut. 4:47,48.

De koningen die veroverd waren waar Mozes over sprak wat in hoofdstuk 3 van Deuteronomium staat beschreven, zijn koning van Bazan en koning van Hesbon, deze waren beide reuzen (Nephilims).

Israël werd verdeeld geraakt in twee rijken toen de 10 stammen onder leiding van de stam Dan, Baäl-aanbidding had ingesteld bij de Berg Hermon/Sion. Hermon was ook wel bekend om Basan en Deut. 33:22 zegt van Dan  “Dan is een leeuwenwelp, die uit Basan tevoorschijn springt. Dan heeft daar deze Baäl dienst overgenomen. God zelf bepaalde na de scheuring van het rijk dat Hij aanbeden wilde worden in de tempel van Jeruzalem. (Deut.12: 4 en 5).  De Israëlieten hebben het grondgebied van Hermon wat ingenomen moest worden nooit ingenomen. (Jozua 13:5)

God zal Zijn Naam verheerlijken in Sion, op de berg Hermon, en heeft belooft in Num. 14:21 “zo waar Ik leef, de hele aarde zal met de heerlijkheid van de HEERE vervuld worden !

Maar ook in Psalm 133 staat geschreven over de berg Hermon;

“Ziet, hoe goed en hoe liefelijk is het, als broeders ook tezamen wonen. (….)
Het is als dauw van de Hermon, die nederdaalt op de bergen van Sion. Want daar gebiedt de HERE de zegen, leven tot in eeuwigheid.”

Als Jezus spreekt over de dauw van de Hermon, dan verwijst dat naar de volheid van zegen en leven waar de kinderen van genieten in Zijn aanwezigheid. Het is de bedauwende werking van Gods Heilige Geest, verkwikkend en alles wat dor is wordt levend.

Als we lezen Hooglied 4:8 “Kom bij mij van de Libanon, bruid, kom bij mij van de Libanon, daal af van de top van de Amana, de top van de Senir, de Hermon, van de holen der leeuwen, van de bergen der panters.

Deze vers is een voorschaduw van herstel van de berg Hermon voor de Bruid en de Bruidegom, met andere woorden wat gestolen was  wordt weer teruggenomen. Jezus roept Zijn  Bruid om bij Hem te komen van de top van de Hermon/Sion.

De Berg Hermon is tot op heden verantwoordelijk voor de watervoorraad van geheel Israël. De Berg Hermon is een Heiligdom dat onzichtbaar is voor de goddelozen. Hij is zichtbaar, maar alleen geopenbaard aan de uitverkorenen, vanwege zijn grootheid en geestelijk belang. Het was niet voor niets dat de Here Jezus hem koos onder alle bergen. Per slot van rekening gebiedt de Here daar de zegen en het leven tot in eeuwigheid. Hij sprak daar op de berg over Zijn dood, begrafenis en opstanding. Hoewel velen vandaag de dag de berg Sion toepassen op het aardse Jeruzalem, en het aardse “Zion”, past Johannes “de Berg Sion” op het nieuwe en Hemelse Jeruzalem. Sion vertegenwoordigt de regeringszetel van het hemelse Jeruzalem. Het is de hoofdstad van het Loofhuttenrijk, dat zal worden geregeerd door de zonen van God wanneer ze dezelfde soort transfiguratie ervaren die hen verandert, vervolmaakt en hen volledige onsterfelijkheid geeft (1 Kor. 15:51,53). Het is de Berg Sion of ook wel de berg Hermon (wat slechts een type was van iets groters) waarvan Hebreeën 12 schreef in vers 22 “Maar gij zijt genaderd tot de berg Sion, tot de stad van de levende God, het hemelse Jeruzalem, en tot tienduizendtallen van engelen”. De Olijfberg is de hoogste berg in Jeruzalem, en de Hermon de originele berg Sion is de hoogste berg in het land Israël (Deut. 4:48). Vandaar dat de berg Sion/Hermon de profetische plaats is waar de mensen van het Nieuwe Verbond samenkomen.

De berg Hermon is ook de plaats waar Jezus zijn drie discipelen mee naar toe nam naar de top van de berg daar waar Hij werd verheerlijkt. In Math. 17:2 staat: En Hij werd voor hen veranderd, en Zijn gezicht straalde als de zon, en Zijn klederen werden wit als licht”.  Met andere woorden een verheerlijkt lichaam straalt licht uit zo wit als de zon en het leven straalt vanuit het hart en hele wezen. Maar ook zal dit opnieuw de plaats zijn op de Berg Hermon (Sion) het hemelse Jeruzalem waar de zonen Gods zich zullen verzamelen om deel te hebben aan de verheerlijking, zoals Jezus verheerlijkt werd. Ieder zal zijn eigen glans en heerlijkheid uitstralen in zijn verheerlijkt lichaam zegt de Bijbel, de ene als de zon en de andere als de maan en de andere weer als schitterende sterren. 1 Kor. 15:41.

Maar dit is ook de plaats waar JHWH verklaarde in Math, 17:5 “Deze is mijn Zoon, de geliefde, in wie Ik mijn welbehagen heb; hoort naar Hem!  Met andere woorden, Jezus was de WARE Zoon van God, terwijl de gevallen engelen VALSE “zonen van God” waren die probeerden de profetie op een onwettige manier te vervullen, maar ook was dat de plaats waar de “ware Zonen van God” worden verzameld. (Hebr. 12:22) en we hieruit mogen leren dat de berg Sion de verzamelnaam is voor de ware kerk. De ware zonen van God kijken dan naar de berg Sion als de berg van het Nieuwe Verbond. 

In Math, 16 staat, toen Jezus  bij Caesarea Filippi was aangekomen, dat is bij de Berg Hermon, sprak Jezus “Wie zeggen de mensen, dat de Zoon des mensen is?”  waarop Petrus antwoorde “Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God!” antwoordde  Jezus hem en zeide: Zalig zijt gij, Simon Barjona, want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader, die in de hemelen is. En Ik zeg u, dat gij Petrus zijt, en op deze petra zal Ik mijn gemeente bouwen en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen. 19Ik zal u de sleutels geven van het Koninkrijk der hemelen, en wat gij op aarde binden zult, zal gebonden zijn in de hemelen, en wat gij op aarde ontbinden zult, zal ontbonden zijn in de hemelen. (Math. 16)

Maar ook aan die zelfde plaats aan de voet van de berg Sion-Hermon was de stad van Dan, later bekend geworden als Caesarea Filippi. (Math. 16) waar ook de Grot van Pan (nu Paneas of Banias) was gevestigd. Deze stad is gelegen aan de voet van de berg Hermon in de buurt van het begin van de rivier de Jordaan. Er was daar een grot, bekend als het hol van de god genaamd Pan.  Deze grot werd genoemd “de poorten van de hel.” Het was gelegen aan de voet van een enorme rots.  (Azazel) Pan, de half-mens half-geit (zondebok), de natuurgod van paniek wordt vaak afgebeeld spelend op de (pan)fluit die nogal wellustig was en ook onder de valse zonen van God behoorde en reuzen voortbracht. Aan de voet van de berg Hermon bij Pan zijn grot, waar de oude altaren van bloed en kinderoffers werden gebracht om hun pantheon (betekend gewijd aan alle goden)  bosgoden te sussen, waaronder Pan. De tempel aan de voet van Hermon, waar Luciferiaanse ceremonies plaats vonden, daar waar de gevallen engelen binnen kwamen, heeft een griezelig hoge stapel vleermuizenmest, bijna zes voet lang, waar het gebroken altaar voor mensenoffers was. Deze gevallen engelen zijn allen afgedaald naar de berg Hermon en introduceerden het “zaad van de slang” in het menselijk ras. Na de zondvloed de zonen die nog over zijn gebleven vergezelden de leden van de stam van Dan en mengden het “zaad van de slang” opnieuw met het menselijk DNA van de mens. De boze en zijn gevallen engelen probeerden het menselijk DNA corrupt te maken, zodat uit het ‘zaad van de vrouw’ de Messias niet geboren kon worden. De valse zonen kwamen naar de berg Hermon om te proberen de profetie te vervullen die ze op de een of andere manier kenden. Toch deden ze dat op een onwettige manier, en dus richtten ze een valse zoonschapsbeweging op. God heeft dit gebied de Hermon bestemd voor Israël, maar het koninkrijk van de duisternis heeft het voor zichzelf geannexeerd en ingenomen in hun rijksgebied. JHWH is met restauratie bezig. Hij hersteld en herschept wat verontreinigd en gekaapt is. Hij is bezig om terug te nemen wat van Hem is.

Zo zien we dat de Berg Hermon eveneens de plaats is waar de valse beweging van de rebelse opstandige namaak zoonschap begon die een vervroegde poging namen om de autoriteit te nemen en die toe te eigenen die de ware Zonen Gods toekwamen. Het is een poging om zonen van God op een onrechtmatige wijze voort te brengen waarin het werk van Jezus omzeild werd en die niet onderworpen wil worden aan Gods wet en autoriteit en die niet verwekt zijn door het woord van de waarheid. Ze proberen Gods profetisch Woord op een onrechtmatige wijze uit te voeren. Degenen die zich niet willen laten identificeren en vereenzelvigen willen met Jezus de Messias en de weg willen gaan die Hij ging in Zijn lijden, dood en opstanding en deze wil omzeilen zullen ook niet een Zoon van God worden wanneer Hij komt in Zijn Heerlijkheid samen met Zijn heilige engelen. De ‘zonen Gods’ in het Oude Testament zijn hemelse wezens (engelen) Job 1:6; Job 2:1; Job 38:7. Een deel, rond 200 van deze zonen Gods daalden neer op de top van de berg Hermon, Henoch noemde ze de Wachters, een groep gevallen hoofd engelen die besloten hun plek te verlaten en zich op aarde de manifesteren. Deze ongehoorzame en afvallige engelen waarvan gezegd wordt dat daar de zonde begon en dat lezen we in Gen. 6:4; “De reuzen waren in die dagen op de aarde, en ook daarna, toen de zonen Gods tot de dochters der mensen kwamen, en zij hun (kinderen) baarden; dit zijn de geweldigen uit de voortijd, mannen van naam.”

In Henoch 15 vers 8,9  staat; ”En nu zullen de reuzen die voortgekomen zijn uit geest en vlees kwade geesten genoemd worden op de aarde, en op de aarde zal hun verblijfplaats zijn. Kwade geesten zijn van hun lichamen uitgegaan, want uit mensen zijn ze geboren, maar bij de heilige Wachters ligt hun begin en eerste oorsprong.

Ook Petrus sprak over de engelen die gezondigd hadden in 2 Petrus 2:4. En Judas in vers 6: en dat Hij engelen, die aan hun oorsprong ontrouw werden en hun eigen woning verlieten, voor het oordeel van de grote dag met eeuwige banden onder donkerheid heeft bewaard gehouden.

Deze valse zonen brachten (baarden) de Nephilims, de reuzen voort die Israël leerden te zondigen. De Nephilims waren groot en sterk en gewelddadig en hadden buitengewone kracht en kennis en paranormale gaven en deden aan mindcontrol, gedachten lezen en konden dingen zien die mensen normaal niet konden zien. Hun werken zijn puur occult en satanisch van oorsprong. Ze hebben de macht door toverij van het uitspreken en het verwijderen van vloeken en ziekten, en hadden manieren van het weten en het voorspellen van de toekomst. Deze valse zonen van God hebben zich verbonden aan elkaar, en zich door een eed laten verbinden met een onderlinge vloek, satan die de bron van hun bevoegdheden was, en die de mensheid gecontroleerd hebben en tot slaaf gemaakt en Gods schepping bijna reddeloos ontaard en verdorven hebben. Het zijn zij die door de zonde en rebellie het zoonschap naar zich toe wilde trekken en dit wilden toe eigenen door satanische zaad in de bloedlijn te vermengen in de mensheid om valse zonen Gods voort te brengen. Satan heeft zelf een bloedlijn ingesteld waar uiteindelijk de wereldheerser, de antichrist uit voort zal komen. Echter de huidige wereldheersers van Babylon (zij die aan de top staan de elite) geloven dat ze Nephilim-bloed hebben en dat dit het geheim is van hun spirituele en geestelijk macht. Het is ronduit verbijsterend om te zien hoe de satan eeuw in eeuw uit getracht heeft om Gods heilsplannen te dwarsbomen.

We weten dat in de Vrijmetselarij het getal 3 en 33 sterk aanwezig is en daar ook 33 graden in haar hiërarchie is, een volgorde op grond van rang. De meridiaan van Parijs was belangrijk voor vrijmetselaars. Het bijzondere is dat de berg Hermon zich in ongeveer 33,33′ Noord graden breedtegraad en 33,33 Oost graden lengtegraad bevindt gebaseerd op de meridiaan van Parijs. We zien Mysterie Babylon, de elite,  in hun trots oprijzen en uit hun schaduw komen om openlijk aanvaard te worden door al de naties van de wereld, om hen als de nieuwe redders van de wereld te laten zien. Maar het zal hen uiteindelijk niet lukken.

Satan en zijn gevallen engelen wisten dat dit de plaats was die God had toegewezen aan de ware Zonen van God om daar hun verheerlijkt lichaam te ontvangen en veranderd te zullen worden zoals Jezus veranderd werd.

Jezus ging terug naar de Hermon om de grond terug te vorderen als plaats van de ware Zoonschap, daar waar de ware Zonen Gods verheerlijkt en getransformeerd zullen worden. Daarom verklaarde en proclameerde Jezus juist op die plaats op de berg Hermon/Sion dat Hij de Messias is, de Zoon van de Levende God.

Hier speelt een oorlog af tussen goed en kwaad, er is een strijd in de hemelse gewesten om het openbaar worden van de “ware Zonen van God”, daar waar de hele schepping met reikhalzend verlangen op wacht om tot vrijheid te komen.

Nu is het de tijd dat de ware Zonen van God de valse zonen zullen vervangen die geduldig genoeg zijn geweest om de vastgestelde tijd af te wachten en het Zoonschap op de wettige manier te bereiken en hen de valse beweging onder de voeten van Jezus te treden, Hij die hun hoofd is, en om de ware zonen voor te bereiden op het Koninkrijk van God om daar als heiligen van de Allerhoogste te regeren. Dit is de tijd waarin de reuzen, de Nephilims, het gemengde zaad, zullen worden omvergeworpen. Het is tijd om de berg Hermon terug te nemen, de berg van zoonschap.  Zij hebben de macht om duistere bolwerken neer te halen en te slechten en te vernietigen de versterkte plaatsen van satan en zijn gevallen engelen door de naam van Jezus Christus en door de kracht van de Heilige Geest maar dat hebben we alleen wanneer we in het Woord en kracht van God werken! De ware zonen Gods zijn de overwinnaars, de losgekochten der aarde, die Jezus Christus als de rechtmatige erfgenaam erkennen en als Koning van hemel en aarde.

Valse zonen Gods (gevallen engelen) ze geloven zeker in God en ze kennen de wetten van God maar ze willen daar niet aan voldoen om die weg te volgen die God heeft gesteld tot ware legitieme wettige zonen van Hem. Hun drijfveer is om Jezus terzijde te schuiven en zijn plaats in te nemen en die toe te eigenen zoals satan dat ook wilde van het begin af en willen Jezus niet volgen als Heerser en Koning van het Heelal, ze zijn de overweldigers op onrechtmatige grond. De grond, de Hermon daar waar satan en zijn gevallen engelen neerdaalden en ze weten het dat hun tijd kort is. En ik geloof dat ook de antichrist op zal staan en zich zal openbaren op de berg Hermon.

Vandaag de dag de satanische wereld geeft (bovennatuurlijk) technologie aan de Luciferiaanse elite wat wij nooit zouden kunnen bedenken. Veel van deze kennis wordt gebruikt om de wereld populatie uit te roeien en controle te houden op bovennatuurlijke wijze, deze kennis komt niet van God.

Maar Jezus zelf zal het kaf van het koren scheiden en tot zover zal Hij de tegenstander de ruimte geven zodat het goede graan tijd heeft om te groeien tot de oogst. Hij zei in Math, 13 vers 30 laat beide samen opgroeien tot de oogst. Dan zal er de definitieve scheiding zijn, dat omdat het valse in het begin moeilijk te onderscheiden is en later pas kan worden gezien dat het vals is, en zo moet men niet het risico nemen om het goede eruit te trekken.

De eerste keer oordeelde God de wereld met water, de zondvloed, de volgende keer zal het zijn door het vuur.

Want zoals het was in de dagen van Noach, zo zal de komst van de Zoon des Mensen zijn. Math.24:37,38.

JP

De Berg Hermon / Sion

2 gedachten over “De Berg Hermon en de ware en valse zonen van God”

  1. Het is wel opvallende dat ze het steeds over een pandemie hebben en hier in komen wij ook deze pan weer tegen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *