De vrouw en het mannelijk kind

Spoedig zal deze tijdperk van de Gemeente afgesloten zijn en gaan we over naar het Duizendjarig Vrederijk, wat het Koninkrijk van God zal zijn hier op aarde en waar Jeshua zijn Koningschap zal aanvaarden en zal regeren.
Wanneer God iets nieuws doet heeft Hij altijd een instrument nodig, en God wacht in deze fase op het mannelijk kind en alleen de opname van Openb. 12 kan dat versnellen.
De VROUW in Openbaringen 12 openbaart de dingen in de eindtijd. Onmiddellijk nadat het mannelijk kind gebaard is en opgenomen is naar de troon van God, is een oorlog in de hemel onvermijdelijk en satan zal op aarde worden geworpen samen met een derde deel van de engelen. Het mannelijk kind is de oorzaak van de oorlog in de hemel en zij beëindigen de oorlog die al generaties lang woedt. Satan verliest zijn positie in de hemel en leidt een nederlaag en heeft zijn rechtsgeldige positie verloren.
De beweging van het mannelijk kind, die de overwinnaars zijn vanuit de Gemeente, wat een kleine groep is vergeleken met het hele Lichaam, rust de taak van Gods plan op hun schouders. Ook wordt in Openbaringen 2 van de overwinnaars gezegd in vers 26 En wie overwint en mijn werken tot het einde toe bewaart, hem zal Ik macht geven over de heidenen; 27 en hij zal hen hoeden met een ijzeren staf, als aardewerk worden zij verbrijzeld, gelijk ook Ik van mijn Vader ontvangen heb,
Er wordt hier dus van hen gezegd dat zij alle heidenen zullen hoeden met een ijzeren staf, net zoals dit ook van Jeshua wordt gezegd.
Het mannelijk kind verwijst naar de overwinnaars in de gemeente en toch is Jeshua hierbij inbegrepen, want Hij is de eerste overwinnaar en alle overwinnaars zijn in Hem inbegrepen.
Als er geen mannelijk kind is, geen overwinnaars, dan zal het werk van satan op geen enkele andere manier teniet gedaan kunnen worden. Satan is reeds veroordeeld door de verlossing, toen Jeshua stierf werd al de macht van satan vernietigt, maar de straf moet nog uitgevoerd worden door het Koninkrijk, en dit oordeel uit te voeren rust op de Gemeente, die voortdurend met hem en de boze geesten af moeten rekenen en hem moeten onderwerpen in de Naam van Jeshua. De gemeente in het algemeen heeft hier in gefaald, daarom is het belangrijk dat er overwinnaars zijn die de positie van de gehele gemeente innemen en namens de gehele gemeente overwinnen om Gods werk te doen. Dan zal het Koninkrijk komen.
Deze “mannelijke kind” is het beeld van de 144.000 “zonen Gods” (gekocht uit de mensen als eersteling en voor God en het Lam – zie Openb. 14:4).
En deze 144.000 staat een korte maar zeer krachtige bediening Gods te wachten in de volheid van Gods Heilige Geest, het zijn de “heilanden” of “verlossers” uit Obadja 1:21.
“Verlossers zullen de berg Sion opgaan om het bergland van Ezau te oordelen, en het koningschap zal van de HERE zijn”

One thought to “De vrouw en het mannelijk kind”

  1. dit is een profetie die gegeven is na ongeveer 90 na Christus toen Jezus al opgevaren was naar de hemel en zit aan de Rechterhand van de Vader, en openbaring is gegeven voor de toekomende dingen, voor hetgeen weldra geschieden moet, en niet van historische aard en Jezus hoeft niet weer geboren te worden we gaan niet terug naar de geschiedenis, maar vooruit voor hetgeen geschieden zal, dus toekomend. Openbaring 12 laat zien wat er in de eindtijd gaat gebeuren, we zien in de Bijbel vaak schaduwbeelden verwijzend naar de toekomstige dingen.

    En als de uitleggers het mannelijk kind als Jezus uitleggen, dan moet je dat met de vrouw Maria ook, en dan moet de draak Herodes zijn, dus dat gaat in de hele context niet op want Maria is niet voor 1260 dagen in de woestijn onderhouden nadat Jezus geboren werd. En Maria die heerlijkheid van vers 1 toe te schrijven is wel onvoorstelbaar natuurlijk. Het boek openbaring is profetisch van aard en niet historisch, en dit is juist een openbaring van Jezus, maar wie is dan de vrouw ? De vrouw moet je profetisch zien.
    Het mannelijke kind niet betrekking hebben op Jezus omdat het mannelijk kind rond de Grote verdrukking wordt gebaard in de eindtijd wanneer satan en zijn engelen op de aarde worden geworpen, dus dat is eigenlijk onmogelijk. En Jezus is zodra Hij geboren is niet plotseling naar de hemel weggevoerd naar de troon van God, maar Hij heeft nog 33 jaar gewandeld hier op aarde en is gestorven en weer opgestaan en toen is Hij pas naar de hemel opgevaren (weggevoerd) En dat is in tegenstelling tot het mannelijk kind dat vertrouwde op het bloed van het Lam, en direct nadat hij geboren was plotseling weggevoerd werd naar de troon van God. Je kan toch niet zeggen van Jezus dat Hij vertrouwde op het bloed van het Lam, omdat Hij toch zelf het Lam is, dat is een beetje scheef toch. We zien dat het mannelijk kind geen individu is maar een groep die samenwerkt, want er staat en ZIJ hebben overwonnen door het Bloed van het Lam en door het Woord van hun getuigenis, en ZIJ hebben hun leven niet liefgehad tot in de dood. Dus ZIJ kan nooit Jezus zijn, het is een categorie gelovigen.
    En daarom kan het mannelijk kind alleen wijzen op de overwinnaars, op de eerstelingen van God en het Lam. Maar toch is Jezus bij dit mannelijk kind inbegrepen, omdat Hij immers de Eerste overwinnaars is, en alle overwinnaars zijn een deel van Hem.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *