De wonderlijke geboorte van het MANNELIJK KIND

De wonderlijke geboorte van het MANNELIJK KIND (zonen) van Sion, het hemelse Jeruzalem.

Jesaja 66:7 “Voordat zij weeën kreeg (het nieuw Jeruzalem), heeft zij gebaard. Nog voor een wee over haar kwam, heeft zij een mannelijk kind  (Strong’s H1121 בֵּן (zoon – ben) “first of firstborn”) ter wereld gebracht. 8 Wie heeft ooit zoiets gehoord? Wie heeft iets dergelijks gezien? Zou een land geboren (dit is de eerste opstanding van de 144.000 eerstelingen, firstfruits) kunnen worden op één dag? Zou een volk geboren kunnen worden in één keer? Maar Sion (de bruid van Christus) heeft nauwelijks weeën gekregen, of zij heeft haar ZONEN (Strong’s H1121 בֵּן (zoon – ben) “first of firstborn” )  al gebaard. 9 Zou Ík ontsluiting geven en niet doen baren? zegt de HEERE. Of zou Ik, Die doe baren, toesluiten? zegt uw God.

Wortel of grondwoord van “Strong’s H1121 בֵּן ben (zoon)” is “בָּנָה H1129 banah” wat betekend  “opnieuw bouwen” of “bouwer”  of “het te verkrijgen van kinderen” of “om opnieuw blijvend gevestigd te worden”.

Jesaja spreekt hier (in Hoofd. 66) over het einde van de laatste dagen als het mannelijk kind zal worden geboren. Jeruzalem (is Hagar, – Oude Verbond – Aards Jeruzalem – Berg Sinaï – JODEN – Huis van Juda) is hier uiteindelijk niet de natuurlijke stad Jeruzalem waar over gesproken wordt zoals we die nu kennen op aarde maar de Heilige Stad, het Nieuwe Jeruzalem (die is Sarah, – Nieuw verbond – Nieuwe stad Jeruzalem in de hemel – Berg Sion – Sion – Christenen – Huis van Israël, Efraim) De Heer zal komen met vuur, met  toorn met grimmigheid en velen zullen worden gedood (66:15,16). Dit gebeurde niet met Jezus zijn geboorte in deze wereld, bijna twee duizend jaar geleden, maar het zal gebeuren wanneer de vrouw geboorte geeft aan het mannelijk kind, in volheid van Christus.

Openbaringen 12: 1En er werd een groot teken in de hemel gezien: een vrouw (het nieuwe Jeruzalem, de Bruid) , met de zon bekleed, met de maan onder haar voeten en een krans van twaalf sterren op haar hoofd; 3 en zij was zwanger en schreeuwde in haar weeën en in haar pijn om te baren. 3 En er werd een ander teken in de hemel gezien, en zie, een grote rossige draak met zeven koppen en tien horens, en op zijn koppen zeven kronen. 4 En zijn staart sleepte een derde van de sterren des hemels mede en wierp die op de aarde. En de draak stond voor de vrouw, die baren zou, om, zodra zij haar kind gebaard had, dit te verslinden. 5 En zij baarde een zoon, een mannelijk wezen (Strong’s H1121 בֵּן (zoon – ben) “first of firstborn”), dat alle heidenen zal hoeden met een ijzeren staf; en haar kind werd plotseling weggevoerd naar God en zijn troon. 6 En de vrouw vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats heeft, door God bereid, opdat zij daar twaalfhonderd zestig dagen onderhouden zou worden.

We zien hier een volk geboren worden, het mannelijk kind, de eerstelingen (firstborn, firstfruits, Efraim)  van God en het Lam, die op de berg Sion staan, dat is het hemelse Jeruzalem op wier voorhoofden Zijn naam en de naam zijns Vaders geschreven stonden, de zonen Gods, de 144.000 eerstelingen van God en het Lam uit Openbaringen 14. Haar ZONEN (Strong’s H1121 בֵּן (zoon – ben) “first of firstborn” ). Dezen zijn gekocht uit de mensen als eerstelingen voor God en het Lam, de losgekochten van de aarde. Zij zijn het die als eersten een verheerlijkt opstandingslichaam zullen ontvangen en geboren zullen worden in en uit het Nieuwe hemelse Jeruzalem. Dezen zonen zullen voortgebracht (geboren worden)  uit de vrouw voordat zij pijn van de weeën kreeg (de grote verdrukking), voor het eindgericht begint, zij zullen naar de troon van God weggevoerd worden.

De Vrouw is Israël, de Gemeente, het hemelse Jeruzalem, de Bruid, zij die wedergeboren zijn, een nieuwe schepping en wier harten besneden zijn, de Gemeente die bestaat uit het huis Juda (de Joden) het huis Israël ( de Israëlieten)  en alle vreemdelingen, genoemd naar  Efeziërs 3:6 waar staat “(dit geheimenis), dat de heidenen mede-erfgenamen zijn, medeleden en medegenoten van de belofte in Christus Jezus door het evangelie”.

De vrouw en de Heilige Stad zijn één. De bruid woont dus niet in de Stad maar de Stad is de bruid zelf, wat bestaat uit Levende stenen, het is de Stad van God waarin Hij Zelf woont. De bruid is zich “aan het gereedmaken” en dat is om haar te heiligen, haar reinigende door het waterbad met het woord, en zo zelf de gemeente voor Zich te plaatsen, stralend, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks, zó dat zij heilig is en onbesmet. Efez. 5.

De hemelse bruid, het nieuwe Jeruzalem die de zonen van God baart. Een collectieve zoon, met Christus als zijn Hoofd, die de draak overwonnen heeft door het bloed van het Lam en vanwege het woord van hun getuigenis.

Op 23 september 2017 was het Openbaring 12  “teken” aan de hemel, vers 1 en 2  wat we allen gezien hebben, maar is nog niet geheel vervuld maar wacht op zijn vervulling.

Jezus/Jeshua en het mannelijk kind zullen de heidenen hoeden met een ijzeren staf.

Psalm 2 zegt vanaf vers 6 “Ik heb immers mijn koning gesteld over Sion, mijn heilige berg (het hemelse Jeruzalem). 7 Ik wil gewagen van het besluit des Heren: Hij sprak tot mij: Mijn zoon zijt gij; Ik heb u heden verwekt. 8 Vraag Mij en Ik zal volken geven tot uw erfdeel, de einden der aarde tot uw bezit. 9 Gij zult hen verpletteren met een ijzeren knots, hen stukslaan als pottenbakkerswerk.

Openbaring 19: 14 “En de heerscharen, die in de hemel zijn, volgden Hem op witte paarden, gehuld in wit en smetteloos fijn linnen. 15 En uit zijn mond komt een scherp zwaard, om daarmede de heidenen te slaan. En Hijzelf zal hen hoeden met een ijzeren staf en Hijzelf treedt de persbak van de wijn der gramschap van de toorn Gods, des Almachtigen.

In Openbaringen 2: 26 “En wie overwint en mijn werken tot het einde toe bewaart, hem zal Ik macht geven over de heidenen; 27 en hij zal hen hoeden met een ijzeren staf, als aardewerk worden zij verbrijzeld, gelijk ook Ik van mijn Vader ontvangen heb, 28 en Ik zal hem de morgenster geven. 29 Wie een oor heeft, die hore, wat de Geest tot de gemeenten zegt.

En Openbaringen 12 : 5  En zij baarde een zoon, een mannelijk wezen (de overwinnaars)  dat alle heidenen zal hoeden met een ijzeren staf.

In profetieën kunnen ook lagen of dubbele bodems zijn, gedeeltelijk vervuld maar anderen wachten daarintegen nog op vervulling.  Een daarvan is ook Micha 5: 1En u, Bethlehem-Efratha (broodhuis – vruchtbaarheid), al bent u klein om te zijn onder de duizenden van Juda, uit u zal Mij (Jeshua) voortkomen Die een Heerser zal zijn in Israël. Zijn oorsprongen zijn van oudsher, van eeuwige dagen af. 2 Daarom zal Hij hen overgeven, prijsgeven tot de tijd dat zij die baren zal, gebaard heeft (het mannelijk kind, de 144.000 eerstelingen van God en het Lam) . Dan zal de rest, een overblijfsel,  van Zijn broeders (Juda) terugkeren tot de zonen Israëls.

In Micha 4 vers 10 staat, Maar krimp ineen en kerm, dochter Sions,  als wie baart (als een vrouw in het kraambed) ,-  want nú moet je wegtrekken uit de burcht en zul je wonen op het open veld,  en komen zul je tot in Babylon,  al zul je daar worden gered;  daar zal de Ene je verlossen uit de vuist van je vijanden!

In al de bovenstaande teksten zien we de twee lagen dat een vrouw zwanger is, de eerste Maria, die zwanger is vóór het huwelijk met Jozef en een zoon Jeshua baart. Maar we zien ook een zwangerschap van een maagd Sion, het nieuwe Jeruzalem, de bruid, die ook vóór haar huwelijk met het Lam  zonen baart (2 Kor. 11: 2; Openb. 12, 14: 4, 19: 7) het mannelijk kind. Het Mannelijk kind is Jeshua gemanifesteerd in de 144.000 volwassen zonen van God. Op het zelfde moment dat de bruid van Christus de volwassen zonen van God baart die vrijheid en leven brengen, zal de grote hoer volwassen zonen aan het vlees baren die gebondenheid en dood zullen brengen. Dus de 144.000 zijn gelovigen, de eerstelingen van God en het Lam (Want Ik ben Israël tot een vader, en Efraim, die is mijn eerstgeborene, Jer. 31:9b) die de plaats van volwassenheid hebben bereikt. Zij zijn de gerstoogst die het eerste rijp zijn (voor de tarwe) en volwassen zijn geworden vóór de algemene oogst. Deze eerstelingen, deze koninklijke priesters die een levende eenheid vormen met Christus zullen naar de orde van Melchizedek zijn.

Deze overblijfsel, de eerstelingen, deze verlosten van de aarde, die met het Lam op de berg Sion staan, en die het Lam volgen waar Hij ook heengaat, zal een machtig volk zijn dat onuitroeibaar en onoverwinnelijk is, omdat de HEERE zijn eeuwige Koning is en ze zullen met Hem aan de spits staan, Hij is de Doorbreker, zij voeren samen met het Lam de oorlog tegen Zijn vijanden.

De enige plaats waar Sion in het boek Openbaring wordt genoemd, is in verband met de 144.000 eerstelingen van God en het Lam die de naam van de Vader en van Jeshua op hun voorhoofd hebben (Openb. 14: 1). Sion is de plaats van zijn wereldwijde regering.

Jeremia laat ons weten wanneer deze geboorte zal plaatsvinden: en dat is tijdens de “benauwdheid van Jacob” en tijdens de “de dag des Heren” wat ook de tijd is waarop Jeshua terugkeert.

Jeremia 4:31 Want ik hoor een kreet als van een, die in barensnood is, benauwdheid als van een, die voor het eerst baart, de kreet der dochter Sions; zij hijgt naar adem, breidt haar handen uit: Wee mij, want ik bezwijk voor moordenaars!

Jesaja 60 legt uit dat diepe duisternis  de aarde zal bedekken en donkerheid over de natiën zal komen, maar tegelijkertijd hoe Gods Licht en heerlijkheid over Sion op zal gaan en dat deze volkomen zichtbaar zal worden en een ieder zal het zien wat voor heerlijkheid ze uitstralen en dan zullen de volken opgaan en komen naar dat stralende licht en ze zullen komen en voor Gods aangezicht uitgaan om Zijn Woord te spreken ..

en op hun zullen ze wachten ..!!

Romeinen 8: 19 zegt “Want met reikhalzend verlangen wacht de schepping op het openbaar worden der zonen Gods.

23 En dat niet alleen, maar ook wijzelf, die de eerstelingen van de Geest hebben, ook wijzelf zuchten in onszelf, in de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. 24 Want in de hoop zijn wij zalig geworden.

Dus het “openbaren van de zonen van God” de eerste volwassen van de heiligen, die nog in de toekomst ligt, is nauw verbonden met lichamelijke opstanding. We zien in de Bijbel dat dat ook Paulus er na jaagde en dat hij het grijpen mocht,  om een overwinnaar te zijn en om deel te mogen hebben aan de beste opstanding en dat is heersen met Christus. Dat het ook ons verlangen mag zijn met Paulus en dat wij er ook naar zullen jagen. Om deze hoge roeping te ontvangen moet men gehoorzaamheid leren, dat vaak door lijden geleerd wordt, en men moet dit volhouden tot het eind.

Deze manifestatie van de volwassen zonen van God is een gebeurtenis die nog niet is gebeurd. Het is een grote ‘hoop’ waar we allemaal ‘met volharding op wachten’, maar ook waar we ons op voorbereiden door onszelf te reinigen, te zuiveren en te heiligen, want Jeshua zei “De reinen van hart zullen God zien”.

JP

4 gedachten over “De wonderlijke geboorte van het MANNELIJK KIND”

  1. Reeds 15 jaar geleden mocht ik deze visie over de 144.000 vertegenwoordigd door het Mannelijk Kind begrijpen.
    Fantastisch hoe dat hier Bijbels onderbouwd prachtig uitgelegd wordt!!!

  2. Ik zie bij Jes 66:7 het hebreeuwse woord ‘ Zakar’ (Strongs 02145 = man child, the remembered one).
    Hoe is dit verschil mogelijk?

  3. Om het begrip de Christus helder te krijgen, moeten we het geslachtsregister van Matthéüs 1 even bekijken. Daarin staat de mannelijke lijn van Jezus’ voorgeslacht. “Alle geslachten van Abraham tot David zijn veertien geslachten en van David tot de Babylonische ballingschap veertien geslachten en van de ballingschap tot de Christus veertien geslachten” (Mat.1:17). Totaal dus 42, zeven (=volheid) keer zes (=in het vlees).
    Maar als we het geslachtsregister nader bekijken, zien we, dat Jezus niet het laatste geslacht is, maar het 41ste, het 13de na de ballingschap. Maar er staat wel: “Tot de Christus is veertien geslachten”. Na Jezus, de Zoon, komt er dus nóg een “mannelijk” geslacht. Dat zijn de zonen, de “144.000”, de Christus, het Lichaam van Christus, de volheid van Christus, de Zoon samen met de zonen, de bruidegom.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *