Oude Jeruzalem nieuwe Jeruzalem

Voor de intocht van Israël in Kanaän woonden de Jebusieten op de gebergten van Jeruzalem. De Jebusieten werden genoemd als inwoners van Jeruzalem. (Jozua 15:8 ; 18:28) Jeruzalem wordt de stad van Jebus genoemd, en waarschijnlijk zijn ze een vermenging van Amorieten en Hethieten. De Judeeërs en Benjaminieten  waren er niet in geslaagd de Jebusieten die toen in Jeruzalem woonden te verdrijven. David moest de stad en de burcht op hen veroveren en noemde het “de Stad Davids” en bouwde daar rondom versterkingen en vestigde zich daar. (2 Sam. 5:6-16). Door Salomo’s afgoderij is het koninkrijk in tweeën gescheurd en aan zijn zoon is er terwille van David en Jeruzalem, die God verkoren heeft,  één stam gegeven opdat aan Gods Knecht David altijd een lamp voor Gods aangezicht in Jeruzalem zal zijn, de stad die God heeft verkoren om Zijn Naam daar te vestigen. (1. Kon. 11).

Jeruzalem Oude testament/verbond

In het Oude testament is Jeruzalem het hoofdkwartier voor de natie van Israël, de plaatst waar God Zijn Naam plaatste en waar de tempel was gebouwd. Het was de plaats waar het levitische priesterschap was en de plaats van aanbidding en waar Davids Koningshuis en alle koningen regeerden na hem, en de plaats waar God aan het huis van David hen een Licht gaf (samen met de stam Benjamin).

Maar waar eerst de plaats was in het Oude testament, waarin David de Psalm en gebed schreef (122:6) 950 voor Christus, Bidt Jeruzalem vrede toe: mogen wie u liefhebben, rust genieten; 7 vrede zij binnen uw muur, rust in uw burchten”, gebeurde er na 300 jaar een keerpunt, God zal Jeruzalem omkeren. Manasse de koning van Juda, regeerde in Jeruzalem. Hij deed wat kwaad is in de ogen van de Heer, naar de gruwelen der volken die de Here voor de Israëlieten uit had verdreven (2 Koningen 21) Aangezien Manasse, de koning van Juda, deze gruwelen gedaan heeft, bedreef hij meer kwaad dan al wat de Amorieten gedaan hebben, die vóór hem geweest zijn; ook Juda heeft hij door zijn afgoden doen zondigen. 12 Daarom, zo zegt de Here, de God van Israël: Zie, Ik breng onheil over Jeruzalem en Juda, waardoor allen die ervan horen, beide oren zullen tuiten; 13 en Ik zal aan Jeruzalem het meetsnoer aanleggen, dat Ik aan Samaria, en het paslood dat Ik aan het huis van Achab aangelegd heb, en Ik zal Jeruzalem uitvegen, zoals men een schotel uitveegt; heeft men hem uitgeveegd, dan keert men hem ondersteboven.

In 2 Koningen 23 staat: 26 Doch de Here keerde Zich niet af van zijn hevig brandende toorn, die ontvlamd was tegen Juda om al de krenkingen waarmee Manasse Hem gekrenkt had. 27 En de Here zeide: Ook Juda (2 stammen, Joden) zal Ik van mijn aangezicht wegdoen, zoals Ik Israël (de 10 stammen Israël) verwijderd heb; en versmaden zal Ik deze stad die Ik verkoren heb, Jeruzalem, en het huis waarvan Ik gezegd heb: Mijn naam zal daar zijn.

Jeruzalem is uiteindelijk gevallen en God brengt het Babylonische leger en neemt Juda en brengt ze in ballingschap. En zo zien we dat Gods heerlijkheid Jeruzalem heeft verlaten, in Ezechiël 11:22 “Toen verhieven de cherubs hun vleugels met de raderen naast zich, terwijl de heerlijkheid van de God van Israël boven over hen was; 23 de heerlijkheid des Heren steeg op uit het midden der stad en plaatste zich op de berg die ten oosten van de stad ligt. “

In Jeremia 18:11,12, richt Jeremia zich tot het huis Juda en Jeruzalem.

We kunnen lezen in Jeremia de hoofdstukken 18 en 19 dat Jeremia hier de twee natiën en hun bestemming laat zien. Hier gaat het over het huis Israël (de 10 stammen)  en het Huis Juda ( de 2 stammen, de Joden genoemd).

Maar in Jeremia 18 vers 11 en 12 staat “Nu dan, zeg toch tot de mannen van Juda en de inwoners van Jeruzalem: Zo zegt de Here: zie, Ik bereid rampspoed over u en beraam tegen u een plan; bekeert u toch eenieder van zijn boze weg en betert uw handel en wandel. 12 Doch zij zeggen: Het baat niet, want wij zullen onze eigen gedachten volgen en een ieder naar de verstoktheid van zijn boos hart handelen.”

Jeremia moest aan Juda en Jeruzalem zeggen dat de HERE evenals de pottenbakker bezig was voor het huis Israël, nu ook voor het huis Juda bezig was om een werkstuk te  maken. Hij is namelijk bezig rampspoed tegen hen te bereiden en een onheilsplan tegen hen te beramen. Ze hebben nog tijd om zich te bekeren om het onheil af te wenden, maar ze bekeerden hun niet.

Jeremia kreeg opdracht van de HERE om een pottenbakkerskruik te kopen in hoofdstuk 19:1-3 staat:

“ De Here zeide aldus: Ga heen, koop u een pottenbakkerskruik, en ga met enige van de oudsten des volks en van de oudsten der priesters, 2 uit naar het dal Ben-Hinnom, dat vóór de Schervenpoort ligt, en roep daar de woorden uit, die Ik tot u zal spreken, 3 en zeg: Hoort het woord des Heren, gij koningen van Juda en gij inwoners van Jeruzalem. Zo zegt de Here der heerscharen, de God van Israël: zie, Ik breng rampspoed over deze plaats, waardoor ieder die ervan hoort, de oren tuiten zullen.. “

Jeremia moest tegen Juda zeggen vanwege hun opstand tegen JHWH, dat Hij de natie Juda en Jeruzalem verwoesten zal en het volk met het zwaard zal vallen. Hij moest door een zinnebeeldige handeling laten zien de ondergang van Juda en de stad Jeruzalem, zodat die niet meer hersteld kan worden.

Jeremia 19:10-12

10 Breek dan de kruik ten aanschouwen van de mannen die met u zijn gegaan, aan stukken en zeg tot hen: 11 Zo zegt de Here der heerscharen: zo zal Ik dit volk en deze stad aan stukken breken, gelijk men pottenbakkersgerei aan stukken breekt, dat niet weder heel gemaakt kan worden; en in Tofet zal men begraven, omdat er geen plaats ter begrafenis is. 12 Zo zal Ik met deze plaats doen, luidt het woord des Heren, en met haar inwoners, en dat om deze stad te maken als Tofet.

De oude stad Jeruzalem zal uiteindelijk nooit meer hersteld worden en verwoest worden, de oude aarden pot werd stukgegooid.  En als je oude potten of kruiken eenmaal breekt, dan kunnen zij nooit meer gemaakt worden, en brengt men ze naar de “Schervenpoort”. De stad is tot nu toe ongeveer 9 keer verwoest geweest en telkens weer opgebouwd. Het is gedeeltelijk vervuld Gods Woord kan niet verbroken worden, maar Jeruzalem zal op een dag volledig gebroken worden en nooit meer hersteld worden.

Daarom heeft de HEER een “nieuwe Jeruzalem” gevestigd. De oude stad bevindt zich onder een vloek van de HEER en zal nooit de zetel van Jeshua zijn regering worden.

We kunnen wel bidden voor de vrede van Jeruzalem (Ps. 122),  en mogen wie u liefhebben, rust genieten; vrede zij binnen uw muur, rust in uw burchten, maar dat was uit de oude testament in de tijd van David toen de tempel daar nog stond, maar het is niet een gebed voor 300 jaar later en voor nu, nu de tempel er niet meer is en God die heeft verlaten, als we hier voor bidden is het niet een gebed naar Gods wil want de HEER heeft andere plannen met het aardse Jeruzalem, geen vrede maar onheil.

Hoewel velen vandaag de dag de berg Sion toepassen op het aardse oude Jeruzalem, past Johannes “de Berg Sion” op het nieuwe en Hemelse JeruzalemSion vertegenwoordigt de regeringszetel van het hemelse Jeruzalem. Hebreeën 12 schreef in vers 22 “Maar gij zijt genaderd tot de berg Sion, tot de stad van de levende God, het hemelse Jeruzalem.”

God heeft het Oude Jeruzalem wat naar het vlees is verlaten en heeft Zijn Naam geplaatst in het Nieuwe Jeruzalem dat is wandelen door de Geest.

Ezechiël 40-48 is een weerspiegeling, een schaduw van de werkelijkheid wat komen gaat. Er komt geen Levitische priesterschap meer, geen dierenoffers, die is teneinde gekomen. We moeten deze schaduwen in nieuw testamentische context interpreteren. Dit is de 11de boekrol van de totaal 13 boekrollen van Ezechiël, dit was na de val van Jeruzalem. Ezechiël (40: 1-4) krijgt vergezichten van God en de Heer zette hem op een hoge berg, daarop was iets als een stad gebouwd, de heilige stad, het hemelse Jeruzalem, daar bevond zich een man, die er uitzag als was hij van koper, met een linnen snoer en een meetroede inde hand (lijkt op openbaringen 11). In Openbaringen 11:8 zie je dat God het oude Jeruzalem maakt als Sodom en Gomorra, daar waar hun Heer gekruisigd is. Jeremia 19 zie je dat de kruik (Jeruzalem) gebroken wordt en niet weer heel zal worden.

Het lijkt er op dat het aardse Jeruzalem zal vallen en een nucleaire aanval zal mee maken als je Jesaja 29:5 en 6 leest, ze worden als fijn stof, onmiddellijk en plotseling zegt de profeet, deze explosie veroorzaakt storm en de vlam van verterend vuur. Dat kan niet anders zijn dan een kernexplosie. ( Zach. 14:12 Hij zal een ieders vlees, terwijl hij nog op zijn voeten staat, doen wegteren, en ieders ogen zullen wegteren in hun kassen, en ieders tong zal wegteren in zijn mond).

Topografisch zullen er daardoor ook grote veranderingen zijn in het land en in Jeruzalem, het zal daar ten zuiden een Vlakte zijn, ook de Olijfberg zal  middendoor splijten er zal een grote aardbeving zijn (Zach. 14:4). Ook in Openbaringen 11: 13 wordt over een grote aardbeving gesproken waarvan een tiende deel van de stad instort. Jeruzalem zal liggen als een open plaats een open Vlakte (Zach. 2:4-5).

Maar Gods Hoofdkwartier is niet in het oude aardse Jeruzalem, de oude plaats van aanbidding en zal daar ook nooit zijn, het aardse is nog steeds het oude systeem in de oude wereld, het oude levitische priesterschap wat in slavernij is (Gal. 4:21-31), wat God achter zich gelaten heeft. De oude stad Jeruzalem en het heiligdom zal ten gronde worden gericht. (Dan. 9:25) Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten dood en stenigt wie tot U gezonden zijn, zie uw Huis wordt aan u overgelaten. (Luc. 13,34,35) Het is niet Gods stad meer waar Zijn Naam in woont en waar Zijn heerlijkheid uit is verdwenen.

Gods Hoofdkwartier is in Zijn Zoon Jeshua de Messias, Hij die Hogepriester is naar de orde van Melchizedek, en in Zijn Lichaam, de Gemeente van Christus, die een heilige natie is en een Koninklijk Priesterschap is naar de orde van Melchizedek. Jeshua is onze Koning, Hij is Koning der Koningen en HERE der heren. Hij zelf zal de tempel des Heren bouwen, Zijn Geestelijk Huis, waar Hij in ons harten woont. Het offersysteem wordt vervangen door het enige ware Offer voor de zonde , Jeshua de Messias, die de vervulling is van alle offers. Hij regeert vanuit de hemelen, vanuit het Nieuwe Jeruzalem,  wij christenen, de gelovigen zijn de Tempel van God, want Zijn Geest woont in ons, wij Zijn deel van het Nieuwe Jeruzalem niet het oude wat verworpen is en weggedaan zal worden. De uiteindelijke plaats voor Zijn naam is op de voorhoofden van degenen die verzegeld zijn en gemarkeerd zijn met Gods handtekening. Dit is de locatie van Zijn nieuwe huis. De Nieuwe Tempel leeft, want hij is gebouwd van levende stenen op het fundament van de apostelen en profeten, waarbij Jezus Christus de Hoeksteen is

1 kor. 6 : 19 “Of weet gij niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, die in u woont, die gij van God ontvangen hebt, en dat gij niet van uzelf zijt? 20 Want gij zijt gekocht en betaald. Verheerlijkt dan God met uw lichaam.”

1 Kor. 3: 16 “Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt en dat de Geest Gods in u woont? 17 Zo iemand Gods tempel schendt, God zal hem schenden. Want de tempel Gods, en dat zijt gij, is heilig!”

De Stad van God, het Hemelse Jeruzalem (Hebr. 12),  deze zweeft in het Millennium als het ware tussen hemel en aarde. Er zullen dan twee soorten mensen zijn, zij met een aards lichaam die allen de Heilige Geest zullen hebben en Hem dienen zullen in de buitenste voorhof, en zij met een verheerlijkt opstandingslichaam, die zullen met Hem regeren, zij bewegen zich vrij vanuit het hemelse Jeruzalem naar het aardse rijk. Daar zullen de priesters van Zadok (de zonen Gods, Zijn Lichaam, Zadok is een type en schaduw van de orde van Melchizedek) tot God naderen om Hem te dienen. Zij zullen zich bewegen tussen de geestelijke en fysieke dimensie zoals Jeshua deed en zullen niet meer gebonden zijn door normale beperkingen van het vlees.  Wanneer zij het volk bedienen, van het hemelse naar het aardse, zullen ze elke keer hun kleren moeten verwisselen, omdat in strijd met de wet is om het volk te dienen in linnen kleding. Ze zullen hen in wollen kleding in het buitenste voorhof dienen. (Ezechiël 44).

De profeet Ezechiël sprak hierover, waar hij onderscheid maakt tussen twee soorten kleding, één voor de buitenste voorhof en één voor het binnenste heiligdom. De Bijbel leert dat hemelse kleding het onsterfelijke lichaam is, terwijl de aardse kleding een sterfelijk lichaam is.

De HERE zegt in Openbaringen 3 vers 12 “wie overwint hem zal Ik maken tot een zuil in de tempel mijns Gods en hij zal niet meer daaruit gaan; en Ik zal op hem schrijven de naam mijns Gods en de naam van de stad mijns Gods, het nieuwe Jeruzalem, dat uit de hemel nederdaalt van mijn God, en mijn nieuwe naam.

De belofte die aan de overwinnaars, de zonen Gods is gegeven, is dat ze het Heilige zullen binnengaan en er niet meer uit zullen gaan. Het betekent dat ze voor eens en voor altijd op hun bestemming zullen aankomen in de aanwezigheid van God en Zijn aanwezigheid niet langer zullen verliezen. Overwinnaars staan ​​dus bekend onder de „naam” van God en het Lam en van de Stad van God en het Nieuwe Jeruzalem, in tegenstelling tot de aardse stad. 

In Jesaja 2:3 staat “Komt, laten wij opgaan naar de berg des Heren, naar het huis van de God Jakobs, opdat Hij ons lere aangaande zijn wegen en opdat wij zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan en des Heren woord uit Jeruzalem.”

Waar is die hoog verheven Berg van de Here waar alle volkeren heen zullen stromen en waar de wet en het Woord van de Heer vanuit Sion zal gaan. Precies, het is niet het aardse Jeruzalem, nee het is vanuit de Berg Sion vanuit het hemelse Jeruzalem, de Levende Stad van God, waartoe wij genaderd zijn (Hebr. 12:1824), van daaruit komt de wet en Jeshua is het Levende Woord, en Zijn Woord zal vanuit Sion komen.

We zien ook dat Gods Heiligdom een andere locatie heeft, niet op de Tempelberg in Jeruzalem maar daar buiten het komt dicht bij Siloh te liggen. Daar zal ook een gebaande weg zijn, die de heilige weg genaamd wordt, geen onreine zal die betreden, maar alleen de verlosten, de vrijgekochten van de Here wandelen daarop (Jes. 35:8) Gods Heiligdom ligt in het Heilige deel in het middelpunt van het land, daar waar hemel en aarde met elkaar verbonden zullen worden, daar zullen de zonen van Sadok, de zonen Gods met opstandingslichaam dienen, in het heiligst gebied, want het is de Here heilig.

JP

10 gedachten over “Oude Jeruzalem nieuwe Jeruzalem”

 1. Wat weet jij dit weer mooi weten te verwoorden.
  De zachtmoedige zullen de aarde beërven en de uitverkorenen zullen daar op wandelen.
  In openbaringen 16 vers 14 staat dat de de koningen der gehele wereld worden verzamelen tot de oorlog op de grote dag van de almachtige YHWH.
  en dan vervolgd Hij in vers 15 met zie ik kom als een dief.
  Deze oorlog is al begonnen en wat er nu aan het gebeuren is lijkt erg veel op het derde en het vierde zegel uit openbaringen 6 wat in vers 17 wat ook eindigt met zijn wederkomst.

 2. Beste Jelly,

  Ik vind dit wel een schokkend bericht. Je laat zien dat het aardse Jeruzalem in feite geen toekomst meer heeft,
  Hoeveel Israëlorganisaties hebben hun focus niet op het herstel van het aardse Jeruzalem.
  Wij zijn inderdaad burgers van het hemelse Jeruzalem, dat is onze moeder en zij is vrij!
  Toch zijn er teksten die lijken te zeggen dat er nog herstel zal zijn van het aardse Jeruzalem.
  Bijvoorbeeld Jesaja 62:1
  Om Sions wil zal ik niet zwijgen en om Jeruzalems wil zal ik niet rusten, totdat zijn heil opgaat als een lichtglans en zijn verlossing als een brandende fakkel.
  Jesaja 62:7: En laat Hem geen rust, totdat Hij Jeruzalem grondvest en het stelt tot een lof op aarde.
  Hoe zie je deze teksten in verband met het oude en het nieuwe Jeruzalem?
  Deze teksten lijken toch duidelijk te gaan over het herstel van het oude Jeruzalem.

  1. Ik kan me voorstellen dat je het schokkend vind. Het is ons in de Kerk nog nooit goed onderwezen vanuit Gods Woord. De organisaties die ons alleen wijzen op het oude aardse Jeruzalem schieten te kort in hun visie, ze brengen ons terug naar het Oude Verbond, naar Hagar, wat leidt tot slavernij en dood.

   Galaten 4 zegt : “Maar zoals destijds hij, die naar het vlees verwekt was, hem, die naar de geest verwekt was, vervolgde, zo ook nu. 30 Maar wat zegt het Schriftwoord? Zend de slavin weg met haar zoon, want de zoon der slavin zal in geen geval erven met de zoon der vrije. 31 Daarom, broeders, zijn wij geen kinderen ener slavin, maar van de vrije.

   Hier zien we dat het oude aardse Jeruzalem weggezonden moet worden want het zal in geen geval erven, dat is door Sarah, het Nieuwe Jeruzalem.

   We moeten altijd deze twee Jeruzalems uit elkaar houden en onderscheiden wie wordt bedoeld, de oude aardse Jeruzalem, die leidt naar slavernij en de dood (oude verbond, Hagar, de stad van de wet en de tempel en het levitische priesterschap en de werken uit het vlees) of de nieuwe Jeruzalem, zij die vrij zijn, waar wij de Tempel van de Levende God zijn, die leven door de Geest, die leidt naar het leven, die is voor eeuwigheid, (het nieuwe verbond, Sarah, met het nieuwe priesterschap van Melchizedek). Je moet verder in de context lezen welke Jeruzalem wordt bedoeld. En aan ons welke Jeruzalem willen wij bij behoren, het is aan ons de keuze.

   Als je Jesaja 62:7 leest zie je dat het om het Hemelse Jeruzalem gaat, de berg Sion, het hemelse Jeruzalem, want na de belofte gaat er maar één erven, en zal er maal één plaats zijn waar Gods heil opgaat als een lichtglans, zal er maar één Stad zijn dat leven en verlossing geven kan en een Licht zal zijn, en een brandende fakkel, dat is alleen het Hemelse Jeruzalem, de Stad van de levende God. Het hemelse Jeruzalem zal op aarde gegrondvest worden en zal een lof zijn hier op aarde.

  2. Wie overwint, hem zal Ik maken tot een zuil in de tempel mijns Gods en hij zal niet meer daaruit gaan; en Ik zal op hem schrijven de naam mijns Gods en de naam van de stad mijns Gods, het nieuwe Jeruzalem, dat uit de hemel nederdaalt van mijn God, en mijn nieuwe naam.
   Openbaring 3:12 NBG51

   Hier in Openbaringen 3:12 zie je dat de tempel in het duizendjarig vrederijk niet letterlijk van hout en steen is maar een geestelijk huis. God heeft Zijn Naam op deze geestelijke tempel, het nieuwe Jeruzalem geplaatst, die Zijn Lichaam is. Nooit zal Jeshua meer een fysieke aardse tempel verheerlijken in de oude stad Jeruzalem
   De overwinnaars, zijn als pilaren van de tempel, en markeren de plaats waar anderen mogen binnengaan. Ze worden tentoongesteld als maatstaf en getuigen van Christus Zelf. Deze overwinnaars zijn voor eens en altijd op hun bestemming en in de volle aanwezigheid van God, en deze aanwezigheid zullen ze nooit verliezen.
   Het Nieuwe Jeruzalem is de herstelde stad van het aardse Jeruzalem, daar zal Zijn Heerlijkheid in wonen en zal Hij uit regeren. Overwinnaars staan bekend onder de naam en aard van het Nieuwe Jeruzalem, in tegenstelling tot de aardse Jeruzalem.
   Joden en christelijke zionisten hebben een andere naam op hen geschreven. Christelijke zionisme is ontworpen om christenen terug te brengen in het Judaïsme, naar de aardse Jeruzalem.

 3. We moeten ons niet vereenzelvigen met het Judaïsme, het oude Jeruzalem want dan zijn we niet gekwalificeerd om te regeren met Hem en zijn we in slavernij en kunnen we Isaak naar de belofte, het nieuwe Jeruzalem niet voortbrengen. God heeft het Oude Jeruzalem wat naar het vlees is verlaten (wat Hagar is) en heeft Zijn Naam geplaatst in het Nieuwe Jeruzalem (die Sarah is) dat is wandelen door de Geest. Velen kijken naar het oude aardse Jeruzalem als zijnde het beloofde erfdeel, daarom kan het hemelse Jeruzalem niet volledig op aarde tot openbaring komen totdat de kerk zich bekeerd en het oude Jeruzalem wegjaagt, en de slavin Hagar met haar zoon wegzend.

  https://www.olivebranch57.nl/voorpagina-voorpagina/wie-is-je-moeder-sarah-of-hagar-2/

 4. Hallo Jelly, fijn artikel. Het verschil tussen de twee Jeruzalems.
  Het oude Jeruzalem… was de kern vanuit het oude verbond.
  De tempel stond daar, de priester diensten, de offeranden enz. enz.
  Het was onder het oude Verbond zo belangrijk, omdat ooit Gods Zoon, Jezus daar zou sterven.
  En daar wezen ook veel profetieën uit het Oude Testament naar.
  Op zo’n machtige manier heeft HIJ de hele tempeldienst vervuld.
  Zo even snel neer gezet.

  En ja, het is waar, er wordt in vele kerken geleerd, om steeds weer terug te vallen op het aardse Jeruzalem.
  Nog steeds wil men de mens onder het oude Verbond houden.
  Niet bewust, maar we zien het overal om ons heen.
  Terwijl het al plm. 2000 jaar onder en over het Nieuwe Verbond gaat.

  Niet meer het bloed van dieren… met de offeranden… maar met het kostbare bloed van de Heere Jezus.

  Het oude aardse Jeruzalem en de tempel, zijn verwoest, 70 na Chr.
  Het waren dagen van wraak.
  De allergrootste belediging en vooral het verwerpen van het offer en bloed van Jezus.
  Hij was en is de redding en genade voor de verloren mens.
  En zoals Jezus al weende en de profetie uitsprak over Jeruzalem, de verwoesting… Mattheüs 23 : 37-39.
  Ik kan nergens lezen, dat het door God weer herbouwd is.
  Nergens lezen we in het nieuwe Testament dat we er nog steeds zo gericht op moeten zijn, op het aardse Jeruzalem.
  Alles was vervuld, in Christus Jezus.

  Het Nieuwe, Hemelse Jeruzalem, voor de Jood en Griek in Christus Jezus.
  Eén kudde één Herder.

  Ik stop, Jelly heeft het al fijn en duidelijk uitgelegd.

  Vaders zegen om je heen Jelly, en alle lezers en lieve groet, Esther.

 5. Wat je schrijft is door mainstream protestantse kerken altijd onderwezen. Mooi artikel, ik vind het hier en daar nog wat zwak onderbouwd, maar met de inhoud ben ik het in grote lijnen eens.

 6. Voor mij is dit inderdaad een geheel nieuwe uitleg. Ben er een beetje (veel) van in de war.
  Hoe kan ik bv. Jesaja 52 dan lezen en begrijpen. Ben nu een beetje in de war.

  1. Waak op, waak op, bekleed u met sterkte, Sion; bekleed u met uw pronkgewaden, Jeruzalem, heilige stad. Want geen onbesnedene of onreine zal meer in u komen. Schud het stof van u af, welaan, zet u neder, Jeruzalem; maak de banden van uw hals los, gevangene, dochter Sions.
   Jesaja 52:1‭-‬2 NBG51

   Hier wordt gesproken over het heilige hemelse Jeruzalem, want daar zal geen onbesnedene en onreine inkomen, en worden we bekleed met pronkgewaden, daar zullen we volkomen vrij zijn, dat zal een geweldige tijd zijn ..

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *