Mann. kind / 144.000 Eerstelingen

Het Mannelijk kind, de 144.000 Eerstelingen van God en het Lam (Openbaringen 12, Openbaringen 14 1-5)

Als we Openbaringen 12 lezen over wie de vrouw is die zwanger was en die baren zou, en ze baarde een mannelijk kind, dan zie je dat daar meerdere uitleggingen aan gegeven worden. Velen zien de vrouw en het mannelijk kind als Maria en Jeshua, of als de vrouw Israël als staat en Jeshua.Maar ik zie de vrouw als Israël die de Gemeente in de eindtijd is, het wederom geboren,  deel van Israël, het Lichaam van Christus, samen met de gelovigen uit de heidenvolken die mede-erfgenamen en medegenoten zijn van de belofte in Christus, en het mannelijk kind die de vrouw had gebaart zie ik als de 144.000 losgekochte mensen van de aarde als Eerstelingen van God en het Lam. Ik persoonlijk ben van mening dat het niet Jeshua is die zodra hij geboren was plotseling naar de hemel is weggevoerd naar God en zijn Troon, zoals velen geloven, maar Jeshua heeft eerst nog 33 jaar gewandeld hier op aarde en is gestorven en weer opgestaan en is toen pas naar de hemel opgevaren (weggevoerd), en dat in tegenstelling tot het mannelijk kind dat vertrouwde op het bloed van het Lam direct nadat hij geboren was plotseling weggevoerd werd naar God en zijn troon. Ten tweede kan het mannelijke kind niet betrekking hebben op Jeshua omdat het mannelijk kind rond de Grote verdrukking wordt gebaard in de eindtijd wanneer satan en zijn engelen op de aarde worden geworpen, dus dat is eigenlijk onmogelijk. De Eerstelingen van God en het Lam, de 144.000, zullen ook als eersten vanuit de gehele Gemeente naar de troon van God gaan en opgenomen en veranderd worden en als eersten uit de dood opgewekt worden wat een beeld is van de Feest van de Bazuinen voordat de gehele oogst, het Loofhuttenfeest begint en kan vervuld worden en er de grote verzameling van de grote oogst van mensen kan worden binnen gehaald. Deze Eerstelingen deze zullen dus de dag dat de grote verdrukking begint al opgenomen zijn. Wanneer de 144.000 Eerstelingen weggevoerd worden naar de Troon van God en het Lam, zal er een grote strijd en oorlog in de hemel zijn en satan en zijn engelen zullen uit de hemel op de aarde geworpen worden en zal dan de periode van de Grote Verdrukking zijn aanvang nemen omdat de draak daar de vrouw zal vervolgen en de overigen van haar nageslacht. Na de strijd aan het einde van de Grote verdrukking zien we het Lam en de 144.000 (het mannelijk kind) op de berg Sion staan als overwinnaars. We vergelijken dit met Obadja 21. Verlossers zullen de berg Sion opgaan om het bergland van Ezau te oordelen, en het Koningschap zal van de Here zijn.

Van Jeshua (psalm 2:9 ; Openb. 19: 15) maar ook van het mannelijk kind (de overwinnaars, uit Openbaringen 2:26,27 ; 15:2) wordt gezegd dat het alle heidenen zal hoeden met een ijzeren staf. Maar ook zoals het mannelijk kind, de Eerstelingen van God en het Lam, zullen dezen  een nieuw gezang zingen die niemand leren kon dan alleen de losgekochten van de aarde. En zij zingen het lied van Mozes, de knecht van God, en het lied van het Lam.Jeshua is DE Eersteling, en het mannelijk kind zijn de 144.000 Eerstelingen van God en het Lam, en dan uiteindelijk komt het Eerstelingenvolk.

Exodus 23 vers 29 zegt duidelijk over de eerstelingen dat die niet op het veld blijven liggen maar direct in het huis van God worden gebracht wanneer ze rijp zijn (Ex.34:26).  En omdat de 144.000 de Eerstelingen van God en het Lam zijn kunnen ze niet op het veld blijven (dat is de aarde) maar worden zij direct naar het hemelse berg Sion gebracht, omdat Openbaringen 14 vers 3 zegt dat zij zongen voor de troon van God, dezen zijn in de hemel en niet op de aarde, omdat dezen verwijzen naar de Eerstelingen, terwijl de groep in 14:14-16 tot de oogst (het eerstelingenvolk) behoort, en deze later met hen die al eerder gestorven zijn samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht om zo altijd met de Here te kunnen zijn hier op aarde, het Duizendjarig Vrederijk. En als de oogst in de lucht verzameld wordt moeten de Eerstelingen wel in de hemel verzameld worden. Exodus 23 vers 16 zegt ook: ” Het beste der eerstelingen van uw bodem zult gij in het huis van de Here, uw God brengen. De Bijbel leert in Leviticus dat de oogst drie fasen heeft, het binnenhalen van de eerstelingen (23:17), de (eerstelingen) oogst (23:22) en het oplezen of “nalezen”(23:22). De Eerstelingen zijn de eerste van de volle rijpe oogst, en dezen zijn het die eerst opgenomen zullen worden, of weggevoerd zullen worden naar God en zijn troon, zij zullen bewogen worden als een beweegoffer voor de Heer, zoals beschreven staat in Lev, 8:21. Het verzamelen van de koren in de Graanschuur is echter een beeld van de gelovigen die de Here tegemoet gaan in de Lucht, want de graanschuur staat tussen het veld en het huis, waarbij de veld de wereld is, en het huis de hemel.

De Boer begint met het oogsten wanneer het koren rijp is.  De oogst is een teken van Gods zegen. Wat hij afmaait verzamelt hij in de graanschuur: hij laat het koren niet op het veld liggen. Het tijdstip van de opname van de 144.000 Eerstelingen van God en het Lam wordt dus in zekere zin bepaald door de mensen en niet door God. Het oogsten begint pas wanneer het koren rijp is. De Eerstelingen zijn die gelovigen die het eerst rijp zijn, en daarom worden zij als eerste binnengehaald. Een Eersteling van God en het Lam wordt voor Hem speciaal apart gezet, uitverkoren en wordt voor Hem als een beweegoffer bewogen.

In Numeri 8 vers 16 staat over de Levieten :”Want zij zijn gegeven, zij zijn Mij gegeven uit het midden van de kinderen Israëls; voor de opening van alle baarmoeder, voor de eerstgeborenen van een ieder uit de kinderen Israëls, heb Ik ze Mij genomen”. Daar waar Levi tot voorbeeld gesteld werd in Israël worden de Eerstelingen, het mannelijk kind uit de Gemeente tot voorbeeld gesteld in de Gemeente het Lichaam van Christus. Dit waren allemaal offers tot een liefelijke reuk (Lev.8:21).

Evenals de Messias Jeshua  ‘afgesneden’ of ‘weggemaaid’ werd als een korenschoof en later aan Zijn Vader werd aangeboden, werd er in het oude Israël de beweegschoof eerst afgesneden en vervolgens toebereid voor het offer aan God. Dit vormde een volmaakt type. Was die eerste schoof eenmaal geoogst, dan was aan de wetseis voldaan en konden de Israëlieten het overige koren oogsten. Zo zullen ook de Eerstelingen van God en het Lam bewogen worden als beweegoffer als eersten van de oogst (Lev. 23:9-14). Nadat de Messias Jeshua als het geestelijke beweegoffer aangeboden was, kon Gods eerste geestelijke oogst van de mensheid beginnen.

Na de wegvoering van de Eerstelingen, het mannelijk kind zal de vrouw, het gelovig deel van Israël, die de Gemeente is, het Lichaam van Christus, samen met allen die op de Edele Olijf zijn geënt drie en een half jaar door de verdrukking heen gaan maar God zal hen bewaren zoals in Openbaringen 12 staat dat Hij de vrouw twee vleugels van de grote arend gegeven had om naar de woestijn te vliegen, naar haar plaats, waar zij onderhouden zal worden buiten het gezicht van de slang, een tijd en tijden en halve tijd (3,5 jaar) . Het oordeel zal niet eerder over de aarde gaan voor het mannelijk kind naar de Troon van God is en de Gemeente in veiligheid is gesteld. God verzorgt en beschermt haar in de woestijn op een bovennatuurlijke wijze zoals Hij dat ook deed na de uittocht uit Egypte. Dit zal als een tweede exodus zijn en het huis Israël en het huis Juda en de gelovigen die geënt zijn op de edele Olijf zullen samen terug keren naar het beloofde land. In  Openb. 3 vers 10 zegt Jeshua: “…zal ook Ik u bewaren voor de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal.”  Hij verwijst hiermee naar de 3,5 jaar van de verdrukking, waarvóór de eerstelingen opgenomen zullen worden naar de troon van God.

We weten dat alle wedergeboren gelovigen behoren tot de “losgekochten der aarde” maar deze Eerstelingen worden als eerste thuisgebracht.  Zo zullen de 144.000 die hier op aarde gedurende de veelbewogen tijden van de laatste dagen rijpen voor de hemelse korenschuur in de hemel worden opgenomen zonder de dood te hebben gezien –  en zullen zo een uitzonderlijke positie innemen en een groep gelovigen zijn die als Voorlopers zullen zijn voor de tweede komst van Jeshua hier op aarde om het nieuwe Koninkrijk, het Duizendjarig Vrederijk in te leiden en de Gemeente, het Lichaam van Christus klaar te maken en op te voeden en te herstellen als een reine Bruid voor de Here en dat zonder vlek of rimpel of iets dergelijks, en worden daarom terecht de “eerstelingen van God en het Lam” genoemd.

En wanneer de rest van Israël de Heer zullen aanschouwen wanneer Hij zijn voeten zal zetten op de  Olijfberg (Zach. 14), en zij zullen zien die zij doorstoken hebben, zal God voor hen een bron des heils openen ter ontzondiging en reiniging en zullen allen gered worden.

J. Pietersma

One thought to “Mann. kind / 144.000 Eerstelingen”

 1. 7Gabriel73 op 05-02-2015 14:59

  God wil dit tijdperk afsluiten en het tijdperk van het koninkrijk inleiden. Hoe kan God dit tijdperk afsluiten, en een nieuwe inluiden. Daar moet God een speciaal instrument voor hebben, namelijk het mannelijk kind (ook wel de eerstelingen of de zonen Gods genoemd). De opname van het mann.kind maakt een eind aan het tijdperk van de gemeente en luidt het nieuwe tijdperk van het koninkrijk in. Het mann.kind stelt God in staat om te bewegen. Volgens God zijn plan en voornemen moet de gemeente afrekenen met gevallen schepselen en met satan. Voor God is deze beweging belangrijk, omdat dit de macht van de mens en de macht van de duivel verwijdert en het koninkrijk inluidt. Gods plan wordt vervuld door het mann.kind, zij werken met God mee, op een bijzondere doch andere manier dan de gemeente. De vrouw en het mann.kind zijn verschillend en toch zijn ze één. Het mann.kind verschilt weliswaar van de gemeente, maar ze zijn toch in de gemeente inbegrepen.

  7Gabriel73 op 05-02-2015 17:03

  Deze groep mensen, die samen met God meewerken, deze zijn door God uitgekozen voor de grondlegging om Zijn doel te bereiken en die aan Zijn eisen voldoen, deze overwinnaars of eerstelingen die slechts een kleine minderheid zijn vanuit de baarmoeder van de Gemeente, die naar de Troon van God weggevoerd worden zullen samen met Hem strijden en samen met Hem gezag uitoefenen op een bijzondere manier anders dan de Gemeente. Waar de Gemeente gefaald heeft nemen zij die plaats in als voor de gehele Gemeente.Direct wanneer deze eerstelingen naar de Troon van God gevoerd worden komt er oorlog in de hemel, Michael en zijn engelen hadden oorlog te voeren tegen de draak.Het mann.kind is de oorzaak van de oorlog in de hemel. Door hen zal de oorlog beëindigt worden, een oorlog die in wezen al door Jeshua door zijn dood is overwonnen en waar Hij al mee afgerekend heeft, zal satan door hen zijn positie in de hemel verliezen en op aarde geworpen worden.Deze eerstelingen van God en het Lam zullen samen met Jeshua terug komen, daar waar de Gemeente de Heer in de wolken tegemoet zal komen, en zullen samen als overwinnaars met Hem de heidenen hoeden met een ijzeren staf, om zo samen met Hem te regeren als priesters en koningen.

  7Gabriel73 op 16-02-2015 13:53

  Deze “mannelijke zoon” is het beeld van de 144.000 “zonen Gods” (gekocht uit de mensen als eersteling en voor God en het Lam – zie Openb. 14:4).

  En deze 144.000 staat een korte maar zeer krachtige bediening Gods te wachten in de volheid van Gods Heilige Geest, het zijn de “heilanden” of “verlossers” uit Obadja 1:21.

  “Verlossers zullen de berg Sion opgaan om het bergland van Ezau te oordelen, en het koningschap zal van de HERE zijn”
  7Gabriel73 op 24-02-2015 15:44

  Spoedig zal deze tijdperk van de Gemeente afgesloten zijn en gaan we over naar het Duizendjarig Vrederijk, wat het Koninkrijk van God zal zijn hier op aarde en waar Jeshua zijn Koningschap zal aanvaarden en zal regeren.

  Wanneer God iets nieuws doet heeft Hij altijd een instrument nodig, en God wacht in deze fase op het mannelijk kind en alleen de opname van Openb. 12 kan dat versnellen.

  De VROUW in Openbaringen 12 openbaart de dingen in de eindtijd. Onmiddellijk nadat het mannelijk kind gebaard is en opgenomen is naar de troon van God, is een oorlog in de hemel onvermijdelijk en satan zal op aarde worden geworpen samen met een derde deel van de engelen. Het mannelijk kind is de oorzaak van de oorlog in de hemel en zij beëindigen de oorlog die al generaties lang woedt. Satan verliest zijn positie in de hemel en leidt een nederlaag en heeft zijn rechtsgeldige positie verloren.

  De beweging van het mannelijk kind, die de overwinnaars zijn vanuit de Gemeente, wat een kleine groep is vergeleken met het hele Lichaam, rust de taak van Gods plan op hun schouders.

  Er wordt gezegd van hen dat zij alle heidenen zullen hoeden met een ijzeren staf, net zoals dit ook van Jeshua wordt gezegd.

  Als er geen mannelijk kind is, geen overwinnaars, dan zal het werk van satan op geen enkele andere manier teniet gedaan kunnen worden. Satan is reeds veroordeeld door de verlossing, toen Jeshua stierf werd al de macht van satan vernietigt, maar de straf moet nog uitgevoerd worden door het Koninkrijk, en dit oordeel uit te voeren rust op de Gemeente, die voortdurend met hem en de boze geesten af moeten rekenen en hem moeten onderwerpen in de Naam van Jeshua. De gemeente in het algemeen heeft hier in gefaald, daarom is het belangrijk dat er overwinnaars zijn die de positie van de gehele gemeente innemen en namens de gehele gemeente overwinnen om Gods werk te doen. Dan zal het Koninkrijk komen.

  7Gabriel73 op 12-04-2015 21:26

  Openbaringen 7 en 14 blijken twee verschillende categorieën mensen te zijn die verschillende eigenschappen hebben, In 7.4 is het een uitverkoren groep Israëlieten uit alle 12 stammen en niet alleen Joods, wat dat zijn maar twee stammen. in 14:1 zijn het zij die gekocht zijn uit mensen. De groep uit 7.2 ontvangt een zegel van de Levende God, terwijl de zegel in 14.1 de naam van het Lam en de Vader draagt en deze zijn verbonden met de Gemeente, daarom behoren deze mensen tot de Gemeente, Eerstelingen van God en het Lam,. In 7:3 worden de ze dienstknechten of slaven (OT) van onze God genoemd, maar in 14:1 worden ze kinderen van God genoemd (NT). De 144.000 in Hfd 14 zijn verbonden met het Lam, zij dragen de naam van het Lam, zij volgen het Lam en zij zijn eerstelingen van het Lam. In Hfd. 7 wordt de Here gezien als ‘ een andere engel’ zoals terugwijst naar de terugkeer naar oudtestamentische positie. Het lied wat zij zingen in 14:3 is een ‘nieuw lied’ maar het lied dat in 7:4 gezongen wordt is een oud lied. De groep in 14:4 bestaat uit louter maagden, maar de maagdelijkheid van Israel moet nog beweend worden. En hieruit zien we twee groepen met twee verschillende categorieën In 14:1 is deze groep mensen in de Gemeente, en deze vertegenwoordigen niet de gehele Gemeente maar de eerstelingen van God en het Lam uit de Gemeente. Voor het begin van de grote verdrukking zijn deze mensen opgenomen naar de berg Sion (want dit speelt zich af voordat de stemmen van de drie engelen worden gehoord (14:6-11) In 14:5 lezen wij over de bijzondere eigenschappen van deze mensen die niet alle wederomgeboren mensen bezitten en daarom zijn deze 144.000 dus de overwinnaars (vertegenwoordigers die het eerst volwassen en rijp) in de Gemeente ..

  edeleolijf op 26-11-2015 11:06

  Uit de hele context van Hoofdstuk 12 blijkt dat het mannelijk kind uit een hele groep van mensen bestaat en niet zoals velen ons willen laten geloven uit Jezus alleen. Maar zeker is Jezus hier wel in deze groep inbegrepen omdat Hij de Eersteling en Overwinnaar is daarom zijn deze groep mensen in Hem overwinnaars en het mannelijk kind in Hem.

  Want verder staat in vers 11 .. en ZIJ hebben hem overwonnen… ZIJ is meervoudig en is hier geen enkeling. Dit is een bevestiging en bewijs dat het mannelijk kind hier in hoofdstuk 12 om een groep van mensen gaat. Het zijn de eerstelingen van God en het Lam.
  7Gabriel73 op 23-11-2016 14:05

  Er is een volgorde in de opstanding , de Bijbel leert van een rangorde, In 1 Kor. 15 vanaf vers 20-24, eerst in vers 20 “Christus is eerst opgewekt uit de doden, als eersteling van hen die ontslapen zijn” , dus dat is de eerste.

  In vers 23 zie je een rangorde. In deze tekst is een vertaalfout gemaakt en dat kun je goed zien wanneer er de Engelse vertaling er bij naast wordt gelegd.

  Er staat Christus als eersteling vertaald, dat is niet goed vertaald, want boven hadden we het over Christus die opgewekt werd, dan komt de rangorde, elk mens volgens zijn eigen orde.

  Het woord orde is ‘tagma’, wat eenheid betekent. Dus dan wordt het, omdat Jezus geen eenheid is maar een enkelvoud, een eenheid van mensen.

  De King James 1611 heeft in vers 23 staan: ‘Christ the firstfruits’!

  Dat is meervoud. Christ is gezalfde, dus de gezalfde eerstelingen . (meervoud)

  7gabriel73 op 02-05-2017 13:57

  De Bijbel leert dat de oogst drie fasen heeft, maar ook drie opstandingen van het verkrijgen van een verheerlijkt opstandingslichaam, de eerste oogst die wordt binnengehaald zijn de eerstelingen van God en het Lam dat is de gerste-oogst, dan de Gemeente die is de tarwe-oogst, en dan als laatste de druivenoogst.

  Even over de rangorde van opstanding. .. Er is een rangorde (opstelling) van opstanding, eerste Jeshua. Paulus heeft in zijn eerste gedeelte van 1 kor. 15 de opstanding van Jeshua aangehaald. Jeshua wordt NIET onder een EENHEID van mensen gerekend. Hij is de Eerste (enkelvoudig).Vanaf vers 22 richt Paulus zich op de opstanding naar de rangorde van onze opstandingen (rangorde, opstelling, eenheden) waarbij hij zegt dat wij allen levend worden gemaakt maar ieder naar zijn orde, of eenheid.

  Na Jeshua als eerste in rangorde de gezalfde eerstelingen (gerste-oogst) en dan de Gemeente bij Zijn komst (tarwe-oogst), bij Zijn verschijning. 1 Kor. 15 vers 23.

  Hier zie je in de gemiddelde vertalingen “Christus de eersteling”, maar dat is een foute vertaling dat zijn de gezalfde eerstelingen van Christus, in het Engels vertaald het het beste “But every man in his own order: Christ (=Gezalfde) the firstfruits (meervoud); afterward they that are Christ’s at his coming.

  De rangorde (opstelling) betekent een eenheid of een bepaalde hoeveelheid, terwijl Jezus een individu is en geen eenheid, daarom zijn het de gezalfde eerstelingen the firstfruitS, dus meervoud en een eenheid van een hoeveelheid.

  Jeshua is de Eersteling van de opstanding, Hij is de eersteling van de gerste-oogst die vroeg in het seizoen al rijp is, maar niet alle gerst in het Land was tegelijk rijp, en de gezalfde Eerstelingen van God en het Lam zij zijn de rest, en een overblijfsel van de gerste-oogst, deze zijn de overwinnaars, de zonen Gods.

  De gezalfde eerstelingen van Christus zijn de Zonen Gods die openbaar zullen worden en waar de wereld op wacht en zij zijn de Eerstelingen van God en het Lam en het mannelijk kind uit Openbaringen 12 en 14.

  Obadja 1 vers 21 zegt over hen, “Verlossers zullen de berg Sion bestijgen om over het gebergte van Esau gericht te oefenen, en het koningschap zal zijn aan de Here.”

  7Gabriel73 op 02-03-2018 11:20

  We zien dat in Openbaringen 7, over de 12.000 verzegelden uit elke stam van Israël, totaal 144.000. En in Openbaringen 14 over de 144.000 eerstelingen van God en het Lam, waar de Naam van het Lam en de Vader op hun voorhoofden staan geschreven. 144 betekent ‘opstanding’, de Heiligen die als eerste zullen opstaan. De Griekse term voor “uitverkorenen” heeft een numerieke waarde van 144.

  Het boek Openbaringen spreekt over 2 groepen van 144.000.

  Als eerste in Openbaringen 7 waar we de verzegelden zien, deze worden geassocieerd met een militaire macht, een legereenheid, wat mannelijk is.

  Deze schaduwbeeld staat beschreven in Numeri 31, het is goed om die in het geheel te lezen, de wraak op de Midjanieten, de vijanden van Israël. Mozes gebood het volk een aantal mannen ten strijde toe te rusten om de wraak van de Heer te voltrekken. Uit elke stam van alle 12 stammen van Israël zullen ze er elk 1000 ten strijde zenden, wat samen uitkomt op 12.000 strijders, die een grote Legermacht vormen om de vijand, de Midjanieten weg te vegen en te vernietigen. En in Num. 31 vers 49 staat :”Uw knechten hebben het getal van de krijgslieden opgenomen, die onder ons bevel stonden en er wordt er niet één vermist”. Er is van deze selecte groep niet één gestorven.

  Als tweede zien we in Openbaringen 14 dat de overwinnaars, de eerstelingen worden afgebeeld in “vrouwelijke” termen als “Maagden”. Vrouwen gingen eigenlijk niet in militaire dienst. Deze beschrijven meer de muzikanten die de harp spelen en een “nieuw lied” zingen.

  In vers 4 staat ´Dezen zijn het, die zich niet met vrouwen hebben bevlekt, want zij zijn maagdelijk.”

  In de grondtekst staat in vers 4

  “Dit zijn zij die niet besmet waren met [“met” is het woord voor “meta”, wat betekend “te midden van, of in het midden”] vrouwen, want zij zijn maagden ….

  Dus het woordje “met” betekend “Meta” = Grieks voorvoegsel wat betekend “te midden van, in het midden van.”

  Strong’s Number G3326 komt overeen met de Griekse μετά ( meta ).

  Meta betekent dus niet ‘met’ in de betekenis van ‘door’, alsof vrouwen verontreiniging veroorzaken, maar eerder “met” in de betekenis van “te midden van” of “in het midden van.”

  Bv. in Mat. 1 vers 23 staat : “ God met ons”

  Het woordje “met” is “meta”, is Strong’s Number G3326.

  Wat dus eigenlijk betekend God “te midden van” ons. (en niet “door” ons, zie voorbeeld boven).

  Dus kort gezegd als we de tekst veranderen zoals het werkelijk word bedoeld in de grondtekst, staat er in vers 4 “: ´Dezen zijn het, die onder de vrouwen zich niet verontreinigt hebben, want zij zijn maagden”. En in de Bijbel wordt de term “maagd” eigenlijk nooit op een mannen toegepast, maar het zijn maagdelijke vrouwen die zich niet verontreinigt hebben. Zij zijn het die het Lam volgen waar Hij ook gaat, deze hebben zich niet verontreinigd met de trouweloze religieuze systemen van de hoer, maar waren in plaats daarvan trouw om uit de godslasteringen en afgoderij en corrupte leer van Mysterie Babylon te komen toen ze geroepen werden om dat te doen.

  Het laat zien dat deze twee groepen, deze zonen en dochters van olie, die grondig getraind zijn, samen Gods Leger zijn, dat het mannelijke (7) en het vrouwelijke (14) verenigt zullen worden als een Eénheid, als in één Geest. Samen vertegenwoordigen ze de Volheid van God, en van het Lam.

  Dus in Eénheid is het 144.000 mannen + 144.000 vrouwen = 288.000 overwinnaars, de eerstelingen van God en het Lam.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *