Velen geroepen weinigen uitverkoren

EN IK ZAG tronen, en zij zetten zich daarop, en het oordeel werd hun gegeven; EN (IK ZAG) de zielen van hen, die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het woord van God, EN DIE noch het beest noch zijn beeld hadden aangebeden en die het merkteken niet op hun voorhoofd en op hun hand ontvangen hadden; en zij werden weder levend en heersten als koningen met Christus, duizend jaren lang. De overige doden werden niet weder levend, voordat de duizend jaren voleindigd waren. Dit is de eerste opstanding. Zalig en heilig is hij, die deel heeft aan de eerste opstanding: over hen heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn en zij zullen met Hem als koningen heersen, [die] duizend jaren. (Openb. 20:4-6)

Hier zien we drie groepen mensen die zullen heersen met Christus als Koningen en priesters in het Duizendjarig vrederijk.

1. De overwinnaars zullen op de tronen zitten en zij zullen mogen oordelen. (Openb. 2:26,27) Zij hebben het Koninkrijk geërfd.

2. De martelaren van de afgelopen 20 eeuwen “hen die onthoofd waren” .Dit zijn de zielen onder het altaar bij het vijfde zegel. Zij werden gedood om het getuigenis van Jezus.

3. De martelaren die tijdens de Grote Verdrukking om het leven komen. Zij hebben het beest en het beeld niet aanbeden en hebben het merkteken van het beest niet ontvangen.

Dit is de eerste opstanding…
De opstanding is dus levend worden en heersen met Christus en dat is in een nieuwe opgewekte opstandings-lichaam.

In Fil.3:11 zien we dat Paulus uitziet naar de eerste en de beste opstanding en dat is heersen met Christus, hij wil een overwinnaar zijn en hij jaagt er na dat hij het grijpen mocht. Dat het ook ons verlangen mag zijn met Paulus en dat wij er ook naar zullen jagen.

Het blijkt dus dat niet iedereen waardig zal worden bevonden om te regeren met Christus. Velen zijn geroepen maar weinigen uitverkoren. Het hangt dus ook af van onze toewijding in hoever wij onszelf willen overgeven en Hem willen gehoorzamen en in Zijn voetsporen willen wandelen en dat door moeite en strijd en lijden en vernedering heen.
Velen zullen een zware weg van verdrukking gaan en getraind worden in de woestijn van het leven waar ze zullen worden getuchtigd en gelouterd en gereinigd worden door het vuur der beproeving om ze daar te corrigeren en tot volwassenheid te brengen om hen tot volmaaktheid te brengen en het karakter van Christus, Zijn goddelijke natuur in ons te laten vormen om zo samen in recht en gerechtigheid met Hem te kunnen regeren. Hierin zal door deze tuchtigingen en trainingen heen zien hoe sterk ze zijn en hoe ze reageren in tijden van druk en verdrukking, hoe hun karakter en geweten is gevormd.
Niet iedereen wil deze weg gaan, daarom velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren.
Wanneer we waardig zijn bevonden kunnen we deel hebben aan de eerste opstanding uit de doden. En zo zullen met Hem als Koningen en priesters heersen die duizend jaren lang. Ze zullen priesters en koningen zijn en heersen over de aarde.
Hieruit blijkt dat alleen zij de geleden hebben mogen heersen en samen met Christus van de heerlijkheid genieten, en dit heersen is hemels van aard.
Wie niet bij de eerste opstanding behoort, dus de overige doden hun opstanding komt pas duizend jaar later.
Allen zullen wel opstaan en veranderd worden en zullen in onvergankelijk opgewekt worden, want dit vergankelijke moet onvergankelijkheid aandoen en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen, maar niet allen zullen als koningen en priesters regeren met Christus.
We zien dat de eerste opstanding in zijn eigen rangorde gaat en in verschillende tijden, Jezus is de Eerste, dan de overwinnaars (die de 144.000 eerstelingen van God en het Lam zijn), dan het eerstelingen-volk.

De overwinnaars, ook wel de Zonen Gods, zullen na Jezus verandert worden en volgen in een geestelijk verheerlijkt lichaam, ze zullen veranderen van een fysiek lichaam naar een geestelijk lichaam. Ze veranderen naar Zijn verheerlijkt lichaam toe van heerlijkheid tot heerlijkheid, door de Heer die Geest is (2 Cor. 3:18). Vernederde, in oneer en vergankelijkheid gezaaide lichamen blijken veranderd te zijn en aan Jezus’ verheerlijkt lichaam gelijkvormig geworden (1 Cor.15:42-43, Fil.3:21).

Hieruit blijkt dat wanneer we in het duizendjarig Rijk leven niet alleen onze lichamen verschillend zullen zijn van elkaar maar er zal ook een verschil van niveau zijn in heerlijkheid. Naar de mate wij gestorven zijn aan ons zelf na die zelfde mate zullen wij ook vervuld en verheerlijkt worden met Hem en Zijn Heerlijkheid en licht weerspiegelen.
Zo zal een ieder in zijn eigen mate de Heerlijkheid van God in de eeuwigheid reflecteren. Dat blijkt onder andere uit de tekst van 1 Kor. 15:41.

De schepping wacht op het openbaar worden van de zonen Gods, dus de overwinnaars krijgen als eersten een opstandingslichaam daarna de Gemeente bij Jezus Zijn komst zoals beschreven in 1 Thes. 4:17 “ want de Here zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank ener bazuin Gods, nederdalen van de hemel, en zij, die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan; 17 daarna zullen wij, levenden, die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht, en zó zullen wij altijd met de Here wezen.”

One thought to “Velen geroepen weinigen uitverkoren”

 1. 7Gabriel73 op 03-06-2016 13:04

  In de Naarder Bijbel staat in hoofdstuk 17:14 zij zullen oorlog voeren met het lam maar het lam zal hen overwinnen -omdat hij de Heer der heren is en de Koning der koningen- én zij die met hem zijn, als geroepenen, uitverkorenen en getrouwen!

  Israël is uitverkoren om een koninkrijk van priesters te zijn, helaas hebben zij gefaald door hun afgoderij en konden niet meer priester zijn en daarom koos God een groep mensen uit het uitverkoren volk, de Levieten die een beeld van de overwinnaars zijn in de oude bedeling. De Levieten waren uitverkoren maar gaven ook acht op de roeping en hadden voor de Here gekozen en waren bereid om God te dienen ondanks hun eigen gevoelens om priesters te zijn. De dienst van de Levieten was dus een dienst als voor het gehele volk.

  Met de eerste opstanding zie je drie groepen die als Koningen en priesters mogen regeren, dus niet de gehele gemeente, omdat velen gefaald hebben en afgoden hebben gediend en niet volkomen toegewijd waren (en bij wijze van spreken hun leven niet wilde geven als in de dood), maar wel zijn ze allen behouden en zullen naar belofte verhoogt worden met Hem. Maar alles gebeurd in rangorde.

  Dus iedereen in de Gemeente is geroepen maar weinigen uitverkoren om een overwinnaar te zijn, velen zullen falen net zoals in Israël velen faalden, mensen die het niet zo nauw nemen en die niet de weg van volkomen toewijding gaan, de weg van vernedering, lijden en sterven aan jezelf, het is hun allemaal wel goed, dezen spelen met vuur om uitverkoren te worden en zijn niet trouw om te regeren met Hem als koningen en priesters en verzaken hun roeping. Dus velen zijn geroepen, maar weinig zijn uitverkoren om deel te hebben aan de eerste opstanding om te regeren met Hem.

  Er zal dus net als de Levieten uit het volk Israël die diende als priesters voor het gehele volk, een groep van mensen zijn uit de Gemeente die de overwinnaars zullen zijn die de taak als van de gehele Gemeente overnemen en afmaken en zullen de taak waar ze voor geroepen zijn in vervulling brengen als voor de hele gemeente. En dit zijn dat zijn de eerstelingen van God en het Lam, de overwinnaars, dit is ook het mannelijk kind in Openbaringen 12 die wanneer het geboren wordt direct naar de troon van God worden weggevoerd en terzelfder tijd zal satan uit de hemel worden geworpen.

  Zijn de anderen verloren, nee helemaal niet, de dwaze maagden krijgen een kans, en worden gereinigd en gezuiverd en getuchtigd door de grote Verdrukking heen. De anderen die gestorven zijn en niet bij de eerste opstanding horen zullen aan het einde van de duizendjaar opstaan voor de witte troon van God, de ene ten eeuwig leven en de ongelovigen in de poel des vuurs.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *