De Sadok ( Melchizedek / millennium) Priesterschap

Sadok betekend: ‘rechtvaardig, gerechtigheid, wat overeenstemt met bestemming’

Hij was Hogepriester in de tijd van David, elfde in afstamming van Aaron, en was Priester naar de orde van Melchisedek zoals ook Jeshua was en stamden van de zelfde geslachtslijn af. Sadok is een type en voorafschaduw van het priesterschap dat komen zou, de Melchi-Sadok of Melchizedek-orde. Het is dus duidelijk dat God in het grotere geheel van plan was de Levitische Orde te vervangen door de Melchizedek-orde, met Jeshua de Messias als haar Hogepriester. Dit is het ware hemelse Priesterschap en zal vanuit het hemelse vanuit Gods heiligdom het Nieuwe Jeruzalem zijn.

1 Samuël 2

30 Daarom, luidt het woord van de Here, de God van Israël, Ik heb duidelijk gezegd: uw huis en uws vaders huis zullen voor altijd voor mijn aangezicht wandelen, maar nu luidt het woord des Heren: dit zij verre van Mij! Want wie Mij eren, zal Ik eren, maar wie Mij versmaden, zullen gering geacht worden. 35 En Ik zal Mij een betrouwbaar priester aanstellen, die naar mijn hart en in mijn geest handelt en Ik zal voor hem een duurzaam huis bouwen, zodat hij te allen tijde voor het aangezicht van mijn gezalfde wandelen zal. 

Hier zien we in 1 Samuël 2 een vloek over “een soort Priesterschap” komen en God roept profetisch een blijvend heilig overblijfsel op als Priesterschap in deze eindtijd.

Je merkt dat velen de laatste tijd over een overblijfsel spreken en van de Heer horen dat Hij mensen opricht een overblijfsel naar Zijn hart. God richt zelf een Priesterschap op, een heilig apart gezet Priesterschap, om de corrupte lijn van Eli te vervangen door een nieuwe lijn van priesters die afstammen van Sadok.

Ezechiël 43:19 “.. zult gij aan de levitische priesters die behoren tot het nageslacht van Sadok, die Mij het naaste zijn – luidt het woord van de Here Here – om Mij te dienen.”

Dit dienen van Sadok (zijn nageslacht, de zonen van Sadok / de zonen Gods) is alleen het dienen van de Heer, zij alleen zullen tot de Here naderen om Hem te dienen in Zijn tegenwoordigheid. De Here JHWH is hun erfdeel en Hij is hun bezitting.

De Sadok Priesterschap stamt van het Aäronische Priesterschap. De Abjathar bediening die corrupt, weerspannig en ongehoorzaam zijn deze is de laatste afstammeling van het huis van Eli, aan hem wordt door Salomo het priesterschap ontnomen Deze levitische priesterschap kwam teneinde en Sadok (Melchizedek)  is in de plaats van Abjathar priester geworden. (1 Kon. 2:26-27, 35)

Zo zien we de twee Priesterschap bedieningen naast elkaar in het komende millennium.

In de eindtijd richt de Heer, voor het komende vrederijk een heilig Priesterschap op, een overblijfsel (naar de orde van Melchisedek) om in het duizendjarig vrederijk met Hem als een koninklijk priesterschap te regeren. In deze duizendjarig vrederijk zullen ook deze twee priesterschap bedieningen naast elkaar staan en dat lezen we in Ezechiël 43.

Priesterschap van Sadok (hemels, vanuit verheerlijkt opstandingslichaam, wijze maagden)

Ezechiël 43: 19 … zult gij aan de levitische priesters die behoren tot het nageslacht van Sadok, die Mij het naaste zijn – luidt het woord van de Here Here – om Mij te dienen.

Ezechiël 44 :15 Maar de levitische priesters, de zonen van Sadok, die de dienst in mijn heiligdom in acht genomen hebben, toen de Israëlieten van Mij afdwaalden, die zullen tot Mij naderen om Mij te dienen, en zij zullen in mijn dienst staan om Mij vet en bloed te brengen, luidt het woord van de Here Here. 16 Die zullen mijn heiligdom binnengaan, en die zullen tot mijn tafel naderen om Mij te dienen, en zij zullen mijn dienst waarnemen.

Zo kunnen we uit de bovenstaande tekst opmaken dat de zonen van Sadok worden onderscheiden van de Levieten en deze een beloning krijgen die verschilt met het gewone levitische priesterschap. Ze zullen niet meer gebonden zijn door de normale beperkingen van het vlees maar als Jeshua in staat zijn zoals Hij in hun midden verscheen toen zelfs de deuren dicht en gesloten waren (Joh 20:19). Terwijl Hij in het hemelse Heiligdom was, was Hij figuurlijk gesproken gekleed in linnen klederen. Maar toen Hij bediende tot de discipelen in de voorhof (hen die in vleselijke, nog niet verheerlijkte lichamen verblijven), verruilde Hij Zijn klederen in wol, zodat Hij aan hen kon verschijnen als een van de schapen.

Priesterschap van Levieten (aards, vanuit een aards lichaam, dwaze maagden)

Ezechiël 44: 10 Maar wat betreft de Levieten die zich ver van Mij verwijderd hebben, toen Israël afdwaalde – zij zijn immers van Mij afgedwaald achter hun afgoden aan – zij zullen hun ongerechtigheid dragen: 11 zij zullen in mijn heiligdom dienst doen als wachters bij de poorten van het huis en als dienaren van het huis; zij zullen voor het volk het brandoffer en het slachtoffer slachten en te hunner beschikking staan om hen te dienen. 12 Omdat zij hen gediend hebben voor het aangezicht van hun afgoden, en voor het huis Israëls een struikelblok tot ongerechtigheid geweest zijn, daarom heb Ik mijn hand (ten ede) tegen hen opgeheven, luidt het woord van de Here Here, dat zij hun ongerechtigheid zullen dragen. 13 Zij zullen tot Mij niet naderen om Mij als priester te dienen en om te naderen tot al mijn heilige, ja tot de allerheiligste dingen; maar zij zullen hun smaad dragen en de gruwelen die zij bedreven hebben. 14 Dus zal Ik hen aanstellen om voor het huis zorg te dragen, voor de gehele dienst daarvan en voor alles wat daarin te doen valt.

In 1 Koningen 1 en 2 kun je de twee typen/schaduwen van Priesterschap naast elkaar zien wat ook in de eindtijd zal zijn, de priesterschap van de priester Abjatar die zelfgericht en rebels is en zich zelf aanstelt, en de priesterschap van de priester Sadok, dat op God gericht is en Zijn gerechtigheid en door God geroepen is.

Levieten/Abjathar zij zullen op die dag de mensen in het buitenste voorhof besturen (in hun aardse lichaam, is wollen kleding). Het feit daarentegen dat God hen toestaat te bedienen tot het volk en de voorhof van Zijn tempel, laat zien dat dit gelovigen zijn met afgoderij in hun hart. Hun motieven waren verkeerd. Er zijn veel manieren voor een gelovige om afgoden in het hart te hebben. Ze zijn christenen, maar behoren niet tot Gods uitverkorenen, de orde van Melchizedek. De bijbel maakt hier een duidelijk onderscheid tussen de twee groepen. De profeet Ezechiël prijst de zonen van Zadok als trouwe tegenstanders van het heidendom tijdens het tijdperk van heidense aanbidding en geeft hun geboorterecht aan unieke plichten en voorrechten in de toekomst.

Alleen de zonen van Sadok zullen naast over mensen ook samen met God besturen (linnen kleding = hemels lichaam). Er is een tweezijdige autoriteit/klassen priesters tegelijk in de hemel en op aarde, de ‘overspelige priesters’ die zullen bedienen in de voorhof en de ‘zonen van Sadok’, die de autoriteit zullen hebben om zowel te bedienen tot God in het Heiligdom als tot de mens in de voorhof.

De boekrol  en visioen van Ezechiël in termen van het Oude testament is een type en afschaduw voor de toekomst, zoals alle beelden en schaduwen, we moeten ze interpreteren in de context van het Nieuwe testament. Hoewel Ezechiël leek te spreken over de tijd dat er een aardse tempel gebouwd zal worden, compleet met offeranden, moeten we dit op een Nieuwtestamentisch manier begrijpen. God is niet van plan om terug te keren naar een Oudtestamentisch offersysteem met Levitische priesters in een fysieke tempel. Elke offer voor de zonde, alle bloed vergoten voor de zonde voor verzoening na de dood van Jeshua de Messias is een gruwel. Jeshua moest het Levitische Aäronische priesterschap vernietigen, dus laten we niet terug gaan. Het is een gruwel, de volslagen belediging tegenover een heilige God. Na het schaduwbeeld van Ezechiël 40-48, zal het Heiligdom des Heren, het heilige deel niet meer in het midden van het aardse Jeruzalem zijn maar in het midden van het land, te midden van de Heilige Heffing. Dat  houdt in dicht bij Siloh, deze Heiligdom zal in verbinding staan met de Heilige weg, het Nieuwe Jeruzalem, de Levende Stad van God.

Nu zien we vandaag de dag de Joodse priesters getraind worden in Israël om het Melchizedek Priesterschap omver te werpen en alles terug te draaien naar het oude systeem in Jeruzalem en dan compleet met dierenoffers en aardse tempel, maar JHWH heeft het Levitische Priesterschap vervangen door het Melchizedek Priesterschap en het Ware Lam van God heeft de dierenoffers vervangen en vervuld. En vele christenen steunen deze Joodse priesters en moedigen hen aan en ondersteunen hen, maar hebben niet door dat zij zelf als Abjatar zijn die ontrouw blijken te zijn en mede verantwoordelijk zijn om het Melchizedek-orde terzijde te schuiven en het Judaïsme aan te moedigen die van Jeshua afleid om terug te keren naar het Jodendom.

Evenzo maken de profeten duidelijk dat we nu een Nieuw Jeruzalem hebben en dat onze lichamen de ware tempels van God zijn (1 Cor 3:16). Het nieuwe Jeruzalem zal niet vervangen worden door het Oude Jeruzalem, want Paulus zegt in Galaten 4 vers 30 dat de stad verjaagt moet worden, opdat de ware erfgenamen, de kinderen van Sara, het nieuwe Jeruzalem, gevestigd kan worden om zo haar roeping op aarde te vervullen. De Stad van God, het Hemelse Jeruzalem (Hebr. 12),  deze zweeft als het ware tussen hemel en aarde, daar zullen de priesters van Sadok (de zonen Gods) tot God naderen om Hem te dienen. Zij zullen zich bewegen tussen de geestelijke en fysieke dimensie zoals Jeshua deed en zullen niet meer gebonden zijn door normale beperkingen van het vlees. Zij zullen in Zijn dienst staan en zullen het Heiligdom binnengaan, en die zullen tot de tafel van de Heer naderen om Hem te dienen, en zij zullen zijn dienst waarnemen. Het draait om de hemelse Tabernakel die naar de aarde komt en ons bekleed met Zijn Heerlijkheid – het verheerlijkt lichaam. Zij zullen zowel in Zijn Heiligdom dienen aan Zijn tafel als in het buitenste voorhof het volk waar zij de heerlijkheid van God aan anderen in de buitenplaats zullen openbaren. 

Wanneer zij het volk bedienen zullen ze elke keer hun kleren moeten verwisselen, omdat in strijd met de wet is om het volk te dienen in linnen kleding. Ze zullen hen in wollen kleding in het voorhof dienen.

“Wanneer zij dan de poorten van de binnenste voorhof ingaan, zullen zij linnen klederen aantrekken; zij mogen geen wol dragen, als zij dienst doen in de poorten van de binnenste voorhof of in het huis. 18 Linnen hoofddoeken zullen op hun hoofd zijn en linnen broeken aan hun heupen, zij zullen zich niet omgorden met iets dat doet zweten. 19 En wanneer zij uitgaan naar de buitenste voorhof tot het volk, dan zullen zij hun klederen waarin zij dienst gedaan hebben, uittrekken en die neerleggen in de vertrekken van het heiligdom, en andere klederen aantrekken, opdat zij door hun klederen het volk niet heiligen. “ (Ezech. 44:17-19)

Linnen is afkomstig van planten en wol is een dierlijk product. Linnen stelt de rechtvaardige daden van de heiligen voor (Openb. 19:8) , en stelt het geestelijk opstandingslichaam voor waarbij ze tot God in het Heiligdom mogen naderen en Hem mogen dienen. En wol stelt het vleselijke en fysieke lichaam voor en zo zullen ze wanneer ze naar de aarde keren het wol aan doen om zo het volk in het voorhof te dienen.

De Heer is nu een Priesterschap, een overblijfsel aan het voorbereiden. We gaan het komende Loofhutten tijdperk in en deze aanvang zal spoedig beginnen en waarvan de eersten een opstandingslichaam zullen ontvangen zij die behoren tot het Sadok Priesterschap waarin de volheid van de Messias Jeshua op zal zijn en dezen velen nog tot gerechtigheid zullen brengen.

Bij welk Priesterschap wil jij horen in deze eindtijd en in het komende Vrederijk.

Bezint ..!!

One thought to “De Sadok ( Melchizedek / millennium) Priesterschap”

 1. Heel duidelijk geschreven Jelly , dank je wel.

  De benadrukking NIET terug te vallen op de natuurlijke offers en priesterschap is Heel Belangrijk.

  Ik moest ook aan Johannes 12 vers 26 denken toen ik dit artikel las :

   Zo iemand Mij dient, die volge Mij; en waar Ik ben, aldaar zal ook Mijn dienaar zijn. En zo iemand Mij dient, de Vader zal hem eren.

  Wij mogen volgens het Grieks ‘waar Ik ben’ ook lezen als ‘waar IK BEN ‘.

  Wat ik wat betreft het priesterschap en het volgen van De Heere Jezus zo rijk vind is dat  dit hoofdstuk ( Johannes 12) net volgt als  onderwijzing  op het teken dat De Heer in Johannes 11 had verricht, waar Hij Lazarus ( Heb. Eleazar) uit de dood heeft opgewekt.  In dit teken in Johannes 11 laat De Heer geloof ik ,als voorafschaduwing, aspecten zien van de uit-opstanding uit de dood (Philippians 3 vers 110) ook genoemd de eerste opstanding
   ( Openbaring  20 vers 6 ) en die zal zijn voor Zijn priesters die ook met HEM zullen heersen naar de orde van Melchizedek. 
  Aaron de hogepriester onder het oude verbond had een zoon Eleazar die priester werd na Hem. In Lazarus ( als teken) heeft De Heere Jezus Zijn ‘Eleazar’ als het ware, als voorafschaduwing  van degenen die Hij roept  en Opwekt om samen MET HEM Priesters te zijn naar de Orde van Melchisedec, om HEM te mogen dienen.
  Amen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *