EEN HEILIG OVERBLIJFSEL

Iedereen is geroepen om een overwinnaar te zijn en om bij het overblijfsel, bij het mannelijk kind uit Openb. 12 te horen, de zonen Gods die geboren en openbaar zullen worden gemaakt en waarin Gods Geest zich in al zijn volheid zal uitschenken.  Zij zullen als eersten naar de troon van God weggevoerd worden (dit is geen opname). Ze zullen getraind worden en samen met Jeshua hier op aarde heersen. Ze zullen de Gemeente, ‘de vrouw’ dienen en voeden en gerechtigheid leren en alle vijanden  brengen onder de voeten van Jeshua. Maar de Bijbel leert ook, velen zijn geroepen maar weinigen uitverkoren. Wij allen hebben de zelfde kansen en niemand uitgesloten. Het blijkt dus dat niet iedereen waardig zal zijn bevonden en op de zelfde tijd volwassen en geestelijk gerijpt te zijn om met Hem te regeren. Het hangt dus ook af van onze toewijding en in hoever wij onszelf willen overgeven en Hem willen gehoorzamen en in Zijn voetsporen willen wandelen en dat door moeite en strijd en lijden en vernedering heen.
Velen zullen een zware weg van verdrukking gaan en getraind worden in de woestijn van het leven waar ze zullen worden getuchtigd en gelouterd en gereinigd worden door het vuur der beproeving om ze daar te corrigeren en tot volwassenheid te brengen om hen tot volmaaktheid te brengen en het karakter van Christus, Zijn goddelijke natuur in ons te laten vormen om zo samen in recht en gerechtigheid met Hem te kunnen regeren. Hierin zal door deze tuchtigingen en trainingen heen zien hoe sterk ze zijn en hoe ze reageren in tijden van druk en verdrukking, hoe hun aard en karakter en geweten is gevormd.
Niet iedereen wil deze weg gaan, daarom zegt de Bijbel ook velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren.

De overwinnaars, ook wel de Zonen Gods genoemd, zullen na Jeshua als eersten verandert worden en volgen in een geestelijk verheerlijkt opstandingslichaam, ze zullen verandert worden van een fysiek lichaam naar een geestelijk lichaam waar de krachten van de toekomende eeuw waar de Hebreeën boek (6) over spreekt nu ten volle in zal werken. Ze veranderen naar Zijn verheerlijkt lichaam toe van heerlijkheid tot heerlijkheid, door de Heer die Geest is (2 Cor. 3:18). Vernederde, in oneer en vergankelijkheid gezaaide lichamen blijken veranderd te zijn en aan Jeshua Zijn verheerlijkt lichaam gelijkvormig geworden (1 Cor.15:42-43, Fil.3:21). In feite kunnen ze zich bewegen in een hemels geestelijke en aards fysieke dimensie, net zoals Jeshua deed en daarin ook gezag oefenen.

Hieruit blijkt ook uit dat wanneer we in het duizendjarig Rijk leven niet alleen onze lichamen verschillend zullen zijn van elkaar maar er zal ook een verschil van niveau zijn in heerlijkheid en licht. Naar de mate wij gestorven zijn aan ons zelf na die zelfde mate zullen wij ook vervuld en verheerlijkt worden met Hem en Zijn Heerlijkheid en licht weerspiegelen.
Zo zal een ieder in zijn eigen mate de Heerlijkheid van God in de eeuwigheid reflecteren.

Dat blijkt onder andere uit de tekst van 1 Kor. 15:41.

We verwachten allemaal dat Jeshua spoedig terug komt en dat de Bazuin geblazen kan worden en dat de eerste opstanding er zal zijn en de eersten een verheerlijkt opstandingslichaam zullen krijgen en Hem zullen zien van aangezicht tot aangezicht zonder bedekking.

De Heer legde me een tijdje geleden een gedachte op mijn hart en sprak, zoals Esther zich voorbereidde om de Koning te ontmoeten wil Ik dat jullie je voorbereiden om Mij te ontmoeten. Esther (die hier een beeld van een kleine overblijfsel is, maar ook een beeld van de overwinnaars die als eersten zullen opstaan wanneer de bazuinen klinken, maar waar ook later de Gemeente in volgorde volgt) zij kreeg een jaar de tijd om zich voor te bereiden zodat ze de Koning zou zien en hem van aangezicht tot aangezicht zou ontmoeten.

In Esther 2 staat vanaf vers 12 Wanneer nu een meisje aan de beurt was om bij koning Ahasveros te komen, nadat zij gedurende twaalf maanden aan de voor de vrouwen geldende bepalingen onderworpen was geweest – want de tijd voor het gebruik van de schoonheidsmiddelen werd aldus ingedeeld: zes maanden met mirreolie en zes maanden met balsem en schoonheidsmiddelen der vrouwen –, 13 dan kwam het meisje aldus tot de koning: men gaf haar alles wat zij uit het vrouwenhuis naar het koninklijk paleis begeerde mede te nemen.

Hieruit blijkt dat we de Koning niet zo maar kunnen ontmoeten, dat er een speciale jaar van voorbereiding zal zijn om ons klaar te maken voordat we de Koning zullen ontmoeten. We zullen volkomen gereinigd moeten worden en ondergedompeld moeten worden in het waterbad van het Woord, en zullen gedompeld worden in een vernieuwde zalving van Zijn Geest (olie) en volkomen schoongewassen worden door het bloed van het Lam en elke leugen in de mond zal gewist worden. Het is een tijd van voorbereiding, een tijd van reiniging, zuivering en heiliging voor we God werkelijk kunnen ontmoeten in Zijn volheid, zodat we stralend zijn, vol van Zijn Licht en zonder vlek of rimpel zijn of iets dergelijks, zo dat we heilig en onbesmet zijn, dat we de heerlijke geur van Christus zullen dragen en verspreiden.
Het gaat om de innerlijke schoonheid en liefde, de houding en karakter, de eenvoudige nederigheid .
De Bijbel zegt, zalig de reinen van hart want zij zullen God zien.

Laten we ernst nemen met deze woorden, ontzag hebben voor de Here God, en ons hier bewust van zijn en Hem zoeken, laat ons terug keren en verzoenen met Hem en elkaar en berouw hebben van ons zonden. Laten we ons volkomen aan Hem toewijden en Hem gehoorzamen en ons voorbereiden voor Zijn komst zodat we helemaal klaar zijn om Hem te ontmoeten.

En de Geest en de bruid zeggen: Kom! En wie het hoort, zegge: Kom! En wie dorst heeft, kome, en wie wil, neme het water des levens om niet.

JP


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *